Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse międzynarodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse międzynarodowe"— Zapis prezentacji:

1 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Bilans płatniczy Finanse międzynarodowe

2 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Plan wykładu Pojęcie bilansu płatniczego Konstrukcja bilansu płatniczego Analiza bilansu płatniczego Dostosowania bilansu płatniczego Finanse międzynarodowe

3 Pojęcie bilansu płatniczego
Zestawienie transakcji między rezydentami danego kraju i zagranicą w danym okresie Finanse międzynarodowe

4 Konstrukcja bilansu płatniczego (1)
Transakcje po stronie debetowej np. zakup zagranicznych towarów  płatność dla podmiotów zagranicznych Transakcje po stronie kredytowej np. eksport towarów krajowych  płatność dla podmiotów krajowych Finanse międzynarodowe

5 Konstrukcja bilansu płatniczego (2)
Rachunek obrotów bieżących Rachunek obrotów kapitałowych Rachunek obrotów finansowych Finanse międzynarodowe

6 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Przykłady transakcji Niemiecki konsument importuje amerykańskie produkty- transakcja po stronie kredytowej w bilansie obrotów bieżących USA Amerykańska firma kupuje japońską fabrykę- transakcje po stronie debetowej na rachunku obrotów finansowych Finanse międzynarodowe

7 Bilans obrotów bieżących
Bilans handlu towarami Bilans handlu usługami Bilans dochodów Bilans transferów jednostronnych Finanse międzynarodowe

8 Rachunek obrotów kapitałowych
Transakcje w wyniku których dochodzi do transferu majątku między krajami Przykład - umorzenie długu Finanse międzynarodowe

9 Rachunek obrotów finansowych
Transakcje związane z zakupem lub sprzedażą aktywów finansowych Przykład: BIZ Inwestycje portfelowe Kredyty krótko- i długoterminowe Finanse międzynarodowe

10 Błędy i opuszczenia statystyczne
Różne źródła informacji o transakcjach po stronie debetowej i kredytowej Utrudnione śledzenie danych dot. transakcji usługami Rachunek obrotów finansowych- w szczególności utrudnione śledzenie transakcji Kwestia podziału rozbieżności statystycznych Finanse międzynarodowe

11 Transakcje aktywami rezerwowymi
Księgowane na rachunku obrotów finansowych Interwencje walutowe Banki centralne Rządy (aktywa pozarezerwowe) Finanse międzynarodowe

12 Równowaga bilansu płatniczego
Z definicji wynika: Saldo obrotów bieżących+ saldo obrotów kapitałowych + saldo obrotów finansowych=0 W praktyce- błędy i opuszczenia Finanse międzynarodowe

13 Równowaga bilansu płatniczego
Równowaga rachunkowa a równowaga ekonomiczna Transakcje autonomiczne i wyrównawcze Równowaga rzeczywista Finanse międzynarodowe

14 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna
MPI netto- różnica pomiędzy zagranicznymi aktywami i zobowiązaniami MPI- sprawozdanie dot. struktury zagranicznych aktywów i zobowiązań Analiza sposobu finansowania inwestycji Finanse międzynarodowe

15 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna
Finanse międzynarodowe

16 Analiza bilansu płatniczego
Finanse międzynarodowe

17 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Wstępne wnioski Deficyt obrotów bieżących Deficyt obrotów towarami Nadwyżka obrotów usługami Nadwyżka obrotów finansowych Finansowanie deficytu obrotów bieżących napływem inwestycji Finanse międzynarodowe

18 Wskaźniki równowagi zewnętrznej
Finanse międzynarodowe

19 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Rezerwy- zmiany Finanse międzynarodowe

20 Narzędzia polityki dostosowawczej
Polityka zmiany wydatków Polityka przesuwania wydatków Finanse międzynarodowe

21 Polityka zmiany wydatków
Wpływ na wielkość wydatków krajowych Polityka pieniężna Polityka fiskalna Finanse międzynarodowe

22 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Polityka pieniężna (1) Deficyt bilansu płatniczego  podniesienie stóp procentowych  zmniejszenie popytu na pieniądz spadek wydatków  spadek dochodu spadek importu  równowaga bilansu płatniczego Finanse międzynarodowe

23 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Polityka pieniężna (2) Wpływ na obroty kapitałowe Zmiana stopy procentowej  zachwianie parytetu stóp procentowych  odpływ/ napływ kapitału  spadek nadwyżki/ deficytu bilansu płatniczego Finanse międzynarodowe

24 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Polityka fiskalna Restrykcyjna polityka fiskalna  spadek wydatków  spadek dochodu  spadek importu  równowaga bilansu Finanse międzynarodowe

25 Polityka przesuwania wydatków
Przesuwanie wydatków między dobrami krajowymi i zagranicznymi Polityka kursowa Polityka wybiórczego przesuwania wydatków Finanse międzynarodowe

26 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Polityka kursowa Stałe kursy walutowe- dewaluacje i rewaluacje Płynne kursy walutowe- interwencje walutowe Finanse międzynarodowe

27 Polityka wybiórczego przesuwania wydatków
Przesuwanie wydatków za pomocą innych środków niż polityka kursowa Ograniczenia handlowe Ograniczenia przepływu kapitału Finanse międzynarodowe

28 Skuteczność polityki dostosowawczej
Bariery dla skuteczności polityki dostosowawczej Podejście absorpcyjne Koordynacja równowagi zewnętrznej i wewnętrznej Finanse międzynarodowe

29 Podejście absorpcyjne
Jeśli absorpcja krajowa jest większa od dochodu danego kraju deficyt handlowy  polityka dostosowawcza nieskuteczna gdy pełne wykorzystanie mocy wytwórczych Finanse międzynarodowe

30 Koordynacja równowagi zewnętrznej i wewnętrznej
Diagram Swana Inflacja i nadwyżka BP Inflacja i deficyt BP Bezrobocie i deficyt BP Bezrobocie i nadwyżka BP Finanse międzynarodowe

31 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Diagram Swana Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Budnikowski, op. cit. Finanse międzynarodowe

32 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Literatura Balance of payments and international investment position manual, sixth edition, IMF, 2008 A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2004 Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za I kwartał 2010 r., NBP, Warszawa 2010 P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy. Part II, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 r., NBP, Warszawa 2010. Finanse międzynarodowe


Pobierz ppt "Finanse międzynarodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google