Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym ( Przemoc) Opracowana i zalecana przez Radę Gmin i Regionów Europy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym ( Przemoc) Opracowana i zalecana przez Radę Gmin i Regionów Europy."— Zapis prezentacji:

1 Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym ( Przemoc) Opracowana i zalecana przez Radę Gmin i Regionów Europy

2 Przemoc związana z płcią Sygnatariusz uznaje, że przemoc związana z płcią, która nieproporcjonalnie dotyczy kobiet, jest pogwałceniem podstawowych praw człowieka, łamaniem godności, fizycznej i psychicznej istot ludzkich. Sygnatariusz uznaje, że przemoc związana z płcią, która nieproporcjonalnie dotyczy kobiet, jest pogwałceniem podstawowych praw człowieka, łamaniem godności, fizycznej i psychicznej istot ludzkich. Sygnatariusz uznaje, że przemoc oparta na płci, jest wynikiem przekonania sprawcy, że jedna z płci ma przewagę nad drugą w kontekście nierównych relacji siły. Sygnatariusz uznaje, że przemoc oparta na płci, jest wynikiem przekonania sprawcy, że jedna z płci ma przewagę nad drugą w kontekście nierównych relacji siły.

3 Przemoc związana z płcią -cd Dlatego Sygnatariusz zobowiązuje się do opracowania i wzmocnienia polityki i działań przeciw przemocy opartej na płci przez: Dlatego Sygnatariusz zobowiązuje się do opracowania i wzmocnienia polityki i działań przeciw przemocy opartej na płci przez: –Zagwarantowanie pomocy i wsparcia ofiarom –Publiczne informowanie w języku najbardziej przystępnym dla danej społeczności, o formach pomocy dostępnych na danym obszarze. –Zapewnienie, by odpowiednie służby zostały przeszkolone w rozpoznawaniu i we wspieraniu ofiar. –Zapewnienie, że istnieje skuteczna koordynacja pomiędzy odpowiednimi służbami takimi jak policja, jednostki odpowiedzialne za mieszkalnictwo i opiekę zdrowotną. –Podnoszenie świadomości poprzez kampanie i programy edukacyjne skierowane do potencjalnych ofiar i sprawców.

4 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( brzmienie z dnia 10 czerwca 2010 r):

5 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Preambuła: Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje:;

6 Zadania gminy Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

7 Zadania gminy -cd 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; zagrożonych przemocą w rodzinie;

8 Zadania gminy - cd 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych

9 zespół interdyscyplinarny gminy Zespół interdyscyplinarny powołuje Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: wchodzą przedstawiciele: 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ;

10 zespół interdyscyplinarny gminy 4) oświaty; 4) oświaty; 5) ochrony zdrowia; 5) ochrony zdrowia; 6) organizacji pozarządowych. 6) organizacji pozarządowych. 4. W skład zespołu interdyscyplinarnego 4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. wchodzą także kuratorzy sądowi. 5. W skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 5. W skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

11 Zadania własne powiatu: 1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

12 Zadania własne powiatu - cd: 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej. przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

13 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

14 Zadania własne samorządu województwa 1) opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 1) opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15 Zadania własne samorządu województwa 3) opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 3) opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 4) organizowanie szkoleń dla osób realizujących 4) organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przemocy w rodzinie

16 Społeczne i kulturowe uwarunkowania przemocy - mity i stereotypy na temat przemocy - mity i stereotypy na temat przemocy - mity i stereotypy na temat ofiar przemocy - mity i stereotypy na temat ofiar przemocy - mity i stereotypy na temat sprawców przemocy - mity i stereotypy na temat sprawców przemocy

17 Liczba ofiar przemocy domowej ( Niebieska karta) Ogółem 140.141 Ogółem 140.141 w tym: kobiety 81.985 w tym: kobiety 81.985 w tym: mężczyźni 11.164 w tym: mężczyźni 11.164 dzieci do lat 13 31.699 dzieci do lat 13 31.699 nieletni od 13 do 18 lat 15.399 nieletni od 13 do 18 lat 15.399


Pobierz ppt "Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym ( Przemoc) Opracowana i zalecana przez Radę Gmin i Regionów Europy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google