Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak

2 Możliwości dofinansowania projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020

3 Umowa Partnerstwa Kontrakt pomiędzy Polską a Komisją Europejską,
w którym pokażemy w jaki sposób chcemy zainwestować fundusze unijne. Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne podlegają negocjacjom z Komisją Europejską. Ponadto, równolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem zmian prawnych, które będą dostosowane do zapisów rozporządzeń na kolejną perspektywę budżetową. 3 3

4 Miejsce Umowy Partnerstwa w europejskim i krajowym systemie dokumentów strategicznych
Europa 2020 Zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski Pakiet rozporządzeń UE na lata Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategie Zintegrowane w tym Krajowa Strategia rozwoju Regionalnego Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Umowa Partnerstwa 4 4

5 Podstawy Wypracowania Umowy Partnerstwa
Ankiety z regionów Doświadczenia z poprzednich perspektyw Analizy i raporty UMOWA PARTNERSTWA Opinie partnerów społecznych i gospodarczych Debaty 5 5

6 Cele Wykorzystania środków UE
Celem w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 jest Oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej i terytorialnej (przez likwidowanie istniejących barier rozwojowych) i podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. Cel ten będzie realizowany w ramach trzech obszarów: Wsparcie dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Podnoszenie sprawności i efektywności państwa Poprzez wszystkie 11 celów tematycznych wynikających z projektów rozporządzeń UE 6 6

7 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
CEL TEMATYCZNY NR 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Wspieranie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi Zakup wyników prac B+R/technologii, Wsparcie dla IOB oraz koordynatorów klastrów, Poprawa jakości wyników prac badawczo-rozwojowych, Ukierunkowanie działań B+R w sektorze publicznym na rozwój gospodarczy kraju, Rozwój kadr nauki i przedsiębiorstw zaangażowanych w prowadzenie badań naukowych, Zwiększenie powiązań pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami, Rozwój instrumentów finansowania B+R oraz innowacji, 7 7

8 Zwiększenie zastosowania TIK w usługach publicznych,
CEL TEMATYCZNY NR 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Kompleksowy rozwój cyfrowy: równomierny rozwój sieci szerokopasmowych, usług i treści dostępnych w sieci oraz kompetencji cyfrowych społeczeństwa, Budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu na obszarach, gdzie nie można zapewnić dostępu na warunkach rynkowych, Zwiększenie zastosowania TIK w usługach publicznych, Wsparcie TIK w MŚP, jako innowacyjnych rozwiązań elektronicznych. 8 8

9 Rozwój instrumentów inżynierii finansowej,
CEL TEMATYCZNY NR 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Rozwój instrumentów inżynierii finansowej, Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości Zwiększenie wykorzystywania przez przedsiębiorstwa rozwiązań innowacyjnych, Wsparcie w zakresie zwiększenia wydajności pracy i redukcji kosztów gospodarowania związanych z zużyciem surowców i energii, Wsparcie podnoszenia wysokich kwalifikacji w zakresie zarządzania, Stymulowanie i rozwijanie różnicowania działalności gospodarczej, w tym pozarolniczej i okołorolniczej na obszarach wiejskich, Wsparcie rozszerzania działalności gospodarczej w dziedzinach, w których kraj lub region może uzyskać przewagę konkurencyjną. 9 9

10 Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki,
CEL TEMATYCZNY NR 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii Wsparcie dla produkcji energii z OZE skoordynowane z krajowym systemem wsparcia, wykorzystanie instrumentów finansowych, Obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich 10 10

11 efektywne gospodarowanie wodą
CEL TEMATYCZNY NR 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem usprawnienie koordynacji działań, zwiększenie skuteczności i wydajności w dziedzinie zapobiegania zagrożeniom, wzmocnienie zdolności systemowych, uproszczenie struktur, efektywne gospodarowanie wodą Zwiększenie zabezpieczenia obszarów miejskich przez niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi wybór metod odpowiadających rzeczywistym potrzebom regionów i zróżnicowanym warunkom obszaru Polski Rozwój systemów zarządzania zagrożeniami 11 11

12 Zachowanie i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych
CEL TEMATYCZNY NR 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami Zachowanie i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych Działania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami Poprawa jakości środowiska miejskiego Zachowanie i efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych 12 12

13 CEL TEMATYCZNY NR 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych zapewnienie wysokiej jakości powiązań drogowych i kolejowych (TEN-T), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz żeglugi (TEN-T), ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne zwiększenie mobilności wewnątrzregionalnej – powiązania uzupełniające krajową sieć transportową (drogowe i kolejowe), zwiększenie udziału/ rozwój transportu publicznego w systemach transportowych miast, usprawnienie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego, poprawa zdolności do magazynowania energii elektrycznej i gazu ziemnego 13 13

14 Wspieranie osób młodych (15-24 lata) w wejściu na rynek pracy,
CEL TEMATYCZNY NR 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wspieranie osób młodych (15-24 lata) w wejściu na rynek pracy, Poprawa efektywności instytucji rynku pracy, Poprawa mobilności zawodowej i terytorialnej pracowników, Działania wspierające zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych, Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, Wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Wprowadzenie rozwiązań zapewniających szerszy dostęp do opieki nad osobami zależnymi, Wspieranie działań dotyczących ochrony zdrowia. 14 14

15 Działania dotyczące aktywizacji zawodowej,
CEL TEMATYCZNY NR 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Poszerzanie i lepsze dopasowanie oferty wsparcia do osób wykluczonych, Działania dotyczące aktywizacji zawodowej, Działania profilaktyczne skierowane do rodzin w trudnej sytuacji, Zmiana lub podnoszenie kwalifikacji oraz przystosowanie miejsc pracy i rozwój usług, Poprawa współpracy służb publicznych, Deinstytucjonalizacja usług i rozwój rodzinnych i środowiskowych form wsparcia dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem, bądź wykluczonych, Wsparcie sektora ekonomii społecznej, Zwiększanie jakości i dostępu do usług publicznych-społecznych. 15 15

16 Poprawa jakości pracy szkół, uczelni i innych instytucji edukacyjnych,
CEL TEMATYCZNY NR 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie Lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb gospodarki, Poprawa jakości pracy szkół, uczelni i innych instytucji edukacyjnych, Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, Poprawa kompetencji nauczycieli, Zwiększenie liczby studentów na kierunkach ważnych dla gospodarki, Poprawa jakości i promocja kształcenia zawodowego, Poprawa pozycji polskich szkół wyższych na rynku europejskim i światowym, Tworzenie warunków do podwyższania lub zmiany kompetencji wśród osób dorosłych. 16 16

17 poprawa istniejącego prawa,
Cel tematyczny nr 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprawa istniejącego prawa, poprawa jakości procesu legislacyjnego, który powinien prowadzić do przyjmowania prawa wyższej jakości. skrócenie czasu wydawania decyzji, poprawa jakości wydawanych decyzji, spadek kosztów uzyskania decyzji, wzrost pewności i zaufania do instytucji wydających decyzje, wzrost otwartości instytucji publicznych 17 17

18 18 18

19 RPO WM 19 19

20 Cel główny RPO WM będzie realizowany poprzez 3 cele szczegółowe:
Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Cel główny RPO WM będzie realizowany poprzez 3 cele szczegółowe: Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach. Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu 20 20

21 21 21

22 22 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 27 27

28 28 28

29 29 29

30 30 30

31 31 31

32 32 32

33 PO IR 33 33

34 Cel: wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Cel: wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R Cel: wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 34 34

35 Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Oś priorytetowa 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Cel: wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 35 35

36 PO WER 36 36

37 Program Wiedza Edukacja Rozwój zapewnia wsparcie rozwiązań systemowych w zakresie rynku pracy i integracji społecznej oraz edukacji. W programie zostało przewidziane również dofinansowanie dla uczelni wyższych oraz dla projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.

38 W ramach PO WER wspierane będą obszary zatrudnienia i mobilności pracowników,włączenia społecznego i walki z ubóstwem, inwestowania w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz wzmacniania sprawności i efektywności państwa. Środki unijne dla PO WER pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz, w przypadku pierwszej osi priorytetowej także z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (ang. Youth Employment Initiative – YEI).

39 Osie priorytetowe PO WER
Oś I Osoby młode na rynku pracy Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Oś VI Pomoc Techniczna

40 Młode osoby na rynku pracy
Wsparcie ludzi młodych, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej.

41 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

42 dla gospodarki i rozwoju
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Rozwój szkolnictwa wyższego (np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem).

43 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk publicznych, wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej, rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

44 Wsparcie dla obszaru zdrowia
Przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych (głównie poprzez działania profilaktyczne), wspieranie systemu kształcenia zawodowego, przeddyplomowego i podyplomowego kadr medycznych, poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

45 W PO WER znalazły się następujące formy wsparcia:
Szkolenia Doradztwo Dotacje Środki bezzwrotne przekazywane na realizację projektów wpisujących się w cele i specyfikę programu. W programie Wiedza Edukacja Rozwój dotacje będą dostępne, w ramach projektów, jako jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób młodych w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy.

46 4) Instrumenty zwrotne Instrumenty zwrotne to alternatywa dla dotacji. W PO WER z instrumentów zwrotnych, w tym pożyczek, poręczeń oraz social venture capital* będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej. 5) Praktyki, staże, kursy 6) Zatrudnienie subsydiowane Forma wsparcia dla pracodawców i pracowników. Przedsiębiorcom stwarza możliwość przyjęcia dodatkowego pracownika, bez obciążenia kosztami zatrudnienia Pracownicy mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego. 7) Programy mobilnościowe 8) Badania i analizy

47 *Venture capital: jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie wejścia kapitałowego. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia.

48 PO IiŚ 48 48

49 49 49

50 50 50

51 51 51

52 Dziękuję za uwagę 52 52


Pobierz ppt "Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google