Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Fundusze unijne w przeddzień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Fundusze unijne w przeddzień"— Zapis prezentacji:

1 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Fundusze unijne w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej Integracja to nie kontakty polityków. Integracja to setki powiązań między ludźmi w różnych częściach Europy, ludzi odważnych, umiejących kreować przyszłość (J.K.Bielecki )

2 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 2 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ SEKTOR MSP UWAGA: zakładany poziom składki przy limicie wydatków budżetowych UE na poziomie maksymalnym (1,24 % DNB) i średniorocznych kursach walutowych od 2004 roku, kolejno: 4,25 PLN/euro, 4,2 PLN/euro, 4,2 PLN/euro PROGNOZOWANA POZYCJA POLSKI W RELACJACH Z UE

3 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 3 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

4 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 4 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Udział środków UE i krajowych w finansowaniu poszczególnych programów operacyjnych (w mln euro)

5 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 5 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE FINANSOWANIE MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNE FORMY WSPIERANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Programy finansowane z PHARE Programy wewnętrzne Unii Europejskiej Propozycje krajowe Inne formy wspierania Programy organizacji międzynarodowych Kredyty i pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw Emisja obligacji przez samorządy

6 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 6 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Program Phare (ok. 1,5 mld EURO rocznie) ISPA (ok. 1 mld EURO rocznie) SAPARD (ok. 0,5 mld EURO rocznie) PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE Fundusze przedakcesyjne są miniaturą Funduszy Strukturalnych

7 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 7 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE SŁOWNIK (NPR)

8 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 8 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE FUNDUSZE STRUKTURALNE FUNDUSZESTRUKTURALNE 9.7 mld euro EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2.2 mld euro EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 5.6 mld euro EUROPEJSKI FUNDUSZ GWARANCJI ROLNYCH I ORIENTACJI 1.6 mld euro FINANSOWY INSTRUMENT RYBOŁÓWSTWA 179 mln euro Źródło: UKIE

9 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 9 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 przyjęty w dniu 14 stycznia 2003 r. przez Radę Ministrów Plan jest podstawą negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty – kierunków i wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych oraz podstawą interwencji z Funduszu Spójności w pierwszych latach członkostwa

10 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 10 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE dziedziny wsparcia PRZEDSIĘBIORSTWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

11 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 11 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Łączna suma środków publicznych (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, środki krajowe) zaangażowanych w realizację Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wyniesie ponad 14,8 mld Euro, z czego ponad 11,4 mld Euro całości sumy pochodzić będzie ze środków wspólnotowych. NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

12 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 12 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Łączna wartość niezbędnego wkładu ze strony podmiotów prywatnych szacowana jest na około 4,2 mld Euro, co podwyższa łączną sumę środków zaangażowanych w realizację NPR do ponad 19 mld Euro. NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

13 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 13 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Inicjatywy Wspólnotowe Podstawy Wsparcia Wspólnoty Fundusz Spójności SPO Wzrost konkurencyjnościprzedsiębiorstwSPO Rozwój zasobów ludzkichSPO Restrukturyzacja imodernizacja sektorażywnościowego i rozwójobszarów wiejskichSPO Rybołówstwo iprzetwórstwo rybZintegrowany ProgramOperacyjny RozwojuRegionalnegoSPO Transport Uzupełnienia programowe SPO Pomoc Techniczna NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

14 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 14 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne? Partnerstwo publiczno - prywatne (PPP) można zdefiniować jako partnerstwo, w którym administracja (rządowa i samorządowa) oraz sektor prywatny realizują wspólne przedsięwzięcia, dzieląc się zarówno zyskiem jak i ryzykiem oraz odpowiedzialnością za podejmowaną działalność. Rezultatem takiego partnerstwa powinno być uzyskanie lepszej jakości świadczonych usług.

15 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 15 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Jest zdecydowanie największym programem operacyjnym, którego finansowanie wynosi : 2,9 mld euro z EFRR i EFS Jak będzie realizowany ZPORR ? Projekty realizowane w ramach wszystkich działań i priorytetów będą wybierane na poziomie regionalnym. Instytucja zarządzająca : MGPiPS Instytucje pośredniczące : Województwa (16) Zintegrowany Program Operacyjny ROZWOJU REGIONALNEGO 2004 - 2006

16 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 16 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PRIORYTET 1 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMOCNIENIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW PRIORYTET 2 WZMOCNIENIE ROZWOJU REGIONALNYCH ZASOBÓW LUDZKICH PRIORYTET 3 ROZWÓJ LOKALNY Jaki obszar kraju będzie obejmował ZPORR ? Charakter horyzontalny CAŁY KRAJ Tylko działanie 1.6 - Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach - Warszawa, Górny Śląsk Ograniczone przestrzennie obszary wiejskie, obszary występowania przemysłów restrukturyzowanych oraz miasta i dzielnice miast zdegradowanych, treny po- przemysłowe, po-wojskowe

17 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 17 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Przyjmowanie wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKI Ocena formalna wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKI Ocena merytoryczna wniosków PANEL EKSPERTÓW Rekomendacja wyboru projektów REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY Wybór projektów ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Ocena zgodności projektów z celami ZPORR oraz Uzupełnienia ZPORR MGPiPS Podpisanie umowy z beneficjentem WOJEWODA Tryb rozpatrywania wniosków

18 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 18 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE BARIERY TWORZENIA PROJEKTÓW 1. Nieznajomość kontekstu merytorycznego programu, z którego ubiegamy się o dofinansowanie 2. Nieznajomość słów kluczy 3. Nieznajomość zasad polityk Unii Europejskiej 4. Trudności montaży finansowych 5. Brak odpowiednich komórek organizacyjnych 6. Nieznajomość zasad zarządzania projektem Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004

19 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 19 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Po piąte składamy go we właściwym terminie w instytucji, która ogłosiła konkurs Po szóste realizujemy projekt zgodnie z przyjętym harmonogramem i procedurami Po siódme rozliczamy projekt Po pierwsze,należy dotrzeć do informacji, czy istnieje możliwość napisania projektu, Po drugie opisujemy przedsięwzięcia, na które chcemy pozyskać pieniądze, Po trzecie opisujemy zgłaszającego, czy zgłaszających projekt, Po czwarte przygotowujemy budżet, FAZY TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004

20 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 20 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE KILKA RAD DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE Przeanalizuj, na co sponsor przeznacza środki Połóż nacisk na te walory, którymi szczególnie jest zainteresowany sponsor Przedstaw projekt w sposób jasny i jednoznaczny, Dokładnie przestrzegaj instrukcji formularza aplikacyjnego Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004

21 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 21 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE ODPOWIEDZ NA PYTANIA Czy projekt jest zgodny z zainteresowaniami instytucji finansującej? Czy jest realny? Czy osoby odpowiedzialne za jego organizację mają kwalifikacje i doświadczenie? Czy wnioskowana kwota jest faktycznie potrzebna? Czy inne organizacje realizują już podobne projekty? Czy realizacja projektu mogłaby być kontynuowana po zakończeniu finansowania? Jak organizatorzy zamierzają go ocenić? Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004

22 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 22 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE DOBRY PROJEKT JEST: konkretny ważny realistyczny na czasie odpowiednio zaadresowany PAMIĘTAJ, ŻE POCZĄTKIEM PROCEDURY JEST PROJEKT, A KOŃCEM SPRAWOZDANIE Źródło: Laskowski: Fundusze Unijne, Poznań, 2004

23 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 23 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE WYBRANE LINKI www.mgpips.gov.pl - MGPiPS www.ekofundusz.org.pl - Ekofundusz www.nfosigw.org.pl - NFOSiGW www.stat.gov.pl - Urząd Statystyczny www.euroinfo.org.pl - Euro Info www.ukie.gov.pl – Urząd Komitetu integracji Europejskiej www.parp.gov.pl – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.fip.ngo.pl/fipress.php - Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych www.wiadomosci.ngo.pl – Portal organizacji pozarządowych www.batory.org.pl – Fundacja im. Stefana Batorego www.frdl.pl – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

24 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 24 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Dziękuję za uwagę PARTNER RE Sp. z o. o. ODDZIAŁ W GLIWICACH ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice tel. (32) 231-78-95, fax (32) 231-89-45, e-mail: partnerre@partnerre.com.pl www.partnerre.com.pl Postęp jest niewątpliwie rzeczą dobrą jeśli uzgodni się jego kierunek (Aldous Huxley) Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00 – 043 Warszawa tel. fax (22) 827 57 93 e-mail: toe@toe.pl www.toe.pl


Pobierz ppt "Www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Fundusze unijne w przeddzień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google