Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM EWIDENCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013 - pierwsze podsumowania ( www.rpo.umwd.pl ) www.rpo.umwd.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM EWIDENCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013 - pierwsze podsumowania ( www.rpo.umwd.pl ) www.rpo.umwd.pl."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM EWIDENCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013 - pierwsze podsumowania ( www.rpo.umwd.pl ) www.rpo.umwd.pl Wrocław, 9.12.2005 Sławomir Sobieszek Sławomir Sobieszek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 Najważniejsze cele sytemu: sprawdzenie założeń Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z oczekiwaniami potencjalnych wnioskodawców; sprawdzenie założeń Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z oczekiwaniami potencjalnych wnioskodawców; zebranie propozycji potencjalnych beneficjentów, rodzajów projektów, wskaźników monitoringu, itp. pod potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego i sektorowych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych dla okresu programowania 2007-2013; zebranie propozycji potencjalnych beneficjentów, rodzajów projektów, wskaźników monitoringu, itp. pod potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego i sektorowych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych dla okresu programowania 2007-2013; pozyskanie informacji, które mogą posłużyć do dalszych analiz związanych z oczekiwaniami podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego. pozyskanie informacji, które mogą posłużyć do dalszych analiz związanych z oczekiwaniami podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego. Zgłaszanie propozycji: I etap: do 9.12.2005; II etap do 31.01.2006

3 www.umwd.pl

4

5

6 Karta przedsięwzięcia: A. A.Tytuł przedsięwzięcia B. B.Dane jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie B.1. Typ/charakter jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie, B.2. Nazwa jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie B.3. Adres jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie B.4. Dane osoby koordynującej przedsięwzięcie C. Zgodność przedsięwzięcia z aktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (SRWD) C.1. Sfera C.2. Priorytet C.3. Działanie

7 D. Charakterystyka przedsięwzięcia D.1. Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia D.2. Krótki opis przedsięwzięcia D.3. Czy przedsięwzięcie zawiera się w opracowaniach strategicznych o charakterze lokalnym D.4. Planowane produkty wynikające z realizacji przedsięwzięcia D.5. Planowane rezultaty wynikające z realizacji przedsięwzięcia D.6. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia D.7. Przewidywany plan finansowy przedsięwzięcia D.7.a. Harmonogram finansowania przedsięwzięcia w rozbiciu na poszczególne lata programowania D.7.b. Źródła finansowania przedsięwzięcia w rozbiciu na poszczególne lata programowania

8 D.8. Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji D.8.1. Czy przedsięwzięcie jest wyłącznie na etapie pomysłu? D.8.2. Czy przedsięwzięcie jest zgodne z dokumentami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego? D.8.3. Czy na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja wstępna? D.8.4. Czy przedsięwzięcie posiada pełną dokumentację techniczną? D.8.5. Czy jednostka zgłaszająca przedsięwzięcie posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji przedsięwzięcia? D.8.6. Czy przedsięwzięcie posiada zabezpieczenie środków finansowych? D.9. Znaczenie przedsięwzięcia dla jednostki zgłaszającej D.10. Stopień ważności przedsięwzięcia w stosunku do innych przedsięwzięć wprowadzonych przez jednostkę zgłaszającą do Systemu ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie programowania 2007 – 2013

9 D.11. Wpływ przedsięwzięcia na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej D.11.1. Jaki wpływ ma przedsięwzięcie na politykę równości szans? D.11.2. Jaki wpływ ma przedsięwzięcie na politykę ochrony środowiska? D.11.3. Jaki wpływ ma przedsięwzięcie na rozwój społeczeństwa informacyjnego? E. Okoliczności istotne dla realizacji przedsięwzięcia E.1. Czy przedsięwzięcie jest częścią projektu zintegrowanego? E.2. Czy w realizację przedsięwzięcia będzie zaangażowanych kilka podmiotów? E.3. Doświadczenia wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów i o podobnej skali E.4. Inne okoliczności istotne dla realizacji przedsięwzięcia

10 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.: Dolny Śląsk europejskim regionem węzłowym Cel nadrzędny SRWD do 2020 r.: Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju Cel gospodarczy: Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska Cel przestrzenny: Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu Cel społeczny: Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich, twórczych i otwartych na świat

11 Podsumowanie I etapu: Zgłoszono do 9.12.2005 r. 1063 propozycje przedsięwzięć: 1. Sfera gospodarcza1. Sfera gospodarcza - 74 2. Sfera przestrzenna2. Sfera przestrzenna - 673 3. Sfera społeczna3. Sfera społeczna – 315 Sfera gospodarcza (74) - priorytety: 1.1 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska.1.1 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska. – 35 (w tym 28 w działaniu 1.1.2 Tworzenie obszarów oraz ośrodków wzrostu i rozwoju) 1.2 Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW).1.2 Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW). –20 (w tym 14 w działaniu 1.2.1. dotyczącym rozwijania nowoczesnych technik i technologii oraz umiejętności ich wykorzystania) 1.3 Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku.1.3 Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku. – 19 ( w tym 8 w działaniu 1.3.1. Wspieranie rozwoju MŚP, a 6 w działaniu 1.3.9 dotyczącym wspierania potencjału turystycznego i uzdrowiskowego)

12 Sfera przestrzenna (674) - priorytety: 2.1 Poprawa spójności przestrzennej regionu.2.1 Poprawa spójności przestrzennej regionu. – 223 (w tym 179 w działaniu 2.1.4. Kształtowanie układów komunikacyjnych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi…) 2.2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.2.2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. – 226 (w tym 139 w działaniu 2.2.1 Podnoszenie poziomu życia ludności wiejskiej) 2.3 Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzen.2.3 Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzen. –81 (w tym 44 w działaniu 2.3.1 Kształtowanie atrakcyjnych form różnorodnych zespołów zabudowy, a 37 propozycji do 2.3.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego) 2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa ekolog. społeczeństwa i gospodarki.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa ekolog. społeczeństwa i gospodarki. – 131 (w tym 52 w działaniu 2.4.2 dotyczącym poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych a 25 propozycji do działania 2.4.9. związanego z ochroną przeciwpowodziową) 2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. – 13 (w tym 7 w działaniu 2.5.7 dotyczącego systemów grzewczych oraz alternatywnych źródeł ciepła)

13 Sfera społeczna (315) - priorytety: 3.1 Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.3.1 Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. - 61 3.2 Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury.3.2 Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury. – 53 (w tym 32 w działaniu 3.2.1 Optymalizacja infrastruktury kulturalnej, zwiększenie aktywności społecznej w obszarze kultury) 3.3 Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań.3.3 Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań. – 60 (w tym 16 w działaniu 3.3.3. Zwiększenie liczby studiujących na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych) 3.4 Stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców województwa.3.4 Stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców województwa. – 131 (w tym 87 w działaniu 3.4.7. Zapewnienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych …) 3.5 Aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich.3.5 Aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich. - 10

14 Najważniejsze wnioski z I etapu: 1. 1.Jednostki zgłaszającej przedsięwzięcie: Dominują projekty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego (przede wszystkim gminy) oraz ich podmioty organizacyjne – projekty związane z infrastrukturą. W drugiej kolejności przedsięwzięcia zgłaszane przez szkoły wyższe – projekty zgłoszone do wszystkich sfer. Mała liczba zgłoszeń ze strony tzw. trzeciego sektora, np. organizacji pozarządowych. 2. Zgodność przedsięwzięcia z aktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Dominują projekty zgłoszone do sfery przestrzennej (infrastruktura). Przedsięwzięcia tego samego rodzaju (np. dotyczące budowy i modernizacji dróg) w różnych sferach i priorytetach i działaniach SRWD.

15 Najważniejsze wnioski z I etapu: 3. Ogólna charakterystyka przedsięwzięć : Dominują projekty infrastrukturalne, przede wszystkim drogowe, w drugiej kolejności związane z ochroną środowiska (kanalizacje, wodociągi i oczyszczalnie ścieków – obszary wiejskie). Duża grupa projektów związanych z ochrona zdrowia. Nieliczne projekty związane z rozwojem gospodarczym (szczególnie widoczny brak projektów bezpośrednio wspierających przedsiębiorców). Małą liczba przedsięwzięć związanych z innowacyjnością i nowymi technologiami. Duża ilość projektów infrastrukturalnych, ale o nie dużej wartości. Brak przedsięwzięć zgłaszanych przez związki, konsorcja, itd (praktycznie brak projektów zgłaszanych wspólnie przez kilka podmiotów). Większość projektów ma charakter lokalny, mała skala oddziaływania.

16 Najważniejsze wnioski z I etapu: 4. Charakterystyka przedsięwzięć pod względem możliwości dofinansowania z funduszy strukturalnych: Dominują projekty możliwe do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niewielka liczba tzw. projektów miękkich możliwych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Część zgłoszonych przedsięwzięć nie dotyczy obszarów wsparcia funduszy strukturalnych – brak możliwości dofinansowania lub potrzeba modyfikacji projektów. Na chwilę obecną brak dużych projektów które wymagają bezpośrednich negocjacji z Komisją Europejską (dla projektów dotyczących ochrony środowiska – ponad 25 mln euro, dla pozostałych 50 mln euro) Kilka projektów mogących być realizowanych z Funduszu Spójności (np. dotyczących ochrony środowiska – ponad 5 mln euro)


Pobierz ppt "SYSTEM EWIDENCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013 - pierwsze podsumowania ( www.rpo.umwd.pl ) www.rpo.umwd.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google