Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia 10 RÓWNOWAGA NA RYNKU DÓBR I PIENIĄDZA – MODEL ISLM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia 10 RÓWNOWAGA NA RYNKU DÓBR I PIENIĄDZA – MODEL ISLM."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia 10 RÓWNOWAGA NA RYNKU DÓBR I PIENIĄDZA – MODEL ISLM

2 Katedra Makroekonomii WNE UW2 Równowaga na rynku dóbr i pieniądza LM IS Y0Y0Y0Y0Y r0r0r0r0rE Punkt E: zarówno rynek dóbr, jak i rynek pieniądza jest w równowadze: r 0 jest stopą procentową równowagi, zaś Y 0 to poziom dochodu w równowadze, przy danym poziomie zmiennych egzogenicznych, a zwłaszcza: podaży pieniądza i polityki fiskalnej.

3 Katedra Makroekonomii WNE UW3 Równowaga na rynku dóbr i pieniądza: analiza algebraiczna Krzywa IS: Y = α G (Ā-br) Krzywa LM: r = 1/h (kY - M/P) Równowaga: Y oraz r, dla których spełnione są oba równania. Podstawienie równania LM do równania IS daje: Y = α G [Ā-b/h(kY - M/P)] Y = γ Ā + γ (b/h) (M/P) Gdzie: γ = α G /(1+ k α G b/h)

4 Katedra Makroekonomii WNE UW4 Wyprowadzenie Y* w modelu ISLM Y = α G Ā – α G (b/h)kY + α G (b/h)(M/P) Y + α G (b/h)kY = α G Ā + α G (b/h)(M/P) Y(1 + α G (b/h)k) = α G Ā + α G (b/h)(M/P) Y = γĀ + γ (b/h)(M/P) Gdzie: γ = α G /(1+ k α G b/h) Y w równowadze zależy zatem, przy danych parametrach od autonomicznych wydatków (w tym od parametrów polityki fiskalnej) oraz od realnego zasobu pieniądza.

5 Katedra Makroekonomii WNE UW5 Stopa procentowa równowagi w ISLM Wstawiając Y w równowadze do równania krzywej LM otrzymamy wartość stopy procentowej w równowadze: r = [(k/h)γĀ)] - [1/(h+kb α G )]M/P Stopa procentowa w równowadze zależy zatem m. in. od parametrów polityki fiskalnej (zawartych w mnożniku i Ā) oraz od realnego zasobu pieniądza.

6 Katedra Makroekonomii WNE UW6 Polityka fiskalna i monetarna Polityka gospodarcza w modelu ISLM (zmiany parametrów i przesunięcia krzywych). Zmiany w polityce fiskalnej i monetarnej wpływają na gospodarkę poprzez mnożnik polityki fiskalnej i monetarnej. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej zależy od wartości parametrów. Zależność położenia i nachylenia IS i LM od parametrów modelu a skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej.

7 Katedra Makroekonomii WNE UW7 Polityka fiskalna i monetarna Mnożnik polityki fiskalnej pokazuje, jak zmiana wydatków rządowych zmienia dochód w równowadze (przy możliwych zmianach stopy procentowej): ΔY/ ΔG = Δ(γ Ā + γ (b/h) (M/P) ) / ΔG = γ Gdzie: γ = α G /(1+ k α G b/h) Mnożnik polityki monetarnej pokazuje, jak zmiana w realnych zasobach pieniądza zmienia na dochód w równowadze (przy dopuszczeniu możliwości zmian stopy procentowej): ΔY/Δ(M/P)=Δ(γ Ā + γ(b/h) (M/P))/Δ(M/P)=(b/h)γ

8 Katedra Makroekonomii WNE UW8 Skuteczność polityki fiskalnej Mało skuteczna, gdy wywołany przezeń wzrost stopy procentowej przenosi się mocno na spadek inwestycji i na spadek AD. Będzie tak, gdy: mała wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany stopy procentowej (zmiana popytu na pieniądz wywołana zmianą G (przez zmianę Y) musi być zrekompensowana dużą zmianą stopy procentowej). inwestycje są bardzo wrażliwe na zmiany stopy procentowej.

9 Katedra Makroekonomii WNE UW9 Skuteczność polityki fiskalnej Pamiętając, że: ΔY/ ΔG = γ, gdzie: γ = α G /(1+ k α G b/h) widać, że wartość mnożnika γ różni się od prostego mnożnika keynesowkiego α G (przy stałej stopie procentowej): γ < α G. Mnożnik jest mały, jeśli h jest małe (stroma LM), jeśli b jest duże i jeśli α G jest małe. Mnożnik jest duży, jeśli h jest duże (płaska LM), jeśli b jest małe i jeśli α G jest duże.

10 Katedra Makroekonomii WNE UW10 Skuteczność polityki monetarnej Mało skuteczna, jeśli spadek stóp procentowych wywołany wzrostem podaży pieniądza słabo oddziałuje na wzrost inwestycji. Będzie tak, gdy: wrażliwość popytu na pieniądz na stopy procentowe jest duża (wzrost podaży pieniądza nie da dużych obniżek stóp procentowych). wrażliwość inwestycji na stopy procentowe jest mała.

11 Katedra Makroekonomii WNE UW11 Skuteczność polityki monetarnej Pamiętając, że: ΔY / Δ(M/P) = (b/h) γ gdzie: γ = α G /(1+ k α G b/h) Im większe b (oraz α G ) tym wartość mnożnika jest większa (płaska IS). Im mniejsze h, tym wartość mnożnika jest większa (strome LM).

12 Katedra Makroekonomii WNE UW12 Zmiany w poziomie równowagi

13 Katedra Makroekonomii WNE UW13 Dynamika na rynku dóbr oraz pieniądza

14 Katedra Makroekonomii WNE UW14 Dynamika na rynku dóbr oraz pieniądza

15 Katedra Makroekonomii WNE UW15 Podsumowanie Skuteczność polityki fiskalnej rośnie gdy: k (LM b. płaska) h (LM b. płaska) b (IS b. stroma) α G (IS b. płaska, ale poziome przesunięcie większe) Skuteczność polityki monetarnej rośnie gdy: k (LM b. płaska, ale poziomie przesunięcie większe) h (LM b. stroma) b (IS b. płaska) α G (IS b. płaska)


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia 10 RÓWNOWAGA NA RYNKU DÓBR I PIENIĄDZA – MODEL ISLM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google