Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pieniężny, kursy walutowe i ceny w długim okresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pieniężny, kursy walutowe i ceny w długim okresie."— Zapis prezentacji:

1

2 Rynek pieniężny, kursy walutowe i ceny w długim okresie

3 1. Pieniądz i poziom cen w długim okresie; 2. Model monetarystyczny zmienne kursy walutowe stałe kursy walutowe; 3. Parytet siły nabywczej, parytet stopy procentowej i zmiany zasobów pieniądza; efekt Balassy – Samuelsona; 4. Efekt Fishera 5. Zakłócenia realne i kurs walutowy: uogólniony model kursu walutowego; 6. Zmiany wydajności pracy i realny kurs walutowy; 7. Parytet realnej stopy procentowej.

4

5 Parytet siły nabywczej: P i = E P* i P = E P*P, P* - ceny reprezentatywnego koszyka dóbr jeśli E = P/ P*, wówczas q = 1: ścisła zasada PPP q = E P*/ P q – const. względny parytet siły nabywczej: q / q = E E + * - q / q = 0 jeśli: E E = - * lub = E E + *

6 Parytet siły nabywczej USA i Hong Kong Źródło: IFS, CD-ROM, 2004 Kurs HKD/USD 1990 – 2005 = 7,79

7 Empiryczne badania parytetu siły nabywczej: Bariery handlowe i dobra nie będące przedmiotem wymiany międzynarodowej; Brak spełnienia warunku wolnej konkurencji; Międzynarodowe różnice w miarach wskaźników cen; Tzw. efekt Balassy i Samuelsona(odchylenia nominalnego kursu walutowego od PPP wynikają z różnic w poziomach produktywności w sektorach dóbr handlowych, gdzie są większe między krajami, i niehandlowych, gdzie są mniejsze).

8 Efekt Balassy - Samuelsona = (1- ) H + NH ( - udział dóbr i usług niehandlowych w koszyku cenowym) * = (1- * ) * H + * * NH q / q = E E + * - ; q / q = E E + [(1- *) * H + * * NH ] -[(1- ) + NH ] jeśli: (1- ) H = E E + (1- *) * H to: q / q = * * NH - NH q / q = 0 jeśli * H / H = const. oraz * NH = NH S – B ( * NH < NH ) wobec tego: q / q < 0, czyli q

9 Model monetarystyczny: Założenia: ceny elastyczne (pionowa krzywa podaży); spełniony parytet siły nabywczej. M d = P L(r,Y) M s = M d M s / P = L(r,Y) ponieważ: E P* = P, to: M s / E P* = L(r,Y)

10 model w układzie kraj – zagranica: M/ P = L(r,Y); M*/ P* = L*(r*,Y*); m - = l m* - * = l* (małe litery oznaczają tempa wzrostu) - * = (m – m*) – (l – l*) ponieważ: (E – E -1 ) E -1 = - *, to: (E – E -1 ) e -1 = (m – m*) – (l – l*) = (m – l) – (m* - l)

11 Działanie modelu przy zmiennych kursach walutowych: zmiennewpływ na E wzrost (spadek) M + (-) wzrost (spadek) M*- (+) wzrost (spadek) Y- (+) wzrost (spadek) r + (-) wzrost (spadek) Y*+ (-) wzrost (spadek) r*- (+)

12 Zaskakujący wynik: wzrost r prowadzi do deprecjacji waluty krajowej (odmiennie niż w krótkim okresie biorąc spełnienie parytetu stopy procentowej)

13 działanie modelu w warunkach stałych kursów walutowych: M S / P = L (r, Y) P = E P* M s = F* + A; M s /E P* = L(r,Y) F* + A = E P*L(r,Y) F* = E P* L(r,Y) – A

14 System stałych kursów: monetarystyczna interpretacja nierównowagi płatniczej: zmiany kredytu krajowego; dostosowania przez zmianę struktury pieniądza: M = F*+ A: A F*, [wzrost M -> spadek r oraz wzrost cen -> odpływ kapitału -> deficyt BP (podstawowego) -> spadek rezerw], co implikuje: M = 0; wniosek: kraj nie może prowadzić samodzielnej polityki pieniężnej (polityka pieniężna nieskuteczna);

15 sprzeczność triady: stałego kursu walutowego, swobody przepływów kapitału i swobody polityki pieniężnej; interwencja sterylizowana nieskuteczna (deficyt BP -> spadek F* -> spadek M równoważony wzrostem A -> dalszy spadek F*

16 przenoszenie zmian cen: wzrost P* -> wzrost konkurencyjności krajowego eksportu i spadek importu -> nadwyżka BP -> wzrost F* -> wzrost M -> wzrost P;

17 skutki dewaluacji: poprawa konkurencyjności - > nadwyżka BP -> wzrost F* i M -> wzrost P -> powrót do sytuacji wyjściowej (realne wielkości niezmienione); kryzysy bilansu płatniczego i ucieczka kapitału.

18 zmiany wielkości makroekonomicznych i stałe kursy : F* = E P* L(r,Y) – A zmianawpływ na F* wzrost (spadek) A - (+) wzrost (spadek) Y+ (-) wzrost (spadek) r - (+) wzrost (spadek) P*+ (-)

19 Parytet stopy procentowej i parytet siły nabywczej w długim okresie:

20 Efekt Fishera:

21 Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie: Wpływ zmian pieniężnych i niepieniężnych: q = E P * / P q /q -1 = E/ E -1 - ( - * ) lub: E/ E -1 = q /q -1 + ( - * )

22 Realny kurs walutowy a zmiany popytowe i podażowe E - * q Wzrost (spadek) M/M * ( ) 0 Wzrost (spadek) relatywnego popytu ( ) 0 Wzrost (spadek) relatywnej podaży ?(?) ( ) E/ E -1 = q /q -1 + ( - * ); P = M s / L (r,Y).

23 Parytet realnej stopy procentowej:

24 Podsumowanie determinantów kursu walutowego 1. Zmiany relatywnej podaży pieniądza: wzrost prowadzi do nominalnej deprecjacji; kurs realny const. 2. Zmiany relatywnego tempa wzrostu podaży pieniądza: nominalna deprecjacja; kurs realny const. 3. Zmiany relatywnego popytu: zmiana kursu nominalnego; długookresowy poziom relatywnych cen niezmieniony; zmiana realnego kursu walutowego; 4. Zmiany relatywnej podaży: wzrost prowadzi do realnej deprecjacji (wzrost kursu realnego); jednoczesny wzrost popytu na pieniądz: spadek długookresowego poziomu cen co działa na realną aprecjację (ostateczny efekt niejasny).

25 Podsumowanie: Podejście monetarne pokazuje wpływ zmian pieniądza i stopy procentowej na kurs walutowy; Teoria monetarna zakłada spełnienie parytetu siły nabywczej i wyjaśnia długookresowe kształtowanie się kursów walutowych. W długim okresie międzynarodowe różnice stóp procentowych wynikają z różnic stóp inflacji zgodnie z równaniem Fishera. Różnice w stopach wzrostu zasobów pieniądza powodują odpowiednio różne stopy inflacji. Teoria monetarna stwierdza, że wzrost krajowej stopy procentowej powoduje deprecjację waluty.

26 W długim okresie nominalny kurs walutowy może być wyjaśniony przez połączenie dwóch teorii: teorię długookresowego realnego kursu walutowego i teorię przedstawiającą wpływy czynników pieniężnych na poziom cen. Z parytetu stóp procentowych wynika, że stopy różnią się o oczekiwane zmiany kursów walutowych;

27 Podejście monetarne dodało, że jeśli zachowany jest PPP (e r const.) to oczekiwane zmiany kursu walutowego zależą od różnic w oczekiwanych stopach inflacji Uogólniony model wychodząc z podejścia monetarnego dopuszcza zmiany realnego kursu walutowego, co pozwala uwzględnić zmiany niepieniężne; różnice w stopach procentowych obejmują obok różnic w oczekiwanych stopach inflacji także oczekiwane zmiany kursu realnego;

28 Kiedy zakłócenia mają charakter wyłącznie pieniężny, wówczas oczekiwane realne stopy procentowe są jednakowe w skali międzynarodowej.


Pobierz ppt "Rynek pieniężny, kursy walutowe i ceny w długim okresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google