Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Piotr Szymański – Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wrocław, 29 sierpnia 2007 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2 Oś Priorytetowa RPO WO Podział % środków Kwota [mln Euro] I. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu 37 %158,0 II. Społeczeństwo informacyjne 6 %25,6 III. Transport 26 %111,1 IV. Ochrona środowiska 10%42,7 V. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe 10%42,7 VI. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 8%34,2 VII. Pomoc techniczna 3%12,8 Razem 100 %427,1

3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 3 Informacje na temat wybranych Działań RPO WO dostępnych m.in. dla organizacji pozarządowych

4 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 4 Priorytet 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Dz. 1.1 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) ,23 Przykładowe rodzaje projektów 1.Inwestycje związane z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tj.: budowa, remont i przebudowa obiektów instytucji otoczenia biznesu; zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, remontem i przebudową obiektu; zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 5 Priorytet 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Dz. 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Wkład ze środków unijnych na działanie (w Euro) ,38 Przykładowe rodzaje projektów 1.Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych, pożyczkowych i mikropożyczek oraz innych publicznych instytucji finansowych.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 6 Priorytet 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Dz. 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Poddziałanie Usługi turystyczne i rekreacyjne świadczone przez sektor publiczny Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – ,02 Przykładowe rodzaje projektów 1.Budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie o charakterze inwestycyjnym obiektów turystycznych (w tym infrastruktury noclegowej i gastronomicznej) o charakterze regionalnym. 2.Budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie o charakterze inwestycyjnym wielofunkcyjnych ośrodków sportowo-rekreacyjnych, obiektów sportowych ( w tym: hal sportowych, stadionów, basenów/pływalni), ośrodków szkolenia młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, centrów rekreacji i wypoczynku oraz wsparcie realizacji systemów monitorowania obiektów w celu dostosowania ich do wymogów Europejskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa na obiektach sportowych. 3.Infrastruktura towarzysząca oraz/lub zagospodarowanie terenu wokół obiektów wymienionych w pkt. 1 i 2.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 7 Priorytet 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Dz. 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Poddziałanie Usługi turystyczne i rekreacyjne świadczone przez sektor publiczny Przykładowe rodzaje projektów 4.Dostosowanie obiektów wymienionych w pkt. 1 i 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych. 5.Budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie o charakterze inwestycyjnym obiektów instytucji promujących rozwój turystyki w regionie. 6.Realizacja przez instytucje wymienione w pkt. 5 projektów promocyjnych (w tym organizacja wystaw, targów i innych wydarzeń promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego) o zasięgu regionalnym. 7.Opracowanie i tworzenie systemów informacji turystycznej oraz roboty budowlane i zakup wyposażenia związanego z tworzeniem centrów informacji turystycznej, z wyłączeniem systemów informacji elektronicznej, 8.Tworzenie i rozbudowa ścieżek i szlaków pieszych, rowerowych, konnych, tras turystycznych wraz z małą infrastrukturą towarzyszącą.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 8 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Dz. 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Wkład ze środków unijnych na działanie (w Euro) – ,78 Przykładowe rodzaje projektów 1.Budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT, w tym budowa i rozwój dedykowanych portali tematycznych oraz platform e-usług np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki. 2.Zakupy inwestycyjne umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT (w tym, np.: zakup sprzętu i oprogramowania, dedykowanych infomatów). 3.Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT. 4.Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. od 1 do 3

9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 9 Priorytet 4 Ochrona środowiska Dz. 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny Wkład ze środków unijnych na działanie (w Euro) – ,07 Przykładowe rodzaje projektów 1.Likwidacja lub zmniejszenie uciążliwości barier dla przemieszczania się zwierząt i roślin. 2.Ochrona ex situ gatunków zagrożonych. 3.Ochrona in situ gatunków zagrożonych. 4.Reintrodukcja gatunków zagrożonych. 5.Odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych. 6.Przebudowa drzewostanów w sposób zgodny z roślinnością potencjalną. 7.Przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych. 8.Budowa lub rozbudowa obiektów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony bioróżnorodności.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 10 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Dz. 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – ,88 Przykładowe rodzaje projektów 1.Przebudowa w celu unowocześnienia bazy dydaktycznej szkół podstawowych i gimnazjalnych, wraz z dostosowaniem tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.Zakup wyposażenia inwestycyjnego, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania, przeznaczonego do celów dydaktycznych.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 11 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Dz. 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie Poddziałanie Ambulatoryjna opieka medyczna Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – ,88 Przykładowe rodzaje projektów 1.Rozbudowa, przebudowa, remont (w tymtermomodernizacja) oraz wyposażenie inwestycyjne istniejącej infrastruktury ambulatoryjnej bazy medycznej w celu dostosowania do obowiązujących standardów i przepisów prawa określających wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie tych placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.Zakup nowej aparatury medycznej na potrzeby ambulatoryjnej opieki medycznej.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 12 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Dz. 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – ,39 Przykładowe rodzaje projektów Typ I. Infrastruktura kultury 1.Budowa, przebudowa i remont obiektów kultury o znaczeniu ponadlokalnym, służące podwyższeniu ich standardu technicznego, w tym dostosowanie obiektów kultury do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.Zakup wyposażenia inwestycyjnego wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego. 3.Projekty promocyjne dot. organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych - jeśli są elementem lub uzupełnieniem projektu inwestycyjnego.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 13 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Dz. 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Przykładowe rodzaje projektów Typ II. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 1.Odbudowa, przebudowa, konserwacja i remont obiektów historycznych i zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) oraz obiektów dziedzictwa naturalnego. 2.Towarzysząca infrastruktura techniczna i zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego jak również dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych – jedynie gdy jest elementem projektu inwestycyjnego. 3.Roboty budowlane lub wyposażenie inwestycyjne zabytków techniki i architektury w celu ich adaptacji na potrzeby kulturowe. 4.Projekty inwestycyjne związane z zabezpieczeniem w/w obiektów na wypadek zagrożeń (przed kradzieżą i zniszczeniem). 5.Przebudowa i remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia. 6.Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 14 Priorytet 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Dz. 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – ,02 Przykładowe rodzaje projektów 1.Porządkowanie historycznej tkanki urbanistycznej miast. 2.Roboty budowlane w obiektach, pełniących aktualnie, lub w przeszłości funkcje publiczne w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni (terenu) funkcjonalnie związanego z obiektem. 3.Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze zabytków. 4.Tworzenie stref bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania. 5.Wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych. 6.Inwestycje bezpośrednio w tkankę mieszkaniową dotyczące renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 15 Priorytet 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Dz. 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – ,02 Przykładowe rodzaje projektów 1.Zagospodarowanie (poprzez roboty budowlane) obiektów znajdujących się na obszarze zdegradowanym wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. 2.Adaptacja obiektów ujętych w rejestrze zabytków lub budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, ujętych w ewidencji zabytków. 3.Przygotowanie terenu pod działalność gospodarczą lub społeczną (m.in. infrastruktura wodno – ściekowa, drogowa, rekultywacja gruntów, sieci ciepłownicze i energetyczne).

16 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 16 Dokumenty dotyczące wdrażania RPO WO

17 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 17 zawiera opisy działań, zakres wspieranych przedsięwzięć, kwalifikowalność wydatków, poziom dofinansowania projektów, pomoc publiczną, rodzaje beneficjentów, kryteria wyboru projektów Planowane zatwierdzenie dokumentu: wrzesień 2007 Szczegółowy opis osi priorytetowych

18 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 18 Vademecum dla beneficjentów RPO WO zawiera system wdrażania RPO WO , proces naboru wniosków, procedura podpisywania, aneksowania umów oraz ich rozliczania, zasady sprawozdawczości, kwalifikowalność wydatków, zasady promocji projektów, wzory dokumentów w opracowaniu - planowany termin opublikowania: IV kwartał 2007 r.

19 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 19 Plan komunikacji RPO WO formułuje zadania strategii informacyjnej, jej główne instrumenty, definiuje grupy odbiorców oraz określa sposób finansowania działań informacyjno - promocyjnych. Stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w obrębie programu w opracowaniu - planowany termin opublikowania: IV kwartał 2007 r.

20 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 20 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie zawiera ilość naborów oraz czas ich trwania w podziale na poszczególne działania / poddziałania w całym okresie programowania Opublikowany na stronie w zakładce wdrażanie RPO WO (może ulec zmianie ze względów proceduralnych [m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej], finansowych [m.in. zmiany kursu EURO] oraz ze względu na realizację projektów kluczowych)

21 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 21 - wniosek o dofinansowanie -biznes plan/studium wykonalności -wzór wniosku o płatność wraz ze sprawozdaniem - wymagane oświadczenia m.in. : deklaracja o niekaralności, oświadczenie o niestosowaniu procedury uproszczonej Prawa Zamówień Publicznych oświadczenie o kwalifikowalności VAT

22 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 22 Instytucja Pośrednicząca: Zarząd Województwa Opolskiego Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata

23 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 23 Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca: Zarząd Województwa Opolskiego dla 4 Priorytetów: - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; - Priorytet VII Promocja integracji społecznej; - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (wersja po negocjacjach z KE - 9 lipca 2007 r.)

24 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 24 Instytucje Pośredniczące II stopnia zgodnie z decyzją ZWO: Priorytet VI - WUP, Priorytet VII - WUP, Priorytet VIII - DPO UMWO, WUP Priorytet IX - WUP województwo opolskie ok. 174,3 mln Euro (EFS+wkład krajowy)

25 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, ul. Ostrówek 5-7 tel. 77 / , ,


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google