Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim"— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim
Pomoc Rodzinom

2 Struktura organizacyjna OPS

3 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim powołany w 1990 r
Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim powołany w 1990 r. organizuje i koordynuje całość inicjatyw i działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w naszym mieście (podstawą do działania jest ustawa o pomocy społecznej). Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną miasta Gdyni utworzoną celem realizacji zadań własnych oraz zleconych gminie, a od 1999 r. również zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej. Misja Ośrodka to: „(…) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.”

4 Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:
Gminę Samorząd Wojewódzki Powiat

5 Kryterium dochodowe w Ustawie O Pomocy Społecznej
Od 01 października 2006 r. kryterium to wynosi: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty zł osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty zł rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

6 Świadczenia Pieniężne w systemie pomocy społecznej
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; -przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; -prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; -podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. -przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; -opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne -organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych -przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy - -realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, Przyznawanie i wypłacanie -zasiłków rodzinnych oraz przysługujących do nich dodatków - świadczeń opiekuńczych - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emertalno-rentowe Zaliczka alimentacyjna - przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej

7 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
FORMY POMOCY 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu są to zadania własne gminy 4. realizowane są zadania związane wieloletnim Programem” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

8 Praca Socjalna Działania pracowników Ośrodka w formie pracy socjalnej najczęściej ukierunkowane są: 1. na rzecz zapewnienia-uzyskania niezbędnych środków materialnych 2. na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych 3. na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia 4. na rzecz poprawy stanu zdrowia 5. na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym 6. na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych 7. na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny 8. praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemami alkoholowymi 9. na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie


Pobierz ppt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google