Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro- ekonomii, :)…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro- ekonomii, :)…"— Zapis prezentacji:

1

2 1 Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro- ekonomii, :)…

3 2 WYDATKI A WIELKOŚĆ PRODUKCJI W GOSPODARCE II (MODEL POPYTOWY GOSPODARKI)

4 3 Na arenę wkracza państwo i nasz model (uproszczony obraz) gos- podarki staje się TRZYSEKTOROWY… T E D (T D -B) PAŃSTWO G RÓWNOWAGA KRÓTKOOKRESOWA W GOSPO- DARCE Z PAŃSTWEM T E – podatki pośrednie. T D – podatki bezpośrednie. D – dochody państwa z własności. B – zasiłki (płatności transferowe). G – wydatki państwa na zakup dóbr.

5 4 Niczym gospodyni domowa państwo planuje swoje dochody i wy- datki… BUDŻET PAŃSTWA jest to plan dochodów i wydatków państ- wa w jakimś okresie (zwykle roku). Powiedzmy, że nie ma podatków pośrednich (T E =0), i że państwo nie jest właścicielem firm (D=0). PAŃSTWO G (T D -B)

6 5 BUDŻET PAŃSTWA (T D -B) – G = NT - G Podatki netto [NT=(T D -B)]

7 Y = AE PL = C + I + G. 6

8 Zmieniając wydatki i wpływy budżetowe (NT-G), państwo pro- wadzi POLITYKĘ BUDŻETOWĄ. Jej celem jest EFEKTYW- NOŚĆ i SPRAWIEDLIWOŚĆ. 7

9 8 DYGRESJA Gospodarujący ludzie pragną: 1. EFEKTYWNOŚCI (ang. effi- ciency); 2. SPRAWIEDLIWOŚCI (ang. equity).

10 9 EFEKTYWNOŚĆ dotyczy rozdziału (alokacji) dóbr między różne zastosowania, czyli kwestii: Co i jak jest produkowane?. Efek- tywność rośnie, kiedy z posiadanych zasobów (np. pracy) społe- czeństwo wytwarza więcej dóbr, które możliwie najlepiej odpowia- dają potrzebom ludzi.

11 10 SPRAWIEDLIWOŚĆ dotyczy kwestii: Dla kogo jest produkowa- ne?, czyli podziału dochodów (majątku, szans). Wielu za spra- wiedliwy ma stan, kiedy dochody są proporcjonalne do wyników pracy i (lub) wysiłku i (lub) potrzeb ludzi. KONIEC DYGRESJI

12 W praktyce polityka budżetowa przyjmuje formę POLITYKI STA- BILIZACYJNEJ czyli sterowania poziomem zagregowanych wy- datków, AE PL, w celu pełnego wykorzystania zasobów. Odmiany polityki stabilizacyjnej to EKSPANSYWNA i RESTRYK- CYJNA polityka budżetowa. 11 Y = AE PL = C + I + G.

13 Prowadząc politykę stabilizacyjną, państwo wpływa na wielkość produkcji, która odpowiada krótkookresowej równowadze w gos- podarce: AE PL =Y E. PO PIERWSZE, wydatki państwa zwiększają zagregowane wydat- ki planowane, AE PL. PO DRUGIE, państwowe podatki (T D ) i zasiłki (B) wpływają na za- chowania konsumentów. 12

14 13 PO PIERWSZE, wydatki państwa zwiększają zagregowane wy- datki planowane, AE PL. AE PL Y ΔYΔY 0 G C+I 45°

15 14 PO DRUGIE, państwowe podatki (T D ) i zasiłki (B) wpływają na za- chowania konsumentów. AE PL Y ΔYΔY 0 G C+I 45°

16 15 Założenie: T D – B = NT = tY, gdzie t to stała STOPA OPODATKOWANIA NETTO. Więc: Y D = Y – NT = Y - tY = Y(1 - t), gdzie Y D to dochód do dyspozycji (dochód po opodatkowaniu) gospodarstw domowych.

17 16 Zmienia się zatem funkcja konsumpcji… C PL =KSKY D +C a =KSK(1-t)Y+C a =KSKY+C a KSK oznacza krańcową skłonność do konsumpcji z PKB (z Y) a nie z dochodu do dyspozycji (Y D ). KSK = KSK(1-t).

18 17 C PL =KSKY D +C a =KSK(1-t)Y+C a =KSK Y+C a KSK = KSK(1-t). KSK { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/60403/1/slides/slide_17.jpg", "name": "17 C PL =KSKY D +C a =KSK(1-t)Y+C a =KSK Y+C a KSK = KSK(1-t).", "description": "KSK

19 18 MNOŻNIK W GOSPODARCE Z PAŃSTWEM Tym razem z każdej złotówki dodatkowego dochodu wydatki na dobra produkowane w kraju zwiększa KSK, a nie KSK złotych. 1.ΔI 2.KSKΔI 3.(KSK ΔI)KSK=KSK 2ΔI 4.KSK 2ΔIKSK=KSK 3ΔI ………………………………… Zatem mnożnik w gospodarce z państwem jest równy: M=1/(1-KSK)=1/[1-(KSK(1-t)]

20 19

21 20 Z ZAGRANICA X Otwieramy gospodarkę i nasz model gospodarki staje sięCZTEROSEKTOROWY. RÓWNOWAGA KRÓTKOOKRESOWA W GOSPODARCE Z PAŃSTWEM i ZAGRANICĄ

22 21 Z ZAGRANICA X EKSPORT (X) – wartość dóbr (NIE – AKTYWÓW) zakupio- nych przez zagranicę w naszym kraju. Różnicę eksportu, X, i importu, Z, nazywamy BILANSEM HANDLOWYM (bilansem handlu zagranicznego), NX (NX=X-Z). IMPORT (Z) – wartość dóbr (NIE – AKTYWÓW takich jak pa- piery wartościowe i fabryki) zakupionych przez nas za granicą. Otwieramy gospodarkę i nasz model gospodarki staje się czte- rosektorowy. RÓWNOWAGA KRÓTKOOKRESOWA W GOSPODARCE Z PAŃSTWEM i ZAGRANICĄ

23 22 PO PIERWSZE, wydatki zagranicy na nasze dobra (eksport, X) zwiększają zagregowane wydatki planowane, AE PL. AE PL =C+I+G+X ZAGRANICA A RÓWNOWAGA W GOSPODARCE

24 23 AE PL =C+I+G+X Podobnie jak prywatne inwestycje, I, oraz wydatki państwa, G, ek- sport, X, uznamy za wielkość AUTONOMICZNĄ, czyli niezależną od bieżącego poziomu Y.

25 24 PO PIERWSZE, wydatki zagranicy na nasze dobra (eksport, X) zwiększają zagregowane wydatki planowane, AE PL. AE PL =C+I+G+X AE PL Y ΔYaΔYa 0 X C+I+G 45° ZAGRANICA A RÓWNOWAGA W GOSPODARCE

26 25 PO DRUGIE, nasze zakupy za granicą (import, Z) zmniejszają zag- regowane wydatki na dobra krajowe, AE PL. AE PL =C+I+G+X-Z

27 26 AE PL =C+I+G+X-Z Zakładamy, że import, Z, jest stałą częścią Y (PKB). Jego wielkość zależy od KRAŃCOWEJ SKŁONOŚCI DO IMPORTU, KSI: Z=KSIY (Uwaga! Przyjmujemy, że importowane są tylko dobra konsump- cyjne).

28 27 Oto FUNKCJA KONSUMPCJI DÓBR KRAJOWYCH w gospo- darce otwartej: C = KSKY - KSIY + C a …

29 28 Oto FUNKCJA KONSUMPCJI DÓBR KRAJOWYCH w gospo- darce otwartej: C=KSKY-KSIY+C a =(KSK-KSI)Y+C a …

30 29 Oto FUNKCJA KONSUMPCJI DÓBR KRAJOWYCH w gospo- darce otwartej: C=KSKY-KSIY+C a =(KSK-KSI)Y+C a = KSKY+C a. gdzie KSK oznacza krańcową skłonność do konsumpcji dóbr krajowych z PKB (z Y) w gospodarce otwartej. KSK=KSK-KSI

31 30 KSK=KSK-KSI, więc KSK { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/60403/1/slides/slide_30.jpg", "name": "30 KSK=KSK-KSI, więc KSK

32 31 KSK=KSK-KSI, więc KSK { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/60403/1/slides/slide_31.jpg", "name": "31 KSK=KSK-KSI, więc KSK

33 32 KSK=KSK-KSI, więc KSK { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/60403/1/slides/slide_32.jpg", "name": "32 KSK=KSK-KSI, więc KSK

34 33 MNOŻNIK W GOSPODARCE OTWARTEJ Tym razem z każdego złotego dodatkowego dochodu wydatki na dobra krajowe zwiększa [KSK=(KSK-KSI)] złotych. 1.ΔI 2.KSKΔI 3.(KSK ΔI)KSK=KSK 2ΔI 4.KSK 2ΔIKSK=KSK 3ΔI …………………………………

35 34 MNOŻNIK W GOSPODARCE OTWARTEJ Tym razem z każdego złotego dodatkowego dochodu wydatki na dobra krajowe zwiększa [KSK=(KSK-KSI)] złotych. 1.ΔI 2.KSKΔI 3.(KSK ΔI)KSK=KSK 2ΔI 4.KSK 2ΔIKSK=KSK 3ΔI ………………………………… Zatem mnożnik w gospodarce otwartej wynosi: M=1/(1-KSK)=1/[(1-(KSK-KSI)] =1/(1-KSK+KSI)

36 35 ZAUWAŻ! Mnożnik w gospodarce z państwem jest mniejszy niż w gospodar- ce bez państwa (podatki powodują, że KSK { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/60403/1/slides/slide_35.jpg", "name": "35 ZAUWAŻ.", "description": "Mnożnik w gospodarce z państwem jest mniejszy niż w gospodar- ce bez państwa (podatki powodują, że KSK

37 36 Z kolei mnożnik w gospodarce otwartej jest MNIEJSZY niż mnoż- nik w gospodarce zamkniętej (z państwem): M=1/(1-KSK) < M=1/(1-KSK), bo : KSK< KSK (KSK = KSK – KSI.

38 37 Nic dziwnego, że o podatkach netto i handlu zagranicznym mówi się czasem, że są AUTOMATYCZNYMI STABILIZATORAMI gospodarki, które zmniejszają fluktuacje rzeczywistej produkcji, Y E, wokół produkcji potencjalnej, Y P.

39 38 ZADANIE Konsumpcję opisuje wzór: C pl =0,6·Y; stopa opodatkowania t=0,2; krańcowa skłonność do importu KSI=0,2. a) Ile wyno- si: (i) Krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu do dys- pozycji, KSK? (ii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB, KSK? (iii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB dóbr wytworzonych w kraju, KSK?

40 39 ZADANIE Konsumpcję opisuje wzór: C pl =0,6·Y; stopa opodatkowania t=0,2; krańcowa skłonność do importu KSI=0,2. a) Ile wyno- si: (i) Krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu do dys- pozycji, KSK? (ii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB, KSK? (iii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB dóbr wytworzonych w kraju, KSK? C pl to wszystkie (dotyczące dóbr krajowych i zagranicznych) wydatki na konsumpcję. Y to PKB (jesteśmy w gospodarce otwartej z państwem i YYd). Wynika stąd, że 0,6= KSK. Zatem: 1. 0,6=KSK=KSK(1-t)=KSK(1-0,2)=KSK·0,8. To KSK=0,75. 2. KSK=KSK-KSI=0,6-0,2=0,4.

41 40 ZADANIE Konsumpcję opisuje wzór: C pl =0,6·Y; stopa opodatkowania t=0,2; krańcowa skłonność do importu KSI=0,2. a) Ile wyno- si: (i) Krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu do dys- pozycji, KSK? (ii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB, KSK? (iii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB dóbr wytworzonych w kraju, KSK? C pl to wszystkie (dotyczące dóbr krajowych i zagranicznych) wydatki na konsumpcję. Y to PKB (jesteśmy w gospodarce otwartej z państwem i YYd). Wynika stąd, że 0,6= KSK. Zatem: 1. 0,6=KSK=KSK(1-t)=KSK(1-0,2)=KSK·0,8. To KSK=0,75. 2. KSK=KSK-KSI=0,6-0,2=0,4. b) PKB zwiększył się o 100. O ile się zwiększy: (i) dochód do dyspozycji, Y d i podatki netto, NT? (ii) planowana konsump- cja, C pl i planowane oszczędności, S pl ? (iii) planowana kon- sumpcja dóbr wytworzonych w kraju, C pl, i import, Z?

42 41 ZADANIE Konsumpcję opisuje wzór: C pl =0,6·Y; stopa opodatkowania t=0,2; krańcowa skłonność do importu KSI=0,2. a) Ile wyno- si: (i) Krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu do dys- pozycji, KSK? (ii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB, KSK? (iii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB dóbr wytworzonych w kraju, KSK? C pl to wszystkie (dotyczące dóbr krajowych i zagranicznych) wydatki na konsumpcję. Y to PKB (jesteśmy w gospodarce otwartej z państwem i YYd). Wynika stąd, że 0,6= KSK. Zatem: 1. 0,6=KSK=KSK(1-t)=KSK(1-0,2)=KSK·0,8. To KSK=0,75. 2. KSK=KSK-KSI=0,6-0,2=0,4. b) PKB zwiększył się o 100. O ile się zwiększy: (i) dochód do dyspozycji, Y d i podatki netto, NT? (ii) planowana konsump- cja, C pl i planowane oszczędności, S pl ? (iii) planowana kon- sumpcja dóbr wytworzonych w kraju, C pl, i import, Z? (i) NT zwiększy się o 20, a Y d o 80 (t=0,2). (ii) Cpl zwiększy się o 60, Spl zwiększy się o 20 (KSK=0,75, to KSO=0,25). (iii) C pl zwiększy się o 40, Z zwiększy się o 20 (KSK=0,4, a KSI=0,2).

43 42 ZADANIE Konsumpcję opisuje wzór: C pl =0,6·Y; stopa opodatkowania t=0,2; krańcowa skłonność do importu KSI=0,2. a) Ile wyno- si: (i) Krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu do dys- pozycji, KSK? (ii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB, KSK? (iii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB dóbr wytworzonych w kraju, KSK? C pl to wszystkie (dotyczące dóbr krajowych i zagranicznych) wydatki na konsumpcję. Y to PKB (jesteśmy w gospodarce otwartej z państwem i YYd). Wynika stąd, że 0,6= KSK. Zatem: 1. 0,6=KSK=KSK(1-t)=KSK(1-0,2)=KSK·0,8. To KSK=0,75. 2. KSK=KSK-KSI=0,6-0,2=0,4. b) PKB zwiększył się o 100. O ile się zwiększy: (i) dochód do dyspozycji, Y d i podatki netto, NT? (ii) planowana konsump- cja, C pl i planowane oszczędności, S pl ? (iii) planowana kon- sumpcja dóbr wytworzonych w kraju, C pl, i import, Z? (i) NT zwiększy się o 20, a Y d o 80. (ii) Cpl zwiększy się o 60, Spl zwiększy się o 20. (iii) C pl zwiększy się o 40, a Z o 20. c) Na rysunku pokaż podział przyrostu dochodów, odpowia- dający temu przyrostowi PKB, na NT, Y d, C pl, S pl, C pl, Z. Wykorzystaj obliczenia z punktu (b).

44 Konsumpcję opisuje wzór: C pl =0,6·Y; stopa opodatkowania t=0,2; krańcowa skłonność do importu KSI=0,2. a) Ile wyno- si: (i) Krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu do dys- pozycji, KSK? (ii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB, KSK? (iii) Krańcowa skłonność do konsumpcji z PKB dóbr wytworzonych w kraju, KSK? C pl to wszystkie (dotyczące dóbr krajowych i zagranicznych) wydatki na konsumpcję. Y to PKB (jesteśmy w gospodarce otwartej z państwem i YYd). Wynika stąd, że 0,6= KSK. Zatem: 1. 0,6=KSK=KSK(1-t)=KSK(1-0,2)=KSK·0,8. To KSK=0,75. 2. KSK=KSK-KSI=0,6-0,2=0,4. b) PKB zwiększył się o 100. O ile się zwiększy: (i) dochód do dyspozycji, Y d i podatki netto, NT? (ii) planowana konsump- cja, C pl i planowane oszczędności, S pl ? (iii) planowana kon- sumpcja dóbr wytworzonych w kraju, C pl, i import, Z? (i) NT zwiększy się o 20, a Y d o 80. (ii) Cpl zwiększy się o 60, Spl zwiększy się o 20. (iii) C pl zwiększy się o 40, a Z o 20. c) Na rysunku pokaż podział przyrostu dochodów, odpowia- dający temu przyrostowi PKB, na NT, Y d, C pl, S pl, C pl, Z. Wykorzystaj obliczenia z punktu (b). NT (20) Y (100) S pl (20) Y d (80) Z (20) C pl (60) C pl (40)

45 44

46 45 Do tej pory zajmowaliśmy się prawie wyłącznie KRÓTKO- OKRESOWĄ RÓWNOWAGA w gospodarce. Przyjrzyjmy się zatem teraz stanowi KRÓTKOOKRESOWEJ NIERÓW- NOWAGI. (Ograniczymy się do gospodarki dwusektoro- wej). Y AE PL.

47 46 W stanie krótkookresowej nierównowagi: Y AE PL, więc: Y C PL + I PL (1) Zarazem: Y = C PL + S PL (2) Zatem w stanie krótkookresowej nierównowagi: S PL I PL (3).

48 47 S PL I PL. Zatem w stanie krótkookresowej nierównowagi: S PL < I PL (1) lub S PL > I PL (2)

49 48 S PL < I PL (1) Co to znaczy? W takiej sytuacji ludzie chcą zainwestować WIĘCEJ niż zaoszczędzili. Zagregowane wydatki planowane są zatem WIĘKSZE od produkcji Y (AE PL =C PL +I PL >Y=C PL +S PL !).

50 49 S PL < I PL (1) Co to znaczy? Otóż w takiej sytuacji ludzie chcą zainwestować WIĘCEJ niż zaoszczędzili. Zagregowane wydatki planowane są za- tem WIĘKSZE od produkcji Y (AE PL > Y!). (Zob. sytuacja A).

51 50 S PL > I PL (2) Co to znaczy? Otóż w takiej sytuacji ludzie chcą zainwestować MNIEJ niż zaoszczędzili. Zagregowane wydatki planowane są zatem MNIEJSZE od produkcji Y (AE PL < Y!).

52 51 S PL > I PL (2) Co to znaczy? Otóż w takiej sytuacji ludzie chcą zainwestować MNIEJ niż zaoszczędzili. Zagregowane wydatki planowane są zatem MNIEJSZE od produkcji Y (AE PL < Y!) (Zob. sytuacja B na rysunku).

53 52 ZADANIE W keynesowskiej gospodarce zamkniętej i bez państwa, funkcja konsumpcji ma wzór: C pl =0,7. Y–10 (Y to dochód do dyspozycji), a planowane inwestycje, I pl, równają się 60. Fir- my wytwarzają 100, a ich zapasy produktów gotowych są równe: (i) 20; (ii) 0; (iii) 10. a) Dla każdego z wariantów (i), (ii), (iii) odpowiedz na pytanie, ile wynoszą planowane osz- czędności, S pl, i planowane inwestycje, I pl.

54 53 ZADANIE W keynesowskiej gospodarce zamknietej i bez państwa, funkcja konsumpcji ma wzór: C pl =0,7. Y–10 (Y to dochód do dyspozycji), a planowane inwestycje, I pl, równają się 60. Fir- my wytwarzają 100, a ich zapasy produktów gotowych są równe: (i) 20; (ii) 0; (iii) 10. a) Dla każdego z wariantów (i), (ii), (iii) odpowiedz na pytanie, ile wynoszą planowane osz- czędności, S pl, i planowane inwestycje, I pl. a) Poziom zapasów nie ma znaczenia. Planowane oszczędnoś- ci są równe: S pl =Y–C pl =100–0,7. 100+10=40. Planowane inwes- tycje wynoszą I pl =60.

55 54 ZADANIE W keynesowskiej gospodarce zamknietej i bez państwa, funkcja konsumpcji ma wzór: C pl =0,7. Y–10 (Y to dochód do dyspozycji), a planowane inwestycje, I pl, równają się 60. Fir- my wytwarzają 100, a ich zapasy produktów gotowych są równe: (i) 20; (ii) 0; (iii) 10. a) Dla każdego z wariantów (i), (ii), (iii) odpowiedz na pytanie, ile wynoszą planowane osz- czędności, S pl, i planowane inwestycje, I pl. a) Poziom zapasów nie ma znaczenia. Planowane oszczędnoś- ci są równe: S pl =Y–C pl =100–0,7. 100+10=40. Planowane inwes- tycje wynoszą I pl =60. b) Dla każdej z sytuacji (i), (ii), (iii) oblicz, ile wyniosą rzeczy- wiste oszczędności, S, i rzeczywiste inwestycje, I.

56 55 ZADANIE W keynesowskiej gospodarce zamknietej i bez państwa, funkcja konsumpcji ma wzór: C pl =0,7. Y–10 (Y to dochód do dyspozycji), a planowane inwestycje, I pl, równają się 60. Fir- my wytwarzają 100, a ich zapasy produktów gotowych są równe: (i) 20; (ii) 0; (iii) 10. a) Dla każdego z wariantów (i), (ii), (iii) odpowiedz na pytanie, ile wynoszą planowane osz- czędności, S pl, i planowane inwestycje, I pl. a) Poziom zapasów nie ma znaczenia. Planowane oszczędnoś- ci są równe: S pl =Y–C pl =100–0,7. 100+10=40. Planowane inwes- tycje wynoszą I pl =60. b) Dla każdej z sytuacji (i), (ii), (iii) oblicz, ile wyniosą rzeczy- wiste oszczędności, S, i rzeczywiste inwestycje, I. b) Panuje nierównowaga: wydatki są równe: AEpl=C pl +I pl = 0,7. 100–10+60=120. Podaż wynosi 100. Nadwyżka popytu nad podażą (AEpl–Y=120–100=20) wynosi 20.

57 56 ZADANIE W keynesowskiej gospodarce zamknietej i bez państwa, funkcja konsumpcji ma wzór: C pl =0,7. Y–10 (Y to dochód do dyspozycji), a planowane inwestycje, I pl, równają się 60. Fir- my wytwarzają 100, a ich zapasy produktów gotowych są równe: (i) 20; (ii) 0; (iii) 10. a) Dla każdego z wariantów (i), (ii), (iii) odpowiedz na pytanie, ile wynoszą planowane osz- czędności, S pl, i planowane inwestycje, I pl. a) Poziom zapasów nie ma znaczenia. Planowane oszczędnoś- ci są równe: S pl =Y–C pl =100–0,7. 100+10=40. Planowane inwes- tycje wynoszą I pl =60. b) Dla każdej z sytuacji (i), (ii), (iii) oblicz, ile wyniosą rzeczy- wiste oszczędności, S, i rzeczywiste inwestycje, I. b) Panuje nierównowaga: wydatki są równe: AEpl=C pl +I pl = 0,7. 100–10+60=120. Podaż wynosi 100. Nadwyżka popytu nad podażą (AEpl–Y=120–100=20) wynosi 20. W SYTUACJI (i) (zapasy = 20) powoduje to spadek zapasów do zera (dezinwestycje). Rzeczywiste inwestycje (przypływy) są równe inwestycjom planowanym minus dezin- westycje, co daje 60–20=40. Rzeczywiste oszczędności (odpły- wy) równają się oszczędnościom planowanym i wynoszą 40.

58 57 ZADANIE W keynesowskiej gospodarce zamknietej i bez państwa, funkcja konsumpcji ma wzór: C pl =0,7. Y–10 (Y to dochód do dyspozycji), a planowane inwestycje, I pl, równają się 60. Fir- my wytwarzają 100, a ich zapasy produktów gotowych są równe: (i) 20; (ii) 0; (iii) 10. a) Dla każdego z wariantów (i), (ii), (iii) odpowiedz na pytanie, ile wynoszą planowane osz- czędności, S pl, i planowane inwestycje, I pl. a) Poziom zapasów nie ma znaczenia. Planowane oszczędnoś- ci są równe: S pl =Y–C pl =100–0,7. 100+10=40. Planowane inwes- tycje wynoszą I pl =60. b) Dla każdej z sytuacji (i), (ii), (iii) oblicz, ile wyniosą rzeczy- wiste oszczędności, S, i rzeczywiste inwestycje, I. b) Panuje nierównowaga: wydatki są równe: AEpl=C pl +I pl = 0,7. 100–10+60=120. Podaż wynosi 100. Nadwyżka popytu nad podażą (AEpl–Y=120–100=20) wynosi 20. W SYTUACJI (i) (zapasy = 20) powoduje to spadek zapasów do zera (dezinwestycje). Rzeczywiste inwestycje (przypływy) są równe inwestycjom planowanym minus dezin- westycje, co daje 60–20=40. Rzeczywiste oszczędności (odpły- wy) równają się oszczędnościom planowanym i wynoszą 40. W SYTUACJI (ii) (brak zapasów) pojawiają się nie planowane oszczędności, S npl =20. Rzeczywiste oszczędności (odpływy) są równe oszczędnościom planowanym (40) plus oszczędności nie planowane (20) i wynoszą 60. Rzeczywiste inwestycje (przypływy), podobnie jak inwestycje planowane, wynoszą 60.

59 58 ZADANIE W keynesowskiej gospodarce zamknietej i bez państwa, funkcja konsumpcji ma wzór: C pl =0,7. Y–10 (Y to dochód do dyspozycji), a planowane inwestycje, I pl, równają się 60. Fir- my wytwarzają 100, a ich zapasy produktów gotowych są równe: (i) 20; (ii) 0; (iii) 10. a) Dla każdego z wariantów (i), (ii), (iii) odpowiedz na pytanie, ile wynoszą planowane osz- czędności, S pl, i planowane inwestycje, I pl. a) Poziom zapasów nie ma znaczenia. Planowane oszczędnoś- ci są równe: S pl =Y–C pl =100–0,7. 100+10=40. Planowane inwes- tycje wynoszą I pl =60. b) Dla każdej z sytuacji (i), (ii), (iii) oblicz, ile wyniosą rzeczy- wiste oszczędności, S, i rzeczywiste inwestycje, I. b) Panuje nierównowaga: wydatki są równe: AEpl=C pl +I pl = 0,7. 100–10+60=120. Podaż wynosi 100. Nadwyżka popytu nad podażą (AEpl–Y=120–100=20) wynosi 20. W SYTUACJI (iii) (zapasy = 10) pojawiają się za- równo nie planowane oszczędności konsumentów, jak i dezin- westycje. Wynoszą one po 10 (S npl = 10 oraz I npl =-10). Rzeczy- wiste oszczędności (odpływy) są równe oszczędnościom pla- nowanym (40) plus oszczędności nie planowane (10) i łącznie wynoszą 50. Rzeczywiste inwestycje (przypływy) są równe sumie inwestycji planowanych (60) i dezinwestycji (-10) i też wynoszą 50.

60 59 UJEMNA I DODATNIA LUKA PKB Kiedy Y E Y P, luka PKB równa się Y E – Y P.

61 60 Ujemna luka PKB: Y E – Y P < 0, to Y E < Y P. E AE PL Y 45° YEYE 0 YPYP AE PL =C PL +I PL

62 61 Dodatnia luka PKB: Y E – Y P > 0, to Y E >Y P. E AE PL Y 45° YEYE 0 YPYP AE PL =C PL +I PL

63 62 LUKA DEFLACYJNA I LUKA INFLACYJNA LUKĄ DEFLACYJNĄ nazywamy przyrost planowanych wydatków autonomicznych, zapewniający zamknięcie (li- kwidację) ujemnej luki PKB (Y E < Y P ).

64 63 LUKA DEFLACYJNA I LUKA INFLACYJNA LUKĄ DEFLACYJNĄ nazywamy przyrost planowanych wydatków autonomicznych, zapewniający zamknięcie (li- kwidację) ujemnej luki PKB (Y E < Y P ).

65 64

66 65 LUKĄ INFLACYJNĄ nazywamy spadek planowanych wy- datków autonomicznych, zapewniający zamknięcie (likwi- dację) dodatniej luki PKB (Y E > Y P ).

67 66 LUKĄ INFLACYJNĄ nazywamy spadek planowanych wy- datków autonomicznych, zapewniający zamknięcie (likwi- dację) dodatniej luki PKB (Y E > Y P ).

68 67


Pobierz ppt "1 Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro- ekonomii, :)…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google