Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko walutowe. Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Definicja ryzyka kursowego Elementy ryzyka kursowego Metody wyceny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko walutowe. Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Definicja ryzyka kursowego Elementy ryzyka kursowego Metody wyceny."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko walutowe

2 Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Definicja ryzyka kursowego Elementy ryzyka kursowego Metody wyceny ryzyka kursowego

3 Rynek walutowy 130810-1165 Pojęcie ryzyka Miara możliwości niewystąpienia założonych korzyści

4 Rynek walutowy 130810-1165 Rodzaje ryzyka Ryzyko rynkowe Pozostałe typy ryzyka związane z działalnością firmy

5 Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko kursowe/walutowe Możliwość zmiany wartości walut i związane w z tym straty dla podmiotów prowadzących

6 Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko kursowe Foreign exchange exposure Ryzyko kursowe w krótkim okresie – obciążenie transakcji Ryzyko kursowe w długim okresie – utrata oczekiwanej wielkości przepływów pieniężnych, straty księgowe

7 Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko kursowe Zagrożenie dla pozycji finansowej podmiotów działających na rynku walutowym Zarządzanie ryzykiem kursowym

8 Rynek walutowy 130810-1165 Elementy ryzyka kursowego Ryzyko księgowe (konwersji) Ryzyko transakcyjne Ryzyko operacyjne Ryzyko ekonomiczne (majątkowe)

9 Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko księgowe (konwersji) Niepewność wyceny księgowej składników dewizowych aktywów i zobowiązań Wynik przeliczenia na walutę krajową Konsolidacja sprawozdań finansowych

10 Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko transakcyjne Kupno lub sprzedaż dewizowych składników aktywów Rozliczanie dewizowych składników zobowiązań Wpływ na wyniki bieżącego rachunku zysków i strat

11 Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko operacyjne Oczekiwane przychody i wydatki dewizowe Przygotowanie do obsługi pożyczek w walutach obcych Znaczenie dla przyszłych zysków

12 Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko ekonomiczne (majątkowe) W długim okresie- wpływ na wartość rynkową firmy Fluktuacje KW niepewność wartości rynkowej Niepewność możliwości zrealizowania w przyszłości oczekiwanych zysków

13 Rynek walutowy 130810-1165 Metody wyceny ryzyka konwersji Przyjęcie metody księgowej wyceny składników bilansu i rachunku, narażonych na ryzyko kursowe Ustalenie zmian KW na pozycje finansową firmy Korekty wcześniej zaksięgowanych wartości

14 Rynek walutowy 130810-1165 Metody wyceny ryzyka konwersji Charakter retrospektywny wyceny Ujecie różnic przeliczeniowych Bieżące ryzyko kursowe jako element rachunku zysków i strat Rzeczywiste, poniesione straty kursowe Osiągnięte zyski kursowe Wpływ na podstawę opodatkowania

15 Rynek walutowy 130810-1165 Metody wyceny ryzyka konwersji Straty i zyski kursowe wynikłe z działalności operacyjnej (rzeczywiste) vs. Straty i zyski kursowe wynikłe z przeliczenia pozycji bilansu i konsolidacji sprawozdań

16 Rynek walutowy 130810-1165 Metody wyceny ryzyka transakcyjnego Wyniki rozliczenia należności i zobowiązań z tytułu bieżących transakcji pogarszają rachunek zysków i strat Ryzyko transakcyjne minionego okresu (konwersji) i ryzyko transakcyjne przyszłych dochodów

17 Rynek walutowy 130810-1165 Metody wyceny ryzyka ekonomicznego Możliwość spadku wartości oczekiwanych przepływów pieniężnych w długim okresie Skutki zmian KW dla poszczególnych składników przyszłych dochodów oraz kosztów Pomiar potencjalnego spadku wartości rynkowej firmy

18 Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko kursowe a decyzje finansowe Zdefiniowanie typu ryzyka Wycena danego typu ryzyka Prognoza KW i jej weryfikacja Strategia zabezpieczenia przed ryzykiem

19 Rynek walutowy 130810-1165 Zarządzanie ryzykiem konwersji Sporządzanie wyceny bilansowej Konsolidacja sprawozdań fiansowych KW przeliczenia na początku okresu rozliczeniowego i na końcu różnice przeliczeniowe obciążają wynik

20 Rynek walutowy 130810-1165 Zarządzanie ryzykiem konwersji Wycena wg. kursów historycznych brak ryzyka księgowego Wycena wg. kursów bieżących Brak realnych zmian wartości składników majatku

21 Rynek walutowy 130810-1165 Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym Aspekt przestrzenny i czasowy transakcji z zagranicą Różnice kursowe przy transakcjach wliczane w zyski i koszty Różnice kursowe przy spłacie zobowiązań walutowych za dostawy inwestycyjne obciążenie nakładów inwestycyjnych

22 Rynek walutowy 130810-1165 Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym Ryzyko transakcyjne a ryzyko ekonomiczne Już zawarte ale nie rozliczone transakcje ryzyko ekonomiczne jest częścią ryzyka transakcyjnego

23 Rynek walutowy 130810-1165 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym Miara wrażliwości wartości rynkowej danego podmiotu na przyszłe zmiany KW Możliwość zmiany zaktualizowanej wartości przepływów pieniężnych Projekcja przepływów pieniężnych z operacji zagranicznych firmy

24 Rynek walutowy 130810-1165 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym Ocena za pomocą wartości zdyskontowanych przepływów pieniężnych Brak proporcjonalności zmian bieżącej wartości do zmian KW Skutki potencjalnej dewaluacji

25 Rynek walutowy 130810-1165 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym Wielokierunkowa analiza skutków zmian KW Wzrost konkurencyjności przez spadek KW w kraju i za granicą Spadek wpływów pieniężnych z powodu deflacji Koszty importu zaopatrzeniowego Konieczność wzrostu wartości kapitału obrotowego i środków trwałych po spadku KW

26 Rynek walutowy 130810-1165 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym Pozycje ujęte w bilansie i przyszłe pozycje Konieczność planowania przyszłych operacji zagranicznych Uwzględnienie przyszłej konkurencyjności firmy, cen produktów firmy, przewagi technologicznej

27 Rynek walutowy 130810-1165 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym Adekwatność pomiaru ryzyka konieczność uwzględnienia realnego KW Zmiany realnego KW wpływają na wartości przychodów i kosztów

28 Rynek walutowy 130810-1165 Metody rachunku różnic kursowych Sprawozdania finansowe Uwzględnienie ryzyka konwersji Konsolidacja sprawozdań w przedsiębiorstwach międzynarodowych

29 Rynek walutowy 130810-1165 Metody rachunku różnic kursowych Metoda aktywów bieżących/trwałych Metoda aktywów pieniężnych Metoda czasowa Metoda kursu bieżącego

30 Rynek walutowy 130810-1165 Metoda aktywów bieżących/trwałych Wszystkie składniki aktywów i zobowiązań bieżących są wyceniane po kursach bieżących Aktywa trwałe i zobowiązania długookresowe są wyceniane po kursach historycznych Ryzyko kursowe= walutowe aktywa bieżące- walutowe zobowiązania bieżące Pozycje rachunku zysków i strat przeliczane wg. kursów średnich

31 Rynek walutowy 130810-1165 Metoda aktywów pieniężnych Aktywa i pasywa pieniężne przeliczane po kursach bieżących Aktywa i pasywa niepieniężne przeliczane wg. kursów historycznych Rachunek zysków i strat- kursy średnie

32 Rynek walutowy 130810-1165 Metoda czasowa Analogicznie do metody aktywów pieniężnych Różnica- przeliczanie zapasów- kursy historyczne Możliwość wyceny zapasów po kursie bieżącym w zależności od ujęcia w bilansie początkowym

33 Rynek walutowy 130810-1165 Metody rachunku różnic kursowych Kwestia standardów rachunkowości Analiza wartości firmy- charakter prospektywny Statyczne ryzyko konwersji a dynamiczne ryzyko ekonomiczne

34 Rynek walutowy 130810-1165 Metody rachunku różnic kursowych Odzwierciedlenie wartości ekonomicznej firmy w wartościach księgowych Problem księgowej informacji Konieczność analizy długookresowej

35 Rynek walutowy 130810-1165 Podsumowanie Ryzyko kursowe jako element ryzyka rynkowego Rodzaje ryzyka kursowego Ryzyko księgowe a ryzyko ekonomiczne

36 Rynek walutowy 130810-1165 Podsumowanie Metody zarządzania ryzykiem kursowym Metody rachunku ryzyka kursowego

37 Rynek walutowy 130810-1165 Literatura A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko walutowe. Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Definicja ryzyka kursowego Elementy ryzyka kursowego Metody wyceny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google