Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan gospodarowania wodami – harmonogram i planowane prace Magdalena Kinga Skuza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan gospodarowania wodami – harmonogram i planowane prace Magdalena Kinga Skuza."— Zapis prezentacji:

1 Plan gospodarowania wodami – harmonogram i planowane prace Magdalena Kinga Skuza

2 Podstawa prawna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, zwana Ramową Dyrektywą Wodną; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, zwana Ramową Dyrektywą Wodną; Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r.Nr 239, poz. 2019 z późn. zm); Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r.Nr 239, poz. 2019 z późn. zm); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150).

3 Planowanie w gospodarowaniu wodami zgodnie z ustawą Prawo wodne art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne: Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne: program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan zarządzania ryzykiem powodziowym, plan zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza, plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza, warunki korzystania z wód regionu wodnego, warunki korzystania z wód regionu wodnego, warunki korzystania z wód zlewni. warunki korzystania z wód zlewni.

4 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Zatwierdzenie: Prezes Rady Ministrów 22 lutego 2011r. Publikacja: Monitor Polski Nr 49 z 2011r.

5 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Aktualizacja Planu wg RDW: 22 grudnia 2015r.

6 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty wrzesień 2011r. - luty 2012r. Konsultacje społeczne: Harmonogram aktualizacji Planów gospodarowania wodami (PGW) Harmonogram aktualizacji Planów gospodarowania wodami (PGW) Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej

7 Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne Konsultacje społeczne wymagane w art. 14 RDW harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami przegląd istotnych problemów gospodarowania wodami, określonych w dorzeczu przegląd istotnych problemów gospodarowania wodami, określonych w dorzeczu projekty planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy projekty planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy

8 Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne Udostępnianie informacji – na poszczególnych etapach wdrażania RDW, dostęp do dokumentów źródłowych Konsultacje społeczne – opublikowanie i udostępnienie dokumentu celem zebrania uwag Aktywne zaangażowanie – zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w proces wdrożeniowy AKTYWNE ZAANGAŻOWANIE UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI KONSULTACJE SPOŁECZNE

9 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty IV kwartał 2012r. Rejestr obszarów chronionych I kwartał 2013r. Harmonogram aktualizacji Planów gospodarowania wodami (PGW) Harmonogram aktualizacji Planów gospodarowania wodami (PGW) Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej

10 Rejestr obszarów chronionych obszary przeznaczone do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obszary przeznaczone do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obszary przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym; obszary przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym; części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako kąpieliska części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako kąpieliska obszary wrażliwe na substancje biogenne, obszary wrażliwe na substancje biogenne, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

11 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty IV kwartał 2013r. IV kwartał 2013r. Charakterystyki obszarów dorzeczy Charakterystyki obszarów dorzeczy Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich wpływu na stan wód Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich wpływu na stan wód Analizy ekonomiczne korzystania z wód – analiza zwrotu kosztów usług wodnych. Analizy ekonomiczne korzystania z wód – analiza zwrotu kosztów usług wodnych.

12 Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich wpływu na stan wód punktowe źródła zanieczyszczeń punktowe źródła zanieczyszczeń obszarowe źródła zanieczyszczeń obszarowe źródła zanieczyszczeń oddziaływania na ilościowy stan wód oddziaływania na ilościowy stan wód zmiany morfologiczne zmiany morfologiczne inne rodzaje działalności człowieka inne rodzaje działalności człowieka ocena wpływu oddziaływań na stan wód ocena wpływu oddziaływań na stan wód

13 Analiza ekonomiczna wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych z uwzględnieniem kosztów środowiskowych i zasobowych wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych z uwzględnieniem kosztów środowiskowych i zasobowych uzasadnienie wyznaczenia sztucznych i silnie zmienionych części wód uzasadnienie wyznaczenia sztucznych i silnie zmienionych części wód wybór najkorzystniejszych kombinacji działań służących osiągnięciu celów środowiskowych wybór najkorzystniejszych kombinacji działań służących osiągnięciu celów środowiskowych uzasadnienie odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych uzasadnienie odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych

14 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty III kwartał 2014r. III kwartał 2014r. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych Projekt aktualizacji programu wodno- środowiskowego kraju (PWŚK) Projekt aktualizacji programu wodno- środowiskowego kraju (PWŚK) Projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami Projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami

15 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych Cel opracowania oceny ryzyka. Załącznik II RDW …Państwa Członkowskie wykorzystują zebrane w analizie presji i oddziaływań informacje oraz wszelkie inne istotne informacje, w tym istniejące dane z monitoringu środowiska, w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa, że części wód nie spełnią środowiskowych celów jakości, ustanowionych na mocy art. 4… przedłużenie terminów osiągnięcia celów środowiskowych przedłużenie terminów osiągnięcia celów środowiskowych ustalenie mniej restrykcyjnych celów środowiskowych ustalenie mniej restrykcyjnych celów środowiskowych

16 Program wodno-środowiskowy kraju Artykuł 11 RDW Każde Państwo Członkowskie zapewnia opracowanie programu działań dla wszystkich obszarów dorzeczy lub części międzynarodowych obszarów dorzeczy leżących na jego terytorium, przy uwzględnieniu wyników analiz wymaganych na mocy art. 5, dla osiągnięcia celów ustanowionych na mocy art. 4. Art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne: Program wodno-środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy.

17 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty IV kwartał 2014r. – I kwartał 2015r. IV kwartał 2014r. – I kwartał 2015r. Konsultacje społeczne projektów aktualizacji PGW Konsultacje społeczne projektów aktualizacji PGW Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji PGW i PWŚK Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji PGW i PWŚK

18 Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - najważniejsze daty 22 grudnia 2015r. Ostateczna wersja aktualizacji PGW Ostateczna wersja aktualizacji PGW Ostateczna wersja aktualizacji PWŚK Ostateczna wersja aktualizacji PWŚK

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Plan gospodarowania wodami – harmonogram i planowane prace Magdalena Kinga Skuza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google