Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse międzynarodowe 120180-1165 Bilans płatniczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Bilans płatniczy."— Zapis prezentacji:

1 Finanse międzynarodowe Bilans płatniczy

2 Finanse międzynarodowe Plan wykładu Pojęcie bilansu płatniczego Konstrukcja bilansu płatniczego Analiza bilansu płatniczego Dostosowania bilansu płatniczego

3 Finanse międzynarodowe Pojęcie bilansu płatniczego Zestawienie transakcji między rezydentami danego kraju i zagranicą w danym okresie

4 Finanse międzynarodowe Konstrukcja bilansu płatniczego (1) Transakcje po stronie debetowej np. zakup zagranicznych towarów płatność dla podmiotów zagranicznych Transakcje po stronie kredytowej np. eksport towarów krajowych płatność dla podmiotów krajowych

5 Finanse międzynarodowe Konstrukcja bilansu płatniczego (2) Rachunek obrotów bieżących Rachunek obrotów kapitałowych Rachunek obrotów finansowych

6 Finanse międzynarodowe Przykłady transakcji Niemiecki konsument importuje amerykańskie produkty- transakcja po stronie kredytowej w bilansie obrotów bieżących USA Amerykańska firma kupuje japońską fabrykę- transakcje po stronie debetowej na rachunku obrotów finansowych

7 Finanse międzynarodowe Bilans obrotów bieżących Bilans handlu towarami Bilans handlu usługami Bilans dochodów Bilans transferów jednostronnych

8 Finanse międzynarodowe Rachunek obrotów kapitałowych Transakcje w wyniku których dochodzi do transferu majątku między krajami Przykład - umorzenie długu

9 Finanse międzynarodowe Rachunek obrotów finansowych Transakcje związane z zakupem lub sprzedażą aktywów finansowych Przykład: BIZ Inwestycje portfelowe Kredyty krótko- i długoterminowe

10 Finanse międzynarodowe Błędy i opuszczenia statystyczne Różne źródła informacji o transakcjach po stronie debetowej i kredytowej Utrudnione śledzenie danych dot. transakcji usługami Rachunek obrotów finansowych- w szczególności utrudnione śledzenie transakcji Kwestia podziału rozbieżności statystycznych

11 Finanse międzynarodowe Transakcje aktywami rezerwowymi Księgowane na rachunku obrotów finansowych Interwencje walutowe Banki centralne Rządy (aktywa pozarezerwowe)

12 Finanse międzynarodowe Równowaga bilansu płatniczego Z definicji wynika: Saldo obrotów bieżących+ saldo obrotów kapitałowych + saldo obrotów finansowych=0 W praktyce- błędy i opuszczenia

13 Finanse międzynarodowe Równowaga bilansu płatniczego Równowaga rachunkowa a równowaga ekonomiczna Transakcje autonomiczne i wyrównawcze Równowaga rzeczywista

14 Finanse międzynarodowe Międzynarodowa pozycja inwestycyjna MPI netto- różnica pomiędzy zagranicznymi aktywami i zobowiązaniami MPI- sprawozdanie dot. struktury zagranicznych aktywów i zobowiązań Analiza sposobu finansowania inwestycji

15 Finanse międzynarodowe Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

16 Finanse międzynarodowe Analiza bilansu płatniczego

17 Finanse międzynarodowe Wstępne wnioski Deficyt obrotów bieżących Deficyt obrotów towarami Nadwyżka obrotów usługami Nadwyżka obrotów finansowych Finansowanie deficytu obrotów bieżących napływem inwestycji

18 Finanse międzynarodowe Wskaźniki równowagi zewnętrznej

19 Finanse międzynarodowe Rezerwy- zmiany

20 Finanse międzynarodowe Narzędzia polityki dostosowawczej Polityka zmiany wydatków Polityka przesuwania wydatków

21 Finanse międzynarodowe Polityka zmiany wydatków Wpływ na wielkość wydatków krajowych Polityka pieniężna Polityka fiskalna

22 Finanse międzynarodowe Polityka pieniężna (1) Deficyt bilansu płatniczego podniesienie stóp procentowych zmniejszenie popytu na pieniądz spadek wydatków spadek dochodu spadek importu równowaga bilansu płatniczego

23 Finanse międzynarodowe Polityka pieniężna (2) Wpływ na obroty kapitałowe Zmiana stopy procentowej zachwianie parytetu stóp procentowych odpływ/ napływ kapitału spadek nadwyżki/ deficytu bilansu płatniczego

24 Finanse międzynarodowe Polityka fiskalna Restrykcyjna polityka fiskalna spadek wydatków spadek dochodu spadek importu równowaga bilansu

25 Finanse międzynarodowe Polityka przesuwania wydatków Przesuwanie wydatków między dobrami krajowymi i zagranicznymi Polityka kursowa Polityka wybiórczego przesuwania wydatków

26 Finanse międzynarodowe Polityka kursowa Stałe kursy walutowe- dewaluacje i rewaluacje Płynne kursy walutowe- interwencje walutowe

27 Finanse międzynarodowe Polityka wybiórczego przesuwania wydatków Przesuwanie wydatków za pomocą innych środków niż polityka kursowa Ograniczenia handlowe Ograniczenia przepływu kapitału

28 Finanse międzynarodowe Skuteczność polityki dostosowawczej Bariery dla skuteczności polityki dostosowawczej Podejście absorpcyjne Koordynacja równowagi zewnętrznej i wewnętrznej

29 Finanse międzynarodowe Podejście absorpcyjne Jeśli absorpcja krajowa jest większa od dochodu danego kraju deficyt handlowy polityka dostosowawcza nieskuteczna gdy pełne wykorzystanie mocy wytwórczych

30 Finanse międzynarodowe Koordynacja równowagi zewnętrznej i wewnętrznej Diagram Swana Inflacja i nadwyżka BP Inflacja i deficyt BP Bezrobocie i deficyt BP Bezrobocie i nadwyżka BP

31 Finanse międzynarodowe Diagram Swana Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Budnikowski, op. cit.

32 Finanse międzynarodowe Literatura Balance of payments and international investment position manual, sixth edition, IMF, 2008 A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2004 Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za I kwartał 2010 r., NBP, Warszawa 2010 P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy. Part II, Pearson, Addison Wesley, Boston Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 r., NBP, Warszawa 2010.


Pobierz ppt "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Bilans płatniczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google