Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Programowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Programowania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Programowania Toruń, 6 luty 2007 r.

2 Podstawa prawna USTAWA O NARODOWYM PLANIE ROZWOJU Z DNIA 20 KWIETNIA 2004r. art. 8 ust.1 pkt.2 i ust. 2. (Dz. U. z 2004 Nr 116, poz.1206). UCHWAŁA NR 18/272/2005 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 1 KWIETNIA 2005 r. w sprawie przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

3 Priorytety Celu 1: Konwergencja 1. Badania i rozwój technologiczny 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Lokalne inicjatywy na rzecz rynku pracy, wsparcie MSP 4. Środowisko 5. Zapobieganie ryzyku naturalnemu i technologicznemu 6. Turystyka 7. Inwestycje w kulturze 8. Inwestycje transportowe 9. Energia 10. Inwestycje w edukację 11. Zdrowie

4 Proponowane limity alokacji środków w ramach programu min. 40% alokacji - działania w sferze produkcyjnej (m.in. wsparcie dla przedsiębiorstw), max. 20% alokacji - małe projekty infrastrukturalne (inicjatywa lokalna), max.7% alokacji - infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem), max. 2% alokacji - współpraca międzyregionalna (minimum z 1 regionem z innego kraju).

5 Wersja I Wstępny projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Uchwała Zarządu Województwa Nr 60/1070/2005, z dnia 23 listopada 2005r.

6 Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 6 lutego 2007 r. Uchwała Nr 9/49/07

7 RPO 2007 - 2013 Cel główny programu poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru ogółem 1245 mln euro EFRR 951 mln euro publiczne krajowe 168 mln euro prywatne 126 mln euro

8 ogółem 334,6 mln euro EFRR 261,5 mln euro (27,5%) publiczne krajowe 46,2 mln euro prywatne 26,9 mln euro RPO 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej

9 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Dz. 1.1. Infrastruktura drogowa, Dz. 1.2. Infrastruktura transportu publicznego, Dz. 1.3. Infrastruktura kolejowa, Dz. 1.4. Infrastruktura transportu lotniczego, Dz. 1.5. Gazyfikacja Dz. 1.6. Rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne

10 RPO 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska przyrodniczego ogółem 111,9 mln euro EFRR 95,1 mln euro (10,0%) publiczne krajowe 16,8 mln euro prywatne 0,0 mln euro

11 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Dz. 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Dz. 2.2. Gospodarka odpadami, Dz. 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Dz. 2.4. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i zabezpieczenia przed deficytem wody, Dz. 2.5. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.

12 RPO 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej ogółem 145,4 mln euro EFRR 123,6 mln euro (13,0%) publiczne krajowe 21,8 mln euro prywatne 0,0 mln euro

13 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Dz. 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Dz. 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Dz. 3.3. Rozwój infrastruktury kultury i rekreacji.

14 RPO 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ogółem 73,8 mln euro EFRR 57,0 mln euro (6,0%) publiczne krajowe 10,1 mln euro prywatne 6,7 mln euro

15 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Dz. 4.1. Rozwój infrastruktury ICT Dz. 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Dz. 4.3. Rozwój usług i aplikacji dla MŚP

16 RPO 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ogółem 371,5 mln euro EFRR 252,0 mln euro (26,5%) publiczne krajowe 44,5 mln euro prywatne 75,0 mln euro

17 Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Dz. 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Dz. 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Dz. 5.3. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Dz. 5.4. Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii, Dz. 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów, Dz. 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

18 RPO 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki ogółem 68,5 mln euro EFRR 47,5 mln euro (5,0%) publiczne krajowe 8,4 mln euro prywatne 12,6 mln euro

19 Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki Dz. 6.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej (na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych) Dz. 6.2. Rozwój biznesowych usług turystycznych (np.: noclegowych, gastronomicznych, sportowych, aktywnych form wypoczynku) Dz. 6.3. Promocja turystyczna regionu

20 RPO 2007-2013 Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy ogółem 105,7 mln euro EFRR 85,6 mln euro (9,0%) publiczne krajowe 15,1 mln euro prywatne 5,0 mln euro

21 Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy Dz. 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Dz. 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów po-przemysłowych i po-wojskowych

22 RPO 2007-2013 Priorytet 8. Pomoc techniczna ogółem 33,5 mln euro EFRR 28,5 mln euro publiczne krajowe 5,0 mln euro Działania: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania RPO. 7.2. Działania informacyjne i promocyjne.

23 Departament Rozwoju Regionalnego rozwojregionalny@kujawsko-pomorskie.pl biuro-programowania@kujawsko-pomorskie.pl tel.: 056 62 18 320 056 62 18 476 056 62 18 396 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Pobierz ppt "Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Programowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google