Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

-systemem od ż ywiania si ę polegaj ą cym na dostosowaniu ilo ś ci i rodzaju pokarmu do potrzeb organizmu (od ż ywianie si ę ) -sposobem od ż ywiania si.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "-systemem od ż ywiania si ę polegaj ą cym na dostosowaniu ilo ś ci i rodzaju pokarmu do potrzeb organizmu (od ż ywianie si ę ) -sposobem od ż ywiania si."— Zapis prezentacji:

1 -systemem od ż ywiania si ę polegaj ą cym na dostosowaniu ilo ś ci i rodzaju pokarmu do potrzeb organizmu (od ż ywianie si ę ) -sposobem od ż ywiania si ę ograniczony, jako ś ciowo i ilo ś ciowo, przewa ż nie zalecony jako kuracja albo jej cz ęść sk ł adowa (w przypadku odchudzania si ę)

2 Czym jest odchudzanie? Odchudzanie polega na ograniczeniu warto ś ci kalorycznej posi ł ków, tak by spala ć ich wi ę cej, ni ż si ę zjada. To proces wieloetapowy i roz ł o ż ony w czasie. Nie chodzi o to, ż eby szybko zrzuci ć du ż o kilogramów, ale o to, by schudn ąć trwale. Lepiej wi ę c porusza ć si ę ma ł ymi krokami, stopniowo zmieniaj ą c swoje nawyki ż ywieniowe. Najkorzystniej dla zdrowia jest traci ć od pó ł do kilograma tygodniowo.

3 Pozytywne skutki odchudzania: - odci ąż enie pracy serca i ca ł ego uk ł adu krwiono ś nego - odci ąż enie stawów: biodrowych, kolanowych, skokowych - odci ąż enie kr ę gos ł upa - poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego - samoakceptacja

4 Negatywne skutki diety: - wypadanie w ł osów, os ł abienie paznokci, - utrata elastyczno ś ci skóry, - zaburzenia hormonalne, - zaburzenia rytmu serca, - zaburzenia miesi ą czkowania - zaburzenia od ż ywiania (np. anoreksja czy bulimia) - dra ż liwo ść, zm ę czenie - efekt jo-jo

5 Kiedy mamy ochot ę zje ść co ś s ł odkiego nasz organizm nie musi domaga ć si ę akurat s ł odyczy, a innych potrzebnych mu sk ł adników w nich zawartych.

6

7 B ę d ą c na diecie musimy pami ę ta ć o ograniczeniu: - soli - s ł odyczy - napojów gazowanych/s ł odzonych, alkoholu - sma ż onego mi ę sa - bia ł ego pieczywa Nie dobrze jest wyklucza ć je z diety ca ł kowicie, poniewa ż po osi ą gni ę ciu wymarzonej sylwetki si ę gn ę liby ś my po nasze ulubione produkty i mogliby ś my spotka ć si ę z efektem jo-jo, dlatego nale ż y je tylko OGRANICZY Ć.

8 Czym jest efekt jo-jo? W okresie diety niskoenergetycznej organizm zwalnia procesy metaboliczne. Je ś li po kilku tygodniach odchudzania znów zaczynasz je ść du ż o, niespalone po ż ywienie b ę dzie przez niego zamieniane w t ł uszcz i skrupulatnie chowane na zapas – na wypadek kolejnego okresu niedo ż ywienia. Szybko wi ę c wrócisz do dawnej wagi, a nawet j ą przekroczysz.

9 O czym trzeba pami ę ta ć przechodz ą c na diet ę ? - Jedz 5 posi ł ków w ci ą gu dnia (nie zapominaj o ś niadaniu!). - Przed posi ł kiem wypij szklank ę wody - dzi ę ki temu zmniejszysz uczucie g ł odu. - Jedz wolno, prze ż uwaj dok ł adnie. - Nie podjadaj mi ę dzy posi ł kami. - Ć wicz! Nie sama dieta jest wa ż na, a tak ż e ruch fizyczny

10 Odchudzanie nie musi oznacza ć destrukcyjnych diet i ci ą g ł ych g ł odówek. Wystarczy usun ąć z codziennego menu kilka kalorycznych produktów i zast ą pi ć je zdrowymi oraz pami ę ta ć o ruchu fizycznym, poniewa ż sama dieta to nie wszystko.


Pobierz ppt "-systemem od ż ywiania si ę polegaj ą cym na dostosowaniu ilo ś ci i rodzaju pokarmu do potrzeb organizmu (od ż ywianie si ę ) -sposobem od ż ywiania si."

Podobne prezentacje


Reklamy Google