Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc materialna dla uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc materialna dla uczniów"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc materialna dla uczniów

2 Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września r (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz póz. zm.). Ustawa przewiduje następujące rodzaje świadczeń: 1) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

3 ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM TO:
1) stypendium szkolne – może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

4 Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek ten składa się do 15 września danego roku szkolnego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

5 2) zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

6 O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.

7 ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – przyznawane na wniosek dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący (uchwała Rady Gminy z dn. 22 lipca 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę Kleszczów)

8 Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

9 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej – może być przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: a)   laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; b)   laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; c)   uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; d)    uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; e)   uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

10 Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

11 Podstawa prawna :Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyjęty został ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w art. 17 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

12 Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży

13 Gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy.

14 Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:
posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku dzieciom przebywającym w placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów żywienia), świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

15 Ważne Kryteria finansowe, aby skorzystać z programu bezpłatnego dożywiania. Aby korzystać z tego programu, dochody rodziny nie mogą przekraczać 150 proc. kryterium dochodowego, określonego w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. To kryterium wynosi 351 zł na osobę w rodzinie lub 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Aby skorzystać z programu wymagane są dochody nieprzekraczające odpowiednio 526,5 zł lub 715,5 zł. Gmina może uchwalić nowy - niższy próg dochodowy dla przyznania posiłków osobom potrzebującym, przy czym sama je finansuje ze środków własnych.


Pobierz ppt "Pomoc materialna dla uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google