Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość, efektywność i skuteczność w pomocy społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość, efektywność i skuteczność w pomocy społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Jakość, efektywność i skuteczność w pomocy społecznej
recepta ustawowa

2 Wstęp: jak to z jakością, efektywnością i skutecznością było… w przepisach dotyczących pomocy społecznej. ustawa z 29 listopada 1990 r. – wersja pierwotna i zmiany z lat r. brak uregulowań

3 Wstęp: jak to z jakością, efektywnością i skutecznością było… w przepisach dotyczących pomocy społecznej. ustawa z 29 listopada 1990 r. Art. 12. Do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności: 1) sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami, 2) ustalanie sposobu realizacji zadań zleconych, 4) opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej, 7) sprawowanie fachowego nadzoru nad wymaganym standardem usług socjalnych oraz odpowiednim poziomem fachowym kadr w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej, niezależnie od podmiotu prowadzącego, 8) organizowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej,

4 1) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej,
Wstęp: jak to z jakością, efektywnością i skutecznością było… w przepisach dotyczących pomocy społecznej. ustawa z 29 listopada 1990 r. 1 stycznia 1999 – reforma administracji publicznej „Art Do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności: 1) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, 2) ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 3) nadzór nad przestrzeganiem wymaganego standardu usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, niezależnie od podmiotu prowadzącego, 4) kontrola usług i akceptacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej, a także ocena stopnia realizacji programu naprawczego, o którym mowa w art. 20, …..

5 Wstęp: jak to z jakością, efektywnością i skutecznością było… w przepisach dotyczących pomocy społecznej. 28 lipca 2001 Art. 12a. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności: 1) tworzenie koncepcji i określenie kierunków rozwoju oraz tworzenie prawa w obszarze pomocy społecznej, 2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz z zakresu pomocy społecznej, 3) określanie standardów dla zadań pomocy społecznej realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz nadzór nad ich wdrażaniem, 4) analiza skuteczności pomocy społecznej głównie poprzez ocenę instrumentów, odbiorców pomocy społecznej oraz efektywność poszczególnych rodzajów świadczeń, 5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, w tym szkolenie kadr, ………

6 Jakość, efektywność i skuteczność w dzisiejszej ustawie o pomocy społecznej – miejsce w strukturze.
jakość, skuteczność i efektywność pomocy społecznej – przedmiot zadań ustawowych umiejscowienie: Dział I – Przepisy ogólne; rozdział 1 – zadania pomocy społecznej brak przepisów doprecyzowujących sposób realizacji tych zadań

7 Jakość, efektywność i skuteczność pomocy społecznej w zadaniach ministra właściwego do spraw…
Art. 23. 1. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy: 1) tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej; 2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecznej; 3) monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8; 4) analiza skuteczności pomocy społecznej; 5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr; 6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

8 Jakość, efektywność i skuteczność w zadaniach Wojewody
Art. 22. Do zadań wojewody należy: …1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 2) stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji; 3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej;

9 Jakość, efektywność i skuteczność w zadaniach Wojewody
4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych; 5) koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania uchodźcy; 6) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka; 7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych;

10 Jakość, efektywność i skuteczność w zadaniach Wojewody
8) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami; 9) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej; …… 11) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, z uwzględnieniem bilansu potrzeb sporządzonego przez samorząd województwa;

11 Jakość, efektywność i skuteczność w zadaniach samorządu terytorialnego.
Art. 21. Do zadań samorządu województwa należy: 4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej; 7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 8) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku;

12 Jakość, efektywność i skuteczność – podmioty
MINISTER

13 Jakość, efektywność i skuteczność – czynności
analiza ocena jakości skuteczności efektywności

14 Podsumowanie: administracja rządowa jako „gwarant” jakości, efektywności i skuteczności pomocy społecznej ?


Pobierz ppt "Jakość, efektywność i skuteczność w pomocy społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google