Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
ePolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata Uchwała Sejmu z 14 lipca 2000 r. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego – KBN + MŁ 28 i 30 listopada 2000 – szereg ważnych decyzji RM dot. rozwoju SI w Polsce – m.in.. obligujące Ministra Łączności do opracowania na podstawie strategii cząstkowych ministerstw wymienionych w dokumencie „Cele i kierunki ...” strategii e-Polska – rozwoju SI na lata 2001 – 2006. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów 11 września br. e-Polska zakłada osiągnięcie następujących głównych celów: przygotowanie społeczeństwa polskiego do szybkich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych, wprowadzenie nowych i dostosowanie istniejących regulacji prawnych do wymagań szybkiego postępu technologicznego oraz dostosowanie gospodarki narodowej do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej, stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej, przygotowanie społeczeństwa polskiego do wyzwań nowego rynku pracy i nowych metod pracy, stworzenie warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju, wzrost innowacyjności gospodarki w celu poprawy jej konkurencyjności, zapewnienie wsparcia dla gospodarki elektronicznej, szeroką promocje kultury polskiej.

2 Zadania Rządu Stworzenie odpowiednich mechanizmów: - ekonomicznych,
- prawnych, - administracyjnych dla zagwarantowania powszechnego dostępu do informacji, Jednym z głównych celów działań Rządu jest zagwarantowanie obywatelom powszechnego dostępu do informacji. Podstawą tych działań jest art. 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Dnia 6 września 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o dostępie do informacji publicznej, która wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku. Ustawa ta daje obywatelom prawo do niezwłocznego uzyskania informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych – w tym: wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów itp.. Ustawa nakłada na władze publiczne i inne podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązek udostępnienia takich danych.      Planowane działania to m.in.: nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego pod kątem elektronicznej wymiany danych, komputeryzacja procesów i procedur w urzędach administracji rządowej, wdrożenie rejestrów państwowych i branżowych oraz ich integracja, budowa sektorowych systemów teleinformatycznych Adaptacja metod pracy administracji do nowych możliwości technicznych umożliwi dogodniejszy sposób załatwiania spraw w urzędzie oraz efektywniejsze współdziałanie organów i instytucji państwowych oraz znacząco wpłynie na zmniejszenie kosztów administracji.

3 Zadania Rządu zapewnienie uczciwej konkurencji,
umożliwienie zainteresowanym podmiotom korzystania z istniejących i przyszłych możliwości zastosowań teleinformatyki, tworzenie nowych rozwiązań, tak w sferze techniki, jak i organizacji pracy W styczniu 2001 weszła w życie ustawa Prawo Telekomunikacyjne. Usunęła ona szereg ograniczeń i przepisów hamujących rozwój konkurencji, podjęto działania mające na celu zwiększenie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Ustalenie przejrzystych zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej, dostępu podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne do istniejącej infrastruktury, ustalenie przejrzystych zasad rozliczeń międzyoperatorskich, wprowadzenie w życie niezbędnych rozporządzeń, zgodnie z wymogami prawa telekomunikacyjnego, w szczególności dotyczących usługi powszechnej oraz przejrzyste gospodarowanie częstotliwościami radiowymi. TO TO NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA CZEKAJĄCE RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY W NAJBLIŻSZYM CZASIE. Istotne jest wspieranie rozwoju komunikacji multimedialnej obejmującej integrację sieci telewizyjnych i multimedialnych systemów radio - komunikacyjnych z systemami telekomunikacji kablowej.

4 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej
Podstawowym warunkiem budowy nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego jest rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. W ostatnich latach w Polsce nastąpił istotny rozwój branży telekomunikacyjnej. Wskaźnik nasycenia siecią telefoniczną wzrósł z 78 abonentów na 1000 mieszkańców w 1989 r. do 282 na 1000 w roku (wzrost 4-krotny) Dynamika wzrostu liczby abonentów wynosząca 14% jest najwyższa w Europie, jednakże około 40% sieci nie zostało jeszcze poddanych konwersji cyfrowej. Warto wspomnieć, że liczba abonentów telefonii komórkowej zbliża się już do 7 milionów. Gęstość telefonii przewodowej w Polsce jest znacznie zróżnicowana terytorialnie, przy czym wyraźnie uboższą infrastrukturą charakteryzują się tereny wiejskie. Istotnym elementem infrastruktury telekomunikacyjnej kraju jest infrastruktura informatyczna nauki, o której powiem kilka słów nieco później. Brak dostępu do usług telekomunikacyjnych, w tym do Internetu, niskie dochody na członka rodziny oraz wysokie ceny usług telekomunikacyjnych są istotną przeszkodą w rozwoju gospodarczym. silna konkurencja w sektorze telekomunikacyjnym, rozwój sieci teleinformatycznych, telefonii stacjonarnej, komórkowej, satelitarnej, usług internetowych oraz innych nowych technik przekazu, wspieranie taniego dostępu do nowoczesnych form usług

5 Powszechny, tańszy, szybszy i bezpieczny Internet
Podstawowym elementem warunkującym budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest powszechny, szybki i tani dostęp do usług społeczeństwa informacyjnego, w tym do zasobów informacyjnych Internetu. Cele:  ·        Osiągnięcie znacznego obniżenia opłat za dostęp do sieci Internet, ·        Stworzenie sprzyjających warunków dla silnej konkurencji operatorów oferujących dostęp do sieci Internet, ·        Polepszenie jakości dostępu do zasobów Internetu na terenie całego kraju, ·        Zagwarantowanie warunków sprawnego rozwoju alternatywnych form dostępu do sieci (telefonia komórkowa, radiodostęp, połączenia satelitarne, telewizja kablowa, cyfrowa radiofonia i telewizja, sieci szerokopasmowe, sieci amatorskie, łącza dzierżawione i inne, a w przyszłości UMTS. Jednak samodzielne inicjatywy rządowe bez efektywnej współpracy z samorządem nie osiągną zamierzonych skutków. Szczególnie istotne jest współdziałanie w tworzeniu publicznych punktów dostępu do sieci. Do tego celu można wykorzystać istniejące struktury samorządowe - jednostki organizacyjne gmin, powiatów, miejsca gdzie skupia się życie lokalnych społeczności – sposoby wykorzystania. Ważne jest również wspieranie lokalnych inicjatyw, wspieranie rozwoju sieci amatorskich, osiedlowych. obniżenie opłat za korzystanie z Internetu, alternatywne formy dostępu do sieci, ogólnodostępne centra – poczty, biblioteki, urzędy, szkoły, telecentra, polepszenie jakości dostępu do zasobów Internetu na terenie całego kraju, współudział samorządów w zwiększeniu liczby punktów dostępu do sieci.

6 Inwestowanie w ludzi i umiejętności
Edukacja w erze cyfrowej - nasycenie szkół publicznych sprzętem komputerowym z dostępem do sieci, - przygotowanie kadry dydaktycznej. Praca zawodowa w gospodarce opartej na wiedzy - rozwój nowych zawodów, - wzrost zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia. Powszechny udział w gospodarce opartej na wiedzy Zasoby kultury polskiej w sieciach globalnych - opracowanie Portalu Kultury Polskiej oraz Krajowej Informacji O Serwisach Kulturalnych - KIOSK®.

7 STYMULOWANIE LEPSZEGO WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
Gospodarka elektroniczna - wprowadzenie niezbędnych regulacji prawnych, - tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju, Administracja publiczna on-line - stworzenie przejrzystego i przyjaznego dla obywatela systemu komunikacji z administracją, Sądownictwo i prokuratura w sieci - modernizacja systemu rejestrów sądowych (CORS), oraz prokuratur (SIP), - wprowadzenie systemów informatycznych w sądach.

8 STYMULOWANIE LEPSZEGO WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
Teleinformatyka w Policji - wsparcie dla służb Policji w wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, - wzmocnienie współpracy międzynarodowej w walce z przestępczością zorganizowaną, Ochrona zdrowia on-line - wykorzystanie informacji dla ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej Opieka społeczna on-line - rola Internetu w rehabilitacji i organizacji pomocy osobom niepełnosprawnym. Inteligentne systemy wspomagania transportu

9 TELEINFORMATYKA NA OBSZARACH WIEJSKICH
zapewnienie powszechnego dostępu do usług telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej - bazą techniczną dla wprowadzania elementów nowej gospodarki, inwestycje infrastrukturalne i telepraca – szansą na restrukturyzację zawodową i zmniejszenie bezrobocia wspieranie inicjatyw samorządów lokalnych

10 Stworzenie warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju
Telekomunikacja jest skutecznym narzędziem w niwelowaniu barier dzielących obszary wiejskie (w większości przypadków o wysokim bezrobociu strukturalnym) od obszarów zurbanizowanych. Wykres ten przedstawia procentowe zróżnicowanie gospodarstw posiadających dostęp do Internetu. Niezwykle istotne jest ułatwienie dostępu placówkom oświatowym i kulturalnym – zwłaszcza na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze - do nowych technik przekazu, w tym do Internetu, stymulowanie procesu restrukturyzacji zawodowej na wsi (dzięki telepracy), zmniejszenie bezrobocia poprzez inwestycje infrastrukturalne. Analizy naukowe dowodzą istnienia ścisłego związku pomiędzy nasyceniem infrastrukturą telekomunikacyjną i teleinformatyczną, a poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego danego obszaru. Według danych Banku Światowego zainwestowanie 1 dolara w teleinformatykę powoduje zainwestowanie 10 dolarów w inne działy gospodarki, a sama sprawna sieć telekomunikacyjna powoduje wzrost produktu narodowego brutto o 1 %. Telecentra - nowoczesne, powszechnie dostępne, będą pełnić funkcję lokalnego centrum gromadzenia i przetwarzania informacji o charakterze edukacyjno-szkoleniowym. Spodziewanym efektem ich działania będzie rozwój społeczności lokalnej oraz jej udział w różnych inicjatywach związanych także z edukacją europejską. Powstanie takiej placówki służyć będzie rozwojowi małego biznesu, integracji środowisk wiejskich, promocji inwestycji i turystyki.

11 ROZWÓJ RADIOFONII I TELEWIZJI CYFROWEJ
programy mediów publicznych na wszystkich platformach cyfrowych, uruchomienie do 2002 roku emisji stałej cyfrowych programów radiofonicznych i telewizyjnych, dostęp do informacji i dóbr kultury - z zachowaniem zasad pluralizmu, różnorodności regionalnej, kulturowej, światopoglądowej i etnicznej, stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynku mediów cyfrowych, nadawców i operatorów niepublicznych, poprawa jakości przekazów audiowizualnych,

12 Wspomaganie rozwoju zaplecza naukowego
Sprawna, multimedialna komunikacja środowisk badawczo-naukowych będzie podstawą innowacyjności nie tylko w dziedzinie naukowej, ale także gospodarczej. Podstawowym sposobem zapewnienia polskim naukowcom dostępu do szybkich łączy internetowych, dla potrzeb badań i współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, jest program "PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego" przygotowany i koordynowany przez Komitet Badań Naukowych. Najważniejsze zadania w tej dziedzinie, to m.in. utworzenia krajowej infrastruktury szerokopasmowej sieci administracji rządowej i samorządowej, wykreowania nowych modeli działania i współdziałania instytucji rządowych, samorządowych i gospodarczych poprzez zaawansowane usługi i aplikacje, zapewnienie środowisku naukowemu dostępu do zaawansowanej infrastruktury sieciowej i specjalizowanej (w tym komputerów dużej mocy obliczeniowej), ·        Umożliwienie polskim zespołom partnerskiego uczestnictwa w 5. i kolejnych Programach Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE i innych programach międzynarodowych, ·  Program PIONIER ma być realizowany przez konsorcja naukowe złożone z jednostek naukowych, podmiotów gospodarczych, organów administracji rządowej i samorządowej, a współfinansowany ze środków pozabudżetowych rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej nauki wytworzenie i przetestowanie pilotowych usług i aplikacji dla dalszych wdrożeń PIONIER – dostęp do zaawansowanej infrastruktury sieciowej, utworzenie krajowej infrastruktury szerokopasmowej sieci administracji rządowej i samorządowej, udział w programach ramowych UE,

13 Budowa społeczeństwa informacyjnego - początkiem ery informacyjnej
Przechodzenie do w pełni zaawansowanego społeczeństwa informacyjnego wymaga czasu i odpowiednich środków. Czas realizacji poszczególnych zadań – określony jest w dokumencie e-Polska; środki niezbędne na ich realizację – w budżecie każdego z resortów. Do realizacji tych zadań niezbędna jest także ścisła i sprawna współpraca organów władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej oraz szerokie wsparcie ze strony środowisk naukowych. Polska stojąc przed ogromem wyzwań natury społecznej, ekonomicznej i technologicznej, stoi też przed szansą, jaką dają możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii. Dlatego też tak ważna jest konsekwentna realizacja zadań przedstawiona w dokumencie "ePolska”. Dokument ten będzie corocznie aktualizowany, a cele i kierunki działania - będą modyfikowane, stosownie do potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Budowa społeczeństwa informacyjnego - początkiem ery informacyjnej

14 e-mail epolska@ml.gov.pl
Dziękuję za uwagę DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google