Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko walutowe. Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Definicja ryzyka kursowego Elementy ryzyka kursowego Metody wyceny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko walutowe. Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Definicja ryzyka kursowego Elementy ryzyka kursowego Metody wyceny."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy Ryzyko walutowe

2 Rynek walutowy Plan wykładu Definicja ryzyka kursowego Elementy ryzyka kursowego Metody wyceny ryzyka kursowego

3 Rynek walutowy Pojęcie ryzyka Miara możliwości niewystąpienia założonych korzyści

4 Rynek walutowy Rodzaje ryzyka Ryzyko rynkowe Pozostałe typy ryzyka związane z działalnością firmy

5 Rynek walutowy Ryzyko kursowe/walutowe Możliwość zmiany wartości walut i związane w z tym straty dla podmiotów prowadzących

6 Rynek walutowy Ryzyko kursowe Foreign exchange exposure Ryzyko kursowe w krótkim okresie – obciążenie transakcji Ryzyko kursowe w długim okresie – utrata oczekiwanej wielkości przepływów pieniężnych, straty księgowe

7 Rynek walutowy Ryzyko kursowe Zagrożenie dla pozycji finansowej podmiotów działających na rynku walutowym Zarządzanie ryzykiem kursowym

8 Rynek walutowy Elementy ryzyka kursowego Ryzyko księgowe (konwersji) Ryzyko transakcyjne Ryzyko operacyjne Ryzyko ekonomiczne (majątkowe)

9 Rynek walutowy Ryzyko księgowe (konwersji) Niepewność wyceny księgowej składników dewizowych aktywów i zobowiązań Wynik przeliczenia na walutę krajową Konsolidacja sprawozdań finansowych

10 Rynek walutowy Ryzyko transakcyjne Kupno lub sprzedaż dewizowych składników aktywów Rozliczanie dewizowych składników zobowiązań Wpływ na wyniki bieżącego rachunku zysków i strat

11 Rynek walutowy Ryzyko operacyjne Oczekiwane przychody i wydatki dewizowe Przygotowanie do obsługi pożyczek w walutach obcych Znaczenie dla przyszłych zysków

12 Rynek walutowy Ryzyko ekonomiczne (majątkowe) W długim okresie- wpływ na wartość rynkową firmy Fluktuacje KW niepewność wartości rynkowej Niepewność możliwości zrealizowania w przyszłości oczekiwanych zysków

13 Rynek walutowy Metody wyceny ryzyka konwersji Przyjęcie metody księgowej wyceny składników bilansu i rachunku, narażonych na ryzyko kursowe Ustalenie zmian KW na pozycje finansową firmy Korekty wcześniej zaksięgowanych wartości

14 Rynek walutowy Metody wyceny ryzyka konwersji Charakter retrospektywny wyceny Ujecie różnic przeliczeniowych Bieżące ryzyko kursowe jako element rachunku zysków i strat Rzeczywiste, poniesione straty kursowe Osiągnięte zyski kursowe Wpływ na podstawę opodatkowania

15 Rynek walutowy Metody wyceny ryzyka konwersji Straty i zyski kursowe wynikłe z działalności operacyjnej (rzeczywiste) vs. Straty i zyski kursowe wynikłe z przeliczenia pozycji bilansu i konsolidacji sprawozdań

16 Rynek walutowy Metody wyceny ryzyka transakcyjnego Wyniki rozliczenia należności i zobowiązań z tytułu bieżących transakcji pogarszają rachunek zysków i strat Ryzyko transakcyjne minionego okresu (konwersji) i ryzyko transakcyjne przyszłych dochodów

17 Rynek walutowy Metody wyceny ryzyka ekonomicznego Możliwość spadku wartości oczekiwanych przepływów pieniężnych w długim okresie Skutki zmian KW dla poszczególnych składników przyszłych dochodów oraz kosztów Pomiar potencjalnego spadku wartości rynkowej firmy

18 Rynek walutowy Ryzyko kursowe a decyzje finansowe Zdefiniowanie typu ryzyka Wycena danego typu ryzyka Prognoza KW i jej weryfikacja Strategia zabezpieczenia przed ryzykiem

19 Rynek walutowy Zarządzanie ryzykiem konwersji Sporządzanie wyceny bilansowej Konsolidacja sprawozdań fiansowych KW przeliczenia na początku okresu rozliczeniowego i na końcu różnice przeliczeniowe obciążają wynik

20 Rynek walutowy Zarządzanie ryzykiem konwersji Wycena wg. kursów historycznych brak ryzyka księgowego Wycena wg. kursów bieżących Brak realnych zmian wartości składników majatku

21 Rynek walutowy Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym Aspekt przestrzenny i czasowy transakcji z zagranicą Różnice kursowe przy transakcjach wliczane w zyski i koszty Różnice kursowe przy spłacie zobowiązań walutowych za dostawy inwestycyjne obciążenie nakładów inwestycyjnych

22 Rynek walutowy Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym Ryzyko transakcyjne a ryzyko ekonomiczne Już zawarte ale nie rozliczone transakcje ryzyko ekonomiczne jest częścią ryzyka transakcyjnego

23 Rynek walutowy Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym Miara wrażliwości wartości rynkowej danego podmiotu na przyszłe zmiany KW Możliwość zmiany zaktualizowanej wartości przepływów pieniężnych Projekcja przepływów pieniężnych z operacji zagranicznych firmy

24 Rynek walutowy Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym Ocena za pomocą wartości zdyskontowanych przepływów pieniężnych Brak proporcjonalności zmian bieżącej wartości do zmian KW Skutki potencjalnej dewaluacji

25 Rynek walutowy Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym Wielokierunkowa analiza skutków zmian KW Wzrost konkurencyjności przez spadek KW w kraju i za granicą Spadek wpływów pieniężnych z powodu deflacji Koszty importu zaopatrzeniowego Konieczność wzrostu wartości kapitału obrotowego i środków trwałych po spadku KW

26 Rynek walutowy Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym Pozycje ujęte w bilansie i przyszłe pozycje Konieczność planowania przyszłych operacji zagranicznych Uwzględnienie przyszłej konkurencyjności firmy, cen produktów firmy, przewagi technologicznej

27 Rynek walutowy Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym Adekwatność pomiaru ryzyka konieczność uwzględnienia realnego KW Zmiany realnego KW wpływają na wartości przychodów i kosztów

28 Rynek walutowy Metody rachunku różnic kursowych Sprawozdania finansowe Uwzględnienie ryzyka konwersji Konsolidacja sprawozdań w przedsiębiorstwach międzynarodowych

29 Rynek walutowy Metody rachunku różnic kursowych Metoda aktywów bieżących/trwałych Metoda aktywów pieniężnych Metoda czasowa Metoda kursu bieżącego

30 Rynek walutowy Metoda aktywów bieżących/trwałych Wszystkie składniki aktywów i zobowiązań bieżących są wyceniane po kursach bieżących Aktywa trwałe i zobowiązania długookresowe są wyceniane po kursach historycznych Ryzyko kursowe= walutowe aktywa bieżące- walutowe zobowiązania bieżące Pozycje rachunku zysków i strat przeliczane wg. kursów średnich

31 Rynek walutowy Metoda aktywów pieniężnych Aktywa i pasywa pieniężne przeliczane po kursach bieżących Aktywa i pasywa niepieniężne przeliczane wg. kursów historycznych Rachunek zysków i strat- kursy średnie

32 Rynek walutowy Metoda czasowa Analogicznie do metody aktywów pieniężnych Różnica- przeliczanie zapasów- kursy historyczne Możliwość wyceny zapasów po kursie bieżącym w zależności od ujęcia w bilansie początkowym

33 Rynek walutowy Metody rachunku różnic kursowych Kwestia standardów rachunkowości Analiza wartości firmy- charakter prospektywny Statyczne ryzyko konwersji a dynamiczne ryzyko ekonomiczne

34 Rynek walutowy Metody rachunku różnic kursowych Odzwierciedlenie wartości ekonomicznej firmy w wartościach księgowych Problem księgowej informacji Konieczność analizy długookresowej

35 Rynek walutowy Podsumowanie Ryzyko kursowe jako element ryzyka rynkowego Rodzaje ryzyka kursowego Ryzyko księgowe a ryzyko ekonomiczne

36 Rynek walutowy Podsumowanie Metody zarządzania ryzykiem kursowym Metody rachunku ryzyka kursowego

37 Rynek walutowy Literatura A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Ryzyko walutowe. Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Definicja ryzyka kursowego Elementy ryzyka kursowego Metody wyceny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google