Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Rutkowski Rzeszów 17 czerwca 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Rutkowski Rzeszów 17 czerwca 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Michał Rutkowski Rzeszów 17 czerwca 2011r.
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Polityki horyzontalne Unii Europejskiej i trwałość projektów w okresie programowania Michał Rutkowski Rzeszów 17 czerwca 2011r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

4 Dokumenty w Internecie
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty w Internecie Strona właściwego programu operacyjnego

5 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Archiwizacja Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do 31 grudnia 20??r. a ad. pomocy publicznej przez okres 10 lat od podpisania umowy (rozp. 1083/2006 art. 90 ust. 1a)

6 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;

7 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) NR 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.

8 Trwałość projektu (rozp. 1083 art. 57)
Państwo członkowskie lub Instytucja Zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom: mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

9 Sposób uwzględnienia Strategii z Lizbony i Geteborga
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Sposób uwzględnienia Strategii z Lizbony i Geteborga Włączenie tych działań w system polityki spójności zamiast polityk wewnętrznych Przeorientowania polityki regionalnej na konkurencyjność zamiast redystrybucji

10 Spójność pomiędzy politykami wspólnotowymi i dokumentami programowymi UE i Polski
ODNOWIONA STRATEGIA LIZBOŃSKA (SL) ZINTEGROWANY PAKIET WYTYCZNYCH (ZPW) Rozporządzenie Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich wspólna polityka rolna Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich wspólna polityka rybołówstwa Rozporządzenie Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego N owa Perspektywa Finansowa Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskich Grup Współpracy Terytorialnej polityka spójności 60% Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) Krajowy Program Reform STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 – 2013 NSRO Krajowy Plan Strategiczny dla obszarów wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa Program konwergencji Inne 16 RPO PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Pomoc techniczna PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program rozwoju Polski wschodniej PO Rozwój Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich STRATEGIE KRAJOWE

11 Nowy początek strategii Lizbońskiej (1)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nowy początek strategii Lizbońskiej (1) Oryginalna strategia lizbońska z 2000 roku Szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy Liberalizacja rynków i sektorów Rozwój przedsiębiorczości Wzrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego Dbałość o środowisko przyrodnicze

12 Nowy początek strategii Lizbońskiej (2)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nowy początek strategii Lizbońskiej (2) Przegląd po 5 latach wdrażania wskazał na brak skuteczności jej wdrażania. Dlatego zmiany systemu wdrażania i monitorowania strategii Zmodyfikowane priorytety to: Uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego niż dotąd miejsca lokowania inwestycji i podejmowania pracy Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy

13 Nowy początek strategii Lizbońskiej (3)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nowy początek strategii Lizbońskiej (3) Jedno sprawozdanie lizbońskie Jeden urzędnik odpowiedzialny w każdym Rządzie Jeden dokument Ogólnych Wytycznych Polityki Gospodarczej i Zatrudnienia

14 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Trzy podstawowe priorytety nowej polityki spójności: Poprawa atrakcyjności miast i regionów UE poprzez zwiększanie dostępności, zapewnianie odpowiedniej jakości usług oraz inwestycje w potencjał regionalny i środowiskowy Promowanie innowacji, przedsiębiorczości i rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez prace badawczo-rozwojowe oraz technologie informacyjne i komunikacyjne Tworzenie miejsc pracy

15 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2007-2013
Powiększać i poprawiać infrastrukturę transportową Zwiększać wkład środowiska naturalnego w generowanie wzrostu i miejsc pracy Zająć się problemem intensywnego wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii SEKCJA III Priorytety polityki spójności PRIORYTET 1 Sprawić, by Europa i jej regiony stały się bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestycji i pracy Pomagać w utrzymaniu zdrowej siły roboczej Powiększać i poprawiać inwestycje w RTD Cele: konwergencja regionalna konkurencyjność i zatrudnienie współpraca terytorialna Governance koncentracja PRIORYTET 2 Rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu Umożliwiać innowacyjność i promować przedsiębiorczość Promować społeczeństwo informacyjne PRIORYTET 3 Większa ilość i lepsze miejsca pracy Zwiększać dostęp do finansowania Przyciągnąć i utrzymywać więcej osób w stanie zatrudnienia oraz modernizować systemy ochrony socjalnej Wkład miast w generowanie wzrostu i miejsc pracy Poprawiać adaptację pracowników i przed-siębiorstw oraz elastyczność rynków pracy SEKCJA IV Terytorialna spójność i współpraca Zwiększyć inwestycje w kapitał ludzki poprzez poprawę edukacji i umiejętności Wspieranie dywersyfikacji gospodarczej obszarów wiejskich Współpraca transgraniczna Współpraca transnarodowa Współpraca Współpraca międzyregionalna

16 Wprowadzenie do polityk horyzontalnych
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wprowadzenie do polityk horyzontalnych

17 technologie informacyjne
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO środowisko priorytety horyzontalne we wdrażaniu funduszy strukturalnych ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ równość szans technologie informacyjne

18 Co oznaczają pojęcia „zrównoważony rozwój” i „polityki horyzontalne”
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Co oznaczają pojęcia „zrównoważony rozwój” i „polityki horyzontalne”

19 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zrównoważony rozwój Utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia Rozwój społeczny odpowiadający potrzebom wszystkich osób Efektywna ochrona środowiska i rozważne wykorzystanie zasobów naturalnych

20 Zrównoważony rozwój Polityki horyzontalne równość szans
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zrównoważony rozwój Polityki horyzontalne równość szans zrównoważony rozwój środowiskowy technologie informacyjne i komunikacyjne główne tematy i cele strategii zrównoważonego rozwoju UE wdrażanej poprzez narzędzia operacyjne funduszy strukturalnych

21 Zrównoważony rozwój środowiskowy
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zrównoważony rozwój środowiskowy zgodność ze wspólnotowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i przyrody, musi zostać włączona w definicję, wdrażanie i ewaluację działań wspieranych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Cel - uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska

22 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Równość szans wszyscy mają równe szanse w dostępie do edukacji, zatrudnienia i szkoleń, niezależnie od niepełnosprawności, płci czy rasy, a także z uwzględnieniem dwujęzycznego charakteru wielu społeczności

23 Technologie informacyjne i komunikacyjne
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Technologie informacyjne i komunikacyjne model dla rozwoju regionalnego, w którym można osiągać jednocześnie cele gospodarcze (np. konkurencyjność), społeczne (np. równe szanse) i środowiskowe (np. zrównoważony rozwój) Cel -poprawa jakości życia wszystkich obywateli

24 Zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju (*)
Mój projekt a zrównoważony rozwój Zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju (*) (Efekty negatywne) Szanse dla zrównoważonego rozwoju (Efekty pozytywne) Możliwe oddziaływanie negatywne na poszczególne polityki horyzontalne, spowodowane moim projektem. Potencjalne możliwości, jakie mój projekt mogłyby stworzyć w odniesieniu do każdej polityki horyzontalnej. Działania w celu zmniejszenia zagrożeń projektu dla zrównoważonego rozwoju (*) Działania w celu zwiększenia szans projektu na rzecz zrównoważonego rozwoju Główne działania, które muszą być spełnione w celu złagodzenia negatywnych efektów wymienionych w poprzedniej sekcji „zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju”. Główne wymogi konieczne w celu zwiększenia pozytywnych efektów wymienionych w sekcji „szanse dla zrównoważonego rozwoju”.

25 Polityki horyzontalne UE:
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Polityki horyzontalne UE: Równość szans

26 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO AGENDA LIZBOŃSKA W 2000 r. UE wyznaczyła sobie Cel Strategiczny na 2010 r.: „przekształcenie się w najbardziej dynamiczną i konkurencyjną gospodarkę na świecie, opartą na wiedzy oraz będącą w stanie zapewnić trwały wzrost gospodarczy, więcej i lepszych miejsc pracy oraz większą spójność społeczną.” Równość szans powinna być integralnym elementem wszystkich podejmowanych działań.

27 RÓWNE SZANSE I TRWAŁY WZROST – BRAK OGRANICZEŃ DLA WZROSTU
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RÓWNE SZANSE I TRWAŁY WZROST – BRAK OGRANICZEŃ DLA WZROSTU Sprawiedliwość Środowiskowa i Społeczna rozwój gospodarczy trwały wzrost i zatrudnienie

28 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO CEL DŁUGOTERMINOWY Jeżeli mamy utrzymać wzrost gospodarczy musimy zrobić to w sposób, który respektuje sprawiedliwość społeczną, promuje równość oraz stara się chronić i ulepszać środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń

29 EUROPEJSKA STRETEGIA ZATRUDNIENIA:
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKA STRETEGIA ZATRUDNIENIA: Powiązanie wzrostu gospodarczego UE z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez trzy cele główne: pełne zatrudnienie; poprawę jakości i produktywności pracy; wzmocnienie spójności społecznej i integracji;

30 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia są realizowane za pomocą pakietu Zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia, który został przyjęty przez Komisję Europejską w lipcu 2005 r. (Wytyczna 17: „prowadzenie polityki zatrudnienia, której celem jest uzyskanie pełnego zatrudnienia, podnoszenie jakości i wydajności pracy oraz wzmocnienie społecznej i terytorialnej spójności”) * Zwalczanie dyskryminacji wobec kobiet, osób niepełnosprawnych, przedstawicieli mniejszości narodowych, itp.

31 (perspektywa równości płci)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gender mainstreaming (perspektywa równości płci) polega na zapewnieniu, aby wszelkie działania i inicjatywy w sposób pełny i aktywny uwzględniały na wszystkich etapach realizacji swój wpływ odpowiednio na sytuację kobiet i mężczyzn. Traktat Amsterdamski kładzie większy nacisk na równość szans – spojrzenie na inne obszary nierówności, np. dotykające ludzi niepełnosprawnych, ludzi starszych i pochodzących z mniejszości narodowych

32 Dlaczego upowszechnianie kwestii równości płci jest ważne?
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dlaczego upowszechnianie kwestii równości płci jest ważne? Jest to temat przekrojowy dla Programów Operacyjnych , który musi zostać włączony do wszystkich realizowanych projektów UE zobowiązuje się eliminować nierówności i promować równość kobiet i mężczyzn we wszystkich swoich działaniach

33 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej:
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Fundusze strukturalne Unii Europejskiej: odgrywają istotną rolę w zwalczaniu dyskryminacji kobiet i mężczyzn dają ekonomiczną zachętę dla włączania perspektywy równości płci do realizowanych projektów

34 RÓWNOŚĆ SZANS W PROGRAMACH OPERACYJNYCH - PODEJŚCIE DUALISTYCZNE:
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RÓWNOŚĆ SZANS W PROGRAMACH OPERACYJNYCH - PODEJŚCIE DUALISTYCZNE: GENDER MAINSTREAMING włączenie równości płci na każdym etapie realizacji projektu zapewnienie, by równość płci była uwzględniona we wszystkich projektach DZIAŁANIA POZYTYWNE podejmowanie konkretnych innowacyjnych działań mających na celu niwelowanie istniejących nierówności

35 Co rozumiemy poprzez upowszechnianie równości płci?
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Co rozumiemy poprzez upowszechnianie równości płci? przełamywanie barier w dostępie do zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn zapewnianie, by wszystkie działania w sposób pełny i aktywny brały pod uwagę skutki jakie wywierają na odnośną sytuację kobiet i mężczyzn spojrzenia na projekty i programy współfinansowane funduszy strukturalnych przez „soczewkę” płci uznanie, że kobiety i mężczyźni nie zawsze dysponują takimi samymi zasobami, nie znajdują się w takiej samej sytuacji i nie mają takich samych potrzeb

36 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty powinny: określać cele i brać pod uwagę czynniki wpływające na sytuację kobiet i mężczyzn gwarantować, by rezultaty zapewniały kobietom i mężczyznom możliwość wniesienia równego wkładu do gospodarki i społeczeństwa prowadzić dialog z wszystkimi reprezentatywnymi organizacjami na wczesnych etapach realizacji projektu

37 Polityki horyzontalne UE: Społeczeństwo informacyjne
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Polityki horyzontalne UE: Społeczeństwo informacyjne

38 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Lizbońska Raport Grupy Wysokiego Szczebla ds. Strategii Lizbońskiej (tzw. Raport Koka) wskazuje na następujące 5 obszarów kluczowych dla zdynamizowania Strategii Lizbońskiej do 2010: Społeczeństwo oparte na wiedzy – edukacja i wykorzystanie potencjału ludzkiego, badania i rozwój, technologie informacyjne i telekomunikacyjne oraz ochrona własności intelektualnej Rynek wewnętrzny – znoszenie wszelkich istniejących barier Rynek pracy – kwestie związane ze starzeniem społeczeństw, zwiększenie ich mobilności Rozwój przedsiębiorczości – w tym poprawę otoczenia regulacyjnego Zrównoważony rozwój – ekologia a konkurencyjność

39 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Inicjatywa i2010 i2010 – nowa inicjatywa Komisji Europejskiej w obszarze ICT zaprezentowana przez Vivianne Reding Jej cele to: Promocja europejskiej przestrzeni informacyjnej poprzez ustanowienie wspólnego rynku dla komunikacji elektronicznej i usług cyfrowych Stymulacja innowacji i zastosowań ICT w przemyśle Powszechna dostępność technologii społeczeństwa informacyjnego Ramy czasowe: od I 2006 do XII 2010

40 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Co oznaczają 3 „i” w i2010? I = Internal market: ustanowienie europejskiej przestrzeni informacyjnej opartej na konwergencji Internetu, telefonii i telewizji oraz wzmocnienie wspólnego rynku w usługach komunikacji elektronicznej – nowy mechanizm wymiany najlepszych praktyk; I = Innovation/ Investment: innowacyjność oraz wzrost inwestycji w R&D w sferze ICT a zwłaszcza stymulacja przechodzenia z fazy R&D do masowego wdrożenia: Co najmniej dwukrotne zwiększenie budżetu na technologie informacyjne w 7 Programie Ramowym Badań i Rozwoju Zwiększenie uczestnictwa MSP oraz konsorcjów PPP: Nowa inicjatywa CIP - Competiveness & Innovation Framework Programme I = Inclusion: integracja oraz wyższa jakość życia poprzez zwiększenie dostępności i praktycznego wykorzystania ICT (rozwój eUmiejętności) .

41 Perspektywa 2007-13 a „informatyzacja”
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Perspektywa a „informatyzacja” „Odkładanie informatyzacji na później” nie rozwiąże „ważniejszych problemów” na które dziś przekłada się pieniądze Niewykorzystanie / złe wykorzystanie środków na ICT „dziś” grozi ograniczeniem pomocy strukturalnej w tym obszarze „jutro” Ustawa o informatyzacji - element porządkujący sferę informatyzacji w perspektywie Horyzontalna rola technologii społeczeństwa informacyjnego: informatyzacja to nie jest cel sam w sobie albo wyróżnik „nowoczesności” ale konieczny element rozwoju cywilizacyjnego

42 Strategia na lata 2007-2013: obszary działań stymulujących:
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia na lata : obszary działań stymulujących:

43 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ustawa o informatyzacji organów realizujących zadania publiczne - zakres Ustanowienie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, Ustalenie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi, Dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dostosowanie rejestrów publicznych do minimalnych wymagań w zakresie wymiany danych rejestrowych w formie elektronicznej pomiędzy systemami teleinformatycznymi i pomiędzy podmiotami publicznymi.

44 Ustawa o informatyzacji (horyzontalna)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Horyzontalny charakter ustawy o informatyzacji Ustawa o informatyzacji (horyzontalna) ...sektorowe ustawy informatyczne ... Sektor / ustawa 1 Sektor / ustawa 2 ustawa 3 ustawa N Ustawa o informatyzacji ma między innymi ustanowić ramy interoperacyjności– również w wymiarze poszczególnych ustaw dziedzinowych, powołujących do życia kolejne systemy teleinformatyczne realizujące zadania publiczne

45 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kiedy możemy powiedzieć, że projekt jest trwały i uzyska pozytywną ocenę w zakresie polityk horyzontalnych?

46 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykłady kryteriów wyboru projektów (w odniesieniu do polityk horyzontalnych)

47 Infrastruktura transportowa – zrównoważony rozwój środowiskowy
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Infrastruktura transportowa – zrównoważony rozwój środowiskowy Zmniejszenie emisji gazów oraz efektu cieplarnianego przyczyniających się do globalnych zmian klimatycznych Ograniczenie kwaśnych emisji do atmosfery oraz wspieranie stosownych systemów zarządzania emisjami Zmniejszenie emisji substancji, które powodują tworzenie ozonu troposferycznego i innych fotochemicznych środków utleniających Zmniejszenie zagrożeń dla ekosystemu, zdrowia ludzkiego oraz jakości życia wynikających z emisji szkodliwych substancji do powietrza, wody i gleby Zmniejszenie wytwarzania odpadów/ niebezpiecznych odpadów, zwłaszcza poprzez rozwój oraz wdrażanie czystych technologii Zmniejszenie liczby kolizji/wypadków poprzez zastosowanie systemów bezpieczeństwa Rozładowanie natężenia ruchu miejskiego Rozwój takich modeli ruchu, które pozwolą na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i jego monitorowanie Promocja działań ukierunkowanych na zmniejszenie hałasu

48 Infrastruktura transportowa – ICT (1/3)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Infrastruktura transportowa – ICT (1/3) Projekt zakłada budowę kanałów kablowych lub innej infrastruktury fizycznej dla potrzeb infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekt zakłada wykorzystanie ICT do wdrożenia innowacyjnych systemów wystawiania biletów oraz przekazywania w czasie rzeczywistym informacji na temat systemu transportu publicznego, ułatwiającej korzystanie z niego i zwiększającej jego dostępność. Projekt zakłada rozwój powiązań partnerskich pomiędzy gminami, przedsiębiorstwami, zakładami przemysłowymi, organizatorami wypoczynku zbiorowego, operatorami turystycznymi i przewoźnikami, w celu propagowania rozwiązań opartych na ICT zmierzających do świadczenia zintegrowanych usług (np. systemy transportu multimodalnego, planowanie podróży, wspólne bilety itp.). Projekt zakłada wykorzystanie zdalnych technologii projekcji obrazu lub innych systemów kontroli w celu rozładowania ruchu drogowego i korków, w tym także inteligentnych systemów przekazywania w czasie rzeczywistym informacji na temat ruchu drogowego/podróży i zarządzania nimi.

49 Infrastruktura transportowa – ICT (2/3)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Infrastruktura transportowa – ICT (2/3) Projekt podnosi wiedzę na temat potencjału ICT oraz zakłada przeprowadzenie stosownych szkoleń dla osób i jednostek związanych z polityką transportu i ruchu drogowego, w tym także na temat nakładów na infrastruktury, zarządzania transportem i jego obsługi oraz kontroli ruchu drogowego. Projekt wykorzystuje do maksimum możliwość promocji ICT jako czystej technologii zdolnej poprawić jakość życia przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności poprzez nowe podejście do zarządzania gruntami oraz zagospodarowania i rozwoju przestrzennego. Projekt zakłada doradztwo i wsparcie w tym zakresie. Projekt zakłada wykorzystanie systemów informatycznych obecnych na danym terytorium w celu przedstawienia infrastruktury transportowej oraz opublikowania odnośnych informacji na stronach internetowych, również na potrzeby procesów planowania rozwoju tej infrastruktury; Projekt zakłada wykorzystanie systemów szkolenia na odległość w celu przyuczenia pracowników sektora.

50 Infrastruktura transportowa – ICT (3/3)
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Infrastruktura transportowa – ICT (3/3) Projekt zakłada jak najszersze wykorzystanie możliwości oferowanych przez ICT w celu tworzenia innowacyjnych systemów informatycznych przeznaczonych do zarządzania koleją, portami, portami lotniczymi, do kontroli, przemieszczania, śledzenia towarów i bagaży, zarządzania logistyką i transportem multimodalnym (obsługa parku pojazdów, śledzenie towarów, magazyny), a także zarządzania flotą (operatorzy ekologiczni, konserwacja i modernizacja dróg, transport nierutynowy itp.). Projekt zakłada wykorzystanie zdalnych technologii projekcji obrazu lub innych systemów kontroli w celu zarządzania systemem parkingów i rozładowania korków, w tym także inteligentnych systemów przekazywania w czasie rzeczywistym informacji na temat parkingów. Jednym z ważnych elementów projektu jest szkolenie z zakresu umiejętności korzystania z narzędzi oferowanych przez ICT Projekt podnosi świadomość oraz wspiera w wymiarze strategicznym proces wdrożenia możliwości stwarzanych przez ICT i Społeczeństwo Informacyjne, zwiększając tym samym w sposób maksymalny liczbę użytkowników oraz stopień wykorzystania usług

51 Infrastruktura transportowa – równość szans
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Infrastruktura transportowa – równość szans Sprzyja wzrostowi zatrudnienia kobiet w sektorze transportu i w usługach związanych z transportem oraz poprawiają warunki pracy w sektorze, co jest niezbędne do poprawy jakości świadczonych usług; Sprzyja poprawie jakości życia osób, przewidując w tworzonej infrastrukturze usługi dla zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, niepełnosprawnych, osób starszych, itd.; Przykłady: Toalety, place zabaw, obszary zielone w pobliżu dróg itp.; Wagony i stacje kolejowe dostosowane do przewozu rowerów, wózków, itp.; Ścieżki rowerowe mające dostęp do stacji kolejowych; Środki transportu łączące lotniska z centrami miast i dworcami kolejowymi.

52 Infrastruktura transportowa – równość szans
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Infrastruktura transportowa – równość szans Umożliwiają dostęp osobom niepełnosprawnym, np.: Zakup środków transportu (odpowiednio wyposażone pojazdy z ułatwionym wejściem), sprzętu i specyficznych usług dla niepełnosprawnych; Wejścia na stacje i lotniska wyposażone w ułatwiające dostęp rampy; Dźwiękowa sygnalizacja uliczna dla osób niewidomych; Instalacja specjalnych przycisków służących wezwaniu pomocy przy wejściu na stacje i lotniska; Pomoc na lotniskach świadczona przez wyspecjalizowany personel na kolejnych etapach odprawy pasażerskiej, itp. Specjalna polityka cenowa i wprowadzenie zniżkowych abonamentów dla osób z grup marginalizowanych, takich jak osoby starsze, niektóre grupy osób niepełnosprawnych, młodzież, itd.; Parkingi z miejscami dla osób niepełnosprawnych za obniżoną cenę; Stworzenie certyfikatów jakości oferowanych usług, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidują działania konsultacyjne na danym terenie ze stowarzyszeniami mieszkańców i użytkowników (niepełnosprawnymi, itd.).

53 Gospodarka wodno-ściekowa – zrównoważony rozwój środowiskowy
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gospodarka wodno-ściekowa – zrównoważony rozwój środowiskowy Projekty przewidujące mniejsze wykorzystanie zasobów wodnych; Projekty realizowane przez wykonawców prowadzących podobną działalność nie ponosząc strat; Projekty, które przewidują zmniejszenie strat i optymalizację zużycia wody; Projekty, które przewidują ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody, jeżeli jest to stosowne, w celu osiągnięcia znacznej oszczędności zasobów wodnych; Inwestycje ukierunkowane na instalację systemów pomiaru ilości pobranej wody; Projekty, które przewidują wykorzystanie osadów ściekowych jako alternatywy do ich składowania; Projekty, które przewidują wykorzystanie oczyszczonej wody opadowej; Projekty zakładające zastosowanie technologii ograniczających zanieczyszczenia; Projekty zakładające stosowanie oczyszczalni roślinnych w celu poprawy jakości wód w rzekach.

54 Gospodarka wodno-ściekowa – ICT
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gospodarka wodno-ściekowa – ICT projekt zakłada innowacyjne wykorzystanie ICT w celu wdrożenia takich systemów pomiaru, monitoringu i obsługi wykorzystania wody, które zapewnią bezpieczeństwo transferu i gromadzenia danych projekt zakłada wykorzystanie stron internetowych i innych narzędzi ICT w celu promocji rozwiązań wodnokanalizacyjnych oraz przeprowadzenia szkoleń dla jednostek stosujących te rozwiązania; projekt zakłada uruchomienie serwisów, które będą dostarczać - w trybie on-line lub za pośrednictwem specjalnie dla tego celu stworzonych Call Centre - informacji o charakterze ogólnym (informacje na temat dostępności i warunków uruchomienia usług dystrybucyjnych dla nowo wybudowanych zakładów produkcyjnych i budynków mieszkalnych, sprawozdania dotyczące monitoringu i obsługi, warunki świadczenia usługi oraz związane z tym koszty itp.) lub o charakterze indywidualnym (informacje o opłaconych rachunkach, rodzaj usługi przewidzianej umową itp.); projekt zakłada uruchomienie serwisów, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji w trybie on-line (zawieranie umów, odczyty liczników, opłaty, itp.); projekt zakłada wykorzystanie systemów informatycznych obecnych na danym terytorium w celu przedstawienia informacji na temat sieci wodnych;

55 Gospodarka wodno-ściekowa – ICT
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gospodarka wodno-ściekowa – ICT projekt zakłada wykorzystanie stron internetowych lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług; projekt zakłada ulepszenie/poszerzenie sieci telekomunikacyjnych, w szczególności na obszarach najbardziej peryferyjnych (np. wspólna infrastruktura, wspólne kanały). jednym z ważnych elementów projektu jest szkolenie z zakresu umiejętności korzystania z narzędzi oferowanych przez ICT projekt zakłada wykorzystanie systemów e-learning w celu przeszkolenia operatorów sektora projekt zakłada takie przygotowanie infrastruktury, które ułatwi ułożenie infrastruktury telekomunikacyjnej projekt zakłada wykorzystanie zdalnych systemów monitoringu i pomiaru oferowanych przez sieci telekomunikacyjne i opartych na protokole TCP/IP. projekt podnosi świadomość oraz wspiera w wymiarze strategicznym proces wdrożenia możliwości stwarzanych przez ICT i Społeczeństwo Informacyjne, zwiększając tym samym w sposób maksymalny liczbę użytkowników oraz stopień wykorzystania usług.

56 Gospodarka wodno-ściekowa – równość szans
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gospodarka wodno-ściekowa – równość szans Zakłada uruchomienie różnorakich form konsultacji z mieszkańcami i ich stowarzyszeniami na poziomie lokalnym; Promuje outsourcing usług uzupełniających obsługę sieci i zlecanie ich przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych; Promuje tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla kobiet lub osób z marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych, itd.).

57 Gospodarka odpadami – zrównoważony rozwój środowiskowy
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gospodarka odpadami – zrównoważony rozwój środowiskowy Zmniejszenie produkcji i negatywnego wpływu odpadów, w szczególności poprzez zastosowanie i rozwój czystych technologii; Zapewnienie stosownych procesów ponownego wykorzystania, recyklingu, odzyskiwania i usuwania wytwarzanych odpadów; Wdrożenie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami Stopniowe oddzielanie głównych strumieni produkcji odpadów (odpady z gospodarstw domowych, odpady pochodzące z działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, rolniczej); Wykorzystywanie odpadów jako paliwa alternatywnego; Ponowne wykorzystania zużytych materiałów w celu ograniczenia zużycia surowców; Ograniczanie składowania na wysypiskach jako sposobu gospodarowania odpadami.

58 Gospodarka odpadami – ICT
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gospodarka odpadami – ICT zakłada celowe wykorzystanie ICT w procesach planowania, zarządzania i monitoringu odpadów jednym z ważnych elementów projektu jest szkolenie z zakresu umiejętności korzystania z narzędzi oferowanych przez ICT zakłada szkolenie podstawowe i specjalistyczne dla personelu sektora przy użyciu systemów szkolenia zdalnego zakłada obecność systemów archiwizacji i zapisywania danych, którymi posługują się obiekty gospodarujące odpadami zakłada wykorzystanie systemów zarządzania i monitoringu środków służących do zbiórki odpadów zakłada wykorzystanie stron internetowych do informowania, uwrażliwiania i komunikacji z użytkownikami zakłada wykorzystanie systemów elektronicznego wnoszenia opłat

59 Gospodarka odpadami – ICT
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gospodarka odpadami – ICT zakłada wykorzystania narzędzi ICT w celu zaangażowania obywateli w rozmieszczanie obiektów i instalacji (e-demokracja) zakłada wykorzystanie systemu GIS przy podejmowaniu decyzji o rozmieszczeniu obiektów i instalacji, pojemników do zbiórki odpadów lub, w bardziej ogólnym ujęciu, w celu rozpowszechniania wszelkich innych informacji w tym zakresie. podnosi świadomość oraz wspiera w wymiarze strategicznym proces wdrożenia możliwości stwarzanych przez ICT i Społeczeństwo Informacyjne, zwiększając tym samym w sposób maksymalny liczbę użytkowników oraz stopień wykorzystania usług.

60 Gospodarka odpadami – równość szans
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gospodarka odpadami – równość szans Zakłada uruchomienie różnorakich form konsultacji z mieszkańcami i ich stowarzyszeniami na poziomie lokalnym; Promuje outsourcing usług uzupełniających obsługę obiektów i zlecanie ich przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych lub należącym do kobiet; Promuje tworzenie nowych miejsc pracy dla niewykwalifikowanego personelu

61 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – zrównoważony rozwój środowiskowy przewiduje, iż zmiany w ruchu drogowym oraz wynikające z niego zanieczyszczenia atmosferyczne i hałas, lub ubytki terenu ( np. obszarów zielonych) nie będą przekraczały ustalonych limitów; przewiduje powstanie nowych: powierzchni terenów zielonych, ścieżek rowerowych, terenów przeznaczonych dla pieszych, tworzenie parkingów poza centrum oraz zakładających zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych i hałasu; przewiduje rekultywację terenów zdegradowanych (kamieniołomów, hałd); zakłada zmniejszenie zużycia energii, zakłada wykorzystanie tradycyjnych technologii i materiałów przy odrestaurowywaniu i odbudowie budynków o znaczeniu historycznym); projekt zlokalizowany na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia; zakłada integrację działań sprzyjających poprawie mobilności.

62 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – ICT
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – ICT Tworzenie możliwości rozwojowych aktywnie promuje lokalne szanse wykorzystywania narzędzi ICT oraz czerpanie z możliwości dostarczanych przez Społeczeństwo Informacyjne Projekt zakłada budowę obiektów zaprojektowanych tak, by sprostać wymaganiom działalności opartej o technologie ICT. Jednym z ważnych elementów projektu jest szkolenie z zakresu umiejętności korzystania z narzędzi oferowanych przez ICT Projekt zakłada rozwój partnerstwa pomiędzy lokalnymi wspólnotami i przedstawicielami przemysłu ICT Projekt zakłada rozwój stron internetowych tworzonych dla lokalnych wspólnot i przez nie zarządzanych, służących do dzielenia się najlepszymi praktykami, kontaktów pomiędzy grupami wspólnotowymi oraz do rozpowszechniania różnego rodzaju informacji.

63 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – ICT
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – ICT Struktury przemysłu turystycznego i wypoczynkowego są przystosowane do korzystania z narzędzi ICT Projekt zakłada wykorzystanie systemu GIS i/lub przedstawienie na stronach internetowych danych terytorialnych Projekt zakłada tworzenie infrastruktury ICT (okablowanie, sale multimedialne, objęcie zasięgiem bezprzewodowym itp.) Projekt zakłada tworzenie stron internetowych w celu promocji, informacji i świadczenia usług interaktywnych (rezerwacje, zakup itp.) Projekt zakłada tworzenie terytorialnych portali tematycznych

64 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – równość szans
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – równość szans Stosuje kryteria premiujące projekty uwzględniające i bezpośrednio promujące równość szans (dostępność, rozkład godzin, lokalizacja, udział kobiet oraz osób z marginalizowanych grup społecznych w projekcie, pozytywny wpływ na zatrudnienie kobiet, osób młodych i innych osób z grup marginalizowanych, rozwój kwalifikacji zawodowych w zakresie równości szans itp.); Zakłada terytorialne konsultacje pomiędzy administracją lokalną i lokalnymi stowarzyszeniami mieszkańców (stowarzyszeniami kobiecymi, wolontariackimi, katolickimi, osób niepełnosprawnych, itd.); Stosuje kryteria premiujące projekty przyczyniające się do poprawy sieci usług socjalnych na obszarach miejskich i wiejskich, w szczególności zmierzające do zaspokojenia potrzeb osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych itd.; Przewiduje środki zapobiegające segregacji zawodowej kobiet i wykluczeniu grup społecznych (np. niepełnosprawnych, itd.).

65 Turystyka – zrównoważony rozwój środowiskowy
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Turystyka – zrównoważony rozwój środowiskowy Ochrona lub zwiększenia bioróżnorodności regionu; Przywrócenie siedlisk przyrodniczych regionu; Odnowa zniszczonych obszarów, oczyszczenia obszarów lub ich regeneracji; Ograniczenie hałasu, zanieczyszczenia świetlnego oraz ochrony nocnego nieba; Efektywne wykorzystania energii lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii; Ograniczenie wykorzystania zasobów w tym również minerałów oraz wydłużenia czasu eksploatacji budynków; Ożywienie życia turystycznego i kulturalnego w centrach miast jak również poprawy ich dostępności poprzez środki komunikacji miejskiej oraz udogodnienia dla pieszych i rowerzystów; Pełne wykorzystania możliwości istniejącej infrastruktury; Zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy o walorach przyrodniczych regionu.

66 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Turystyka – ICT projekt zakłada stworzenie informacyjnej strony internetowej opartej na dynamicznym dostępie do banków danych; projekt zakłada uruchomienie, w oparciu o ICT, systemu rezerwacji i zakupu on-line poprzez aktywację usług handlu elektronicznego. projekt zakłada promocję i działania marketingowe prowadzone za pośrednictwem ICT na rzecz obszarów wiejskich, poprzez umożliwienie dostępu on-line do szerszych rynków zbytu i systemów dystrybucji dla lokalnych wyrobów i usług, poprzez promowanie lokalnej oferty turystycznej oraz związanych z nią możliwości wypoczynku, rekreacji i rozrywki, a także poprzez promowanie różnic kulturowych i językowych jako cennego źródła dla prowadzenia działalności gospodarczej i osiągania przewagi konkurencyjnej. projekt zakłada wspieranie za pośrednictwem ICT działalności agroturystycznej poprzez, na przykład, ustanowienie związków z przedstawicielami innych rodzajów działalności gospodarczej lub innymi grupami obecnymi na danym obszarze w celu utworzenia zespołów partnerskich i tym samym zaoferowania turystom nowych usług.

67 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Turystyka – ICT projekt zakłada umożliwienie turystom dostępu, również wielokanałowego (np. korzystanie z hot-spotów w celu uzyskania dostępu do sieci z palmtopów, laptopów, telefonów komórkowych nowej generacji) do Internetu poprzez stworzenie w oparciu o ICT punktów publicznego lub indywidualnego dostępu do Internetu projekt zakłada wykorzystanie technologii ICT (np. audioprzewodnik, videoprzewodnik, trasy turystyczne kierowane za pomocą narzędzi ICT, elektroniczne rekonstrukcje wykopalisk archeologicznych itp.) wspierających promocję walorów kulturalnych, środowiskowych czy gastronomicznych; projekt zakłada wykorzystanie Destination Management System (systemu zarządzania turystyką) jako skutecznego systemu dystrybucji w celu umożliwienia sektorowi turystycznemu dotarcia z produktem do rynku oraz ułatwienia procesu rezerwacji różnych form wypoczynku za pośrednictwem Internetu.

68 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Turystyka – ICT jednym z ważnych elementów projektu jest szkolenie z zakresu umiejętności korzystania z narzędzi oferowanych przez ICT projekt podnosi świadomość oraz wspiera w wymiarze strategicznym proces wdrożenia możliwości stwarzanych przez ICT i Społeczeństwo Informacyjne, zwiększając tym samym w sposób maksymalny masę krytyczną użytkowników oraz stopień wykorzystania usług.

69 Turystyka – równość szans
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Turystyka – równość szans Uwzględnia potrzeby kobiet i osób z marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych); Stosuje zasadę angażowania organizacji non-profit oraz organizacji pozarządowych, np. organizacji kobiecych, osób niepełnosprawnych, itp.; Przykłady: Modernizacja hosteli i schronisk młodzieżowych, ośrodków działalności kulturalnej i konferencyjnej, a także bazy noclegowej i punktów informacji turystycznej; Rewitalizacja dawnych gospodarstw wiejskich i przekształcenie ich w wielofunkcyjne ośrodki rehabilitacyjne lub terapeutyczne (np. hipoterapia, itp.); Uruchomienie programów marketingowych popularyzujących lokalne imprezy ludowe i tradycyjne wyroby wspólnot etnicznych. Szkoli zasoby ludzkie oraz przedsiębiorstwa kobiet oraz osób z marginalizowanych grup społecznych w zakresie zarządzania wysokiej jakości produktem turystycznym; Umożliwia utrzymanie się i rozwój inicjatyw gospodarczych kobiet i osób z marginalizowanych grup społecznych w ramach sieci sektora turystycznego;

70 Turystyka – równość szans
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Turystyka – równość szans Umożliwia rozwój w ramach terytorium usług na rzecz pogodzenia pracy i życia rodzinnego (przedszkola, struktury przedszkolne społeczno-opiekuńcze, usługi women friendly (przyjazne dla kobiet)); Szkoli lokalnych decydentów w zakresie równości szans jako czynnika wspomagającego rozwój lokalny; Zapewnia fizyczny dostęp dla osób niepełnosprawnych; Przykłady: Promocja świadectw o jakości świadczonych usług dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych turystów oraz adresowana do nich działalność marketingowa; Renowacja i odbudowa cennych obiektów artystycznych uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych. Zakłada zakup i przystosowanie sprzętu i usług przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych , w celu umożliwienia im korzystania z oferty turystycznej;

71 Turystyka – równość szans
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Turystyka – równość szans Wspiera tworzenie przedsiębiorstw przez kobiety; Promuje włączenie zawodowe osób z marginalizowanych grup społecznych; Promuje zaangażowanie grup etnicznych w promocję zasobów turystycznych; Zakłada zintegrowanie z systemem usług społecznych; Promuje outsourcing usług związanych z obsługą dóbr turystycznych i kulturalnych na rzecz organizacji non-profit lub przedsiębiorstw zatrudniających osoby z marginalizowanych grup społecznych.

72 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Polityki horyzontalne -studium przypadku: modernizacja wielofunkcyjnego budynku publicznego Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

73 Poziom zgodności projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poziom zgodności projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju Minimalne wymogi (poziom podstawowy) Pozytywny wpływ (Wyższy poziom) Maksymalizacja wpływu projektu na rzecz zrównoważonego rozwoju

74 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawowe elementy projektu na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiskowego Przestrzeganie dyrektyw UE i przepisów krajowych dot. sektora budowlanego (np. izolacja budynku). Zastosowanie przyjaznych środowisku materiałów i struktury budynku Kontrola produkcji odpadów, śmieci i emisji spalin Kontrola efektów ubocznych (np. zwiększenia ruchu w celu dotarcia do budynku, organizacji usług transportu publicznego, itd.)

75 Podstawowe elementy projektu na rzecz równości szans
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawowe elementy projektu na rzecz równości szans Przestrzeganie dyrektyw UE i przepisów krajów w zakresie równości szans Analiza oczekiwanych potencjalnych efektów w zakresie równych szans w stosunku do potrzeb głównych grup docelowych (np. dostępność, nowe możliwości zatrudnienia, nowe małe przedsiębiorstwa, w które zaangażowane są grupy docelowe, itd.). W fazie przygotowania, monitorowania i oceny wpływu projektu powinni być zaangażowani przedstawiciele grup docelowych (ngo, organizacje kobiece, itd.). Projekt, dzięki zaoferowaniu innowacyjnych działań w zakresie przestrzegania równości szans, powinien być możliwy do powielenia na innych obszarach czy w innych regionach.

76 Podstawowe elementy projektu w zakresie ICT
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawowe elementy projektu w zakresie ICT Przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa ICT Przygotowanie opracowań graficznych i dokumentacji projektu w formie elektronicznej Wyposażenie biur administracyjnych w sprzęt komputerowy połączony siecią LAN i dający dostęp do internetu Wyposażenie w podstawowe systemy oprogramowania do celów zarządzania Przeprowadzanie szkoleń dla personelu w celu zapoznania ich z zainstalowanym oprogramowaniem

77 Czy możemy powiedzieć, że projekt ten jest trwały i uzyska
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Czy możemy powiedzieć, że projekt ten jest trwały i uzyska pozytywną ocenę w zakresie polityk horyzontalnych?

78 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przedstawiliśmy podstawowe informacje o politykach horyzontalnych w projekcie Aby uzyskać pozytywną ocenę w zakresie polityk horyzontalnych i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju musimy jeszcze poprawić elementy projektu!!! …

79 Podczas „burzy mózgów”
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podczas „burzy mózgów”

80 nt. zrównoważonego rozwoju środowiskowego
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO nt. zrównoważonego rozwoju środowiskowego nt. równości szans nt. ICT

81 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego, Rzeszów tel


Pobierz ppt "Michał Rutkowski Rzeszów 17 czerwca 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google