Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFRASTRUKTURA SPORTOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFRASTRUKTURA SPORTOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU."— Zapis prezentacji:

1

2

3 INFRASTRUKTURA SPORTOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - SAKSONIA POLSKA - SAKSONIA CZECHY - POLSKA CZECHY - POLSKA PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - SAKSONIA POLSKA - SAKSONIA CZECHY - POLSKA CZECHY - POLSKA

4 PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 24 mln - 88 obiektów

5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 204 mln – 53 obiekty 6.2 TURYSTYKA AKTYWNA 86 mln - 19 obiektów 7.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 27 mln - 2 obiekty 7.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH 71 mln - 21 obiektów 9.1 ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W MIASTACH POWYŻEJ 10 TYS. MIESZKAŃCÓW 20 mln - 11 obiektów

6 Łącznie w latach 2007-2013 zrealizowano 12 PROJEKTÓW W OBSZARZE SPORTU w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na kwotę blisko 26 mln zł m.inn. Akademia Euro, Wolontariat - Włącz się! Edukacja dla sportu, Menadżer na medal, Połączeni sportem,Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy, Strategie na medal, Specjalistki w turystyce, Zarządzaj na sportowo, World Games 2017 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

7 Zarys regionalnego programu operacyjnego 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Przedsiębiorstwa i innowacje (EFRR) 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (EFRR) 3. Gospodarka niskoemisyjna (EFRR) 4. Środowisko i zasoby (EFRR) 5. Transport (EFRR) 6. Infrastruktura społeczna (EFRR) 7. Rynek pracy (EFS) 8. Włączenie społeczne (EFS) 9. Edukacja i nauka (EFS) Osie priorytetowe 1. Przedsiębiorstwa i innowacje (EFRR) 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (EFRR) 3. Gospodarka niskoemisyjna (EFRR) 4. Środowisko i zasoby (EFRR) 5. Transport (EFRR) 6. Infrastruktura społeczna (EFRR) 7. Rynek pracy (EFS) 8. Włączenie społeczne (EFS) 9. Edukacja i nauka (EFS)

8 8 Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS) Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo: Identyfikacja potrzeb osób poszukujących pracy oraz pracodawców Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, w tym także doradztwo dla pracodawców Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców Programy aktywizacji zawodowej Wspieranie mobilności zawodowej Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo: Identyfikacja potrzeb osób poszukujących pracy oraz pracodawców Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, w tym także doradztwo dla pracodawców Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców Programy aktywizacji zawodowej Wspieranie mobilności zawodowej Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

9 9 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy: Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Identyfikacja potrzeb osób poszukujących pracy Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób młodych Programy aktywizacji zawodowej dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców; Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego Wspieranie mobilności zawodowej osób młodych Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy: Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Identyfikacja potrzeb osób poszukujących pracy Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób młodych Programy aktywizacji zawodowej dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców; Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego Wspieranie mobilności zawodowej osób młodych Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS)

10 10 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Bezzwrotne wsparcie dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: O przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; O wsparcie pomostowe udzielane w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej; O doradztwo oraz szkolenia; Instrumenty zwrotne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej Dotacje na spłatę pożyczki dla osób, które skorzystały z pożyczki/kredytu na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; Działania wspierające utworzenie nowych miejsc pracy w MŚP: szkolenia w związku z zatrudnieniem bądź promesą zatrudnienia Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Bezzwrotne wsparcie dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: O przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; O wsparcie pomostowe udzielane w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej; O doradztwo oraz szkolenia; Instrumenty zwrotne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej Dotacje na spłatę pożyczki dla osób, które skorzystały z pożyczki/kredytu na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; Działania wspierające utworzenie nowych miejsc pracy w MŚP: szkolenia w związku z zatrudnieniem bądź promesą zatrudnienia Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS)

11 11 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego: Wdrażanie idei flexicurity w przedsiębiorstwach; Opieka nad dziećmi do lat 3; Kompleksowe programy powrotu do pracy po przerwie związanej z rodzeniem i wychowaniem dzieci Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad osobami zależnymi, Aktywne i zdrowe starzenie się Programy przekwalifikowania pracowników Priorytetowe programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej służące wspieraniu aktywności zawodowej Programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych, Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego: Wdrażanie idei flexicurity w przedsiębiorstwach; Opieka nad dziećmi do lat 3; Kompleksowe programy powrotu do pracy po przerwie związanej z rodzeniem i wychowaniem dzieci Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad osobami zależnymi, Aktywne i zdrowe starzenie się Programy przekwalifikowania pracowników Priorytetowe programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej służące wspieraniu aktywności zawodowej Programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych, Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS)

12 Aktywna integracja Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych Świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) Wsparcie organizacji opieki nad osobami zależnymi Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Wparcie dla funkcjonowania podmiotów gospodarki społecznej Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej Aktywna integracja Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych Świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) Wsparcie organizacji opieki nad osobami zależnymi Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Wparcie dla funkcjonowania podmiotów gospodarki społecznej Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej Oś priorytetowa: Włączenie społeczne(EFS)

13 13 Zapewnienie równego dostępu do edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego: Przedszkola: Tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków edukacji przedszkolnej Bony na edukację przedszkolną Edukacja podstawowa i gimnazjalna i kształcenie ponadgimazjalne: Programy rozwojowe dla szkół obejmujące także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli Podnoszenia kwalifikacji nauczycieli np. w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie: Koncentracja na kluczowych kompetencjach w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjno komunikacyjnych Kształcenie na poziomie średnim oraz policealnym dla osób dorosłych Zapewnienie równego dostępu do edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego: Przedszkola: Tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków edukacji przedszkolnej Bony na edukację przedszkolną Edukacja podstawowa i gimnazjalna i kształcenie ponadgimazjalne: Programy rozwojowe dla szkół obejmujące także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli Podnoszenia kwalifikacji nauczycieli np. w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie: Koncentracja na kluczowych kompetencjach w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjno komunikacyjnych Kształcenie na poziomie średnim oraz policealnym dla osób dorosłych Oś priorytetowa: Edukacja i Nauka (EFS)

14


Pobierz ppt "INFRASTRUKTURA SPORTOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google