Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia 11 Model AS-AD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia 11 Model AS-AD"— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia 11 Model AS-AD 2017-03-24
Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

2 Funkcja zagregowanego popytu
Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM. Każdy punkt na krzywej AD reprezentuje równowagę z modelu IS-LM (czyli jednoczesną równowagę na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniężnym). Krzywa AD pokazuje kombinacje poziomu cen (P) i poziomu produkcji (Y) dla których zachowana jest równowaga na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniężnym. Ujemne nachylenie AD: Jeśli spadają ceny przy danej nominalnej podaży pieniądza, realna podaż pieniądza spada. Wpływa to na spadek stóp procentowych (Proszę porównać z wykresem równowagi na rynku pieniądza). Rosną inwestycje a więc i zagregowane wydatki czyli (krzyż keynesowski) wzrasta Y. Katedra Makroekonomii WNE UW

3 Graficzne wyprowadzenie krzywej AD
Zmiana poziomu cen P przesuwa równolegle krzywą LM oraz powoduje przesuwanie się wzdłuż krzywej AD. Katedra Makroekonomii WNE UW

4 Formalne wyprowadzenie krzywej AD
Pamiętając, że równowagę IS-LM można opisać równaniem: Gdzie: Możemy ją przekształcić ze względu na poziom cen uzyskując w ten sposób wzór opisujący AD: Katedra Makroekonomii WNE UW

5 Katedra Makroekonomii WNE UW
Nachylenie krzywej AD AD jest tym bardziej płaska im: mniejsza wrażliwość popytu na pieniądz (L) na zmiany stopy procentowej większa wrażliwość popytu inwestycyjnego na stopę procentową większy mnożnik mniejsza wrażliwość dochodowa popytu na pieniądz (L) W skrajnym przypadku klasycznym, w którym LM jest pionowa, zmiany poziomu cen mają duży wpływ na poziom dochodu i wydatków. Krzywa AD jest wtedy bardzo płaska. Odwrotnie w przypadku pułapki płynności (LM pozioma). Katedra Makroekonomii WNE UW

6 Funkcja zagregowanej podaży
Krzywa AS to krzywa zagregowanej podaży. Jej nachylenie zależy od analizowanego okresu. W długim okresie krzywa AS jest pionowa (LAS) – AS klasyczna. W krótkim okresie jest dodatnio nachylona (SAS). W „bardzo” krótkim okresie jest pozioma. „Bardzo” krótki okres to ten, który analizowaliśmy w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim. Innymi słowy – założenie w modelu IS-LM oraz w krzyżu keyensowskim o stałości cen oznaczało poziomą AS. Katedra Makroekonomii WNE UW

7 Funkcja zagregowanej podaży
Katedra Makroekonomii WNE UW

8 Katedra Makroekonomii WNE UW
Funkcja zagregowanej podaży N Y linia pomocnicza 450 450 funkcja produkcji Y* N* Y* Y1 N1 Y1 N __ w p Y p krótko- okresowa krzywa podaży SAS rynek pracy LE U1 LF w p1 __ w1= N+U=L N1 w p* __ w*= U* p* N* DN p1 Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

9 Przesunięcia krzywych
Ekspansywna polityka fiskalna i monetarna przesuwają AD w prawo. Restrykcyjna polityka fiskalna i monetarna przesuwają AD w lewo. Wzrost (spadek) wydatków autonomicznych przesuwa AD w prawo (w lewo). Wzrost kosztów produkcji przesunie krzywą SAS do góry. Wzrost płac nominalnych w przedsiębiorstwach przesunie SAS do góry. Postęp technologiczny, zwiększenie zasobów czynników produkcji itp. przesuną LAS w prawo. Katedra Makroekonomii WNE UW

10 Polityka gospodarcza w modelu AS-AD. Przypadek I.
Polityka gospodarcza w modelu AS-AD. Przypadek I. I. W przypadku poziomej AS („bardzo” krótki okres), analiza w ramach modelu AS-AD sprowadza się do analizy w ramach modelu IS-LM. Skutki polityki fiskalnej i monetarnej w przypadku keynesowskiej krzywej AS: Nachylenie krzywej AS ma kluczowe znaczenie dla analizowanych skutków polityki fiskalnej i monetarnej. Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

11 Polityka gospodarcza w modelu AS-AD. Przypadek I.
Ekspansywna polityka monetarna (przesunięcie LM spowodowane wzrostem nominalnej podaży pieniądza) Ekspansywna polityka fiskalna Katedra Makroekonomii WNE UW

12 Polityka gospodarcza w modelu AS-AD. Przypadek II.
II. Drugim skrajnym przypadkiem jest pionowa, klasyczna krzywa AS (LAS – długi okres). Polityka skierowana na pobudzanie popytu jest w długim okresie nieskuteczna: Katedra Makroekonomii WNE UW

13 Polityka gospodarcza w modelu AS-AD. Przypadek II.
Polityka gospodarcza w modelu AS-AD. Przypadek II. Ekspansywna polityka fiskalna Ekspansywna polityka monetarna Polityka monetarna: Wzrost nominalnej podaży pieniądza przesuwa LM1 do LM2. AD1 przesuwa się do AD2 ( Dla każdego poziomu Y aby produkcja się nie zmieniła poziom cen (P) musi wzrosnąć proporcjonalnie do nominalnej podaży pieniądza (M). Czyli jeżeli M wzrosło o 10% to poziom cen dla Y1 wzrasta o 10% czyli o więcej niż dla Y2 – stąd nachylenie krzywej AD także się zmienia). W „bardzo” krótkim okresie ( przy stałych cenach równowaga osiągnięta byłaby w miejscu przecięcia P1 i AD2. W krótkim okresie równowaga ustaliłaby się na przecięciu nowej krzywej AD (AD2) z krótkookresową krzywą podaży SAS1. W długim okresie jednak wzrost popytu powoduje, że producenci chcą więcej produkować nie mogą jednak zatrudnić więcej pracowników, przy starych płacach gdyż z założenia w modelu klasycznym, produkcja jest na poziomie potencjalnym (bezrobocie tylko naturalne). Aby przyciągnąć pracowników podnoszą więc płace, jendak muszą także w związku z tym podnieść ceny produktów (P rośnie). Na wykresie IS-LM jest to reprezentowane przez przesunięcie krzywej LM do góry (Przesunięcie krzywej LM wynikające ze wzrostu cen oznacza przesuwanie się wzdłuż krzywej AD w kierunku „pólnocno-zachodnim”). Równowaga długookresowa zostanie osiągnięta dzięki dostosowaniu po stronie zagregowanej podaży (SAS1  SAS2 przesunie się do góry, tak by przeciąć LAS w tym samym punkcie co AD2). Polityka fiskalna: Mechanizm analogiczny, wzrost popytu jest spowodowany ekspansywna polityką fiskalną. Oznacza to, że ekspansywna polityka fiskalna lub monetarna powoduje w długim okresie wzrost cen. Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

14 Polityka gospodarcza w modelu AS-AD. Podsumowanie.
Zagregowany popyt Y r P Wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej Keynesowski + Klasyczny Wpływ ekspansywnej polityki monetarnej - Katedra Makroekonomii WNE UW

15 Katedra Makroekonomii WNE UW
Szoki podażowe Szok podażowy jest spowodowany gwałtownym wzrostem kosztów produkcji. Może być wywołany np. wzrostem cen ważnego surowca (takiego jak ropa). Skutkiem szoku podażowego jest stagflacja – inflacja połączona z recesją. Mamy więc jednoczesne wystąpienie wyższej inflacji i wzrost bezrobocia. Co się stanie w długim okresie? Wzrost bezrobocia doprowadzi do spadku płac, co z kolei będzie przesuwało SAS w dół. W długim okresie gospodarka wróci do punku wyjścia. Katedra Makroekonomii WNE UW

16 Katedra Makroekonomii WNE UW
Szoki podażowe Katedra Makroekonomii WNE UW


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia 11 Model AS-AD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google