Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Wdrażania Priorytetów Regionalnych PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim Styczeń 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Wdrażania Priorytetów Regionalnych PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim Styczeń 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Wdrażania Priorytetów Regionalnych PO KL w województwie pomorskim Styczeń 2008 r.

2 Strategia wdrażania PO KL w woj. pomorskim – POWODY I PRZESŁANKI OPRACOWANIA Przygotowanie Strategii - dlaczego DEFS? Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP zarządzając regionalnymi Priorytetami PO KL oraz współdziałając z innymi właściwymi departamentami UMWP realizuje politykę rozwojową oraz społeczną województwa pomorskiego. Zakres przedmiotowy pracy DEFS określa, iż Departament m.in. przygotowuje i realizuje strategię wdrażania priorytetów ( na podstawie § 14 Uchwały Nr 472/44/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

3 Po co Strategia? Stworzenie ram wyjściowych dla planowego, efektywnego i racjonalnego wykorzystania środków EFS w regionie celem uzyskania i wspierania trwałych pozytywnych zmian społeczno-gospodarczych, z uwzględnieniem: zasadniczych kierunków polityki samorządu wojewódzkiego, w tym założeń innych wojewódzkich dokumentów o charakterze strategicznym; rzeczywistej dynamicznej sytuacji społeczno-gospodarczej w subregionach województwa; wiedzy, doświadczenia i potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów i środowisk (jst, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych, uczelni wyższych, przedsiębiorców itd.), w szczególności skupionych w partnerstwach lokalnych; zasad przejrzystości i jawności poprzez konsultacje społeczne. Strategia wdrażania PO KL w woj. pomorskim – POWODY I PRZESŁANKI OPRACOWANIA

4 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – KOMPLEMENTARNOŚĆ I SPÓJNOŚC Z WOJEWÓDZKIMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

5 Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – OBSZARY KOMPLEMENTARNE Z PRIORYTETAMI I CELAMI SRWP SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA KONKURENCYJNOŚĆ Integracja społeczna Wzrost zatrudnienia Edukacja i nauka Przedsiębiorczość, adaptacyjność, i innowacje

6 Ukierunkowanie zarządzania i wykorzystania środków EFS w latach zgodnie ze specyficznymi (aktualnymi i prognozowanymi) potrzebami województwa pomorskiego i jego subregionów; Analiza problemów i potrzeb społeczno-gospodarczych w regionie pod kątem możliwości ich rozwiązania i zaspokojenia w ramach struktur i środków PO KL; Ustalenie hierarchii celów i działań w obrębie obszarów życia społeczno- gospodarczego wspieranych przez środki PO KL; Stworzenie podstawy strategicznej pod konstruowanie corocznych Planów działania dla województwa pomorskiego; Zaakcentowanie istotnej roli powiatowych partnerstw lokalnych we wdrażaniu regionalnego komponentu PO KL w województwie pomorskim; Upowszechnianie międzysektorowego, partnerskiego, kompleksowego podejścia do wdrażania PO KL w województwie pomorskim. Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – CELE

7 Przygotowanie projektu Strategii, określenie jej wyjściowych celów i założeń; Ujęcie i uwzględnienie w dokumencie dynamicznych zmian społeczno- gospodarczych w regionie (m.in. wynikających z obecności Polski w UE) z uwzględnieniem wewnętrznego zróżnicowania województwa (specyfiki powiatów); Powiązanie zasad, celów, systemu i możliwości wsparcia z PO KL z problemami i celami sformułowanymi na poziomie powiatów województwa pomorskiego; Stworzenie kanałów i możliwości wymiany opinii i informacji celem konsultacji założeń i treści Strategii. Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – KONCEPCJA TWORZENIA DOKUMENTU Departament EFS

8 Monitorowanie sytuacji, analizowanie problemów i potrzeb społeczno- gospodarczych w powiatach; Formułowanie własnych wniosków dotyczących założeń i celów Strategii w oparciu o własną wiedzę i doświadczenia; Uczestnictwo w konsultacjach projektu Strategii podczas spotkań z pracownikami DEFS; Analizowanie zapisów Strategii i przekazywanie swoich opinii i propozycji dotyczących treści Strategii do Departamentu EFS. Powiatowe partnerstwa lokalne Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – KONCEPCJA TWORZENIA DOKUMENTU

9 Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – STRUKTURA DOKUMENTU Wstęp – założenia i cele Strategii I.Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego z uwzględnieniem obszarów wsparcia PO KL w latach 2007 – 2013 II.Kierunki rozwoju społeczno–gospodarczego wynikające z regionalnych dokumentów strategicznych III.Kierunki rozwoju społeczno–gospodarczego na poziomie powiatów województwa pomorskiego IV.Priorytety, cele i kierunki wdrażania regionalnego komponentu PO KL V.Ewaluacja PO KL VI.Promocja i informacja w ramach PO KL

10 Kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego na poziomie powiatów województwa pomorskiego dostarczanie i weryfikacja danych, współtworzenie i konstruowanie celów Jst, instytucje rynku pracy, partnerzy społeczni i gospodarczy, NGOs, instytucje i jednostki edukacyjne = partnerstwa powiatowe Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – STRUKTURA DOKUMENTU

11 Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – ETAPY OPRACOWANIA I KONSULTACJI Opracowanie wyjściowych założeń, celów i struktury Strategii Spotkania informacyjno-konsultacyjne w powiat województwa pomorskiego; Konsultacje indywidualne przy wykorzystaniu formularza uczestnika konsultacji Funkcjonowanie Strategii= podstawa dla konstruowania Planów działania, inicjatyw projektowych; Przeglądy i weryfikacja Strategii

12 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , fax


Pobierz ppt "Strategia Wdrażania Priorytetów Regionalnych PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim Styczeń 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google