Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. – Wyprawka szkolna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. – Wyprawka szkolna."— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. – Wyprawka szkolna

2 Podstawa prawna: Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Uchwała Rady Ministrów 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – Wyprawka szkolna ww. dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.plwww.men.gov.pl w zakładce BIP/Akty prawne/Rządowe programy i projekty.

3 Adresaci programu: Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 edukację szkolną: w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie IV szkoły podstawowej, w klasach I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum,

4 uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

5 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje: uczniom klas I szkoły podstawowej, klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)).

6 uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klasach II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej - pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

7 uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klasach II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej - pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej.

8 Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom miedzy innymi z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9 bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

10 Liczba uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, zgłoszonych ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, klas II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasach I szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego oraz klasy I i VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

11 niezależnie od dochodu uczniom: –słabo widzącym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, –niesłyszącym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, –z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, –uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

12 Ważne terminy: zgłoszenie przez gminy korekty danych przekazanych do Kuratorium w miesiącu kwietniu br. – do dnia 7 września 2012r. realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012r.

13 Zgłoszone przez gminy województwa śląskiego zapotrzebowania w 2010 r. jak i w 2011 r. na udzielnie pomocy rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego wskazują małe zaangażowanie się jednostek samorządu terytorialnego w realizację programu. W związku z powyższym Kuratorium Oświaty zwraca się z prośbą o pomoc w realizacji programu, tak by przekazane środki na pomoc materialną były wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów. Informacja na temat realizacji programu pod nr tel. 32 20-77-445


Pobierz ppt "Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. – Wyprawka szkolna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google