Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w ramach działania 4.2 RPO Infrastruktura wodno-ściekowa Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Sporządził: Błażej Janik 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa 2

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Infrastruktura wodno-ściekowa 3

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Infrastruktura wodno-ściekowa 4

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Rodzaje projektów w ramach naboru konkursowego do działania 4.2: Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria i konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń Infrastruktura wodno-ściekowa 5

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Okres realizacji projektu: Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. do wydatków kwalifikowanych zaliczyć można wydatki poniesione od dnia 01.01.2007r. w tym poniesione na projekty, których realizacja rozpoczęła się przed ta datą (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną). Zakończenie finansowe realizacji projektu musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 30.11.2011r. (należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie czyli dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Infrastruktura wodno-ściekowa 6

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Okres realizacji projektu: Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu, nie później niż do 31.12.2011 r. Infrastruktura wodno-ściekowa 7

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Typy beneficjentów w ramach działania 4.2: jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Infrastruktura wodno-ściekowa 8

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Tryb przeprowadzania naboru dla Działania 4.2: Systemowy, Konkursowy, Indywidualny. Kategorie interwencji: 45 – Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną, 46 – Oczyszczanie ścieków. Infrastruktura wodno-ściekowa 9

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Działanie 4.2: Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: Projekty nie objęte pomocą publiczną: 85%, Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Minimalny wkład własny jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek im podległych: 1 % całkowitych kosztów projektu (nie dotyczy projektów, które obejmują swoim zakresem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) Infrastruktura wodno-ściekowa 10

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Działanie 4.2: W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, przy określaniu minimalnego wkładu własnego, należy uwzględniać zasady pomocy publicznej (zawarte w poszczególnych programach pomocowych), w szczególności dot. konieczności uzupełnienia wkładu środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, środkami pozbawionymi znamion pomocy publicznej, celem nieprzekroczenia maksymalnej intensywności pomocy. Infrastruktura wodno-ściekowa 11

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Maksymalna kwota wsparcia dla projektów w zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej: 50 tys. PLN Infrastruktura wodno-ściekowa 12

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Wskaźniki realizacji projektu z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej WSKAŹNIKI PRODUKTU Infrastruktura wodno-ściekowa Nazwa wskaźnikaJednostka Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć (m.in. seminariów i konferencji) z zakresu współpracy międzynarodowej szt. Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć (m.in. seminariów i konferencji) z zakresu współpracy międzyregionalnej szt. Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych w ramach przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej szt. 13

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Wskaźniki realizacji projektu z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej WSKAŹNIKI REZULTATU Infrastruktura wodno-ściekowa Nazwa wskaźnikaJednostka Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy (w tym kobiet) etat Liczba uczestników przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej os. 14

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej: Projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej nie dotyczy zawarte w załączniku I URPO Wykaz wydatków niekwalifikowanych dla wszystkich działań w Priorytetach RPO WD ograniczenie dotyczące niekwalifikowalności wszystkich wydatków poza granicami województwa dolnośląskiego (poziom NUTS-2). Infrastruktura wodno-ściekowa 15

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Wykaz wydatków niekwalifikowanych dla projektów z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej Zakup biletów lotniczych w klasie biznesowej, Wydatek na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizowanego projektu, Wydatek na nabycie praw autorskich, w przypadku projektów do zrealizowania których wystarczające jest udostępnienie materiałów do jednokrotnego wykorzystania, Infrastruktura wodno-ściekowa 16

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Wykaz wydatków niekwalifikowanych dla projektów z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej Wszelkie opłaty za rezerwacje (np. hotelarskie, linii lotniczych, itp.) w sytuacji nieskorzystania z wcześniej zarezerwowanych usług, Wydatki związane z uczestnictwem w projekcie podmiotów z regionu spoza państw członkowskich UE (ponoszone przez te podmioty, jak i ponoszone przez beneficjenta projektu), Wydatki ponoszone poza obszarem państw członkowskich UE. Infrastruktura wodno-ściekowa 17

18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Infrastruktura wodno-ściekowa 18


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google