Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie środków europejskich w latach w województwie dolnośląskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie środków europejskich w latach w województwie dolnośląskim"— Zapis prezentacji:

1

2 Wykorzystanie środków europejskich w latach 2007-2013 w województwie dolnośląskim

3 PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ
INFRASTRUKTURA SPORTOWA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - SAKSONIA CZECHY - POLSKA

4 PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
24 mln - 88 obiektów

5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
204 mln – 53 obiekty 6.2 TURYSTYKA AKTYWNA 86 mln - 19 obiektów 7.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 27 mln obiekty 7.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH 71 mln - 21 obiektów 9.1 ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W MIASTACH POWYŻEJ 10 TYS. MIESZKAŃCÓW mln - 11 obiektów

6 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Łącznie w latach zrealizowano 12 PROJEKTÓW W OBSZARZE SPORTU w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na kwotę blisko 26 mln zł m.inn. „Akademia Euro”, ”Wolontariat - Włącz się!” „Edukacja dla sportu”, ”Menadżer na medal”, ”Połączeni sportem” ,”Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”, ”Strategie na medal”, ”Specjalistki w turystyce”, ”Zarządzaj na sportowo” , ”World Games 2017”

7 Zarys regionalnego programu operacyjnego 2014-2020
Osie priorytetowe 1. Przedsiębiorstwa i innowacje (EFRR) 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (EFRR) 3. Gospodarka niskoemisyjna (EFRR) 4. Środowisko i zasoby (EFRR) 5. Transport (EFRR) 6. Infrastruktura społeczna (EFRR) 7. Rynek pracy (EFS) 8. Włączenie społeczne (EFS) 9. Edukacja i nauka (EFS)

8 Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS)
Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo: •Identyfikacja potrzeb osób poszukujących pracy oraz pracodawców •Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, w tym także doradztwo dla pracodawców •Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców •Programy aktywizacji zawodowej •Wspieranie mobilności zawodowej Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian •Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP •Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników •Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

9 Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS)
Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy: •Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy •Identyfikacja potrzeb osób poszukujących pracy •Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe •Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób młodych •Programy aktywizacji zawodowej dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców; •Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego •Wspieranie mobilności zawodowej osób młodych

10 Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS)
Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy •Bezzwrotne wsparcie dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: O przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; O wsparcie pomostowe udzielane w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej; O doradztwo oraz szkolenia; •Instrumenty zwrotne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej •Dotacje na spłatę pożyczki dla osób, które skorzystały z pożyczki/kredytu na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; •Działania wspierające utworzenie nowych miejsc pracy w MŚP: szkolenia w związku z zatrudnieniem bądź promesą zatrudnienia

11 Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS)
Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego: •Wdrażanie idei flexicurity w przedsiębiorstwach; •Opieka nad dziećmi do lat 3; •Kompleksowe programy powrotu do pracy po przerwie związanej z rodzeniem i wychowaniem dzieci •Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad osobami zależnymi, Aktywne i zdrowe starzenie się •Programy przekwalifikowania pracowników •Priorytetowe programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej służące wspieraniu aktywności zawodowej •Programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych,

12 Oś priorytetowa: Włączenie społeczne(EFS)
Aktywna integracja •Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym •Programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych •Świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) •Wsparcie organizacji opieki nad osobami zależnymi Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych •Wparcie dla funkcjonowania podmiotów gospodarki społecznej •Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej

13 Oś priorytetowa: Edukacja i Nauka (EFS)
Zapewnienie równego dostępu do edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego: Przedszkola: •Tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków edukacji przedszkolnej •Bony na edukację przedszkolną Edukacja podstawowa i gimnazjalna i kształcenie ponadgimazjalne: •Programy rozwojowe dla szkół obejmujące także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli •Podnoszenia kwalifikacji nauczycieli np. w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie: •Koncentracja na kluczowych kompetencjach w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjno komunikacyjnych •Kształcenie na poziomie średnim oraz policealnym dla osób dorosłych

14


Pobierz ppt "Wykorzystanie środków europejskich w latach w województwie dolnośląskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google