Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Najważniejszy w każdym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Najważniejszy w każdym."— Zapis prezentacji:

1 Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Najważniejszy w każdym działaniu jest początek (Platon) Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - jako punkt wyjścia do realizacji planów energetycznych gmin

2 Gliwice, 14 luty 2004 r. 2 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE

3 Gliwice, 14 luty 2004 r. 3 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE OBLIGATORYJNE 1.Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe MOŻLIWE i/lub KONIECZNE 2.Opracowanie projektu planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 3.Opracowywanie biznes planów poszczególnych inwestycji przewidzianych w planie gospodarki energetycznej gminy 4.Realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych (modernizacyjnych) 5.Finansowanie 6.Eksploatacja gminnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Działania gminy w zakresie planowania i realizacji zaspokojenia popytu na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe

4 Gliwice, 14 luty 2004 r. 4 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE USTAWODAWSTWO w zakresie strategii na tradycyjnych rynkach gminnych i rynkach nowych usług 1)ustawa o samorządzie gminnym (1990) 2)ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (1994) 3)ustawa o gospodarce komunalnej (1996) 4)ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1996) 5)ustawa Prawo energetyczne (1997) 6)ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (2001) 7)ustawa Prawo ochrony środowiska (2001) 8)ustawa o odpadach (2001)

5 Gliwice, 14 luty 2004 r. 5 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zakres współpracy z innymi gminami W szczególności art. 19 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne stanowi, że projekt założeń powinien określać:

6 Gliwice, 14 luty 2004 r. 6 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym harmonogram realizacji zadań przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania Art. 20 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne stanowi, że projekt planu powinien zawierać:

7 Gliwice, 14 luty 2004 r. 7 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE

8 Gliwice, 14 luty 2004 r. 8 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE Etapy opracowania projektu założeń 1.Pozyskania niezbędnych danych ze strony Gminy, odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych 2.Wykonanie części tekstowej i graficznej 3.Uzgodnienia – opiniowanie przez Samorząd Województwa i Wojewodę, wyłożenie do publicznego wglądu 4.Uchwalenie przez Radę Gminy

9 Gliwice, 14 luty 2004 r. 9 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE Termin wykonania (bez opiniowania): styczeń – czerwiec 2001 (tekst i mapy: maj, czerwiec 2001) Całkowita powierzchnia Gminy: ha Liczba ludności: Wykonawcy: PARTNER NA RYNKU ENERGII Sp. z o.o. Oddział Gliwice BSPiR ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A. Wymagania projektu założeń: ustawa z dnia r. - Prawo energetyczne wymogi określone w zapytaniu ofertowym Urzędu Gminy na wykonanie opracowania, oferta Wykonawcy na wykonanie projektu założeń, zapisy umowy CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WYKONANIA PRZYKŁADOWEGO PROJEKTU

10 Gliwice, 14 luty 2004 r. 10 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WYKONANIA PRZYKŁADOWEGO PROJEKTU

11 Gliwice, 14 luty 2004 r. 11 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Możliwości realizacji w Gminie Gierałtowice wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w źródle kogeneracyjnym – ekologiczny i ekonomiczny sposób dostawy mediów przy założeniu pracy agregatu w sezonie i poza sezonem grzewczym układy kogeneracyjne oparte na silnikach spalinowych lub turbinach gazowych o mocach od kilkunastu kilowatów do kilku megawatów zabudowa agregatu kogeneracyjnego na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej w jednym z Sołectw Gminy powołanie zespołu zadaniowego ds. utworzenia PM/PI oraz rozwoju gospodarki skojarzonej w Gminie kawiarnia internetowa – usługi dodane dla społeczności gminnej PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE

12 Gliwice, 14 luty 2004 r. 12 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstw PM/PI i ich sieci związane są następujące obszary zadań własnych gmin: zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM, A PRZEDSIĘBIORSTWA PM/PI

13 Gliwice, 14 luty 2004 r. 13 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE brak ograniczeń w dysponowaniu przez gminę jej majątkiem konieczność podejmowania decyzji w sposób zgodny z ustawą, tzn. przez właściwe organa gminy w celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymiWNIOSKI: gmina może wnosić mienie komunalne do powołanej przez siebie spółki prawa handlowego, jak też może wnosić mienie komunalne jako swój udział w spółkach prawa handlowego gmina może uczestniczyć w przedsiębiorstwach PM/PI USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM, A PRZEDSIĘBIORSTWA PM/PI


Pobierz ppt "Www.partnerre.com.pl www.toe.plM.Kulesa. Gliwice, 14 luty 2004 r. 1 Przedsiębiorstwa PM/PI Mała i średnia przedsiębiorczość TOE Najważniejszy w każdym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google