Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze unijne w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze unijne w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze unijne w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej
Integracja to nie kontakty polityków. Integracja to setki powiązań między ludźmi w różnych częściach Europy, ludzi odważnych, umiejących kreować przyszłość (J.K.Bielecki) Fundusze unijne w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej

2 MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ SEKTOR MSP
PROGNOZOWANA POZYCJA POLSKI W RELACJACH Z UE UWAGA: zakładany poziom składki przy limicie wydatków budżetowych UE na poziomie maksymalnym (1,24 % DNB) i średniorocznych kursach walutowych od 2004 roku, kolejno: 4,25 PLN/euro, 4,2 PLN/euro, 4,2 PLN/euro

3 Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

4 Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Narodowy Plan Rozwoju Udział środków UE i krajowych w finansowaniu poszczególnych programów operacyjnych (w mln euro)

5 Programy finansowane z PHARE Programy wewnętrzne Unii Europejskiej
FINANSOWANIE MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNE FORMY WSPIERANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Programy finansowane z PHARE Programy wewnętrzne Unii Europejskiej Propozycje krajowe Inne formy wspierania Programy organizacji międzynarodowych Kredyty i pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw Emisja obligacji przez samorządy

6 PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE
Program Phare (ok. 1,5 mld EURO rocznie) ISPA (ok. 1 mld EURO rocznie) SAPARD (ok. 0,5 mld EURO rocznie) Fundusze przedakcesyjne są miniaturą Funduszy Strukturalnych

7 SŁOWNIK (NPR)

8 FUNDUSZE STRUKTURALNE
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 5.6 mld euro EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2.2 mld euro FUNDUSZE STRUKTURALNE 9.7 mld euro FINANSOWY INSTRUMENT RYBOŁÓWSTWA 179 mln euro EUROPEJSKI FUNDUSZ GWARANCJI ROLNYCH I ORIENTACJI 1.6 mld euro Źródło: UKIE

9 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006
przyjęty w dniu 14 stycznia 2003 r. przez Radę Ministrów Plan jest podstawą negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty – kierunków i wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych oraz podstawą interwencji z Funduszu Spójności w pierwszych latach członkostwa

10 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006
dziedziny wsparcia PRZEDSIĘBIORSTWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

11 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006
Łączna suma środków publicznych (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, środki krajowe) zaangażowanych w realizację Narodowego Planu Rozwoju wyniesie ponad 14,8 mld Euro, z czego ponad 11,4 mld Euro całości sumy pochodzić będzie ze środków wspólnotowych.

12 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006
Łączna wartość niezbędnego wkładu ze strony podmiotów prywatnych szacowana jest na około 4,2 mld Euro, co podwyższa łączną sumę środków zaangażowanych w realizację NPR do ponad 19 mld Euro.

13 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006
Inicjatywy Wspólnotowe Fundusz Spójności Podstawy Wsparcia Wspólnoty SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw SPO Rozwój zasobów ludzkich SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego SPO Transport SPO Pomoc Techniczna Uzupełnienia programowe

14 Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne?
Partnerstwo publiczno - prywatne (PPP) można zdefiniować jako partnerstwo, w którym administracja (rządowa i samorządowa) oraz sektor prywatny realizują wspólne przedsięwzięcia, dzieląc się zarówno zyskiem jak i ryzykiem oraz odpowiedzialnością za podejmowaną działalność. Rezultatem takiego partnerstwa powinno być uzyskanie lepszej jakości świadczonych usług.

15 Zintegrowany Program Operacyjny ROZWOJU REGIONALNEGO 2004 - 2006
Jest zdecydowanie największym programem operacyjnym, którego finansowanie wynosi : 2,9 mld euro z EFRR i EFS Jak będzie realizowany ZPORR ? Projekty realizowane w ramach wszystkich działań i priorytetów będą wybierane na poziomie regionalnym. Instytucja zarządzająca : MGPiPS Instytucje pośredniczące : Województwa (16)

16 Jaki obszar kraju będzie obejmował ZPORR ?
PRIORYTET 1 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMOCNIENIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW Charakter horyzontalny CAŁY KRAJ Tylko działanie 1.6 - Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach - Warszawa, Górny Śląsk PRIORYTET 2 WZMOCNIENIE ROZWOJU REGIONALNYCH ZASOBÓW LUDZKICH Ograniczone przestrzennie obszary wiejskie, obszary występowania przemysłów restrukturyzowanych oraz miasta i dzielnice miast zdegradowanych, treny po-przemysłowe, po-wojskowe PRIORYTET 3 ROZWÓJ LOKALNY

17 REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY Podpisanie umowy z beneficjentem
Przyjmowanie wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKI Tryb rozpatrywania wniosków Ocena formalna wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKI Ocena merytoryczna wniosków PANEL EKSPERTÓW Rekomendacja wyboru projektów REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY Wybór projektów ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Ocena zgodności projektów z celami ZPORR oraz Uzupełnienia ZPORRMGPiPS Podpisanie umowy z beneficjentem WOJEWODA

18 BARIERY TWORZENIA PROJEKTÓW
1. Nieznajomość kontekstu merytorycznego programu, z którego ubiegamy się o dofinansowanie 2. Nieznajomość „słów kluczy” 3. Nieznajomość zasad polityk Unii Europejskiej 4. Trudności montaży finansowych 5. Brak odpowiednich komórek organizacyjnych 6. Nieznajomość zasad zarządzania projektem Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004

19 FAZY TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW
Po pierwsze, należy dotrzeć do informacji, czy istnieje możliwość napisania projektu, FAZY TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW Po drugie opisujemy przedsięwzięcia, na które chcemy pozyskać pieniądze, Po trzecie opisujemy zgłaszającego, czy zgłaszających projekt, Po czwarte przygotowujemy budżet, Po piąte składamy go we właściwym terminie w instytucji, która ogłosiła konkurs Po szóste realizujemy projekt zgodnie z przyjętym harmonogramem i procedurami Po siódme rozliczamy projekt Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004

20 KILKA RAD DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE
Przeanalizuj, na co sponsor przeznacza środki Połóż nacisk na te walory, którymi szczególnie jest zainteresowany sponsor Przedstaw projekt w sposób jasny i jednoznaczny, Dokładnie przestrzegaj instrukcji formularza aplikacyjnego Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004

21 Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004
ODPOWIEDZ NA PYTANIA Czy projekt jest zgodny z zainteresowaniami instytucji finansującej? Czy jest realny? Czy osoby odpowiedzialne za jego organizację mają kwalifikacje i doświadczenie? Czy wnioskowana kwota jest faktycznie potrzebna? Czy inne organizacje realizują już podobne projekty? Czy realizacja projektu mogłaby być kontynuowana po zakończeniu finansowania? Jak organizatorzy zamierzają go ocenić? Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004

22 DOBRY PROJEKT JEST: konkretny ważny realistyczny na czasie
odpowiednio zaadresowany PAMIĘTAJ, ŻE POCZĄTKIEM PROCEDURY JEST PROJEKT, A KOŃCEM SPRAWOZDANIE Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004

23 WYBRANE LINKI www.mgpips.gov.pl - MGPiPS
- Ekofundusz - NFOSiGW - Urząd Statystyczny - Euro Info – Urząd Komitetu integracji Europejskiej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych – Portal organizacji pozarządowych – Fundacja im. Stefana Batorego – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

24 Postęp jest niewątpliwie rzeczą dobrą jeśli uzgodni się jego kierunek
(Aldous Huxley) PARTNER RE Sp. z o. o. ODDZIAŁ W GLIWICACH ul. Berbeckiego 6, Gliwice tel. (32) , fax (32) , Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00 – 043 Warszawa tel. fax (22) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundusze unijne w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google