Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Perspektywy rozwoju spółdzielczości socjalnej w kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Perspektywy rozwoju spółdzielczości socjalnej w kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO."— Zapis prezentacji:

1 1 Perspektywy rozwoju spółdzielczości socjalnej w kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

2 2 Ustawa o spółdzielniach socjalnych lipiec 2006 Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych maj 2009 Ustawa o promocji zatrudnienia maj 2004 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL SPO RZL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany W PO KL? Czerwiec 2003 Październik 2009 PO FIO

3 3 Spółdzielnie socjalne jako beneficjenci projektów w Priorytetach VI, VII, VIII i IV

4 Bank spółdzielczy Spółdzielnia (pracy?) Spółdzielnia rolnicza Spółdzielnia mieszkan. Spółdzielnia pracy Spółdzielnia socjalna Spółdzielnia spożywców Spółdzielnia pracy Spółdzielnia socjalna Bank spółdzielczy Spółdzielnia mieszkan Spółdzielnia socjalna

5 5 Cel szczegółowy 2 Priorytetu VII: Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Oczekiwane efekty: Zapewnienie funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną (przynajmniej dwie w każdym województwie). 30% przychodów własnych jednostek ekonomii społecznej w ogólnej wartości ich przychodów. Wskaźniki produktu: Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu (40); Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS (350); Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ES (29.000).

6 6 Budowa sieci wsparcia i doradztwa krajowego Wsparcie tworzenia podmiotów Budowa sieci wsparcia regionalnego

7 7 Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2008 r Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej Priorytet V. Pomoc techniczna Na PO FIO przeznaczone jest 60 mln zł rocznie.

8 8 Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2008 r W 2009 roku do PO FIO wnioski zgłosiło 16 spółdzielni socjalnych, z czego w: Priorytecie III – 6 spółdzielni socjalnych; Priorytecie IV – 10 spółdzielni socjalnych; Na łączną kwotę: ,1 zł. Dotację otrzymało 10 spółdzielni (w tym 1 w Priorytecie III) na łączną kwotę: zł. (jeden projekt dwuletni i dziewięć jednorocznych)

9 9 Pakt na rzecz ekonomii społecznej w modernizacji polskiego modelu społecznego 2030 grudzień 2009/ styczeń 2010

10 10 Strony stwierdzają konieczność dokonywania zmian w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, realizującym całość interwencji EFS oraz w programach finansowanych z EFRR (w tym regionalnych programach operacyjnych i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka). Zmiany te powinny zmierzać do zwiększenia efektywności wykorzystania środków, tak aby przyczynić się do zwiększenia liczby trwałych i dobrych miejsc pracy, podniesienia jakości kompetencji osób podejmujących działalność w sektorze ekonomii społecznej, zwłaszcza osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

11 11 Strony uzgadniają, że rekomendacje przedstawione przez Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej będą elementem uzgodnień z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Strony uznają, że istnieje szereg niezbędnych zmian, których wprowadzenie jest możliwe już od 2010 roku. Zakres tych zmian zawarty został w Aneksie do Paktu. Strony zobowiązują się do wsparcia swoich przedstawicieli rekomendujących powyższe zmiany w Komitecie Monitorujących oraz innych gremiach podejmujących decyzję o zmianach.

12 12 Strony uznają za niezbędne uporządkowanie kwestii udzielania pomocy publicznej dla podmiotów ekonomii społecznej. Dlatego też przedstawiciele Zespołu wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego opracują do końca 2009 r. dokument określający reguły pomocy publicznej dla podmiotów ekonomii społecznej.

13 13 Aneks: Koncentracja wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania spółdzielni, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej, (Poddziałanie 7.2.2). Wprowadzenie w powyższym poddziałaniu możliwości tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby prawne, z zastrzeżeniem, że spółdzielnie takie mogą powstawać w obszarach usług socjalnych.

14 14 Aneks: Obligatoryjne wprowadzenie zasady korzystania z klauzul społecznych w projektach Priorytetu VI i VII PO KL Promocja ekonomii społecznej wśród osób z małych miejscowości oraz obszarów wiejskich, Rozwiązanie to można osiągnąć poprzez wprowadzanie kryteriów strategicznych do Planów działań Priorytetu VII.

15 15 Inne elementy strategii działania: Skoordynowanie wsparcia Programu Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki; Wprowadzenie możliwości tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych w ramach projektów systemowych OPS i PCPR; Kampania promocyjna nowych zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych, działalności pożytku publicznego oraz zamówieniach publicznych


Pobierz ppt "1 Perspektywy rozwoju spółdzielczości socjalnej w kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google