Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Piotr Szymański – Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wrocław, 29 sierpnia 2007 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2 Oś Priorytetowa RPO WO Podział % środków Kwota [mln Euro] I. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu 37 %158,0 II. Społeczeństwo informacyjne 6 %25,6 III. Transport 26 %111,1 IV. Ochrona środowiska 10%42,7 V. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe 10%42,7 VI. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 8%34,2 VII. Pomoc techniczna 3%12,8 Razem 100 %427,1

3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 3 Informacje na temat wybranych Działań RPO WO 2007 - 2013 dostępnych m.in. dla organizacji pozarządowych

4 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 4 Priorytet 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Dz. 1.1 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) 23 860 026,23 Przykładowe rodzaje projektów 1.Inwestycje związane z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tj.: budowa, remont i przebudowa obiektów instytucji otoczenia biznesu; zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, remontem i przebudową obiektu; zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 5 Priorytet 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Dz. 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Wkład ze środków unijnych na działanie (w Euro) - 10 000 000,38 Przykładowe rodzaje projektów 1.Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych, pożyczkowych i mikropożyczek oraz innych publicznych instytucji finansowych.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 6 Priorytet 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Dz. 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjne świadczone przez sektor publiczny Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – 17 258 359,02 Przykładowe rodzaje projektów 1.Budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie o charakterze inwestycyjnym obiektów turystycznych (w tym infrastruktury noclegowej i gastronomicznej) o charakterze regionalnym. 2.Budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie o charakterze inwestycyjnym wielofunkcyjnych ośrodków sportowo-rekreacyjnych, obiektów sportowych ( w tym: hal sportowych, stadionów, basenów/pływalni), ośrodków szkolenia młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, centrów rekreacji i wypoczynku oraz wsparcie realizacji systemów monitorowania obiektów w celu dostosowania ich do wymogów Europejskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa na obiektach sportowych. 3.Infrastruktura towarzysząca oraz/lub zagospodarowanie terenu wokół obiektów wymienionych w pkt. 1 i 2.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 7 Priorytet 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Dz. 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjne świadczone przez sektor publiczny Przykładowe rodzaje projektów 4.Dostosowanie obiektów wymienionych w pkt. 1 i 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych. 5.Budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie o charakterze inwestycyjnym obiektów instytucji promujących rozwój turystyki w regionie. 6.Realizacja przez instytucje wymienione w pkt. 5 projektów promocyjnych (w tym organizacja wystaw, targów i innych wydarzeń promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego) o zasięgu regionalnym. 7.Opracowanie i tworzenie systemów informacji turystycznej oraz roboty budowlane i zakup wyposażenia związanego z tworzeniem centrów informacji turystycznej, z wyłączeniem systemów informacji elektronicznej, 8.Tworzenie i rozbudowa ścieżek i szlaków pieszych, rowerowych, konnych, tras turystycznych wraz z małą infrastrukturą towarzyszącą.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 8 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Dz. 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Wkład ze środków unijnych na działanie (w Euro) – 8 523 425,78 Przykładowe rodzaje projektów 1.Budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT, w tym budowa i rozwój dedykowanych portali tematycznych oraz platform e-usług np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki. 2.Zakupy inwestycyjne umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT (w tym, np.: zakup sprzętu i oprogramowania, dedykowanych infomatów). 3.Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT. 4.Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. od 1 do 3

9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 9 Priorytet 4 Ochrona środowiska Dz. 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny Wkład ze środków unijnych na działanie (w Euro) – 2 135 724,07 Przykładowe rodzaje projektów 1.Likwidacja lub zmniejszenie uciążliwości barier dla przemieszczania się zwierząt i roślin. 2.Ochrona ex situ gatunków zagrożonych. 3.Ochrona in situ gatunków zagrożonych. 4.Reintrodukcja gatunków zagrożonych. 5.Odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych. 6.Przebudowa drzewostanów w sposób zgodny z roślinnością potencjalną. 7.Przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych. 8.Budowa lub rozbudowa obiektów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony bioróżnorodności.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 10 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Dz. 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – 2 562 868,88 Przykładowe rodzaje projektów 1.Przebudowa w celu unowocześnienia bazy dydaktycznej szkół podstawowych i gimnazjalnych, wraz z dostosowaniem tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.Zakup wyposażenia inwestycyjnego, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania, przeznaczonego do celów dydaktycznych.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 11 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Dz. 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie Poddziałanie 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – 2 562 868,88 Przykładowe rodzaje projektów 1.Rozbudowa, przebudowa, remont (w tymtermomodernizacja) oraz wyposażenie inwestycyjne istniejącej infrastruktury ambulatoryjnej bazy medycznej w celu dostosowania do obowiązujących standardów i przepisów prawa określających wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie tych placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.Zakup nowej aparatury medycznej na potrzeby ambulatoryjnej opieki medycznej.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 12 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Dz. 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – 12 814 344,39 Przykładowe rodzaje projektów Typ I. Infrastruktura kultury 1.Budowa, przebudowa i remont obiektów kultury o znaczeniu ponadlokalnym, służące podwyższeniu ich standardu technicznego, w tym dostosowanie obiektów kultury do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.Zakup wyposażenia inwestycyjnego wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego. 3.Projekty promocyjne dot. organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych - jeśli są elementem lub uzupełnieniem projektu inwestycyjnego.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 13 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Dz. 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Przykładowe rodzaje projektów Typ II. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 1.Odbudowa, przebudowa, konserwacja i remont obiektów historycznych i zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) oraz obiektów dziedzictwa naturalnego. 2.Towarzysząca infrastruktura techniczna i zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego jak również dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych – jedynie gdy jest elementem projektu inwestycyjnego. 3.Roboty budowlane lub wyposażenie inwestycyjne zabytków techniki i architektury w celu ich adaptacji na potrzeby kulturowe. 4.Projekty inwestycyjne związane z zabezpieczeniem w/w obiektów na wypadek zagrożeń (przed kradzieżą i zniszczeniem). 5.Przebudowa i remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia. 6.Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 14 Priorytet 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Dz. 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – 20 502 951,02 Przykładowe rodzaje projektów 1.Porządkowanie historycznej tkanki urbanistycznej miast. 2.Roboty budowlane w obiektach, pełniących aktualnie, lub w przeszłości funkcje publiczne w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni (terenu) funkcjonalnie związanego z obiektem. 3.Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze zabytków. 4.Tworzenie stref bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania. 5.Wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych. 6.Inwestycje bezpośrednio w tkankę mieszkaniową dotyczące renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 15 Priorytet 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Dz. 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Wkład ze środków unijnych na poddziałanie (w Euro) – 13 668 634,02 Przykładowe rodzaje projektów 1.Zagospodarowanie (poprzez roboty budowlane) obiektów znajdujących się na obszarze zdegradowanym wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. 2.Adaptacja obiektów ujętych w rejestrze zabytków lub budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, ujętych w ewidencji zabytków. 3.Przygotowanie terenu pod działalność gospodarczą lub społeczną (m.in. infrastruktura wodno – ściekowa, drogowa, rekultywacja gruntów, sieci ciepłownicze i energetyczne).

16 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 16 Dokumenty dotyczące wdrażania RPO WO 2007-2013

17 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 17 zawiera opisy działań, zakres wspieranych przedsięwzięć, kwalifikowalność wydatków, poziom dofinansowania projektów, pomoc publiczną, rodzaje beneficjentów, kryteria wyboru projektów Planowane zatwierdzenie dokumentu: wrzesień 2007 Szczegółowy opis osi priorytetowych

18 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 18 Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 zawiera system wdrażania RPO WO 2007-2013, proces naboru wniosków, procedura podpisywania, aneksowania umów oraz ich rozliczania, zasady sprawozdawczości, kwalifikowalność wydatków, zasady promocji projektów, wzory dokumentów w opracowaniu - planowany termin opublikowania: IV kwartał 2007 r.

19 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 19 Plan komunikacji RPO WO 2007-2013 formułuje zadania strategii informacyjnej, jej główne instrumenty, definiuje grupy odbiorców oraz określa sposób finansowania działań informacyjno - promocyjnych. Stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w obrębie programu w opracowaniu - planowany termin opublikowania: IV kwartał 2007 r.

20 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 20 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie zawiera ilość naborów oraz czas ich trwania w podziale na poszczególne działania / poddziałania w całym okresie programowania Opublikowany na stronie www.rpo.umwo.opole.pl w zakładce wdrażanie RPO WO 2007-2013 (może ulec zmianie ze względów proceduralnych [m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej], finansowych [m.in. zmiany kursu EURO] oraz ze względu na realizację projektów kluczowych)

21 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 21 - wniosek o dofinansowanie -biznes plan/studium wykonalności -wzór wniosku o płatność wraz ze sprawozdaniem - wymagane oświadczenia m.in. : deklaracja o niekaralności, oświadczenie o niestosowaniu procedury uproszczonej Prawa Zamówień Publicznych oświadczenie o kwalifikowalności VAT

22 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 22 Instytucja Pośrednicząca: Zarząd Województwa Opolskiego Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

23 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 23 Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca: Zarząd Województwa Opolskiego dla 4 Priorytetów: - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; - Priorytet VII Promocja integracji społecznej; - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja po negocjacjach z KE - 9 lipca 2007 r.)

24 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 24 Instytucje Pośredniczące II stopnia zgodnie z decyzją ZWO: Priorytet VI - WUP, Priorytet VII - WUP, Priorytet VIII - DPO UMWO, WUP Priorytet IX - WUP województwo opolskie ok. 174,3 mln Euro (EFS+wkład krajowy)

25 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7 tel. 77 / 54 16 565, 54 16 200, 54 16 201 www.rpo.umwo.opole.pl info@umwo.opole.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google