Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1. POLITYKA GOSPODARCZA W GOSPODARCE OT- WARTEJ - KRÓTKI OKRES. Zbadamy teraz skuteczność polityki gospodarczej państwa w gospodarce otwartej. Na razie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1. POLITYKA GOSPODARCZA W GOSPODARCE OT- WARTEJ - KRÓTKI OKRES. Zbadamy teraz skuteczność polityki gospodarczej państwa w gospodarce otwartej. Na razie."— Zapis prezentacji:

1

2 1 1. POLITYKA GOSPODARCZA W GOSPODARCE OT- WARTEJ - KRÓTKI OKRES. Zbadamy teraz skuteczność polityki gospodarczej państwa w gospodarce otwartej. Na razie ograniczymy się do krótkiego okresu, w którym gospo- darka jest keynesowska. Pozwoli nam to wykorzystać model IS/LM. Przeanalizujemy dwa przypadki: a) Sytuację, w której KAPITAŁ MIĘDZYNARODOWY JEST NIEMO- BILNY. b) Sytuację, w której KAPITAŁ JEST MOBILNY. Otóż kapitał jest MOBILNY, JEŚLI KAPITAŁ MOŻE NA DU- ŻĄ SKALĘ PRZEMIESZCZAĆ SIĘ Z KRAJU DO KRAJU. Kapitał jest mobilny, kiedy żadne ograniczenia np. wysokie koszty transakcyjne) nie przeszkadzają podmiotom zagranicz- nym kupować aktywów krajowych. POLITYKA GOSPODARCZA W GOSPODARCE OTWARTEJ I

3 2 1.1. MODEL IS/LM W GOSPODARCE OTWARTE J: N I E- MOBILNY KAPITAŁ. Nawet jeśli kapitał nie jest mobilny, gospodarka otwarta różni się od gos- podarki zamkniętej. W gospodarce otwartej pojawiają się nowe zmienne, od których zależy poziom wydatków, AE PL, odpowiadający danej stopie procentowej, i. W szczególności zmienia się linia IS: IS: Y = A(Y, i) + NX (Y, Y z, ε r ). W gospodarce otwartej wydatki AE PL zależą nie tylko od wy- datków podmiotów krajowych na dobra wytwarzane w kraju, A=C+I+G, lecz także od salda bilansu handlowego, NX, na które wpływają: poziom produkcji w kraju, Y, poziom produkcji za granicą, Y z, oraz realny kurs walutowy, ε r.

4 3 IS: Y = A(Y, i) + NX (Y, Y z, ε r ). PRZYKŁADY: Wpływ spadku Y z i (lub) wzrostu ε r na NX. W obu wypadkach – ceteris paribus – NX w naszym kraju maleje A i w lewo przesuwa się linia IS. Zmniejsza się produkcja, Y, i stopa procentowa, i. ---- * Po pierwsze, spadek Y z powoduje spadek eksportu, X, który jest przecież impor- tem zagranicy. Po drugie, wzrost ε r oznacza, że towary krajowe drożeją w porówna- niu z zagranicznymi, co - znowu - powoduje spadek eksportu, X. i 0 Y LM IS E E

5 4 IS: Y = A(Y, i) + NX (Y, Y z, ε r ). PRZYKŁADY: Wpływ wzrostu Y z i (lub) spadku ε r na NX. W obu wypadkach – ceteris paribus – rośnie NX A i linia IS przesuwa się w prawo. Wzrastają produk- cja, Y, i stopa procentowa, i. ---- A Po pierwsze, wzrost Y z powoduje zwiększenie się eksportu, X. Po drugie, spadek ε r oznacza, że towary krajowe tanieją w porównaniu z zagranicznymi. i 0 Y LM IS E E

6 5 IS: Y = A(Y, i) + NX (Y, Y z, ε r ). PODSUMUJMY: Okazuje się, że przy niemobilnym kapitale skutki krajowej polityki gos- podarczej są inne niż w gospodarce zamkniętej. Poprzez handel zagra- niczny to, co dzieje się w jednej gospodarce, wpływa na sytuację innych gospodarek. Politycy gospodarczy powinni brać to pod uwagę, ponieważ ICH DZIAŁANIA WPŁYWAJĄ NA SYTUACJĘ GOSPODARCZĄ ZA GRANICĄ, A SYTUACJA ZA GRANICĄ ZWROTNIE WPŁYWA NA SYTUACJĘ W NASZYM KRAJU. i 0 Y LM IS E E

7 6 1.2. MODEL IS/LM W GOSPODARCE OTWARTEJ: MO- BILNY KAPITAŁ. Kiedy kapitał jest DOSKONALE MOBILNY, o przepływach kapitału mię- dzy krajami decydują – w uproszczeniu - różnice poziomu zagranicznej i krajowej stopy procentowej (i z –i). Kapitał płynie tam, gdzie stopa procen- towa, a więc i przychód z zainwestowanego kapitału, jest największy. [W praktyce poza poziomem stóp procentowych na skalę prze- pływów kapitału wpływają m. in.: oczekiwania właścicieli kapitału co do poziomu przyszłych kursów walutowych, ryzyko (kursowe i polityczne), zróżnicowanie systemów podatkowych].

8 7 Kiedy kapitał jest doskonale mobilny, odchylenia krajowej stopy procen- towej, i, od stopy zagranicznej, i z, powodują masowe przepływy kapitału, CF (ang. capital flows) między krajem, a zagranicą. Przywracają one równość stóp procentowych, i=i z. STAŁY KURS WALUTOWY i>i z CF M S i i=i z lub ii z CF ε r NX Y M D i i=i z lub i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/61517/slides/slide_8.jpg", "name": "7 Kiedy kapitał jest doskonale mobilny, odchylenia krajowej stopy procen- towej, i, od stopy zagranicznej, i z, powodują masowe przepływy kapitału, CF (ang.", "description": "capital flows) między krajem, a zagranicą. Przywracają one równość stóp procentowych, i=i z. STAŁY KURS WALUTOWY i>i z CF M S i i=i z lub ii z CF ε r NX Y M D i i=i z lub i

9 8 A zatem, kiedy kapitał jest doskonale mobilny, gospodarka znajduje się w jednym z punktów linii BP=0 (zob. rysunek). Przepływy kapitału spra- wiają, że krajowa stopa procentowa, i - niezależnie od wielkości Y – rów- na się zagranicznej stopie procentowej, i z. i 0 Y iziz BP=0 Jakie skutki ma w takiej sytuacji polityka gospodarcza?

10 9 MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Stały kurs walutowy Ekspansywna polityka pieniężna (kurs stały) i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E

11 10 Restrykcyjna polityka pieniężna (kurs stały).YAEMCFCF Y M PL S S i i i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E

12 11 Ekspansywna polityka fiskalna (kurs stały) i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E.YAEMCMY NT G PL SD ii IS E LM F

13 12 Restrykcyjna polityka fiskalna (kurs stały) i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E.YAEMCFCFMY NT G PL SD ii

14 13 STAŁY KURS WALUTOWY MODEL MUNDELLA-FLEMINGA: PODSUMOWANIE. Okazuje się, że w gospodarce otwartej z kursem stałym polityka pieniężna jest zupełnie nieskuteczna. (Podaż pieniądza w gospodarce, M S, jest okreś- lona przez wymóg utrzymywania danego poziomu kursu walutowego, ε r ). Wzrasta natomiast skuteczność polityki fiskalnej.

15 14 Płynny kurs walutowy Ekspansywna polityka pieniężna (kurs płynny) i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E.YAENXCFCF Y AE M PL S r i

16 15 Restrykcyjna polityka pieniężna (kurs płynny).YAENXCFCF Y AE M PL S r i i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E

17 16 Ekspansywna polityka fiskalna (kurs płynny) i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS.YAENXCFCFMYAE NT G PL D r i

18 17 Restrykcyjna polityka fiskalna (kurs płynny) i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS.YAENXCFCF MYAE NT G PL D r i

19 18 PŁYNNY KURS WALUTOWY MODEL MUNDELLA-FLEMINGA: PODSUMOWANIE. Okazuje się, że w gospodarce otwartej z kursem płynnym polityka pienięż- na nabiera skuteczności. Traci skuteczność polityka fiskalna.

20 19 Nadal badamy skuteczność polityki gospodarczej w gospodarce otwartej. Tym razem dokonamy analizy procesów, które zachodzą w takiej gospo- darce w długim okresie (usuwamy założenie o stałości cen w gospodarce). Rozróżnimy przypadek stałego i przypadek płynnego kursu walutowego. 2. POLITYKA GOSPODARCZA W GOSPODARCE OT- WARTEJ - DŁUGI OKRES.

21 20 Tym razem posłużymy się modelem AD/AS. KLASYCZNY PROCES DOSTOSOWAWCZY Przy stałym nominalnym kursie walutowym, ε n, wzrost (spadek) cen w kra- ju, P k, powoduje wzrost (spadek) realnego kursu walutowego, ε r. Przecież ε r =ε n P k /P z (P z to ceny za granicą). W efekcie zmniejsza się (zwiększa się) międzynarodowa konkurencyjność dóbr krajowych. Zatem spadek (wzrost) cen w kraju, P k, powoduje wzrost (spa- dek) salda bilansu handlowego, NX. Rosną (maleją) planowane wydatki za- gregowane, AE PL, na dobra krajowe, co – obok efektów stopy procentowej i majątkowego - przyczynia się do ujemnego nachylenia linii AD. 2. 1. GOSPODARKA OTWARTA – STAŁY KURS WALU- TOWY.

22 21 Rozpatrzmy przypadek kraju, w którym trwa recesja i istnieje deficyt bi- lansu płatniczego... Krótkookresowa równowaga gospodarki otwartej przy giętkich cenach Widoczny na rysunku WYKRES RÓWNOWAGI BILANSU HANDLO- WEGO, NX=0, składa się z punktów (kombinacji P i AE PL ), w których bi- lans handlowy, NX, jest zrównoważony. [ Ten wykres jest ujemnie nachylony: kiedy produkcja, Y, rośnie, zwiększa się import, Z, i tylko spadek cen, P, pozwala zachować równowagę bilansu handlowego. 0 AD P Y NX=0 LAS E E Y* Yp P* SAS

23 22 Krótkookresowa równowaga gospodarki otwartej przy giętkich cenach 1. W punkcie E w gospodarce opisywanej modelem AD/AS panuje krótkook- resowa równowaga wewnętrzna. 2. Jednocześnie w punkcie E moce produkcyjne nie są w pełni wykorzystane (Y E { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/61517/slides/slide_23.jpg", "name": "22 Krótkookresowa równowaga gospodarki otwartej przy giętkich cenach 1.", "description": "W punkcie E w gospodarce opisywanej modelem AD/AS panuje krótkook- resowa równowaga wewnętrzna. 2. Jednocześnie w punkcie E moce produkcyjne nie są w pełni wykorzystane (Y E

24 23 Klasyczny proces dostosowawczy W takiej sytuacji (recesja plus deficyt handlowy) przy stałym kursie walu- towym LINIE SAS oraz AD BĘDĄ SIĘ PRZESUWAĆ W DÓŁ, aż gospo- darka odzyska równowagę długookresową w punkcie E. Oto przyczyny tych procesów... 0 AD P Y NX=0 LAS E E Y* Yp P* SAS

25 24 Klasyczny proces dostosowawczy 1. Linia SAS przesuwa się w dół (w prawo), ponieważ na rynku pracy panuje bezrobocie, które powoduje stopniowy spadek płac. 2. Linia AD przesuwa się w dół (w lewo), ponieważ deficyt bilansu handlowe- go powoduje presję na spadek kursu waluty krajowej. Bank centralny mu- si sprzedawać waluty zagraniczne, co powoduje zmniejszenie się podaży pieniądza krajowego, M SN, i spadek zagregowanych wydatków, AE PL. 0 AD P Y NX=0 LAS E E Y* Yp P* SAS

26 25 Klasyczny proces dostosowawczy DYGRESJA STERYLIZACJA umożliwia istnienie trwałego deficytu bilansu płatnicze- go. Przestaje działać opisany przed chwilą automatyczny mechanizm dos- tosowawczy (NX<0 ε r M S i AE PL ). M S nie maleje, ponieważ bank centralny kompensuje interwencję, skupując papiery wartościowe na otwartym rynku. KONIEC DYGRESJI 0 AD P Y NX=0 LAS E E Y* Yp P* SAS

27 26 Klasyczny proces dostosowawczy W takiej sytuacji (nie dochodzi do sterylizacji!) przy stałym kursie waluto- wym linie SAS i AD będą się przesuwać w dół, aż gospodarka odzyska rów- nowagę długookresową w punkcie E... Wadą tego KLASYCZNEGO PROCESU DOSTOSOWAW- CZEGO jest jego powolność). 0 AD P Y NX=0 LAS E E Y* Yp P* SAS

28 27 Kiedy panuje recesja a bilans handlowy ma deficyt, alternatywą dla dzia- łającego automatycznie KLASYCZNEGO PROCESU DOSTOSOWAW- CZEGO jest POLITYKA GOSPODARCZA państwa. Jej celem jest osiągnięcie równowagi zewnętrznej dzięki ZMNIEJ- SZENIU IMPORTU PRZY JEDNOCZESNYM ZWIĘKSZENIU WYDAT- KÓW NA DOBRA KRAJOWE. Narzędziem takiej polityki gospodarczej może być DEWALUACJA. DEWALUACJA ALTERNATYWĄ DLA KLASYCZNEGO PROCESU DOSTOSOWAWCZEGO

29 28 Skutkiem dewaluacji jest wzrost opłacalności eksportu, X, i spadek opła- calności importu, Z. Dewaluacja (deprecjacja) zwiększa zatem saldo bilan- su handlowego, przyczyniając się do wzrostu eksportu netto, NX, i zagrego- wanych wydatków planowanych, AE PL, więc - w gospodarce keynesows- kiej – również produkcji, Y. Przyjrzyjmy się uważniej skutkom dewaluacji (deprecjacji) wa- luty krajowej...

30 29 PO PIERWSZE... Zauważmy, że dewaluacja (deprecjacja) zmienia jedynie STRUK- TURĘ regionalnego (światowego) popytu. KOSZTEM HANDLO- WYCH PARTNERÓW zyskują kraje, których waluty słabną. To się nazywa POLITYKA ZUBOŻANIA SĄSIADA (ang. beggar-thy- neighbour policy) i (lub) WALKA NA KURSY (ang. competitive de- preciation). Natomiast CAŁKOWITA WIELKOŚĆ regionalnego (światowego) popytu nie zmienia się na skutek dewaluacji (deprec- jacji).

31 30 WIELKOŚĆ światowego (regionalnego) popytu nie zmienia się na skutek dewaluacji (deprecjacji)... Wynika stąd, że – z punktu widzenia grupy krajów – w sytuacji, kiedy dla całej tej grupy YYp, dewaluacja (deprecjacja) nie jest skutecz- nym narzędziem polityki stabilizacyjnej. Jej skutkiem nie okaże się wszak zmiana łącznej wielkości AE PL w tej grupie krajów, lecz zmiana rozkładu danych AE PL między członków tej grupy. Jednak z punktu widzenia poje- dynczego kraju może się to okazać korzystne... Inaczej jest w sytuacji, kiedy w skali świata (regionu) Y=Yp, lecz różne kraje są w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. W takiej sytuacji dewaluacja może przesunąć popyt z krajów, którym grozi przegrzanie ko- niunktury, do krajów, które tkwią w recesji. Oto jeden z powodów powstania w Europie Unii Monetarnej. W obliczu umiędzynarodowienia cyklu koniunkturalnego, które wyklucza sy- tuacje drugiego rodzaju, zamiast manipulować kursem walutowym, kraje członkowskie Unii usiłują koordynować politykę fiskalną i pieniężną.

32 31 PO DRUGIE... Skuteczność dewaluacji spada, kiedy WZROST KRAJOWYCH CEN, P k, kompensuje skutki zmniejszenia się nominalnego kursu walutowego, ε n, i kurs realny, ε r =ε n P k /P z, się nie zmienia. Czy nominalna dewaluacja spowoduje realną dewaluację waluty, zależy wtedy m. in. od sposobu ustalania płac w gospodarce i prawdopodo- bieństwa pojawienia się w efekcie dewaluacji SPIRALI PŁAC I CEN. Uru- chomiony podwyżką płac i cen dóbr importowanych ogólny wzrost cen mo- że wtedy skompensować skutki zmiany nominalnego kursu walutowego. PEŁZAJĄCA DEWALUACJA (ang. crawling peg) jest sposo- bem zapobieżenia takiej sytuacji. (Kurs waluty krajowej jest wtedy zmniej- szany w tempie zbliżonym do różnicy między inflacją krajową a inflacją za granicą). Jednak ceną za taką pełzającą dewaluację może się okazać kosztowa inflacja (drożeją dobra importowane!), której hamowanie wy- maga restrykcyjnej polityki gospodarczej.

33 32 PO TRZECIE... Skuteczność dewaluacji osłabia EFEKT KRZYWEJ J: w krótkim okresie (½ roku?) następuje raczej pogorszenie wyrażonego w pieniądzu krajowym salda bilansu handlowego, NX! Przyczyną jest konieczność zrealizowania zawartych wcześniej kontraktów eksportowych i importowych. Jeśli mierzona w jednostkach fizycznych wielkość X i Z począt- kowo się nie zmienia, a za jednostkę waluty obcej trzeba płacić więcej walu- ty krajowej, wyrażona w pieniądzu krajowym wartość X i Z się zwiększa, co sprawia, że rośnie wartość ich różnicy, czyli NX. Jeśli początkowo różnica ta była ujemna (NX<0), deficyt bilansu handlowego rośnie, nie maleje! Dopiero w długim okresie reakcja mierzonej w jednostkach fi- zycznych wielkości eksportu i importu na zmianę kursu staje się odpowied- nio silna, X rośnie, Z maleje i NX zaczyna się zwiększać... PO CZWARTE... Równiez HISTEREZA osłabia działanie dewaluacji... Np. po aprecjacji złotego pojawia się deficyt bilansu handlowego. W efekcie stopniowo wy- kształcają się nowe powiązania handlowe i przyzwyczajenia konsumentów. Ich zmiana i zrównoważenie bilansu handlowego wymaga nie tylko powrotu złotego do kursu pierwotnego, lecz jego długookresowego niedowartościowa- nia. Innymi słowy, deficyt bilansu handlowego sam się utrwala i jego likwi- dacja wymaga naprawdę dużej realnej dewaluacji waluty.

34 33 Pamiętamy, że przy PŁYNNYM KURSIE WALUTOWYM polityka fiskal- na traci skuteczność. Nasze zainteresowanie procesami zachodzącymi w gospodarce otwartej z płynnym kursem walutowym ograniczymy zatem do analizy skutków polityki pieniężnej. Procesy, które zachodzą w długim okresie w gospodarce otwar- tej ze STAŁYM KURSEM WALUTOWYM, badaliśmy, odwołując się do przykładu kraju trapionego – jednocześnie - recesją (Y { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/61517/slides/slide_34.jpg", "name": "33 Pamiętamy, że przy PŁYNNYM KURSIE WALUTOWYM polityka fiskal- na traci skuteczność.", "description": "Nasze zainteresowanie procesami zachodzącymi w gospodarce otwartej z płynnym kursem walutowym ograniczymy zatem do analizy skutków polityki pieniężnej. Procesy, które zachodzą w długim okresie w gospodarce otwar- tej ze STAŁYM KURSEM WALUTOWYM, badaliśmy, odwołując się do przykładu kraju trapionego – jednocześnie - recesją (Y

35 34 Jak pamiętamy, w gospodarce z płynnym kursem waluty W KRÓTKIM OKRESIE ekspansywna polityka pieniężna ma następujące skutki: i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E Oto te same procesy, przedstawione za pomocą modelu Mundella-Fleminga (zakładam, że początkowo gospodarka znajduje się w stanie równowagi krótkookresowej i długookresowej). Krótkookresowe skutki ekspansywnej polityki pieniężnej. LAS YpYp NEUTRALNOŚĆ PIENIĄDZA W DŁUGIM OKRESIE

36 35 W DŁUGIM OKRESIE odchylenie się rzeczywistej wielkości produkcji, Y E, w górę od wielkości produkcji potencjalnej, Y P, powoduje wzrost cen krajowych, P K. Długookresowe skutki ekspansywnej polityki pieniężnej. i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E LAS YpYp W efekcie – PO PIERWSZE - maleje realna podaż pieniądza, M SN /P k, i – cofa się linia LM.

37 36 Maleje realna podaż pieniądza, M SN /P, cofa się linia LM... Długookresowe skutki ekspansywnej polityki pieniężnej PO DRUGIE, wr az z linią LM cofa się linia IS. Przyczyną jest wzrost realnego kursu walutowego, ε r, i pogorszenie się salda bilansu handlowego, NX. Realny kurs walutowy (ε r =ε n P k /P z ) rośnie: 1. na skutek wzrostu cen krajowych, P K ; 2. pod wpływem napływu, przyciąganego przez rosnącą stopę procentową, i k, kapitału zagranicznego, CF, i spowodowanego tym napływem wzros- tu nominalnego kursu walutowego, ε n. i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E LAS YpYp

38 37 Długookresowe skutki ekspansywnej polityki pieniężnej A zatem wzrost cen, P k, sprawia, że cofają się linia LM oraz linia IS... Po zakończeniu tych procesów z punktu E gospodarka pow- raca do punktu E. Wszak tylko wtedy: 1. Rzeczywista produkcja, Y, zrównuje się z produkcją potencjalną, Yp. 2. Krajowa stopa procentowa, i k, zrównuje się ze światową stopą pro- centową, i z. Niespełnienie każdego z tych warunków powodowałoby dalsze procesy dostosowawcze, przyblizające Y do Yp oraz i k do i z. i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E LAS YpYp

39 38 Długookresowe skutki ekspansywnej polityki pieniężnej Po zakończeniu się tych procesów okazuje się, że: 1. Ceny, P k, wzrosły o tyle samo, o ile zwiększyła się nominalna podaż pie- niądza, M SN (inaczej linia LM nie powróciłaby do pierwotnego położe- nia, LM!). 2. Nominalny kurs walutowy, ε n, zmniejszył się o tyle samo, o ile wzrosły ceny, P k (inaczej realny kurs walutowy, ε r =ε n P k /P z, i linia IS nie powró- ciłyby do początkowego poziomu!). W długim okresie wartości realne zmiennych nie uległy zatem zmianie (mimo ekspansywnej polityki pieniężnej pieniądz okazał się w pełni NEUTRALNY). i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E LAS YpYp

40 39 Długookresowe skutki ekspansywnej polityki pieniężnej Zauważmy, że w punkcie E nominalny kurs walutowy, ε n, był niższy niż po powrocie gospodarki do punktu E. (Wszak gdy ceny, P k, rosły, kurs, ε n, też rósł, bo zwiększająca się stopa procentowa przyciągała kapitał zagraniczny). A jednak po upływie długiego okresu okazało się że spadek ε n był taki sam jak wzrost cen krajowych, P k. Początkowy spadek ε n był zatem bardzo duży (większy od ostatecznego wzrostu cen, P k !). Tę nieoczekiwanie silną reakcję nominalnego kursu waluty na ekspansywną politykę pieniężną nazywamy efektem PRZESTRZELENIA KURSU WALUTOWEGO (ang. exchange rate overshooting). i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E LAS YpYp PRZESTRZELENIE KURSU WALUTOWEGO

41 40 Nieproporcjonalnie dużą wrażliwość nominalnego kursu wa- luty na ekspansywną politykę pieniężną nazywamy przestrzele- niem kursu walutowego (ang. exchange rate overshooting). Zjawisko PRZESTRZELENIA KURSU WALUTOWEGO tłu- maczy część rzucającej się w oczy zmienności nominalnych kursów waluto- wych na światowych rynkach walutowych.

42 41 ZRÓB TO SAM! Tak czy nie? 1. Zgodnie z modelem Mundella-Fleminga arbitraż towarowy sprawia, że w długim ok- resie realny kurs walutowy jest stosunkowo stabilny. 2. Wykres równowagi bilansu handlowego, NX=0, jest dodatnio nachylony. 3. Pełzająca dewaluacja (ang. crawling peg) służy powolnemu podwyższaniu realnego kursu walutowego, ε r =ε n P k /P z. 4. Dla kraju o stałym kursie waluty, w którym trwa recesja a bilans handlowy wykazuje deficyt, dewaluacja jest alternatywą dla klasycznego procesu dostosowaczego. 5. Umiędzynarodowienie cyklu koniunkturalnego mniej prawdopodobną czyni sytuację, w której w skali regionu (świata) rzeczywista produkcja równa się produkcji poten- cjalnej (Y=Yp). 6. W długim okresie ekspansywna polityka pieniężna powoduje wzrost płynnego nomi- nalnego kursu waluty. Ten wzrost częściowo niweluje początkowy spadek kursu. W efekcie po odzyskaniu przez gospodarkę długookresowej równowagi okazuje się, że spadek nominalnego kursu waluty i wzrost poziomu cen w pełni się kompensują.

43 42 Zadania 1.1. a) Dlaczego przy stałym kursie walutowym i mobilnym kapitale stopy pro- centowe: krajowa i zagraniczna wyrównują się ze sobą? b) Czy podobnie jest w gospodarce z płynnym kursem walutowym? Rozpatrz przypadek: (i) restrykcyjnej polityki budżetowej;(ii) ekspansywnej polityki pieniężnej). c) Jakie czynniki, mimo mobilności kapitału, mogą przeciwdziałać wyrówny- waniu się stóp procentowych w różnych krajach?

44 43 2. Usuń błędy (gospodarka, o którą chodzi, jest keynesowska). a) Kurs jest stały: (i) (ii) b) Kurs jest płynny: (i) (ii)

45 44 3. W Fantazji trwa pełzająca dewaluacja waluty krajowej. Jej tempo równa się nad- wyżce tempa inflacji krajowej nad inflacją zagraniczną. a) Jak w efekcie zmienia się realny kurs waluty krajowej? Uzasadnij odpowiedź. b) Czemu zwykle służy pełzają- ca dewaluacja? c) Wskaż główną wadę pełzającej dewaluacji jako narzędzia poli- tyki gospodarczej.

46 45 4. Czy to prawda, że skuteczność dewaluacji wzmacniają: a) Efekt krzywej J? b) Efekt histerezy? c) Sterylizacja? Za każdym razem uzasadnij swoją opinię.

47 46 5. W Hipotecji obowiązuje płynny kurs walutowy, a bank centralny prowadzi ekspansywną politykę pieniężną. a) Na umieszczonym obok rysunku wskaż krótkookresowe skutki takiej polityki. b) Jak w długim okresie zmieni się po- łożenie linii LM? Odpowiedź uzasad- nij. c) Jak w długim okresie zmieni się położenie linii IS? Odpowiedź uza- sadnij. d) Co to znaczy, że w tej sytu- acji w długim okresie pieniądz jest neutralny? i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E LAS YpYp E

48 47 6. W Hipotecji obowiązuje płynny kurs walutowy, a bank centralny prowadzi ekspansywną politykę pieniężną (zob. rysunek obok). a) Co to znaczy, że skutkiem takiej polityki jest prze- strzelenie nominalnego kursu waluto- wego? b) Pokaż, że ekspansywna po- lityka pieniężna rzeczywiście skutkuje przestrzeleniem kurs u. c) Jak prze- strzelenie ma się do teorii kursu wa- lutowego opartego na parytecie siły nabywczej? i 0 Y iziz LM IS BP=0 E E IS E LAS YpYp E

49 48 Test (Plusami i minusami zaznacz prawdziwe i fałszywe odpowiedzi) 1. Bank centralny usiłuje nie dopuścić do deprecjacji nominalnego kursu walutowego. W tej sytuacji: A. Sterylizacja polega na skupowaniu przez bank centralny papierów wartościo- wych na wolnym rynku. B. Na rynku walutowym występuje presja na wzrost realnego kursu walutowego. C. Sterylizacja polega na sprzedawaniu przez bank centralny papierów wartościo- wych na wolnym rynku. D. Na rynku walutowym występuje presja na spadek realnego kursu walutowego. 2. Zgodnie z modelem Mundella-Fleminga w keynesowskiej gospodarce z płynnym kursem walutowym: A. Polityka pieniężna okazuje się nieskuteczna. B. W przypadku ekspansywnej polityki budżetowej dochodzi do spadku kursu wa- luty krajowej. C. Polityka budżetowa okazuje się skuteczna. D. W przypadku restrykcyjnej polityki pieniężnej dochodzi do wzrostu krajowej podaży pieniądza. 3. Wzrost cen w kraju zmniejsza zagregowane wydatki, AE PL, ponieważ: A. Wzrost cen powoduje wzrost realnego kursu waluty krajowej. B. Wzrost cen powoduje spadek konkurencyjności towarów krajowych w porówna- niu z towarami zagranicznymi. C. Wzrost cen zmniejsza realną podaż pieniądza w gospodarce. D. Wzrost cen nie zmniejsza planowanych wydatków zagregowanych, AE PL.

50 49 4. Przy stałym kursie walutowym w kraju, który tkwi w recesji i ma deficyt bilansu handlowego w długim okresie: A. Nastąpi obniżka cen. B. Nastąpi wzrost realnej podaży pieniądza. C. Nastąpi klasyczny proces dostosowawczy. D. Dewaluacja waluty krajowej przyczyni się do odzyskania równowagi wewnętrz- nej i zewnętrznej. 5. Dewaluacja może okazać się skutecznym narzędziem polityki stabilizacyjnej, jeśli: A. Regionalny YYp, a my przyjmujemy punkt widzenia całego regionu. B. Regionalny) Y=Yp, poszczególne kraje znajdują się w tych samych fazach cyklu, a my przyjmujemy punkt widzenia całego regionu. C. Regionalny YYp, a my przyjmujemy punkt widzenia kraju, który dokonuje de- waluacji. D. Regionalny Y=Yp, poszczególne kraje znajdują się w różnych fazach cyklu, a my przyjmujemy punkt widzenia całego regionu. 6. Przy płynnym kursie waluty ekspansywna polityka pieniężna powoduje: A. Krótkookresowy spadek stopy procentowej. B. Deprecjację waluty. C. Długookresowy wzrost stopy procentowej. D. Aprecjację waluty.


Pobierz ppt "1 1. POLITYKA GOSPODARCZA W GOSPODARCE OT- WARTEJ - KRÓTKI OKRES. Zbadamy teraz skuteczność polityki gospodarczej państwa w gospodarce otwartej. Na razie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google