Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc udzielana przez samorząd odbiorcom wrażliwym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc udzielana przez samorząd odbiorcom wrażliwym."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc udzielana przez samorząd odbiorcom wrażliwym

2 Definicja klienta wrażliwego wg. Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Energii i Gazu Europejska Grupa Regulatorów ds. Energii i Gazu (ERGEG) wskazuje, że odbiorcy wrażliwi to odbiorcy zdefiniowani w prawie krajowym jako osoby podlegające ochronie w odniesieniu do ich stosunków ze sprzedawcami energii (np. osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, emeryci, osoby o niskich dochodach oraz osoby mieszkające na obszarach odległych). Odbiorcami wrażliwymi są to odbiorcy, którzy z różnych przyczyn, nie mają możliwości opłacenia rachunku. Można więc przyjąć, że nasi klienci czyli osoby korzystające z pomocy społecznej, w przeważającej liczbie są odbiorcami wrażliwymi.

3 Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej Dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł. Dla osoby w rodzinie 351 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznana pomoc w formie: 1) specjalnego zasiłku celowego w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi; 2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

4 Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

5 Udzielane przez OPS świadczenia finansowe to: Zasiłek stały -przysługuje osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie; w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

6 Zasiłek okresowy -przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

7 Zasiłek celowy- przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

8 Dzielnicaliczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie liczba świadczeńKwota Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów 00 0 Włochy Wola Żoliborz

9 Łącznie 18 dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy udzieliło pomocy na opłacenie energii elektrycznej osobom na łączną kwotę zł. Ponad 80% świadczeń było przekazywanych bezpośrednio na rachunek zakładów energetycznych

10 Dobre praktyki W 2008 roku nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Regulacji Energetyki oraz RWE Polska Dzięki współpracy przeprowadziliśmy szkolenie dla kierowników zakładów energetycznych, na temat ustawy o pomocy społecznej oraz możliwości opłacania rachunków energetycznych przez samorząd Pracownicy socjalni Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej odbyli szkolenie w zakresie poszanowania energii elektrycznej, by swoją wiedzę w tym zakresie mogli przekazywać bezpośrednio klientom Pracownicy nawiązali bezpośrednie kontakty z biurami obsługi klienta RWE, co służy wymianie informacji Fundacja działająca przy RWE oraz wolontariat pracowniczy wsparli działania Ośrodków na rzecz klientów np. remont domu samotnej matki

11 Zakup sprzętu energooszczędnego dla najbardziej potrzebujących Szkolenie dla odbiorców wrażliwych przeprowadzone przez URE

12 Koniec Dziękuję


Pobierz ppt "Pomoc udzielana przez samorząd odbiorcom wrażliwym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google