Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym ( Przemoc) Opracowana i zalecana przez Radę Gmin i Regionów Europy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym ( Przemoc) Opracowana i zalecana przez Radę Gmin i Regionów Europy."— Zapis prezentacji:

1 Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym ( Przemoc) Opracowana i zalecana przez Radę Gmin i Regionów Europy

2 Przemoc związana z płcią Sygnatariusz uznaje, że przemoc związana z płcią, która nieproporcjonalnie dotyczy kobiet, jest pogwałceniem podstawowych praw człowieka, łamaniem godności, fizycznej i psychicznej istot ludzkich. Sygnatariusz uznaje, że przemoc związana z płcią, która nieproporcjonalnie dotyczy kobiet, jest pogwałceniem podstawowych praw człowieka, łamaniem godności, fizycznej i psychicznej istot ludzkich. Sygnatariusz uznaje, że przemoc oparta na płci, jest wynikiem przekonania sprawcy, że jedna z płci ma przewagę nad drugą w kontekście nierównych relacji siły. Sygnatariusz uznaje, że przemoc oparta na płci, jest wynikiem przekonania sprawcy, że jedna z płci ma przewagę nad drugą w kontekście nierównych relacji siły.

3 Przemoc związana z płcią -cd Dlatego Sygnatariusz zobowiązuje się do opracowania i wzmocnienia polityki i działań przeciw przemocy opartej na płci przez: Dlatego Sygnatariusz zobowiązuje się do opracowania i wzmocnienia polityki i działań przeciw przemocy opartej na płci przez: –Zagwarantowanie pomocy i wsparcia ofiarom –Publiczne informowanie w języku najbardziej przystępnym dla danej społeczności, o formach pomocy dostępnych na danym obszarze. –Zapewnienie, by odpowiednie służby zostały przeszkolone w rozpoznawaniu i we wspieraniu ofiar. –Zapewnienie, że istnieje skuteczna koordynacja pomiędzy odpowiednimi służbami takimi jak policja, jednostki odpowiedzialne za mieszkalnictwo i opiekę zdrowotną. –Podnoszenie świadomości poprzez kampanie i programy edukacyjne skierowane do potencjalnych ofiar i sprawców.

4 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( brzmienie z dnia 10 czerwca 2010 r):

5 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Preambuła: Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje:;

6 Zadania gminy Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

7 Zadania gminy -cd 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; zagrożonych przemocą w rodzinie;

8 Zadania gminy - cd 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych

9 zespół interdyscyplinarny gminy Zespół interdyscyplinarny powołuje Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: wchodzą przedstawiciele: 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ;

10 zespół interdyscyplinarny gminy 4) oświaty; 4) oświaty; 5) ochrony zdrowia; 5) ochrony zdrowia; 6) organizacji pozarządowych. 6) organizacji pozarządowych. 4. W skład zespołu interdyscyplinarnego 4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. wchodzą także kuratorzy sądowi. 5. W skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 5. W skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

11 Zadania własne powiatu: 1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

12 Zadania własne powiatu - cd: 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej. przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

13 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

14 Zadania własne samorządu województwa 1) opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 1) opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15 Zadania własne samorządu województwa 3) opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 3) opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 4) organizowanie szkoleń dla osób realizujących 4) organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przemocy w rodzinie

16 Społeczne i kulturowe uwarunkowania przemocy - mity i stereotypy na temat przemocy - mity i stereotypy na temat przemocy - mity i stereotypy na temat ofiar przemocy - mity i stereotypy na temat ofiar przemocy - mity i stereotypy na temat sprawców przemocy - mity i stereotypy na temat sprawców przemocy

17 Liczba ofiar przemocy domowej ( Niebieska karta) Ogółem Ogółem w tym: kobiety w tym: kobiety w tym: mężczyźni w tym: mężczyźni dzieci do lat dzieci do lat nieletni od 13 do 18 lat nieletni od 13 do 18 lat


Pobierz ppt "Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym ( Przemoc) Opracowana i zalecana przez Radę Gmin i Regionów Europy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google