Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryzyko walutowe Rynek walutowy 130810-1165.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryzyko walutowe Rynek walutowy 130810-1165."— Zapis prezentacji:

1 Ryzyko walutowe Rynek walutowy

2 Plan wykładu Definicja ryzyka kursowego Elementy ryzyka kursowego
Metody wyceny ryzyka kursowego Rynek walutowy

3 Pojęcie ryzyka Miara możliwości niewystąpienia założonych korzyści
Rynek walutowy

4 Rodzaje ryzyka Ryzyko rynkowe
Pozostałe typy ryzyka związane z działalnością firmy Rynek walutowy

5 Ryzyko kursowe/walutowe
Możliwość zmiany wartości walut i związane w z tym straty dla podmiotów prowadzących Rynek walutowy

6 Ryzyko kursowe Foreign exchange exposure
Ryzyko kursowe w krótkim okresie – obciążenie transakcji Ryzyko kursowe w długim okresie – utrata oczekiwanej wielkości przepływów pieniężnych, straty księgowe Rynek walutowy

7 Ryzyko kursowe Zagrożenie dla pozycji finansowej podmiotów działających na rynku walutowym Zarządzanie ryzykiem kursowym Rynek walutowy

8 Elementy ryzyka kursowego
Ryzyko księgowe (konwersji) Ryzyko transakcyjne Ryzyko operacyjne Ryzyko ekonomiczne (majątkowe) Rynek walutowy

9 Ryzyko księgowe (konwersji)
Niepewność wyceny księgowej składników dewizowych aktywów i zobowiązań Wynik przeliczenia na walutę krajową Konsolidacja sprawozdań finansowych Rynek walutowy

10 Ryzyko transakcyjne Kupno lub sprzedaż dewizowych składników aktywów
Rozliczanie dewizowych składników zobowiązań Wpływ na wyniki bieżącego rachunku zysków i strat Rynek walutowy

11 Ryzyko operacyjne Oczekiwane przychody i wydatki dewizowe
Przygotowanie do obsługi pożyczek w walutach obcych Znaczenie dla przyszłych zysków Rynek walutowy

12 Ryzyko ekonomiczne (majątkowe)
W długim okresie- wpływ na wartość rynkową firmy Fluktuacje KW niepewność wartości rynkowej Niepewność możliwości zrealizowania w przyszłości oczekiwanych zysków Rynek walutowy

13 Metody wyceny ryzyka konwersji
Przyjęcie metody księgowej wyceny składników bilansu i rachunku, narażonych na ryzyko kursowe Ustalenie zmian KW na pozycje finansową firmy Korekty wcześniej zaksięgowanych wartości Rynek walutowy

14 Metody wyceny ryzyka konwersji
Charakter retrospektywny wyceny Ujecie różnic przeliczeniowych Bieżące ryzyko kursowe jako element rachunku zysków i strat Rzeczywiste, poniesione straty kursowe Osiągnięte zyski kursowe Wpływ na podstawę opodatkowania Rynek walutowy

15 Metody wyceny ryzyka konwersji
Straty i zyski kursowe wynikłe z działalności operacyjnej (rzeczywiste) vs. Straty i zyski kursowe wynikłe z przeliczenia pozycji bilansu i konsolidacji sprawozdań Rynek walutowy

16 Metody wyceny ryzyka transakcyjnego
Wyniki rozliczenia należności i zobowiązań z tytułu bieżących transakcji pogarszają rachunek zysków i strat Ryzyko transakcyjne minionego okresu (konwersji) i ryzyko transakcyjne przyszłych dochodów Rynek walutowy

17 Metody wyceny ryzyka ekonomicznego
Możliwość spadku wartości oczekiwanych przepływów pieniężnych w długim okresie Skutki zmian KW dla poszczególnych składników przyszłych dochodów oraz kosztów Pomiar potencjalnego spadku wartości rynkowej firmy Rynek walutowy

18 Ryzyko kursowe a decyzje finansowe
Zdefiniowanie typu ryzyka Wycena danego typu ryzyka Prognoza KW i jej weryfikacja Strategia zabezpieczenia przed ryzykiem Rynek walutowy

19 Zarządzanie ryzykiem konwersji
Sporządzanie wyceny bilansowej Konsolidacja sprawozdań fiansowych KW przeliczenia na początku okresu rozliczeniowego i na końcu  różnice przeliczeniowe obciążają wynik Rynek walutowy

20 Zarządzanie ryzykiem konwersji
Wycena wg. kursów historycznych brak ryzyka księgowego Wycena wg. kursów bieżących Brak realnych zmian wartości składników majatku Rynek walutowy

21 Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym
Aspekt przestrzenny i czasowy transakcji z zagranicą Różnice kursowe przy transakcjach wliczane w zyski i koszty Różnice kursowe przy spłacie zobowiązań walutowych za dostawy inwestycyjne  obciążenie nakładów inwestycyjnych Rynek walutowy

22 Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym
Ryzyko transakcyjne a ryzyko ekonomiczne Już zawarte ale nie rozliczone transakcje  ryzyko ekonomiczne jest częścią ryzyka transakcyjnego Rynek walutowy

23 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym
Miara wrażliwości wartości rynkowej danego podmiotu na przyszłe zmiany KW Możliwość zmiany zaktualizowanej wartości przepływów pieniężnych Projekcja przepływów pieniężnych z operacji zagranicznych firmy Rynek walutowy

24 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym
Ocena za pomocą wartości zdyskontowanych przepływów pieniężnych Brak proporcjonalności zmian bieżącej wartości do zmian KW Skutki potencjalnej dewaluacji Rynek walutowy

25 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym
Wielokierunkowa analiza skutków zmian KW Wzrost konkurencyjności przez spadek KW w kraju i za granicą Spadek wpływów pieniężnych z powodu deflacji Koszty importu zaopatrzeniowego Konieczność wzrostu wartości kapitału obrotowego i środków trwałych po spadku KW Rynek walutowy

26 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym
Pozycje ujęte w bilansie i przyszłe pozycje Konieczność planowania przyszłych operacji zagranicznych Uwzględnienie przyszłej konkurencyjności firmy, cen produktów firmy, przewagi technologicznej Rynek walutowy

27 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym
Adekwatność pomiaru ryzyka konieczność uwzględnienia realnego KW Zmiany realnego KW wpływają na wartości przychodów i kosztów Rynek walutowy

28 Metody rachunku różnic kursowych
Sprawozdania finansowe Uwzględnienie ryzyka konwersji Konsolidacja sprawozdań w przedsiębiorstwach międzynarodowych Rynek walutowy

29 Metody rachunku różnic kursowych
Metoda aktywów bieżących/trwałych Metoda aktywów pieniężnych Metoda czasowa Metoda kursu bieżącego Rynek walutowy

30 Metoda aktywów bieżących/trwałych
Wszystkie składniki aktywów i zobowiązań bieżących są wyceniane po kursach bieżących Aktywa trwałe i zobowiązania długookresowe są wyceniane po kursach historycznych Ryzyko kursowe= walutowe aktywa bieżące- walutowe zobowiązania bieżące Pozycje rachunku zysków i strat przeliczane wg. kursów średnich Rynek walutowy

31 Metoda aktywów pieniężnych
Aktywa i pasywa pieniężne przeliczane po kursach bieżących Aktywa i pasywa niepieniężne przeliczane wg. kursów historycznych Rachunek zysków i strat- kursy średnie Rynek walutowy

32 Metoda czasowa Analogicznie do metody aktywów pieniężnych
Różnica- przeliczanie zapasów- kursy historyczne Możliwość wyceny zapasów po kursie bieżącym w zależności od ujęcia w bilansie początkowym Rynek walutowy

33 Metody rachunku różnic kursowych
Kwestia standardów rachunkowości Analiza wartości firmy- charakter prospektywny Statyczne ryzyko konwersji a dynamiczne ryzyko ekonomiczne Rynek walutowy

34 Metody rachunku różnic kursowych
Odzwierciedlenie wartości ekonomicznej firmy w wartościach księgowych Problem księgowej informacji Konieczność analizy długookresowej Rynek walutowy

35 Podsumowanie Ryzyko kursowe jako element ryzyka rynkowego
Rodzaje ryzyka kursowego Ryzyko księgowe a ryzyko ekonomiczne Rynek walutowy

36 Podsumowanie Metody zarządzania ryzykiem kursowym
Metody rachunku ryzyka kursowego Rynek walutowy

37 Literatura A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006
E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000 Rynek walutowy


Pobierz ppt "Ryzyko walutowe Rynek walutowy 130810-1165."

Podobne prezentacje


Reklamy Google