Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE ZASIŁKI CELOWE DLA POSZKODOWANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLĘSKI ŻYWIOŁOWE ZASIŁKI CELOWE DLA POSZKODOWANYCH"— Zapis prezentacji:

1 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE ZASIŁKI CELOWE DLA POSZKODOWANYCH

2 PRZYGOTOWANIE FROMULARZA OCENY SZKÓD ORAZ WNIOSKU
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE ZASIŁKI CELOWE DLA POSZKODOWANYCH W WYSOKOSCI DO zł PRZYGOTOWANIE FROMULARZA OCENY SZKÓD ORAZ WNIOSKU PRACA W TERENIE Czy w naszej gminie wystąpiło zdarzenie mające znamiona klęski żywiołowej, a czy też jest to zdarzenie losowe ???

3 KLĘSKA ŻYWIOŁOWA A ZARZENIE LOSOWE Wielkość dochodów za poprzedni rok
Kiedy gmina może otrzymać środki z budżetu państwa na pokrycie kwot wypłacanych zasiłków celowych KLĘSKA ŻYWIOŁOWA A ZARZENIE LOSOWE WYSOKOŚĆ SZKÓD Gmina może otrzymać środki z budżetu państwa na pokrycie kwot wypłacanych zasiłków celowych, w przypadku gdy suma strat w infrastrukturze oraz w indywidualnych gospodarstwach domowych - lokale/budynki mieszkalne (których odbudowa/remont finansowane winny być ze środków własnych gminy), przekracza 5 % dochodów własnych gminy z roku poprzedniego. Wielkość dochodów za poprzedni rok

4 Określając wysokość zasiłków należy określić sytuację, w jakiej znalazły się osoby poszkodowane
możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym); prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe; rzeczywiste straty i potrzeby w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność i dostęp do wody pitnej,…); czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć lub kontynuować naukę; czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w  tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.

5 KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC
Osoby samotnie gospodarujących lub rodziny, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

6 ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY
Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej, protokół z prac komisji szacującej straty oraz dane zawarte w formularzu dot. oceny szkód (formularz Nr 2). W pracach komisji szacującej straty winna brać udział przynajmniej jedna osoba mogąca być biegłym w zakresie budownictwa w rozumieniu art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego (kodeks nie ustanawia jakichkolwiek formalnych kryteriów kwalifikacji biegłego - oznacza to, że biegłym w rozumieniu ww. przepisu może być zarówno osoba wpisana na przewidzianą przepisami prawa listę biegłych (rzeczoznawców), jak i osoba spoza tej listy, która ma wiedzę fachową w danej dziedzinie).

7 ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY
Środki wypłacane są w formie zasiłku celowego – na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). W przypadku gdy w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu prowadzonych jest kilka gospodarstw domowych przez poszczególne osoby lub rodziny, pomocą może być objęta każda z nich. W sentencji decyzji przyznającej pomoc należy określić cel przyznania pomocy, a w szczególności określić czy jest on przeznaczony na zaspokojenie potrzeb bieżących rodziny otrzymującej pomoc czy na dokonanie prac remontowych.

8 ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY
Pomiędzy uszkodzeniami budynków mieszkalnych, a naprawą uszkodzeń powinien zaistnieć związek przyczynowo skutkowy, w odniesieniu do każdego elementu prac jakie mają być wykonane.

9 Wymagane do wniosku załączniki
Wniosek szczegółowy - formularz nr 1, Ocena szkód w zakresie poszczególnych osób lub rodzin, które odniosły szkody – formularz nr 2, Protokoły komisji szacującej straty wraz z dokumentacją fotograficzną Załączone do wniosku zdjęcia powinny dotyczyć budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń mieszkalnych w tychże budynkach. Powinny być opisane, w taki sposób, aby umożliwić identyfikację poszczególnych spraw prowadzonych przez Ośrodek oraz wskazanie wszystkich zniszczeń, które mają być naprawione

10 CZAS NA PYTANIA


Pobierz ppt "KLĘSKI ŻYWIOŁOWE ZASIŁKI CELOWE DLA POSZKODOWANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google