Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P OMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW. Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) ustawy o systemie oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P OMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW. Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) ustawy o systemie oświaty."— Zapis prezentacji:

1 P OMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

2 Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz póz. zm.). Ustawa przewiduje następujące rodzaje świadczeń: 1) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 1) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 2) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

3 ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM TO: 1) stypendium szkolne – może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

4 Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek ten składa się do 15 września danego roku szkolnego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

5 2) zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

6 O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.

7 ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – przyznawane na wniosek dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący (uchwała Rady Gminy z dn. 22 lipca 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę Kleszczów)

8 Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

9 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej – może być przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: a) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; b) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; c) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; d) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; e) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

10 Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

11 Podstawa prawna :Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyjęty został ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w art. 17 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706). (Dz. U. Nr 267, poz w art. 17 ustawy

12 Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży

13 Gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy.

14 Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach: posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku dzieciom przebywającym w placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów żywienia), świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

15 Ważne Kryteria finansowe, aby skorzystać z programu bezpłatnego dożywiania. Aby korzystać z tego programu, dochody rodziny nie mogą przekraczać 150 proc. kryterium dochodowego, określonego w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. To kryterium wynosi 351 zł na osobę w rodzinie lub 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Aby skorzystać z programu wymagane są dochody nieprzekraczające odpowiednio 526,5 zł lub 715,5 zł. Gmina może uchwalić nowy - niższy próg dochodowy dla przyznania posiłków osobom potrzebującym, przy czym sama je finansuje ze środków własnych.


Pobierz ppt "P OMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW. Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) ustawy o systemie oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google