Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nowa koncepcja polityki regionalnej państwa Warszawa, 4 sierpnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nowa koncepcja polityki regionalnej państwa Warszawa, 4 sierpnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nowa koncepcja polityki regionalnej państwa Warszawa, 4 sierpnia 2008 r.

2 Czynniki kształtujące obszary wiejskie
Dostępność informacji i nowoczesnego komunikowania się Ludność i dziedzictwo kulturowe Środowisko i zasoby naturalne Dostępność centrów rozwoju i głównych szlaków komunikacyjnych Przedsiębiorczość i atrakcyjność inwestycyjna Jakość i dostępność usług publicznych Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Stan infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi) Szanse edukacyjne

3 Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna obejmować dwa filary:
Instrumenty PROW (w późniejszym okresie – nowego programu r.o.w. na lata od 2014 roku); Instrumenty realizacji celu horyzontalnego nr 6 NSRO („Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich”) w programach operacyjnych polityki spójności (w późniejszym okresie – instrumentów wsparcia r.o.w. w ramach polityki spójności na lata od 2014 roku).

4 Kategorie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich wg Krajowego Planu Strategicznego (PROW + polityka spójności) Rozwój i poprawa lokalnej infrastruktury Rozwój przedsiębiorczości i zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich Inwestowanie w kapitał ludzki i wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców wsi Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych na obszarach wiejskich Rozszerzenie zasięgu oddziaływania największych centrów rozwoju gospodarczego na obszary wiejskie poprzez zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców obszarów wiejskich Wykluczenie społeczne w dawnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR) oraz obszary zależne od rybołówstwa.

5 Cele horyzontalne Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

6 Kluczowe kwestie rozwoju obszarów wiejskich a „nowa koncepcja polityki regionalnej”.
Tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich; Poprawa jakości i dostępności edukacji, służby zdrowia, Internetu, a także lokalnej infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich; Poprawa wahadłowej mobilności przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich; Poprawa koordynacji programów, projektów i priorytetów (czasowa, przestrzenna i technologiczna).

7 Kluczowe kwestie rozwoju obszarów wiejskich a „nowa koncepcja polityki regionalnej”.
1. Tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich: wsparcie samozatrudnienia i mikroprzedsiębiorstw; zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich i pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów; poprawa powiązań największe centra rozwoju – obszary wiejskie; zwiększanie wahadłowej mobilności przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich; wsparcie edukacji ogólnej i kształcenia zawodowego, w tym i ustawicznego mieszkańców obszarów wiejskich.

8 Udział procentowy osób pracujących w I sektorze gospodarki (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) w ogólnej liczbie zatrudnionych wg Strategii Rozwoju Kraju 2005 2015

9 Kluczowe kwestie rozwoju obszarów wiejskich a „nowa koncepcja polityki regionalnej”.
WNIOSEK: należałoby działać w kierunku utworzenia 500 – 800 tys. nowych miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich do 2015 r. w związku z prognozowanym w SRK spadkiem zatrudnienia w rolnictwie.

10 Kluczowe kwestie rozwoju obszarów wiejskich a „nowa koncepcja polityki regionalnej”.
Poprawa jakości i dostępności edukacji, służby zdrowia, Internetu a także lokalnej infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich; Dostęp do dóbr publicznych, w szczególności kwestia Internetu (wg Strategii Rozwoju Kraju w 2015 r. odsetek gospodarstw domowych korzystających z Internetu na wsi wyniesie 70 %) oraz koordynacja projektów dot. Internetu w PO IG, RPO, PO RPW

11 Odsetek gospodarstw wiejskich mających dostęp do Internetu wg Strategii Rozwoju Kraju

12 Kluczowe kwestie rozwoju obszarów wiejskich a „nowa koncepcja polityki regionalnej”.
Poprawa wahadłowej mobilności przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich: Poszerzanie obszaru o czasie dojazdu do największych centrów rozwoju poniżej 90 minut; Komplementarność zasobów – zasoby obszarów wiejskich jako ważny element realizacji strategii ukierunkowanej na wzrost konkurencyjności gospodarki (korzyści dla nie tylko obszarów wiejskich, ale także i dużych aglomeracji); Podejście systemowe do inwestycji z zakresu regionalnej komunikacji publicznej (m.in.tworzenie węzłów przesiadkowych na głównych szlakach kolejowych i skoordynowanie ich z lokalną komunikacją publiczną i prywatną); Wykorzystanie zjazdów z dróg szybkiego ruchu do powiązania komunikacyjnego obszarów wiejskich dzięki modernizacji dróg dojazdowych do tych zjazdów.

13 Kluczowe kwestie rozwoju obszarów wiejskich a „nowa koncepcja polityki regionalnej”.
4. Poprawa koordynacji programów, priorytetów i projektów (czasowa, przestrzenna i technologiczna): należy zadbać o skoordynowanie różnych inwestycji na tym samym obszarze (z poszczególnych priorytetów i programów); trzeba odejść od dominacji podejścia sektorowego; konieczne jest bilansowanie przestrzenne wsparcia w programach krajowych.

14 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nowa koncepcja polityki regionalnej państwa Warszawa, 4 sierpnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google