Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata — rozpoczęcie debaty publicznej 1 Jakub Szymański

2 Założenia dla prac nad RPO WM 2014-2020
Zaplanowana interwencja ma służyć rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia Mniejsze możliwości wsparcia infrastruktury społecznej – generującej obciążenia finansowe Oparcie na inteligentnych specjalizacjach regionalnych Podejście terytorialne – zróżnicowane polityka wobec subregionów i wykorzystanie unikalnych potencjałów Zwiększenie partycypacji społecznej w pracach nad kształtowaniem polityki rozwoju regionu – od Strategii poprzez Programy Strategiczne – aż do RPO

3 SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY
1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 2. Cyfrowa Małopolska 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społ.-gosp. 5. Ochrona środowiska naturalnego 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna 8. Otwarty rynek pracy 9. Region spójny społecznie 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców 11. Pomoc Techniczna EFRR 12. Pomoc Techniczna EFs OŚ PRIORYTETOWA 1-FUNDUSZOWA OŚ PRIORYTETOWA 2-FUNDUSZOWA

4 Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 1.1 Rozwój małopolskich węzłów inteligentnej specjalizacji Inwestycje w jednostki naukowe: infrastruktura i projekty badawcze Wsparcie infrastruktury i usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i klastrów przez IOB typu parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, centra B+R, itp. Promocja innowacji i współpracy nauka-biznes: regionalne centrum nauki, regionalne targi innowacji 1.2 Kreowanie popytu na innowacje w sektorze przedsiębiorstw Instrumenty finansowe dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w zakresie inwestycji podwyższonego ryzyka Dotacje dla przedsiębiorstw w obszarze B+R Bony na innowacje – projekty mikro i małych firm 1.3 Wzmacnianie kadr regionalnej gospodarki wiedzy

5 Cyfrowa Małopolska Oś priorytetowa 2. 2.1 Rozwój treści cyfrowych
rozwój, udostępnianie i archiwizacja zasobów treści cyfrowych, szczególnie w obszarze dziedzictwa kulturowego, edukacji i nauki 2.2 Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych infrastruktura teleinformatyczna, w tym systemy zarządzania i aplikacje, służące usprawnieniu funkcjonowania instytucji publicznych oraz integrowaniu zasobów informatycznych regionalne i ponadlokalne systemy teleinformatyczne, zapewniające dostępność i poprawę jakości usług publicznych on-line w obszarze: ochrony zdrowia / telemedycyny edukacji i nauki kultury i turystyki transportu administracji publicznej: samorządowej i rządowej

6 Aktywna gospodarczo Małopolska
Interwencja subregionalna Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 3.1 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości Tworzenie i rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem uzbrojenia/dozbrojenia stref aktywności gospodarczej Tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości Promocja gospodarcza regionu Promocja turystyczna regionu Powiązania kooperacyjne i klastrowe 3.2 Konkurencyjność małopolskich MŚP (EFRR) Inwestycje poprawiające konkurencyjność MŚP (dotacje/instrumenty finansowe/instrumenty mieszane) Doradztwo na rzecz sektora MŚP (bony na doradztwo) Rozwój instrumentów finansowych dla MŚP (m.in. Fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, gwarancyjne)

7 Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku
Interwencja subregionalna Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 4.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę bilansu energetycznego województwa: Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym 4.2 Infrastruktura do dystrybucji energii Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej do dystrybucji energii w celu przyłączania nowych instalacji OZE oraz ograniczenia strat sieciowych 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego Redukcja emisji zanieczyszczeń przemysłowych 4.4 Zrównoważony transport miejski modernizacja/zakup środków transportu zbiorowego; inteligentne systemy transportu; usprawnienie działania transportu miejskiego (np. węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride, telematyczne systemy zarządzania ruchem i obsługą podróżnych)

8 Ochrona środowiska naturalnego
Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska naturalnego 5.1 Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym zapobieganie zagrożeniom naturalnym Zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych oraz zapobieganie suszy Systemy wczesnego ostrzegania Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych 5.2 Ochrona zasobów wodnych Budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody 5.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Budowa gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów Budowa instalacji do przetwarzania surowców wtórnych Budowa instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zamkniętych i planowanych do zamknięcia

9 Dziedzictwo i przestrzeń regionalna
Interwencja subregionalna Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna 6.1 Ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach Dostosowywanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji użytkowych (turystycznych, kulturalnych), promocja dziedzictwa 6.2 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego Rozwój i promocja szlaków turystycznych, zagospodarowanie zbiorników wodnych, wsparcie dla parków krajobrazowych , rezerwatów przyrody 6.3 Rewitalizacja miast Rewitalizacja fizyczna i społeczna zdegradowanych obszarów miejskich 6.4 Rewitalizacja uzdrowisk Rewitalizacja fizyczna i społeczna uzdrowisk 6.5 Odnowa obszarów wiejskich Odnowa fizyczna i społeczna obszarów wiejskich

10 Interwencja subregionalna Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego 7.1 Infrastruktura drogowa Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu regionalnym (w tym obwodnice) Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu subregionalnym (w tym obwodnice) 7. 2 Transport kolejowy oraz multimodalny Rozwiązania integrujące różne środki transportu, w tym m.in.: węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride, systemy wspólnych opłat za przewozy) Zakupy taboru kolejowego na potrzeby regionalnych przewozów, w tym kolei aglomeracyjnej 7.3 Transport lotniczy Budowa/rozbudowa infrastruktury lotniskowej (Nowy Targ)

11 Otwarty rynek pracy Oś priorytetowa 8.
8.1 Integracja zawodowa mieszkańców regionu Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia 8.2 Wsparcie dla zakładania mikroprzedsiębiorstw Szkolenia i doradztwo oraz dotacje na założenie działalności gospodarczej Kredyty i pożyczki na założenie działalności gospodarczej 8.3 Rozwój kompetencji kadr zwiększanie kompetencji i umiejętności pracowników (m.in. poprzez bony szkoleniowe) 8.4 Procesy modernizacyjne i adaptacja do zmian Wsparcie dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad osobami zależnymi (m.in. dziećmi, os. chorymi, starszymi) 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej Wsparcie dla pracowników starszych (przekwalifikowanie/przyjazne środowisko pracy/programy dot. zdrowia)

12 Region spójny społecznie
Interwencja subregionalna Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie 9.1 Integracja osób w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej 9.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Inicjatywy na rzecz zwiększenia jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych Kompleksowa oferta wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej (np. dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych) Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej i inicjatywy oddolne społeczności lokalnych 9.4 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia Specjalistyczna infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

13 Wiedza i kompetencje mieszkańców
Interwencja subregionalna Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Zwiększenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz osób z trudnościami Współpraca z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami 10.2 Rozwój szkolnictwa zawodowego Wsparcie kształcenia zawodowego w tym programy współpracy szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami – m.in. staże dla uczniów 10.3 Rozwój poradnictwa i kształcenia całożyciowego Zindywidualizowane ścieżki kształcenia osób dorosłych (m.in. szkolenia, warsztaty, mentoring, doradztwo w zakresie kształcenia) 10.4 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – na poziomie podangimnazjalnym i wyższym

14 Pomoc techniczna EFRR Pomoc techniczna EFS Oś priorytetowa 11.
wsparcie zarządzania RPO WM działania informacyjne i promocyjne Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna EFS wsparcie zarządzania RPO WM działania informacyjne i promocyjne

15 Zintegrowana Inwestycja Terytorialna
nowy instrument rozwoju terytorialnego realizacja zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych wymaga wykorzystania wsparcia z polityki spójności pochodzącego z więcej niż 1 osi priorytetowej zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE rozwój współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast obszary wsparcia ZIT w Małopolsce (wstępna propozycja) zrównoważony transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny poprawa stanu środowiska przyrodniczego, w tym redukcja zanieczyszczenia powietrza strefy aktywności gospodarczej (również dla turystyki) i inkubatory przedsiębiorczości

16 Założenia finansowe dla RPO WM 2014-2020
2,58 mld EUR – alokacja wynikająca z propozycji MRR — po szacunkowym przeliczeniu na ceny bieżące: ok 2,915 MLD EUR 2 miejsce wśród regionów pod względem wielkości alokacji obejmuje wsparcie miasta wojewódzkiego wraz obszarem funkcjonalnym – zintegrowana inwestycja terytorialna PROPOZYCJA ZWM PODZIAŁU ŚRODKÓW: obejmuje wydzieloną pulę środków dla subregionów: 661 MLN EURO - 22,7% alokacji RPO (środki EFRR i EFS) obejmuje wydzieloną pulę środków dla Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej: 165 MLN EURO – 5,7 % alokacji RPO

17 Propozycja podziału środków wg osi priorytetowych
Nazwa osi priorytetowej Alokacja w euro u Udział w proc 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 10,46% 2. Cyfrowa Małopolska 4,80% 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 9,78% 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 12,01% 5. Ochrona środowiska naturalnego 5,83% 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna 14,07% 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego 14,92% 8. Otwarty rynek pracy 7,72% 9. Region spójny społecznie 10,60% 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców 11. Pomoc techniczna EFRR 2,88% 12. Pomoc techniczna EFS 1,10% RAZEM 100%

18 Propozycja podziału środków na działania
1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 1.1 Rozwój małopolski węzłów inteligentnej specjalizacji 200 mln EFRR 1.2 Kreowania popytu na innowacje w przedsiębiorstwach 90 mln EFRR 1.3 Promocja innowacji oraz współpracy nauka - biznes 15 mln EFRR 2. Cyfrowa Małopolska 2.1 Rozwój treści cyfrowych 2.2 Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 3.1 Infrastruktura i działania na rzecz rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości 3.2 Konkurencyjność małopolskich MŚP

19 Propozycja podziału środków na działania
4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 4.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę bilansu energetycznego województwa 4.2 Infrastruktura dystrybucyjna 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 4.4 Zrównoważony transport miejski 5. Ochrona środowiska naturalnego 5.1 Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym zapobieganie zagrożeniom naturalnym 5.2 Ochrona zasobów wodnych 5.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

20 Propozycja podziału środków na działania
6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna 6.1 Ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego 6.2 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego 6.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 6.4 Rewitalizacja uzdrowisk 6.5 Odnowa obszarów wiejskich 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego 7.1 Rozwój infrastruktury drogowej 7.2 Regionalny transport kolejowy oraz transport multimodalny 7.3 Rozwój transportu lotniczego na rzecz mobilności regionalnej

21 Propozycja podziału środków na działania
8. Otwarty rynek pracy 8.1 Integracja zawodowa mieszkańców regionu 8.2 Wsparcie dla zakładania mikroprzedsiębiorstw 8.3 Rozwój kompetencji kadr 8.4 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacja do zmian 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnnego 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej 9. Region spójny społecznie 9.1 Aktywna integracja osób będących w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej 9.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w regionie 9.3 Inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie 9.4 Inwestycje w specjalistyczną infrastrukturę ochrony zdrowia

22 Propozycja podziału środków na działania
10. Wiedza i kompetencje mieszkańców 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 10.2 Rozwój szkolnictwa zawodowego 10.3 Rozwój poradnictwa i kształcenia całożyciowego w kontekście utrzymania aktywności zawodowej 10.4 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w tym związanej z systemem edukacji

23 Limity w ramach kryterium koncentracji tematycznej środków
Propozycja podziału środków – koncentracja tematyczna Limity w ramach kryterium koncentracji tematycznej środków Fundusz Kwota alokacji w euro Poziom spełnienia Minimum 50 % środków EFRR powinno zostać przeznaczone na cele tematyczne nr 1,2,3,4 EFRR 47,89% Minimum 10 % środków EFRR powinno zostać przeznaczone na cel tematyczny nr 4 15,52% Minimum 20 % środków EFS powinno zostać przeznaczone na cel tematyczny nr 9 EFS 38,33% Minimum 60 % środków EFS powinno zostać przeznaczone na maksymalnie cztery priorytety inwestycyjne 53,94% Minimum 20 % - 25 % środków z funduszy strukturalnych powinno zostać przeznaczone na cele tematyczne nr 8,9,10 EFRR, EFS 34,79%

24 DALSZY HARMONOGRAM PRAC
Od 24 czerwca do końca lipca konsultacje społeczne założeń RPO 9 lipca 2013 – Konferencja Regionalna poświęcona prezentacji założeń RPO Lipiec 2013 – przyjęcie przez ZWM projektu RPO i ogłoszenie konsultacji społecznych Rozstrzygnięcie przetargu na ocenę oddziaływania na środowisko – koniec lipca 2013 Konsultacje OOŚ – wrzesień/październik 2013 Raport z konsultacji społecznych projektu RPO – październik/listopad 2013 II Konferencja Regionalna – listopad/grudzień 2013 Przyjęcie przez ZWM drugiego projektu RPO – grudzień 2013/styczeń 2014

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google