Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równowaga na rynku dóbr i pieniądza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równowaga na rynku dóbr i pieniądza"— Zapis prezentacji:

1 Równowaga na rynku dóbr i pieniądza
Połączona analiza IS i LM model IS - LM

2 Równowaga na rynku dóbr i pieniądza
Punkt E: zarówno rynek dóbr, jak i rynek pieniądza jest w równowadze: i0 jest stopą procentową równowagi, zaś Y0 to poziom dochodu w równowadze, przy danym poziomie zmiennych egzogenicznych, a zwłaszcza: podaży pieniądza i polityki fiskalnej. i LM E i0 IS Y0 Y

3 Równowaga na rynku dóbr i pieniądza
LM i Y > AD M/P > L Y < AD M/P > L i0 E Y > AD M/P < L Y < AD M/P < L IS Y0 Y

4 Równowaga na rynku dóbr i pieniądza: analiza algebraiczna
Krzywa IS: Y = αG(Ā-bi) Krzywa LM: i = 1/h (kY - M/P) Równowaga: Y oraz i, dla których spełnione są oba równania.

5 Równowaga na rynku dóbr i pieniądza: analiza algebraiczna
Podstawienie równania LM do równania IS daje:

6 Polityka fiskalna i monetarna
Polityka gospodarcza w modelu ISLM (zmiany parametrów i przesunięcia krzywych) Zmiany w polityce fiskalnej i monetarnej wpływają na gospodarkę poprzez mnożnik polityki fiskalnej i monetarnej Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej zależy od wartości parametrów. Zależność położenia i nachylenia IS i LM od parametrów modelu a skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej.

7 Polityka fiskalna Mnożnik polityki fiskalnej pokazuje, jak zmiana wydatków rządowych zmienia dochód w równowadze (przy możliwych zmianach stopy procentowej):

8 Polityka monetarna Mnożnik polityki monetarnej pokazuje, jak zmiana w realnych zasobach pieniądza zmienia dochód w równowadze (przy dopuszczeniu możliwości zmian stopy procentowej):

9 Skuteczność polityki fiskalnej
Mało skuteczna, gdy wywołany przezeń wzrost stopy procentowej przenosi się mocno na spadek inwestycji i na spadek AD. Będzie tak, gdy: mała wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany stopy procentowej (zmiana popytu na pieniądz wywołana zmianą G (przez zmianę Y) musi być zrekompensowana dużą zmianą stopy procentowej) inwestycje są bardzo wrażliwe na zmiany stopy procentowej

10 Skuteczność polityki fiskalnej
ΔY/ ΔG = β, gdzie β = αG/(1+ kαGb/h) Wartość mnożnika β różni się od prostego mnożnika keynesowkiego αG (przy stałej stopie procentowej): β < αG . Dlaczego? Mnożnik jest mały, jeśli h jest małe (stroma LM), jeśli b jest duże i jeśli αG jest małe. Mnożnik jest duży, jeśli h jest duże (płaska LM), jeśli b jest małe i jeśli αG jest duże.

11 Skuteczność polityki monetarnej
Mało skuteczna, jeśli spadek stóp procentowych wywołany wzrostem podaży pieniądza słabo oddziałuje na wzrost inwestycji. Będzie tak, gdy: wrażliwość popytu na pieniądz na stopy procentowe jest duża (wzrost podaży pieniądza nie da dużych obniżek stóp procentowych) wrażliwość inwestycji na stopy procentowe jest mała

12 Skuteczność polityki monetarnej
ΔY / Δ(M/P) = (b/h) β Im większe b (oraz αG)) tym wartość mnożnika jest większa (płaska IS) Im mniejsze h, tym wartość mnożnika jest większa (strome LM)

13 Skuteczność polityki gospodarczej: skrajne przypadki
Tzw. pułapka płynności: ludzie chcą utrzymywać każdą ilość gotówki po danej stopie procentowej Krzywa LM płaska, zmiana M/P nie przesuwa jej Pełna skuteczność polityki fiskalnej (brak efektu wypierania Brak skuteczności polityki pieniężnej

14 Skuteczność polityki gospodarczej: skrajne przypadki
Tzw. przypadek klasyczny: brak wrażliwości popytu na pieniądz na zmiany stopy procentowej h , k ma wartość skończoną M/P = kY, czyli M = kPY Nominalny PKB (PY) zależy od ilości pieniądza w gospodarce i szybkości jego obiegu – zgodne z ilościową teorią pieniądza Krzywa LM jest pionowa Zachodzi pełny efekt wypierania Brak skuteczności polityki fiskalnej, pełna skuteczność polityki pieniężnej

15 Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w ISLM


Pobierz ppt "Równowaga na rynku dóbr i pieniądza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google