Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dochody i wydatki w gospodarce otwartej. Analiza międzyokresowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dochody i wydatki w gospodarce otwartej. Analiza międzyokresowa"— Zapis prezentacji:

1 Dochody i wydatki w gospodarce otwartej. Analiza międzyokresowa

2 Rezerwy walutowe i zasób pieniądza krajowego.
Zagraniczne przepływy dóbr i kapitału: oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej; międzynarodowa pozycja inwestycyjna; model małej gospodarki i analiza wpływu polityki gospodarczej. Kurs walutowy nominalny i realny. Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy. Międzynarodowe przepływy kapitału w ujęciu modelu analizy międzyokresowej.

3 Bilans płatniczy i pieniądz krajowy:
M = Got. + Depozyty M = Rezerwy walutowe + Kredyt krajowy  M =  R +  K

4 Oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej:
YPKB = C + I + G + X – Im X – Im =BH BH = YPKB – C – I – G C + I + G = A BH = YPKB – A YDNB = YPKB + r B* B* - aktywa zagraniczne netto

5 oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej
RB = BH + r B* RB = YPKB – A + rB* jeśli: BOB =NX NX = YDNB – C – I – G dodajemy i odejmujemy T NX = [(YDNB – T – C) – I] + (T – G) NX = (Spr – I) + (T – G) NX = Spr – I + Spu NX = S – I NX + (I – S) = 0 Rachunek bieżący + Rachunek kapitałowy = 0

6 oszczędności i wydatki w gospodarce otwartej oraz międzynarodowa pozycja kapitałowa
BP = Rb + Rk = 0 Rb = - Rk Rk = - (B* - B*-1 ) B* - aktywa zagraniczne netto; albo: międzynarodowa pozycja inwestycyjna B* - B*-1 < 0 napływ kapitału   B* - B*-1 > 0 odpływ kapitału  Bb = B* - B*-1

7 Oszczędności, inwestycje i bilans obrotów bieżących (w % PKB krajowego)

8 Rachunek bieżący w krajach rozwijających się

9

10 Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału: model małej gospodarki
r = r* założenia: Y = Y = F (K,L); C = C (Y – T); I = I (r); Równanie bilansowe: NX = S – I NX = (Y – C – G) – I NX = [ Y – C (Y – T) – G] – I (r*) NX = S – I (r*)

11 Model małej gospodarki: prezentacja graficzna

12 Polityka fiskalna i bilans płatniczy:
problem bliźniaczego deficytu r I,S S1 S2 r* NX def.

13

14 Polityka fiskalna zagraniczna:
NX nadw

15 zmiana funkcji inwestycji
r I,S S NX def. r* I’(r) I(r)

16 Kurs walutowy: cena waluty zagranicznej w walucie krajowej, np.
Kursy walutowe Kurs walutowy: cena waluty zagranicznej w walucie krajowej, np. Kursy średnie ( ) EUR 3,8684 USD 2,8438 CHF 2,9713 GBP 4,5921 JPY (100) 3,4524

17 Realny kurs walutowy Realny kurs walutowy (Q) jest relatywna ceną koszyka dóbr i usług zagranicznych przeliczonego na walutę krajową kursem nominalnym do ceny krajowego koszyka; Q = ( E ∙ P*) / P zmiany Q ΔQ / Q = ΔE /E + ΔP* / P* - ΔP / P

18 realny kurs walutowy i równowaga płatnicza:
S-I Q NX(Q) Qr NX

19 Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy:
Polityka fiskalna krajowa:zmniejszenie oszczędności krajowych: S’-I S-I Q NX(Q) Q Q’ NX NX’ NX

20 Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy:
Polityka fiskalna zagraniczna: wzrost r* S-I(r*1) S-I(r*2) Q NX(Q) Q2 Q1 NX NX1 NX2

21 Polityka gospodarcza i realny kurs walutowy:
wzrost ograniczeń importowych: S-I Q NX(Q) NX’(Q) Q1 Q2 NX NX

22 wzrost zagranicznej stopy procentowej
S-I(r*1) S-I(r*2) Q NX(Q) Q2 Q1 r*1 < r*2 wzrost zagranicznej stopy procentowej (np.. wskutek ekspansywnej polityki fiskalnej zagranicą) prowadzi do spadku krajowych inwestycji co przesuwa bilans oszczędności i inwestycji w kierunku nadwyżki, a więc także przez mechanizm deprecjacji realnego kursu walutowego także bilans obrotów bieżących (NX rośnie) NX

23 Międzynarodowe przepływy kapitału
Przepływy kapitału finansowego; Przepływy te mogą być interpretowane jako handel międzyokresowy: przedmiotem handlu jest konsumpcja teraźniejsza wymieniana na konsumpcję przyszłą. Pożyczkobiorca uzyskuje większa konsumpcję teraźniejszą, a w zamian pożyczkodawca większą konsumpcję w przyszłości.

24 Międzynarodowe przepływy kapitału
W gospodarce następuje wymiana między konsumpcją dzisiejszą i oszczędnościami dla przyszłości; środki mogą być albo konsumowane, albo oszczędzane. Występowanie oszczędności i inwestycji oznacza zawsze mniejszą konsumpcję bieżącą. Tę koncepcję przedstawia międzyokresowa krzywa możliwości produkcyjnych. Jej kształt odzwierciedla o ile wzrośnie produkcja i konsumpcja w przyszłości jeśli zmniejszy się bieżącą konsumpcję a zaoszczędzoną w ten sposób dochód przeznaczy się na inwestycje będące źródłem wzrostu przyszłej produkcji i konsumpcji.

25 Międzyokresowa krzywa możliwości produkcyjnych

26 Dwuokresowy model małej gospodarki
Funkcja użyteczności konsumenta: U = u (c1 ) +  u (c2) 0<<1; funkcja użyteczności jest rosnąca i wklęsła u’ (c) > 0; u’’(c) < 0 ograniczenie budżetowe: c1 + c2 / (1+rA) = y1 + y2 / (1+rA) lub: c2 = y2 + (1+r) (y1 – c1) albo: c2 = y2 - (1+r) (c1 – y1)

27 Dwuokresowy model małej gospodarki

28 Dwuokresowy model małej gospodarki
max {u( c1) +  u[(1+rA) (y1- c1) + y2]} warunek pierwszego rzędu tzw. międzyokresowe równanie Eulera: u’ (c1) = (1+rA)  u’(c2)  u’(c2) / u’ (c1 ) = 1 / (1+rA) jeśli  = 1/(1+rA) wówczas: u’(c1) = u’(c2) czyli: c1 = c2 z tego wynika: c = [y1 (1+r) + y2] / (2+r)

29 Dwuokresowy model małej gospodarki

30 Determinanty międzyokresowej wymiany
Ceną pożyczenia jednej jednostki produktu dla dzisiejszej konsumpcji jest produkt, który musi być przeznaczony na spłatę długu w przyszłości: 1 + rA; gdzie r jest realną stopą procentową; Jest to koszt alternatywny konsumpcji jednej jednostki dzisiaj określony wielkością przyszłej konsumpcji, która musi być przeznaczona na spłatę długu. Stąd relatywna cena bieżącej konsumpcji w wyrażeniu przyszłej dana jest wzorem: 1 / (1 + rA)

31 Wymiana zagraniczna i przepływy kapitału
W gospodarce otwartej nierównowaga Rb i równoważące ją międzynarodowe przepływy kapitału można interpretować jako międzyokresową wymianę konsumpcji: Jeśli relatywna cena przyszłej konsumpcji w warunkach autarkii jest niższa niż jej cena zagranicą (rA > r, a więc:1/(1+rA)<1/(1+r) [aby uzyskać jednostkę przyszłej konsumpcji poświęca się z bieżącej mniej] opłaca się importować bieżącą konsumpcję z zagranicy, co implikuje deficyt Rb, w zamian eksportując konsumpcję w przyszłości (spłacając pożyczkę z oprocentowaniem 1+r), co implikuje nadwyżkę Rb w przyszłości.

32 Ilustracja graficzna:

33 Stopa procentowa i międzynarodowe przepływy kapitału, dóbr i usług (model małej gospodarki)
NX = S(r) – I(r) NX nadw. S r r*1 r0 r*2 I(r) NX def. I,S

34 Stopa procentowa, oszczędności i inwestycje w gospodarce otwartej

35 Źródło: WEO, IMF, April 2007

36

37 Aktywa zagraniczne netto

38 Zmiany pozycji kapitałowej
NFA – aktywa zagraniczne netto (pozycja kapitałowa); B* – zmiana zewnętrznego zadłużenia; Bbt = B*t NFAt – NFAt-1 = B* + ZK ZK – zyski kapitałowe Bh = Towary + Usługi + Transfery bieżące B* = Bh + itA Bt-1*A – itP Bt-1*P

39 Zmiany pozycji kapitałowej cd.
Dzieląc obie strony przez Y: nfat – nfat-1 = Bht + małe litery oznaczają relację do Y rtA , rtP nominalna stopa zwrotu włączając : itA , itP oraz zyski kapitałowe odpowiednio od aktywów i zobowiązań w stosunku do zagranicy; gt stopa wzrostu Y

40


Pobierz ppt "Dochody i wydatki w gospodarce otwartej. Analiza międzyokresowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google