Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Najważniejszy w każdym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Najważniejszy w każdym."— Zapis prezentacji:

1 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Najważniejszy w każdym działaniu jest początek (Platon) Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - jako punkt wyjścia do realizacji planów energetycznych gmin

2 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 2 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE

3 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 3 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE OBLIGATORYJNE 1.Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe MOŻLIWE i/lub KONIECZNE 2.Opracowanie projektu planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 3.Opracowywanie biznes planów poszczególnych inwestycji przewidzianych w planie gospodarki energetycznej gminy 4.Realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych (modernizacyjnych) 5.Finansowanie 6.Eksploatacja gminnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Działania gminy w zakresie planowania i realizacji zaspokojenia popytu na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe

4 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 4 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE USTAWODAWSTWO w zakresie strategii na tradycyjnych rynkach gminnych i rynkach nowych usług 1)ustawa o samorządzie gminnym (1990) 2)ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (1994) 3)ustawa o gospodarce komunalnej (1996) 4)ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1996) 5)ustawa Prawo energetyczne (1997) 6)ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (2001) 7)ustawa Prawo ochrony środowiska (2001) 8)ustawa o odpadach (2001)

5 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 5 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zakres współpracy z innymi gminami W szczególności art. 19 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne stanowi, że projekt założeń powinien określać:

6 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 6 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym harmonogram realizacji zadań przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania Art. 20 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne stanowi, że projekt planu powinien zawierać:

7 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 7 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE

8 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 8 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE Etapy opracowania projektu założeń 1.Pozyskania niezbędnych danych ze strony Gminy, odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych 2.Wykonanie części tekstowej i graficznej 3.Uzgodnienia – opiniowanie przez Samorząd Województwa i Wojewodę, wyłożenie do publicznego wglądu 4.Uchwalenie przez Radę Gminy

9 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 9 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE Termin wykonania (bez opiniowania): styczeń – czerwiec 2001 (tekst i mapy: maj, czerwiec 2001) Całkowita powierzchnia Gminy: 3 873 ha Liczba ludności: 10 831 Wykonawcy: PARTNER NA RYNKU ENERGII Sp. z o.o. Oddział Gliwice BSPiR ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A. Wymagania projektu założeń: ustawa z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne wymogi określone w zapytaniu ofertowym Urzędu Gminy na wykonanie opracowania, oferta Wykonawcy na wykonanie projektu założeń, zapisy umowy CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WYKONANIA PRZYKŁADOWEGO PROJEKTU

10 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 10 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WYKONANIA PRZYKŁADOWEGO PROJEKTU

11 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 11 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Możliwości realizacji w Gminie Gierałtowice wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w źródle kogeneracyjnym – ekologiczny i ekonomiczny sposób dostawy mediów przy założeniu pracy agregatu w sezonie i poza sezonem grzewczym układy kogeneracyjne oparte na silnikach spalinowych lub turbinach gazowych o mocach od kilkunastu kilowatów do kilku megawatów zabudowa agregatu kogeneracyjnego na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej w jednym z Sołectw Gminy powołanie zespołu zadaniowego ds. utworzenia PM/PI oraz rozwoju gospodarki skojarzonej w Gminie kawiarnia internetowa – usługi dodane dla społeczności gminnej PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE

12 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 12 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstw PM/PI i ich sieci związane są następujące obszary zadań własnych gmin: zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM, A PRZEDSIĘBIORSTWA PM/PI

13 www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 13 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE brak ograniczeń w dysponowaniu przez gminę jej majątkiem konieczność podejmowania decyzji w sposób zgodny z ustawą, tzn. przez właściwe organa gminy w celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymiWNIOSKI: gmina może wnosić mienie komunalne do powołanej przez siebie spółki prawa handlowego, jak też może wnosić mienie komunalne jako swój udział w spółkach prawa handlowego gmina może uczestniczyć w przedsiębiorstwach PM/PI USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM, A PRZEDSIĘBIORSTWA PM/PI


Pobierz ppt "Www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Najważniejszy w każdym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google