Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo administracyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo administracyjne"— Zapis prezentacji:

1 Prawo administracyjne
mgr Paweł Dąbrowski

2 Warszawa - różnice z innymi jednostkami terytorialnymi
Warszawa jest z mocy prawa gminą mającą status miasta na prawach powiatu; Dodatkowe zadania m.st. Warszawy (art. 3 ustawy warszawskiej); Utworzenie jednostek pomocniczych – dzielnic jest obowiązkowe (art. 5) Ustawa określa strukturę organów dzielnic

3 Warszawa

4 Dzielnice Bemowo; Białołęka; Bielany; Mokotów; Ochota;
Praga - Południe; Praga – Północ; Rembertów Śródmieście; Targówek; Ursus; Ursynów; Wawer; Wesoła; Wilanów; Włochy; Wola; Żoliborz

5 Zakres działania dzielnicy
Dzielnica działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy; Do zakresu działania dzielnicy należą w szczególności sprawy lokalne: Utrzymywanie placówek oświatowych; Zadania związane z ochroną zdrowia; Utrzymywanie zieleni i dróg lokalnych.

6 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego
Zasada samorządności terytorialnej musi być uznana w prawie wewnętrznym oraz, w miarę możliwości w Konstytucji; Każda zmiana granic społeczności lokalnej wymaga uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z zainteresowaną społecznością, najlepiej w drodze referendum; Zasadą jest, że społeczności lokalne powinny móc samodzielnie ustalać swoją strukturę wewnętrzną; Kontrola administracyjna może być dokonywana co zgodności z prawem. W przypadku zadań zleconych także co do celowości.

7 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego cd.
Społeczności lokalne mają prawo odwołania na drodze sądowej w celu zapewnienia swobodnego wykonywania uprawnień oraz ochrony samorządności

8 Zadania samorządu terytorialnego
Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych (art. 163 Konstytucji); Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

9 Zadania samorządu terytorialnego
Województwo (art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa): „Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy.” Powiat: (art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym) – wyliczenie enumeratywne. 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Gmina: (art. 6 ust. 1ustawy o samorządzie gminnym):  „Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.”

10 Zadanie własne i zlecone
Art. 166 Konstytucji: Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.

11 Zadania zlecone i własne - różnice
Odpowiedzialność za wykonanie zadań własnych ponosi jednostka samorządu terytorialnego, a za wykonanie zadań zleconych – administracja rządowa; Zadania własne są wykonywane ze środków własnych samorządu, zlecone ze środków administracji rządowej. W razie braku tych środków, samorząd nie ma obowiązku wykonywania zadań zleconych; W sprawach zadań własnych organem odwoławczym jest samorządowe kolegium odwoławcze, w sprawach zadań zleconych – organ administracji rządowej, najczęściej wojewoda.

12 Zadania zlecone gminie
Art. 8 ust. 1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. 2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

13 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
Art. 50 ust. 1. Nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw. Art. 51. W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych (…) wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzącego uprawę; Art. 52. Zadania, o których mowa w art. 47, 50 i 51, są wykonywane przez gminę jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

14 Ustawa o pomocy społecznej
Art. 18 ust. 1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

15 Zadania zlecone powiatu
Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

16 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności: 1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 2) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

17 Zadania zlecone samorządu wojewódzkiego
Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa. Ustawy mogą nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

18 Prawo wodne Art. 11 ust. 1 Prawo wodne.  Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 13, wykonują: (…) marszałek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy (..)

19 Kontrakty wojewódzkie
Kontrakty wojewódzkie są formą porozumienia z rządem, ale nie oznaczają zlecenia zadań administracji rządowej. Art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa.  Samorząd województwa może w związku z realizacją strategii rozwoju województwa: występować o wsparcie ze środków budżetu państwa na realizację zadań zawartych w programach wojewódzkich, zawierać kontrakt wojewódzki z Radą Ministrów na podstawie odrębnej ustawy.


Pobierz ppt "Prawo administracyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google