Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interreg III B CADSES Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interreg III B CADSES Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej."— Zapis prezentacji:

1 Interreg III B CADSES Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

2

3 Główne cele programu: promowanie integracji terytorialnej oraz spójności społeczno-gospodarczej w obszarze CADSES, rozwój i poprawa konkurencyjności regionów, ochrona środowiska oraz dziedzictwa naturalnego i kulturowego Formy współpracy: współpraca sieciowa, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz opracowywanie wspólnych strategii w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, realizacja projektów pilotażowych ilustrujących rezultaty współpracy ponadnarodowej (niewielkie inwestycje, studia wykonalności itp.)

4 Interreg III B CADSES Priorytety i działania programu: Priorytet 1 - wspieranie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno gospodarczej. Działanie 1.1 - wspieranie wdrażania wspólnych strategii, Działanie 1.2 - kształtowanie rozwoju miast, Działanie 1.3 - kształtowanie rozwoju obszarów wiejskich, Działanie 1.4 - oddziaływanie przestrzenne imigracji

5 Priorytet 2 - wydajne i zrównoważone systemy transportowe oraz dostęp do społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 - rozwój sprawnych systemów transportowych wspomagających zrównoważony rozwój, Działanie 2.2 - poprawa dostępu do wiedzy i społeczeństwa informacyjnego Priorytet 3 - zarządzanie krajobrazem oraz dziedzictwem naturalnym i kulturowym Działanie 3.1 - ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, Działanie 3.2 - ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego, Działanie 3.3 - ochrona i rozwój krajobrazu.

6 Priorytet 4 - ochrona środowiska, gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie ryzyku Działanie 4.1 - wspieranie ochrony środowiska i gospodarowania zasobami, Działanie 4.2 - wspieranie zarządzania kryzysowego i zapobiegania katastrofom, Działanie 4.3 - wspieranie zintegrowanej gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej

7 Kryteria wyboru projektów zgodność z europejskimi i krajowymi zasadami rozwoju przestrzennego, przyczynianie się do ekonomicznej i społecznej integracji obszaru CADSES, co najmniej dwaj finansujący partnerzy z różnych krajów uczestniczących w programie, gwarancja współfinansowania ze środków krajowych (min. 25%), szczegółowy opis rezultatów i jasno sformułowany cel umożliwiający ocenę realizacji programu, niepowielanie prac już realizowanych

8 Beneficjenci: władze krajowe, regionalne i lokalne, uczelnie, ośrodki badawczo-naukowe, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni... /decyduje odniesienie do zagadnień rozwoju przestrzennego/ Instytucje programu: Komitet Monitorujący Komitet Sterujący Instytucja Zarządzająca i Płatnicza Wspólny Sekretariat Techniczny ponadnarodowe punkty kontaktowe krajowe punkty kontaktowe

9 Kraje będące uczestnikami składają list intencyjny w sprawie współpracy Komitet Monitorujący MC kontroluje program Komitet Sterujący SC wybiera projekty Komitety Krajowe NC wydają rekomendacje krajowe wyznaczenie członków MC, SC i NC MA, PA, MC i SC są wspierane przez JTS MC zatwierdza program pracy JTS Instytucja Płatnicza PA Instytucja Zarządzająca MA Memorandum o porozumieniu Partner Wiodący Projektu LP MA zawiera umowę z LP Wspólny Sekretariat Techniczny w Dreźnie Punkty kontaktowe CADSES CCP w każdym kraju członkowskim Państwa członkowskie MS CADSES -schemat organizacyjny

10 Rezultaty pierwszej rundy projektowej: przedłożono 88 wniosków projektowych, 34 projekty zostały zatwierdzone, ok. 400 partnerów z 16 krajów (4 UE), średnia liczba partnerów w projekcie - 11-12, wielkość projektów (wartość dofinansowania z ERDF) 0,5 - 2,8 mln. euro, średnia wielkość projektu: 1,5 mln. euro 11 projektów z udziałem polskich partnerów

11 Liczba projektów z udziałem partnerów z poszczególnych krajów UE Kraj Partnera Wiodącego AustriaNiemcyGrecjaWłochy Liczba projektów

12 Udział partnerów spoza UE w projektach Liczba partnerów w projektach

13 Projekty / priorytety Liczba projektów Priorytet 1 - Rozwój przestrzenny Priorytet 4 - Ochrona środowiska / Zarządzanie zasobami Priorytet 3 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe Priorytet 2 - Systemy transportowe

14 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Wydział Rozwoju Regionalnego w Katowicach - krajowy punkt kontaktowy Interreg III B CADSES Info: wrrk@mg.gov.pl www.interreg.gov.pl www.cadses.net


Pobierz ppt "Interreg III B CADSES Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google