Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Wprowadzenie do pracy socjalnej w kontekście bezdomności Sporządziła: Bożena Dołkowska, Referat ds. Osób Bezdomnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Wprowadzenie do pracy socjalnej w kontekście bezdomności Sporządziła: Bożena Dołkowska, Referat ds. Osób Bezdomnych."— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Wprowadzenie do pracy socjalnej w kontekście bezdomności Sporządziła: Bożena Dołkowska, Referat ds. Osób Bezdomnych MOPS w Gdańsku

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Praca socjalna jest działalnością mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi Praca socjalna to: - zawód, który promuje społeczne zmiany, - rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach - wzmacnianie i wyzwolenie ludzi dla osiągnięcia przez nich dobrostanu

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Cele pracy socjalnej 1.Praca socjalna jest formą pomocy społecznej, na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest: - z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, - ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. 2. Pomoc dla samopomocy

4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Zakres pracy socjalnej Wymiar podmiotowy 1.Praca z osobami i rodzinami, 2.Praca ze społecznością lokalną Wymiar przedmiotowy 1.Praca w obszarze życia osób, rodzin oraz małych grup społecznych,poprzez: - wspomaganie rozwoju, - działania profilaktyczne, - zapobieganie pogłębianiu się problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2.Świadczenie pracy socjalnej bez względu na dochód. Wymiar przestrzenny 1. Realizacja pracy socjalnej w środowisku zamieszkania osoby, rodziny, grupy społecznej.

5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Charakter pracy socjalnej 1. Praca socjalna to proces zaplanowanych i zespołowych działań obejmujących wszystkie niezbędne i możliwe dla danej sytuacji formy świadczeń z zakresu ratownictwa, opieki, pomocy, kompensacji wobec osoby, rodziny czy grupy społecznej; 2. Praca socjalna dostosowana jest do specyficznych, rozeznanych potrzeb osoby, rodziny, środowiska lokalnego; 3. Praca socjalna stanowi świadczenie pomocy dla samopomocy. 4. W świadczeniu pracy socjalnej wykorzystuje się metody pracy socjalnej, a w szczególności metodę pracy z indywidualnym przypadkiem, metodę pracy grupowej, metodę organizowania społeczności lokalnej; oraz techniki, a w szczególności IPWzB, kontrakt socjalny, projekt socjalny;

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Charakter pracy socjalnej Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, udzielanym w oparciu o następujące zasady: - poszanowania godności człowieka i jego prawa do samostanowienia; - równego traktowania klientów, bez względu na wiek, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, stan zdrowia, rasę, kolor skóry, oraz inne preferencje i cechy; - angażowania się na rzecz pomocy klientowi w rozwiązywanie jego trudności życiowych oraz wykorzystania swojej wiedzy umiejętności zawodowych i kompetencji; - wzmacniania wysiłków klienta na rzecz życiowego usamodzielnienia; - zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych; - udzielania klientowi pełnej precyzyjnej informacji na temat dostępnych świadczeń; - przestrzegania zasad etyki zawodowej;

7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Formy działania metodycznego 1. Informacja o prawach i uprawnieniach 2. Wyjaśnianie 3. Wspieranie 4. Działania wychowawcze 5. Wywieranie wpływu 6. Interwencja kryzysowa 7. Praca socjalna metodą indywidualnego przypadku

8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Narzędzia pracy socjalnej 1.Ustawa o pomocy społecznej 2.Rozmowa 3.Analiza dokumentów 4.Wywiad środowiskowy 5.Rozeznanie w środowisku 6.Kontrakt socjalny 7.Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Praca socjalna w systemie placówek 1.Ogrzewalnia 2.Noclegownia 3.Schronisko 4.Dom dla Bezdomnych 5.Mieszkalnictwo wspierane 6.Samodzielne mieszkanie

10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Praca socjalna w trzech obszarach 1.Prewencji bezdomności 2.Interwencji 3.Integracji społecznej

11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Wprowadzenie do pracy socjalnej w kontekście bezdomności Sporządziła: Bożena Dołkowska, Referat ds. Osób Bezdomnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google