Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2 listopad 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2 listopad 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Oś 3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2 listopad 2009 r.

2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Cele działania poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej rozwój społeczno-gospodarczy poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej

4 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Beneficjent: 1. gmina; 2. jednoosobowa spółka gminy 3. gminny zakład budżetowy Pomoc może być przyznana na operacje realizowane w miejscowości Pomoc może być przyznana na operacje realizowane w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

5 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: - zaopatrzenia w wodę, - odprowadzania i oczyszczania ścieków, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE: (planowane cele) 1.Energia odnawialna 2.Szerokopasmowy internet

6 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji PROGRAMU, nie może przekroczyć: -4 000 000 zł -4 000 000 zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; -200 000 zł -200 000 zł – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; - 3 000 000 zł - 3 000 000 zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Pomoc 75% Pomoc polega na refundacji części poniesionych kosztów realizacji inwestycji – maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych.

7 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: budowy, przebudowy, remontu obiektów budowlanych związanych z realizacją operacji; koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; zakupu i montażu maszyn, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych; zakupu pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych; zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych; budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych

8 SCALANIE GRUNTÓW PROCEDURY: Ogłoszenie właściwy organ samorządu województwa o naborze wniosków STRONA INTRNETOWA DZIENNIK (wojewódzki) 14 – 60dni 1 WNIOSEK z załącznikami URZĄD MARSZAŁKOWSKI ROZPATRZENIE - 3 miesiące pomoc jest przyznawana na operacje, które w wyniku oceny uzyskały najwyższą ILOŚĆ PUNKTÓW (wg. powyższych kryteriów) ZATWIERDZENIE LISTY - właściwy organu samorządu wojewódzkiego: według uzyskanych punktów REALIZACJA REALIZACJA – I etap do 24 miesięcy II etapy – do 36 miesięcy WNIOSEK O PŁTNOŚĆ 3 miesiące_PŁATNOŚĆ w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej; segregacji i zbierania odpadów; wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

9 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej KRYTERAIA OCENY WNIOSKÓW Dochód podatkowy gminy, na terenie, w której będzie realizowany projekt, w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1 1.Nie więcej niż 50% średniej krajowej - 4 punkty 2.Powyżej 50% i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 3 punkty 3.Powyżej 75% i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 2 punkty 4.Powyżej 100% średniej krajowej - 0 punktów 2 Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina – w okresie ostatnich 6 miesięcy 1.Wyższa od średniej wojewódzkiej - 2 punkty 2.Równa ze średnią wojewódzką - 1 punkt 3.Niższa od średniej wojewódzkiej - 0 punktów 3 Kryterium regionalne - 2 punkty

10 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 4 Jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% KK - 2 punkty 5 Jeżeli planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej - 2 punkty dla operacji z zakresu gospodarki wodnej Wskaźnik zwodociągowania gminy, kształtuje się na poziomie (dla operacji z zakresu gospodarki wodnej): 6 1.Nie więcej niż 25% - 3 punkty 2.Powyżej 25% i nie więcej niż 50% - 2 punkty 3.Powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 1 punkt dla operacji z zakresu gospodarki ściekowej Wskaźnik zwodociągowania gminy, kształtuje się na poziomie (dla operacji z zakresu gospodarki ściekowej): 7 1.Powyżej 80% - 3 punkty 2.Powyżej 50% i nie więcej niż 80% - 2 punkty 3.Nie więcej niż 50% - 1 punkt

11 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej WARUNEK OTRZYMANIA POMOCY: Dla operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej - uzyskanie co najmniej 4 punktów Dla operacji dotyczących tworzenia systemów zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych - uzyskanie co najmniej 3 punktów

12 Liczba beneficjentów (2007 – 2013) Jakie środki finansowe : 801,7 mln Euro 601,25 mln Euro – UE 200,45 mln Euro - Polska + 37.533.111 Euro

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Oś 3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2 listopad 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google