Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dochody i wydatki w gospodarce otwartej. Analiza międzyokresowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dochody i wydatki w gospodarce otwartej. Analiza międzyokresowa."— Zapis prezentacji:

1 Dochody i wydatki w gospodarce otwartej. Analiza międzyokresowa

2 Rezerwy walutowe i zasób pieniądza krajowego. Zagraniczne przepływy dóbr i kapitału: – oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej; – międzynarodowa pozycja inwestycyjna; – model małej gospodarki i analiza wpływu polityki gospodarczej. Kurs walutowy nominalny i realny. Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy. Międzynarodowe przepływy kapitału w ujęciu modelu analizy międzyokresowej.

3 Bilans płatniczy i pieniądz krajowy: M = Got. + Depozyty M = Rezerwy walutowe + Kredyt krajowy M = R + K

4 Oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej: Y PKB = C + I + G + X – Im X – Im =BH BH = Y PKB – C – I – G C + I + G = A BH = Y PKB – A Y DNB = Y PKB + r B* B* - aktywa zagraniczne netto

5 oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej RB = BH + r B* RB = Y PKB – A + rB* jeśli: BOB =NX NX = Y DNB – C – I – G dodajemy i odejmujemy T NX = [(Y DNB – T – C) – I] + (T – G) NX = (S pr – I) + (T – G) NX = S pr – I + S pu NX = S – I NX + (I – S) = 0 Rachunek bieżący + Rachunek kapitałowy = 0

6 oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej oraz międzynarodowa pozycja kapitałowa BP = Rb + Rk = 0 Rb = - Rk Rk = - (B* - B* -1 ) B* - aktywa zagraniczne netto; albo: międzynarodowa pozycja inwestycyjna B* - B* -1 < 0 napływ kapitału B* - B* -1 > 0 odpływ kapitału Bb = B* - B* -1

7 Oszczędności, inwestycje i bilans obrotów bieżących (w % PKB krajowego)

8 Rachunek bieżący w krajach rozwijających się

9

10 Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału: model małej gospodarki r = r* założenia: Y = Y = F (K,L); C = C (Y – T); I = I (r); Równanie bilansowe: NX = S – I NX = (Y – C – G) – I NX = [ Y – C (Y – T) – G] – I (r*) NX = S – I (r*)

11 Model małej gospodarki: prezentacja graficzna

12 Polityka fiskalna i bilans płatniczy: problem bliźniaczego deficytu r I,S S1S1 r* S2S2 NX def.

13

14 Polityka fiskalna zagraniczna: NX nadw

15 zmiana funkcji inwestycji r I,S S I(r) NX def. r*

16 Kursy walutowe Kurs walutowy: cena waluty zagranicznej w walucie krajowej, np. Kursy średnie (2011-02-07) EUR 3,8684 USD 2,8438 CHF 2,9713 GBP 4,5921 JPY (100) 3,4524

17 Realny kurs walutowy Realny kurs walutowy (Q) jest relatywna ceną koszyka dóbr i usług zagranicznych przeliczonego na walutę krajową kursem nominalnym do ceny krajowego koszyka; Q = ( E P*) / P zmiany Q ΔQ / Q = ΔE /E + ΔP* / P* - ΔP / P

18 realny kurs walutowy i równowaga płatnicza: NX Q S-I NX(Q) QrQr

19 Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy: Polityka fiskalna krajowa:zmniejszenie oszczędności krajowych: NX Q S-I Q Q NX NX(Q)

20 Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy: Polityka fiskalna zagraniczna: wzrost r* NX Q S-I(r* 2 )S-I(r* 1 ) Q2Q2 Q1Q1 NX 2 NX 1 NX(Q)

21 Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy: wzrost ograniczeń importowych: NX Q S-I Q1Q1 NX NX(Q) Q2Q2

22 wzrost zagranicznej stopy procentowej NX Q S-I(r* 1 ) S-I(r* 2 ) Q1Q1 Q2Q2 r* 1 < r* 2 NX(Q)

23 Międzynarodowe przepływy kapitału Przepływy kapitału finansowego; Przepływy te mogą być interpretowane jako handel międzyokresowy: przedmiotem handlu jest konsumpcja teraźniejsza wymieniana na konsumpcję przyszłą. Pożyczkobiorca uzyskuje większa konsumpcję teraźniejszą, a w zamian pożyczkodawca większą konsumpcję w przyszłości.

24 Międzynarodowe przepływy kapitału W gospodarce następuje wymiana między konsumpcją dzisiejszą i oszczędnościami dla przyszłości; środki mogą być albo konsumowane, albo oszczędzane. Występowanie oszczędności i inwestycji oznacza zawsze mniejszą konsumpcję bieżącą. Tę koncepcję przedstawia międzyokresowa krzywa możliwości produkcyjnych. Jej kształt odzwierciedla o ile wzrośnie produkcja i konsumpcja w przyszłości jeśli zmniejszy się bieżącą konsumpcję a zaoszczędzoną w ten sposób dochód przeznaczy się na inwestycje będące źródłem wzrostu przyszłej produkcji i konsumpcji.

25 Międzyokresowa krzywa możliwości produkcyjnych

26 Dwuokresowy model małej gospodarki Funkcja użyteczności konsumenta: U = u (c 1 ) + u (c 2 ) 0< <1; funkcja użyteczności jest rosnąca i wklęsła u (c) > 0; u(c) < 0 ograniczenie budżetowe: c 1 + c 2 / (1+r A ) = y 1 + y 2 / (1+r A ) lub: c 2 = y 2 + (1+r) (y 1 – c 1 ) albo: c 2 = y 2 - (1+r) (c 1 – y 1 )

27 Dwuokresowy model małej gospodarki

28 max {u( c 1 ) + u[(1+r A ) (y 1 - c 1 ) + y 2 ]} warunek pierwszego rzędu tzw. międzyokresowe równanie Eulera: u (c 1 ) = (1+r A ) u (c 2 ) u(c 2 ) / u (c 1 ) = 1 / (1+r A ) jeśli = 1/(1+r A ) wówczas: u(c 1 ) = u(c 2 ) czyli: c 1 = c 2 z tego wynika: c = [y 1 (1+r) + y 2 ] / (2+r)

29 Dwuokresowy model małej gospodarki

30 Determinanty międzyokresowej wymiany Ceną pożyczenia jednej jednostki produktu dla dzisiejszej konsumpcji jest produkt, który musi być przeznaczony na spłatę długu w przyszłości: 1 + r A ; gdzie r jest realną stopą procentową; Jest to koszt alternatywny konsumpcji jednej jednostki dzisiaj określony wielkością przyszłej konsumpcji, która musi być przeznaczona na spłatę długu. Stąd relatywna cena bieżącej konsumpcji w wyrażeniu przyszłej dana jest wzorem: 1 / (1 + r A )

31 Wymiana zagraniczna i przepływy kapitału W gospodarce otwartej nierównowaga Rb i równoważące ją międzynarodowe przepływy kapitału można interpretować jako międzyokresową wymianę konsumpcji: Jeśli relatywna cena przyszłej konsumpcji w warunkach autarkii jest niższa niż jej cena zagranicą (r A > r, a więc:1 / (1+r A )<1/(1+r) [aby uzyskać jednostkę przyszłej konsumpcji poświęca się z bieżącej mniej] opłaca się importować bieżącą konsumpcję z zagranicy, co implikuje deficyt Rb, w zamian eksportując konsumpcję w przyszłości (spłacając pożyczkę z oprocentowaniem 1+r), co implikuje nadwyżkę Rb w przyszłości.

32 Ilustracja graficzna:

33 Stopa procentowa i międzynarodowe przepływy kapitału, dóbr i usług (model małej gospodarki) NX = S(r) – I(r) I(r) r I,S S r0r0 NX nadw. NX def. r* 1 r* 2

34 Stopa procentowa, oszczędności i inwestycje w gospodarce otwartej

35 Źródło: WEO, IMF, April 2007

36

37 Aktywa zagraniczne netto

38 Zmiany pozycji kapitałowej NFA – aktywa zagraniczne netto (pozycja kapitałowa); B* – zmiana zewnętrznego zadłużenia; Bb t = B* t NFA t – NFA t-1 = B* + ZK ZK – zyski kapitałowe Bh = Towary + Usługi + Transfery bieżące B* = Bh + i t A B t-1 * A – i t P B t-1 * P

39 Zmiany pozycji kapitałowej cd. Dzieląc obie strony przez Y: nfa t – nfa t-1 = Bh t + małe litery oznaczają relację do Y r t A, r t P nominalna stopa zwrotu włączając : i t A, i t P oraz zyski kapitałowe odpowiednio od aktywów i zobowiązań w stosunku do zagranicy; g t stopa wzrostu Y

40


Pobierz ppt "Dochody i wydatki w gospodarce otwartej. Analiza międzyokresowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google