Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

2 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 2 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO Strategia jest to dokument, w którym analizowany jest stan miasta, posiadane zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne i finansowe, a następnie planuje się i wybiera najważniejsze kierunki i drogi rozwoju dla miasta. Wyznacza najważniejsze zadania do wykonania w najbliższej lub dalszej przyszłości. Zadania te będą realizowane przez lokalne władze w najbliższych latach.

3 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 3 DLACZEGO AKTUALIZUJEMY STRATEGIĘ? Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Gospodarczego miasta Pabianice powstała w 2000 r. Uzupełnienie i uaktualnienie dokumentu strategicznego ze względu na zmiany uwarunkowań zewnętrznych (np. wstąpienie Polski do Unii Europejskiej) oraz czynników wewnętrznych (zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej kraju) Ponowne zidentyfikowanie możliwości oraz kierunków rozwoju. Zaktualizowana strategia jest niezbędna w procesie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych

4 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 4 AKTUALIZACJA STRATEGII Analiza stanu realizacji obowiązującej Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta Pabianice Analiza posiadanych zasobów i możliwości (Raport o stanie miasta) Badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Pabianic, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców Wyznaczenie podstawowych problemów miasta Cele i zadania do wykonania

5 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 5 STAN REALIZACJI OBOWIĄZUJĄCEJ STRATEGII Obszar kluczowy 1: ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Obszar kluczowy 2: ROZWÓJ MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Obszar kluczowy 3: SYSTEM WSPIERANIA INWESTORÓW Obszar kluczowy 4: ROZWÓJ SEKTORA USŁUG KOMUNALNYCH

6 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 6 PROPONOWANE OBSZARY KLUCZOWE DLA AKTUALIZACJI STRATEGII: Obszar kluczowy 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY (rozwój MŚP, w tym z sektora turystyki i rekreacji, wspieranie inwestorów zewnętrznych, budowa społeczeństwa informacyjnego, zwiększanie zatrudnienia, promocja miasta) Obszar kluczowy 2: POZIOM ŻYCIA (edukacja, zdrowie, kultura, rekreacja, sport, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka mieszkaniowa) Obszar kluczowy 3: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (gospodarka przestrzenna, komunikacja, ochrona środowiska, zaopatrzenie w energię i media)

7 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 7 CELE ZASADNICZE 1.Zahamowanie odpływu mieszkańców Pabianic oraz zmiana struktury wiekowej ludności, poprzez stworzenie systemu zachęt wpływających na pozostanie w Pabianicach młodych mieszkańców oraz na osiedlenie się w Pabianicach ludzi młodych spoza terenu miasta 2.Wzrost liczby miejsc pracy i spadek bezrobocia dzięki przyciągnięciu do Pabianic inwestorów zewnętrznych oraz aktywizacji lokalnych przedsiębiorców

8 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 8 ROZWÓJ GOSPODARCZY Cel główny: Rozwój gospodarczy Pabianic dzięki wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej oraz przyciągnięciu inwestorów zewnętrznych Cele szczegółowe: 1.Przyciągnięcie strategicznych inwestorów zewnętrznych 2.Wsparcie rozwoju i tworzenia małej i średniej przedsiębiorczości lokalnej 3.Wzrost poziomu innowacyjności lokalnej przedsiębiorczości: 4.Opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu przedsiębiorczości w Pabianicach: 5.Rozwój sektora usług, w tym sektora turystyki i rekreacji 6.Przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

9 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 9 POZIOM ŻYCIA Cel główny: Poprawa jakości życia mieszkańców Pabianic Cele szczegółowe: 1.Usprawnienie dostępu mieszkańców do elektronicznych systemów komunikacji 2.Zwiększenie jakości i dostępności świadczeń z zakresu ochrony zdrowia 3.Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 4.Intensyfikacja pomocy społecznej dla mieszkańców 5.Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy 6.Aktywizacja zawodowa osób narażonych na wykluczenie 7.Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta 8.Rozszerzenie oferty rekreacyjnej i sportowej miasta 9.Wzrost aktywizacji społecznej mieszkańców

10 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 10 Infrastruktura i środowisko Cel główny: Tworzenie nowoczesnej infrastruktury miasta Pabianic Cele szczegółowe: 1.Rewitalizacja i nadanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom miejskim 2.Zwiększenie posiadanych zasobów mieszkaniowych 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego Pabianic 4.Poprawa powiązań komunikacyjnych między Pabianicami a Łodzią 5.Stworzenie skutecznego i bezpiecznego systemu komunikacji miejskiej i podmiejskiej 6.Zwiększenie dostępu komunikacyjnego dla nowych terenów inwestycyjnych

11 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 11 Infrastruktura i środowisko Cel główny: Tworzenie nowoczesnej infrastruktury miasta Pabianic Cele szczegółowe: 7.Skanalizowanie i zaopatrzenie w wodę 100% odbiorców z terenu miasta 8.Zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych przez przedsiębiorstwa 9.Poprawa stanu środowiska poprzez wdrożenie właściwego systemu gospodarowania odpadami: 10.Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej 11.Zapewnienie dostaw czynników energetycznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Pabianic


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google