Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."— Zapis prezentacji:

1 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2 WSPÓŁPRACA GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO

3 ZADANIA GMINY: 1. Praca z rodziną obejmuje:
a) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, b) terapie i mediacje, c) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, d) pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego e) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji poprzez tworzenie grup wsparcia/ grup samopomocowych.

4 WAŻNE: Praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną. Pracę z rodziną na wniosek pracownika socjalnego może prowadzić Asystent rodziny. Liczba rodzin z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.

5 Zadania rodziny wspierającej:
2. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka: a) działalność placówek wsparcia dziennego, b) pomoc rodziny wspierającej Zadania rodziny wspierającej: Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: - opiece i wychowaniu dziecka, - prowadzeniu gospodarstwa domowego, - kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

6 Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. POZOSTAŁE ZADANIA GMINY 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 2. Podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny; 3. Tworzenie placówek wsparcia dziennego;

7 4. Szkolenia dla rodzin wspierających;
5. Finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (od 2012 r. dla dzieci umieszczonych po 2011 r.); 6. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny dla wojewody; 7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem; 8. Informowanie biura informacji gospodarczej o zaległościach rodziców w opłatach za pobyt dziecka w systemie pieczy zastępczej

8 Jak pozyskać środki zewnętrzne na realizację zadań dla gmin i powiatów wynikających z ustawy:
1) Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania, z zastrzeżeniem ust.2-art.197 ust.1

9 2) Minister właściwy do spraw rodziny wprowadzi program na dofinansowanie w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy zadań własnych gminy i powiatu z zakresu zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w szczególności na pokrycie wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych i rdd- art. 247 ust.1

10 WSPIERANIE RODZINY W GMINIE CZERSK

11 W gminie Czersk praca z rodziną polega przede wszystkim na pomocy asystenta rodziny. Obecnie w naszej gminie jest trzech asystentów rodzin. Ich pomocą objętych jest 38 rodzin.

12 Środowiska, z którymi pracuje asystent rodziny:
- rodziny dotknięte bezrobociem i niezaradnością życiową, - rodziny niewydolne wychowawczo, - rodziny, w których występuje demoralizacja małoletnich, - rodziny zagrożone odebraniem dzieci oraz takie w których już odebrano dzieci, - rodziny dotknięte niepełnosprawnością

13 Zadania asystena rodziny w gminie Czersk:
- zdiagnozowanie problemów rodziny poprzez zapoznanie z dokumentacją dotyczącą rodziny, stworzenie kwestionariusza osobowego rodziny oraz przeprowadzenie wywiadu z pracownikiem socjalnym, - określenie z rodziną podstawowych problemów i potrzeb występujących w rodzinie, - zmotywowanie rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów rodziny (terapia dla osób uzależnionych, Zespół Interdyscyplinarny, terapia rodzinna), - pomoc w najpilniejszych problemach,

14 - sporządzenie planu pracy z rodziną oraz podpisanie z rodziną indywidualnego planu pomocy rodzinie, - współpraca z reprezentantami wszystkich zainteresowanych służb i instytucji, mająca na celu udzielenie wsparcia rodzinie, - pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny (rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych) - współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. Rodziny korzystające z pomocy społecznej objęte są również pomocą psychologiczną oraz prawną. Tworzone są grupy wsparcia. Organizowana jest terapia dla alkoholików.

15 Gminny system wsparcia rodziny w kryzysie
ASYSTENT RODZINY PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GKRPA SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE (PEDAGOG, WYCHOWAWCA) GRUPA ROBOCZA DS. POMOCY RODZINIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ RODZIN POLICJA KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ RODZINA WSPIERAJĄCA PRACOWNIK SOCJALNY

16 Asystent rodzinny w strukturze gminnego wsparcia rodziny
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ/PRACOWNIK SOCJALNY wRD WYWIAD ŚRODOWISKOWY (ANALIZA SYTUACJI RODZINY pod kątem realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych) RELACJA RODZINA PRZEŻYWAJACA TRUDNOŚCI WSPÓŁPRACA RELACJA ASYSTENT RODZINY Decyzja kierownika OPS o przyznaniu rodzinie asystenta

17 Zadania do zrealizowania:
- terapia dla dzieci z trudnościami wychowawczymi, - terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholika, - terapia dla sprawców przemocy - powiat, - mediacje rodzinne.

18 Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, pochodzących z miasta i gminy Czersk umieszczonych od roku Do listopada 2012 roku, w placówkach pieczy zastępczej zostało umieszczonych 12 dzieci z 7 rodzin z gminy Czersk. Z czego: - 4 dzieci w pogotowiu rodzinnym (w obecnej pieczy RDD od r.), - 1 dziecko w rodzinnym domu dziecka, - 2 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, - 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, - 2 dzieci w domu dziecka, - 1 dziecko w zespole placówek opiekuńczo- wychowawczych.

19 Współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: - 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

20 - 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: - 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej, - 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

21 - średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

22 Do r. w pieczy zastępczej przebywało 39 dzieci pochodzących z 23 rodzin z miasta i gminy Czersk.

23 29 marca 2012r. Rada Miejska w Czersku uchwaliła Gminny Program Wspierania Rodziny na lata Celem głównym programu jest stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, ukazanie możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania braków poprzez wspieranie i poprawę jej funkcjonowania, jak i profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.

24 Gminny program wspierania rodziny jest realizowany przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz wspierania rodziny takimi, jak: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, - policja, prokuratura, - Sąd Rejonowy w Chojnicach, - kuratorzy sądowi, - służba zdrowia, - szkoły, przedszkola, - Poradnia Leczenia Uzależnień w Czersku, - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku, - instytucje pozarządowe.

25 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzę owocnej pracy i wielu sukcesów wszystkim Pracownikom z Powiatu Chojnickiego

26 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google