Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE
autor: Anna Ober Na podstawie dokumentów: NPR przyjęty przez RM 14 stycznia 2003, skorygowany zgodnie z decyzją RM z dnia 11 lutego 2003; SPO WKG – uzupełnienie programu wersja 3 z dnia 13 maja 2003; SPO RZL z lutego 2003; ZPORR w wersji zaakceptowanej przez KIE 14 lutego 2003; ZPORR – uzupełnienie programu z dnia 6 maja 2003

2 Procedura korzystania z pomocy Funduszy Strukturalnych
Każde państwo członkowskie przedstawia Komisji Europejskiej plany rozwojowe, Polska przedstawiła Narodowy Plan Rozwoju Przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003, skorygowany zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003

3 Strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, który scala na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne działania interwencyjne państwa. Określa najważniejsze działania strukturalne, które Polska zamierza uruchomić w latach przy wykorzystaniu środków pomocowych UE działania finansowane ze środków polskich działania finansowane ze środków UE

4 Podstawy Wsparcia Wspólnoty (CSF)
Narodowy Plan Rozwoju 197 str. pełny 12 str. stresz. Podstawy Wsparcia Wspólnoty (CSF) Dokument określający kierunki i wysokość wsparcia ze strony Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

5 kilka słów o Narodowym Planie Rozwoju...
Celem strategicznym NPR jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzen Celem strategicznym NPR jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym

6 Dokumenty opisujące cele, priorytety i działania na lata 2004-2006
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Polityka strukturalna w sektorze rybołówstwa Inne krajowe dokumenty strategiczne takie, jak np. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Narodowa Strategia Zatrudnienia i Zasobów Ludzkich Narodowa Strategia Ochrony Środowiska Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA Narodowa Strategia Rozwoju Transportu Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Strategia Gospodarcza Rządu Przedsiębiorczość – Rozwój - Praca NARODOWY PLAN ROZWOJU Programy Operacyjne INTERREG (MGPiPS) Programy Operacyjne EQUAL (MGPiPS) Ochrona Środowiska Transport Fundusz Spójności (MGPiPS) Inicjatywy Wspólnoty Strategia Funduszu Spójności Projekty Podstawy Wsparcia Wspólnoty (MGPiPS) SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki (MGPiPS SPO Rozwój zasobów ludzkich (MGPiPS SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich (MRiRW) SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (MRiRW) SPO Transport – Gospodarka morska (MI) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (MGPiPS) PO Pomoc techniczna (MGPiPS) UZUPEŁNIENIA PROGRAMU (dla każdego z programów operacyjnych) Projekty

7 Podstawy Wsparcia Wspólnoty odpowiednio SPO i ZPORR
Priorytety Narodowego Planu Rozwoju priorytety sposób wdrażania 1. Wspieranie konkurencyjności sektora przemysłu i usług 1. Wspieranie konkurencyjności sektora przemysłu i usług 2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia Inicjatywy Wspólnotowe - EQUAL 3. Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju i spójności przestrzennej Fundusz Spójności – cz. Transportowa i ochrony środowiska Podstawy Wsparcia Wspólnoty odpowiednio SPO i ZPORR Programy krajowe 4. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie 5. Zwiększenie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów 5. Zwiększenie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów Inicjatywy Wspólnotowe -INTERREG

8 Podstawy Wsparcia Wspólnoty odpowiednio SPO i ZPORR

9 Podstawy Wsparcia Wspólnoty odpowiednio SPO i ZPORR
1. Wspieranie konkurencyjności sektora przemysłu i usług SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb SPO Transport – Gospodarka Morska 5.Zwiększenie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów Program Operacyjny – Pomoc Techniczna Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

10 Kto przygotowuje programy?
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z samorządami województw Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

11 WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI

12 SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki
na podstawie dokumentu z dnia 13 maja 2003 Cel: Poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonującej w warunkach otwartego rynku dwa priorytety Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

13 Działania, które mogą być realizowane w ramach priorytetu 1.
1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

14 Działania, które mogą być realizowane w ramach priorytetu 2.
2.1. Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez doradztwo 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3. Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez inwestycje 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

15 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line
Poddziałanie Budowa platformy elektronicznej usług publicznych, obejmująca w szczególności: Projekty dotyczące oszacowania i realizacji inwestycji w podstawową infrastrukturę umożliwiającą budowę elektronicznej platformy usług publicznych projekty dotyczące usług i aplikacji dla obywateli w ramach elektronicznej platformy usług publicznych Projekty dotyczące usług i aplikacji dla przedsiębiorstw w ramach elektronicznej platformy usług publicznych

16 max. wysokość pomocy – do 100% kosztów kwalifikowanych
Poddziałanie Projekty integracji referencyjnych rejestrów osób i firm Poddziałanie Projekty zwiększające bezpieczeństwo wymiany danych dostarczanych przez przedsiębiorstwa i obywateli do administracji publicznej max. wysokość pomocy – do 100% kosztów kwalifikowanych

17 Uwaga! Beneficjent końcowy – to instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie operacji

18 Beneficjentami końcowymi, czyli instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie powierzonych im działań SPO WKG są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS)

19 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

20 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

21 trzy priorytety 1.) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 2.) Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich 3.) Rozwój lokalny

22 1.) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego infrastruktura drogowa infrastruktura transportu publicznego 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska 1.3. Regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna 1.4. Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego 1.5. Infrastruktura społ. informacyjnego 1.6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach

23 1.1.1 Infrastruktura drogowa
Rodzaje projektów: Budowa, przebudowa lub modernizacja odcinków, dróg, węzłów i skrzyżowań, rond celem m.in. Osiągnięcia standardów UE w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, bezpieczeństwa i ochrony środowiska Budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów mostowych, w tym: wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości

24 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego
Rodzaje projektów: Budowa, przebudowa lub modernizacja odcinków, dróg, węzłów i skrzyżowań, rond celem m.in. Osiągnięcia standardów UE w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, bezpieczeństwa Rodzaje projektów m.in. : Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy sprawności technicznej, efektywności ekonomicznej oraz jakości podróżowania ….

25 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Zagospodarowanie odpadów Poprawa jakości powietrza (syst. ciepłownicze) Zapobieganie powodziom Wsparcie zarządzania ochroną środowiska (pomiary zanieczyszczeń) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

26 1.5. Infrastruktura społ. informacyjnego
Rodzaje projektów: Budowa, przebudowa lub m odernizacja odcinków, dróg, węzłów i skrzyżowań, rond celem m.in. Osiągnięcia standardów UE w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, bezpieczeństwa Rodzaje projektów podobne jak w WKG (komplementarne), m.in. : Budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym Systemy informacji przestrzennej GIS, modernizacja infrastruktury informatycznej Tworzenie lokalnych, publicznych punktów dostępu do internetu

27 2.) Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich
2.1. Rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regionalnego rynku pracy 2.2. Reorientacja zawodowa 2.3. Rozwój kadr regionalnej gospodarki 2.4. Regionalne strategie innowacyjne 2.5. Mikroprzedsiębiorstwa 2.6. Rozwój turystyki

28 2.4. Regionalne strategie innowacyjne
Ze względu na fakt, że Regionalne Strategie Innowacyjne są obecnie na etapie opracowania, w ramach ZPORR w latach powinny być realizowane przede wszystkim projekty w zakresie: tworzenie sprawnego systemu komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji pomiędzy głównymi partnerami/aktorami RSI (kontynuacja procesu rozpoczętego w ramach RSI); bezpośrednie wsparcie finansowe (inwestycyjne) na realizację pilotażowych projektów inwestycyjnych przygotowanych w ramach RSI; przygotowanie projektów wynikających z celów RSI i służących jej realizacji; promocja RSI oraz informowanie na temat konieczności działań proinnowacyjnych w regionie pogłębienie wiedzy na temat zachodzących procesów innowacyjnych oraz zdobycie przez głównych uczestników RSI praktycznych umiejętności w zakresie planowania strategicznego, partnerstwa (networking) oraz zarządzania projektami

29 3.) Rozwój lokalny 3.1. Infrastruktura lokalna
3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych rewitalizacja obszarów miejskich rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych

30 Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska
Dział Współpracy z Zagranicą ul. Akademicka 2A, Gliwice tel fax

31 Dziękuję za uwagę! Zapraszam na stronę:


Pobierz ppt "FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google