Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dochody i wydatki gospodarce otwartej. Bilans płatniczy: zestawianie i grupowanie transakcji; Kurs walutowy i równowaga płatnicza; Oszczędności i wydatki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dochody i wydatki gospodarce otwartej. Bilans płatniczy: zestawianie i grupowanie transakcji; Kurs walutowy i równowaga płatnicza; Oszczędności i wydatki."— Zapis prezentacji:

1 Dochody i wydatki gospodarce otwartej

2 Bilans płatniczy: zestawianie i grupowanie transakcji; Kurs walutowy i równowaga płatnicza; Oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej; Stopa procentowa i międzynarodowe przepływy dóbr, usług i kapitału w modelu małej gospodarki; Kurs walutowy i równowaga w gospodarce otwartej;

3 Bilans płatniczy: Aktywa (+) Pasywa (-) 1.1 Towary: Bilans handlowy 1.2 Usługi Bilans towarów i usług 1.3 Dochody 1.4 Transfery bieżące Rachunek bieżący Bilans obrotów bieżących (

4 Aktywa (+) Pasywa (-) 2. Rachunek kapitałowy i finansowy (saldo) Obroty kapitałowe i finansowe prywatneinwestycje portfelowe rządoweinwestycje bezpośrednie pozostałe inwestycje 3. Saldo błędów i opuszczeń (saldo) 4. Pozycje finansujące (saldo) Oficjalne aktywa rezerwowe (rezerwy walutowe) Kredyty z MFW

5 Bilans obrotów bieżących Bilans finansowy i kapit. Błędy i opusz- czenia Rezerwy walutowe +++ =0 Bilans obrotów bieżących Bilans finansowy i kapit. + Błędy i opusz- czenia + = Rezerwy walutowe - Bilans płatniczy bez aktywów rezerwowych

6 Bilans płaatniczy Polski (mln USD)

7 Oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej: Y PKB = C + I + G + X – Im X – Im =BH Bh = Y PKB – C – I – G C + I + G = A BH = Y PKB – A Y DN = Y PKB + r B* B* - aktywa zagraniczne netto

8 Oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej cd. Bob = BH + r B* Bob = Y PKB – A + rB* Bob = Y DN – A NX = Bob NX = [(Y – T – C) – I] – (T – G) NX = (S pr – I) + (T – G) NX = S pr – I + S pu NX = S - I

9 Stopa procentowa i międzynarodowe przepływy kapitału, dóbr i usług (model małej gospodarki) NX = S – I(r) I(r) r I,S S r0r0 NX nadw. NX def. r* 1 r* 2

10 Polityka fiskalna i bilans płatniczy: problem bliźniaczego deficytu r I,S S1S1 r* S2S2 NX def. I

11

12 Kurs walutowy nominalny i realny: e cena waluty zagranicznej w walucie krajowej; P i = e P* i P = e P e = P/ P* e r = e P*/ P realny kurs walutowy e r jest relatywna ceną dóbr w dwóch krajach e r NX; np.: e r NX

13 Bloomberg: kursy walut: 23 X 2006

14 Realny kurs walutowy i równowaga płatnicza: e r = e P*/ P NX erer S-I NX(e r )

15 System kursów walutowych: zmienne i stałe System kursu walutowego: warunki i zasady ustalania kursu walutowego; Wymienialność walutowa Kursy zmienne i równowaga płatnicza Niepełna płynność; Kursy stałe i przedział wahań; Interwencja banku centralnego i rezerwy walutowe

16 Rezerwy walutowe i pieniądz krajowy: M = Got. + Depozyty M = Rezerwy walutowe + Kredyt krajowy M = R + K Równowaga płatnicza przy stałych kursach walutowych: główną rolę spełniają dostosowania zasobu pieniądza krajowego. Przy swobodzie przepływu kapitału nie można prowadzić niezależnej polityki pieniężnej: zasób pieniądza musi być dostosowany do utrzymania stałego kursu walutowego

17 Dewaluacja i rewaluacja kursu walutowego; Kryzysy walutowe

18 Zmienne kursy walutowe Równowaga utrzymywana przez dostosowania kursu walutowego (deprecjacja i aprecjacja); Swoboda prowadzenia polityki pieniężnej; Wzrost podaży pieniądza krajowego powoduje spadek stopy procentowej, odpływ kapitału i deprecjację kursu aż zostanie przywrócona równowaga płatnicza


Pobierz ppt "Dochody i wydatki gospodarce otwartej. Bilans płatniczy: zestawianie i grupowanie transakcji; Kurs walutowy i równowaga płatnicza; Oszczędności i wydatki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google