Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość, efektywność i skuteczność w pomocy społecznej recepta ustawowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość, efektywność i skuteczność w pomocy społecznej recepta ustawowa."— Zapis prezentacji:

1 Jakość, efektywność i skuteczność w pomocy społecznej recepta ustawowa

2 Wstęp: jak to z jakością, efektywnością i skutecznością było… w przepisach dotyczących pomocy społecznej. ustawa z 29 listopada 1990 r. – wersja pierwotna i zmiany z lat 1990 -1999 r.ustawa z 29 listopada 1990 r. – wersja pierwotna i zmiany z lat 1990 -1999 r. brak uregulowańbrak uregulowań

3 Wstęp: jak to z jakością, efektywnością i skutecznością było… w przepisach dotyczących pomocy społecznej. ustawa z 29 listopada 1990 r.ustawa z 29 listopada 1990 r. Art. 12. Do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:Art. 12. Do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności: 1) sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami,1) sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami, 2) ustalanie sposobu realizacji zadań zleconych,2) ustalanie sposobu realizacji zadań zleconych, 4) opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej,4) opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej, 7) sprawowanie fachowego nadzoru nad wymaganym standardem usług socjalnych oraz odpowiednim poziomem fachowym kadr w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej, niezależnie od podmiotu prowadzącego,7) sprawowanie fachowego nadzoru nad wymaganym standardem usług socjalnych oraz odpowiednim poziomem fachowym kadr w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej, niezależnie od podmiotu prowadzącego, 8) organizowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej,8) organizowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej,

4 Wstęp: jak to z jakością, efektywnością i skutecznością było… w przepisach dotyczących pomocy społecznej. ustawa z 29 listopada 1990 r.ustawa z 29 listopada 1990 r. 1 stycznia 1999 – reforma administracji publicznej1 stycznia 1999 – reforma administracji publicznej Art. 12. 1. Do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:Art. 12. 1. Do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności: 1) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej,1) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, 2) ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,2) ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 3) nadzór nad przestrzeganiem wymaganego standardu usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, niezależnie od podmiotu prowadzącego,3) nadzór nad przestrzeganiem wymaganego standardu usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, niezależnie od podmiotu prowadzącego, 4) kontrola usług i akceptacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej, a także ocena stopnia realizacji programu naprawczego, o którym mowa w art. 20,4) kontrola usług i akceptacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej, a także ocena stopnia realizacji programu naprawczego, o którym mowa w art. 20, …..…..

5 Wstęp: jak to z jakością, efektywnością i skutecznością było… w przepisach dotyczących pomocy społecznej. 28 lipca 200128 lipca 2001 Art. 12a. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności: 1) tworzenie koncepcji i określenie kierunków rozwoju oraz tworzenie prawa w obszarze pomocy społecznej, 2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz z zakresu pomocy społecznej, 3) określanie standardów dla zadań pomocy społecznej realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz nadzór nad ich wdrażaniem, 4) analiza skuteczności pomocy społecznej głównie poprzez ocenę instrumentów, odbiorców pomocy społecznej oraz efektywność poszczególnych rodzajów świadczeń, 5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, w tym szkolenie kadr,Art. 12a. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności: 1) tworzenie koncepcji i określenie kierunków rozwoju oraz tworzenie prawa w obszarze pomocy społecznej, 2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz z zakresu pomocy społecznej, 3) określanie standardów dla zadań pomocy społecznej realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz nadzór nad ich wdrażaniem, 4) analiza skuteczności pomocy społecznej głównie poprzez ocenę instrumentów, odbiorców pomocy społecznej oraz efektywność poszczególnych rodzajów świadczeń, 5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, w tym szkolenie kadr, ………………

6 Jakość, efektywność i skuteczność w dzisiejszej ustawie o pomocy społecznej – miejsce w strukturze. jakość, skuteczność i efektywność pomocy społecznej – przedmiot zadań ustawowychjakość, skuteczność i efektywność pomocy społecznej – przedmiot zadań ustawowych umiejscowienie: Dział I – Przepisy ogólne; rozdział 1 –umiejscowienie: Dział I – Przepisy ogólne; rozdział 1 – zadania pomocy społecznej brak przepisów doprecyzowujących sposób realizacji tych zadańbrak przepisów doprecyzowujących sposób realizacji tych zadań

7 Jakość, efektywność i skuteczność pomocy społecznej w zadaniach ministra właściwego do spraw… Art. 23. 1. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy: 1) tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej;Art. 23. 1. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy: 1) tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej; 2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecznej;2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecznej; 3) monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8;3) monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8; 4) analiza skuteczności pomocy społecznej;4) analiza skuteczności pomocy społecznej; 5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr;5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr; 6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;…

8 Jakość, efektywność i skuteczność w zadaniach Wojewody Art. 22. Do zadań wojewody należy:Art. 22. Do zadań wojewody należy: …1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 2) stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji; 3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej;…1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 2) stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji; 3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej;

9 Jakość, efektywność i skuteczność w zadaniach Wojewody 4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno- opiekuńczych;4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno- opiekuńczych; 5) koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania uchodźcy; 6) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka; 7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych;5) koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania uchodźcy; 6) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka; 7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych;

10 Jakość, efektywność i skuteczność w zadaniach Wojewody 8) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami; 9) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej; ……8) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami; 9) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej; …… 11) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, z uwzględnieniem bilansu potrzeb sporządzonego przez samorząd województwa;11) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, z uwzględnieniem bilansu potrzeb sporządzonego przez samorząd województwa;

11 Jakość, efektywność i skuteczność w zadaniach samorządu terytorialnego. Art. 21. Do zadań samorządu województwa należy:Art. 21. Do zadań samorządu województwa należy: 4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej;4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej; 7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 8) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku;8) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku;

12 Jakość, efektywność i skuteczność – podmioty skuteczność (pomocy społecznej) MINISTER

13 Jakość, efektywność i skuteczność – czynności analiza skuteczności jakości ocena efektywności

14 Podsumowanie: administracja rządowa jako gwarant jakości, efektywności i skuteczności pomocy społecznej ?


Pobierz ppt "Jakość, efektywność i skuteczność w pomocy społecznej recepta ustawowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google