Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, wrzesień 2007 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, wrzesień 2007 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, wrzesień 2007 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Warszawa, 7 lutego 2008 r.

2 W jakim celu opracowano Szczegółowy opis osi priorytetowych ? Z uwagi na ogólny charakter programu operacyjnego kierowanego do Komisji Europejskiej konieczne jest przygotowanie dokumentu krajowego, zawierającego zestaw informacji użytecznych dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu oraz beneficjentów. Szczegółowy opis osi priorytetowych został opracowany na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.

3 Dokument stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów PO Rozwój Polski Wschodniej na temat możliwości i sposobu realizacji projektów w ramach programu. Dokument określa: typy projektów, potencjalnych beneficjentów, grupy docelowe wsparcia informacje nt. systemu realizacji, informacje nt. trybu naboru wniosków o dofinansowanie. Czym jest Szczegółowy opis osi priorytetowych ?

4 Uszczegółowienie jest narzędziem pracowników: BENEFICJENTÓW, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytowej, Instytucji Koordynującej NSRO, Instytucji Zarządzającej PWW, Instytucji Zarządzających innymi programami. Do kogo jest skierowany Szczegółowy opis osi priorytetowych ?

5 Jak zbudowany jest Szczegółowy opis osi priorytetowych ? Dokument zawiera: opis programu operacyjnego, podstawowe informacje o finansowaniu programu, informacje o systemie wyboru projektów, informacje o systemie zarządzania programem, zestaw wskaźników.

6 Jak zbudowany jest Szczegółowy opis osi priorytetowych ? Dokument zawiera: szczegółowe informacje o działaniach realizowanych w ramach osi programu, w tym m.in.: cel i uzasadnienie działania, komplementarność z innymi działaniami, przykładowe rodzaje projektów, klasyfikacja kategorii interwencji, informacje o udziale środków UE i krajowych w finansowaniu, informacje o schematach pomocy publicznej.

7 O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ? Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach Działania I.1 Infrastruktura uczelni jest zachowanie kompleksowego charakteru projektu, tj. obejmującego obok inwestycji w modernizację i/lub budowę obiektów również ich wyposażenie, tak żeby projekt stanowił samodzielnie funkcjonujące i zamknięte przedsięwzięcie. Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN

8 O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ? Do wdrażania Działania I.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej zostanie zaangażowana Inicjatywa JEREMIE i to we współpracy z ekspertami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zostaną określone główne zasady realizacji działania. Środki przeznaczone na działanie to 5 mln euro z EFRR plus 0,88 mln euro z budżetu państwa.

9 O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ? Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji na projekty typu uzbrojenie terenu jest posiadanie przez beneficjenta tytułu prawnego do gospodarowania uzbrajaną nieruchomością (własność lub wieczyste użytkowanie). Minimalna wartość projektu - Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje - 4 mln PLN. Projekt inwestycyjny (inny niż wyżej wskazany) - 12 mln PLN.

10 Działanie I.4 Promocja i współpraca podzielono na dwa komponenty: Komponent promocja Program promocji potencjału gospodarczego Polski Wschodniej. Na realizację programu promocji zarezerwowano 20 mln euro z EFRR Komponent współpraca Przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym, oparte o wykorzystanie najlepszych doświadczeń, tzw. best practices, dla budowania stałych platform współpracy, w tym tworzenie i rozwój klastrów. Minimalna wartość projektu w ramach działania– 2 mln PLN O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ?

11 Cross – financing w PO Rozwój Polski Wschodniej występuje w ramach Działania II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Wsparcie uzyska jeden KOMPLEKSOWY PROJEKT obejmujący 5 województw Polski Wschodniej Projekt złożony z 2 komponentów: utworzenie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, szkolenia bezpośrednie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Wartość projektu – ok. 300 mln euro. Za koordynację prac nad przygotowaniem projektu i dokumentacji technicznej odpowiedzialny jest Minister Rozwoju Regionalnego Realizacja projektu i zarządzanie siecią zostaną powierzone innym podmiotom. O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ?

12 O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ? Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego jest opracowanie zintegrowanego planu miejskiego transportu publicznego zgodnego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Minimalna wartość projektu – 80 mln PLN

13 O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ? Dla projektów planowanych do realizacji w Działaniu III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej konieczne będzie zbadanie zasadności powstania infrastruktury na podstawie analizy kosztów i korzyści włączając w to dogłębną analizę rynku – warunek Komisji Europejskiej postawiony w trakcie negocjacji programu. Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN

14 O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ? W ramach Działania IV.1 Infrastruktura drogowa wspierane będą: projekty z zakresu budowy bądź modernizacji odcinków dróg wojewódzkich Polski Wschodniej, projekty obejmujące budowę obwodnic miast w ciągach dróg krajowych. Alokacja EFRR na działanie wynosi: 660, 38 mln euro z tj. 29,04 % alokacji EFRR na PO RPW Minimalna wartość projektu – projekty obejmujące wyłącznie budowę / rozbudowę obwodnic – 8 mln PLN pozostałe – 20 mln PLN

15 O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ? zostaną projekty i/lub grupy projektów położone we wskazanych ciągach drogowych lub w węźle dróg aglomeracji miejskich wraz z odcinkami doprowadzającymi ruch do tych ciągów lub węzłów. Wsparciem w ramach Działania IV.1 Infrastruktura drogowa objęte

16 W ramach Działania V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT w zakresie promocji turystycznej, składający się z 2 komponentów: przygotowanie studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej; promocja Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku. Szacowana wartość projektu - ok. 5,8 mln euro O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ?

17 W ramach Działania V.2 Trasy rowerowe realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi. Projekt składać się będzie z 2 komponentów: budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast), wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim, gdzie z uwagi na środowisko naturalne, nie jest wskazane położenie nawierzchni bitumicznej lub betonowej. Szacowana wartość projektu ok. 50 mln euro O czym warto pamiętać czytając Szczegółowy opis osi priorytetowych ?

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl porpw@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, wrzesień 2007 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google