Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szanse rozwoju subregionu sądeckiego w perspektywie do 2020 roku Leszek Zegzda Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego 28 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szanse rozwoju subregionu sądeckiego w perspektywie do 2020 roku Leszek Zegzda Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego 28 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Szanse rozwoju subregionu sądeckiego w perspektywie do 2020 roku Leszek Zegzda Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego 28 czerwca 2013 r.

2 Potencjał subregionu sądeckiego Bogate zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Potencjał uzdrowiskowy (6 z 9 miejscowości uzdrowiskowych) Ośrodek akademicko-naukowy (PWSZ, Miasteczko-Multimedialne) Zaplecze dla ważnych wydarzeń gospodarczych (Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju)

3 Bariery rozwoju subregionu sądeckiego Niewystarczająca branża przemysłowo- usługowa o dużym potencjale wzrostowym Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna–dostępność drogowa, kolejowa, transport publiczny, co przekłada się na: Małą atrakcyjność inwestycyjną terenów.

4 Najważniejsze projekty komunikacyjne dla subregionu sądeckiego Budowa drogi GP: Brzesko - Nowy Sącz - granica państwa, Rozwój lotnisk regionalnych przynajmniej dla potrzeb lotnictwa ogólnego (Łososina Dolna/Stary Sącz) Budowa linii kolejowej od Krakowa (Podłęże) przez Szczrzyc do Zakopanego i Nowego Sącza. 4/12

5 5 PAKIET SUBREGIONALNY w polityce rozwoju Małopolski do 2020 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Regionalny Program Operacyjny Polityka rozwoju Małopolski do 2020 Programy strategiczne w tym Subregionalny Program Rozwoju

6 Założenia dla prac nad RPO WM Zaplanowana interwencja ma służyć rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia Mniejsze możliwości wsparcia infrastruktury społecznej – generującej obciążenia finansowe Oparcie na inteligentnych specjalizacjach regionalnych Podejście terytorialne – zróżnicowane polityka wobec subregionów i wykorzystanie unikalnych potencjałów Zwiększenie partycypacji społecznej w pracach nad kształtowaniem polityki rozwoju regionu – od Strategii poprzez Programy Strategiczne – aż do RPO

7 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY SCHEMAT RPO : Interwencja ukierunkowana terytorialnie, planowana do realizacji w ścieżce subregioanlnej 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 5. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 6. DZIEDZICTWO I PRZESTRZEŃ REGIONALNA 7. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU SPOŁ.-GOSP. 8. OTWARTY RYNEK PRACY 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW 11. POMOC TECHNICZNA EFRR 12. POMOC TECHNICZNA EFS

8 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości Tworzenie i rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem uzbrojenia/dozbrojenia stref aktywności gospodarczej Tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo Małopolska Interwencja subregionalna Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych i grzewczych Zrównoważony transport miejski Modernizacja/zakup środków transportu zbiorowego; inteligentne systemy transportu; usprawnienie działania transportu miejskiego (np. węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride, telematyczne systemy zarządzania ruchem i obsługą podróżnych) Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku

9 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego Rozwój i promocja szlaków turystycznych, zagospodarowanie zbiorników wodnych, wsparcie dla parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody Rewitalizacja miast Rewitalizacja fizyczna i społeczna zdegradowanych obszarów miejskich Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna Interwencja subregionalna Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego Infrastruktura drogowa Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu subregionalnym (w tym obwodnice)

10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Kompleksowa oferta wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych Rozwój ekonomii społecznej Rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej Upowszechnienie ekonomii społecznej i samoorganizacji Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie Interwencja subregionalna Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców Rozwój szkolnictwa zawodowego Wsparcie kształcenia zawodowego w tym programy współpracy szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami – m.in. staże dla uczniów i uczennic Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym

11 Założenia finansowe dla RPO WM ,58 MLD EUR – ALOKACJA WYNIKAJĄCA Z PROPOZYCJI MRR po przeliczeniu na ceny bieżące: ok 2,915 MLD EUR 2 miejsce wśród regionów pod względem wielkości alokacji obejmuje wsparcie miasta wojewódzkiego wraz obszarem funkcjonalnym – zintegrowana inwestycja terytorialna PROPOZYCJA ZWM PODZIAŁU ŚRODKÓW: obejmuje wydzieloną pulę środków dla subregionów: 661 MLN EURO - 22,7% alokacji RPO (środki EFRR i EFS) obejmuje wydzieloną pulę środków dla Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej: 165 MLN EURO – 5,7 % alokacji RPO

12 PROGRAM DLA ROZWOJU SUBREGIONU SĄDECKIEGO kontrakt na rzecz realizacji uzgodnionego pakietu przedsięwzięć program obejmujący zadania ponadlokalne pomysł na uruchomienie oddolnych inicjatyw służących wykorzystaniu potencjału i specjalizacji subregionalnej wynik dyskusji o rozwoju subregionu z udziałem kluczowych środowisk sposób na budowanie szerokiej współpracy na bazie wspólnych interesów i korzyści

13 FORUM SUBREGIONU SĄDECKIEGO- PARTNER W POLITYCE ROZWOJU MAŁOPOLSKI I forum subregionalne 15 maja br. Nowy Sącz: przyjęcie regulaminu forum subregionalnego przedstawienie wyników naboru do Banku Projektów Regionalnych II forum subregionalne wrzesień/październik 2013 r.: przyjęcie projektu SPR do końca 2013 roku: ogłoszenie przez ZWM przeglądu i aktualizacji projektów zgłoszonych BPR - otwarte zaproszenie do składania kart projektów w obszarach wsparcia SPR III forum subregionalne- I/II kw r.: debata strategiczna – opracowanie listy rankingowej projektów na podstawie kryteriów merytorycznych i prognozowanej alokacji (do 150%-200% alokacji) do końca 2014 r.: zatwierdzenie wykazu projektów subregionalnych – objętych warunkową promesą wsparcia w ramach RPO WM

14 Wyniki naboru do Banku Projektów Regionalnych Od 3 lipca do 21 września 2012 r. trwał nabór do Banku Projektów Regionalnych, każdy mógł zgłaszać propozycje projektów/ inwestycji do 10 programów strategicznych, w tym Subregionalnego Programu Rozwoju. W wyniku przeprowadzonej analizy (biorąc pod uwagę uwarunkowania nowej perspektywy finansowej UE ) w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju funkcjonuje obecnie: Krakowski Obszar Metropolitalny- 113 projektów na kwotę 6 408,27 mln zł Subregion Sądecki – 61 projektów na kwotę 4 282,47 mln zł Subregion Tarnowski – 43 projekty na kwotę 3 732,05 mln zł Małopolska Zachodnia-100 projektów na kwotę 3 736,07 mln zł Subregion Podhalański -55 projektów na kwotę 2 988,93 mln zł

15 PROJEKTY REKOMENDOWANE DO DALSZYCH PRAC W RAMACH FORUM SUBREGIONU Sądeckiego Obszar planowany do realizacji w ścieżce subregionalnejliczba projektów INFRASTRUKTURA ROZWOJU GOSPODARCZEGO2 OCHRONA, UDOSTĘPNIANIE I PROMOCJA DZIEDZICTWA NATURALNEGO 9 REWITALIZACJA FIZYCZNA I SPOŁECZNA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH 3 DROGI O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM4 WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO1

16 PROJEKTY POTENCJALNIE DO REALIZACJI Z POZIOMU REGIONALNEGO LUB KRAJOWEGO Obszar planowany do realizacji z poziomu regionalnego lub krajowego liczba projektów POPRAWA BILANSU ENERGETYCZNEGO WOJEWÓDZTWA 3 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM NATURALNYM 1 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH 3 DZIEDZICTWO KULTUROWE 6 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 1 INTEGRACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW REGIONU 8 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 4 WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW 2

17 PROJEKTY PROBLEMATYCZNE liczba projektów PROJEKTY CZĘŚCIOWO WPISUJĄCE SIĘ W ŚCIEŻKĘ SUBREGIONALNĄ- PROJEKTY CZĘŚCIOWO WPISUJĄCE SIĘ W ŚCIEŻKĘ SUBREGIONALNĄ- Tylko niektóre elementy projektu kwalifikują się do dalszych prac w ramach Forów Subregionalnych. Problematyczne projekty wymagać będą dodatkowych wyjaśnień i/lub weryfikacji koncepcji realizacji w celu określenia możliwości wsparcia 3 PROJEKTY PROBLEMATYCZNE W KONTEKŚCIE PROGNOZOWANYCH MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI PROJEKTY PROBLEMATYCZNE W KONTEKŚCIE PROGNOZOWANYCH MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI - ze względu na ograniczenia możliwości wspierania funduszami europejskimi niektórych inwestycji (np. infrastruktury sportowej) 9

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szanse rozwoju subregionu sądeckiego w perspektywie do 2020 roku Leszek Zegzda Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego 28 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google