Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 28 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 28 marca."— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 28 marca 2008 r.

2 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu województwa w planowaniu energetycznym 4.Priorytetowe kierunki działania 5.Nowe obszary aktywności

3 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINIE Podstawa prawna planowania energetycznego: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Terytorialnym Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

4 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. ZADANIA WŁASNE GMINY Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy

5 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA Cel: Rozwój polskiej gospodarki Wzrost poziomu i jakości życia obywateli Efektywny wzrost ekonomiczny z zachowaniem poszanowania zasad ochrony środowiska

6 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. Doktryna polityki energetycznej Polski do roku 2025 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju Wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw

7 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. PRIORYTETY I KIERUNKI DZIAŁAŃ RZĄDU Kształtowanie zrównoważonej struktury paliw pierwotnych Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego Budowę konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu Ustawowe wzmocnienie pozycji administracji samorządowej wobec przedsiębiorstw energetycznych Modyfikacja dotychczasowych sposobów promowania energii z odnawialnych źródeł energii Równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych

8 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. UDZIAŁ SAMORZADU WOJEWÓDZTWA W PLANOWANIU ENERGETYCZNYM Rola samorządu: Planowanie zaopatrzenia w energie i paliwa na obszarze województwa Opiniowanie planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na obszarze województwa Opiniowanie gminnych projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe

9 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. PRIORYTETOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ: Rozwój lokalnych rynków energii Wzrost zapotrzebowania na energie finalną Likwidacja tzw. niskiej emisji węglowej Łączenie procesów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej Promowanie źródeł energii odnawialnej Budowa konkurencyjnych rynków paliw i energii Wzrost efektywności energetycznej

10 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. NOWE OBSZARY Promocja Stanowiska Konwentu Marszałków RP w sprawie: roli samorządów wojewódzkich w planowaniu energetycznym; Promocja idei Wojewódzkiego Programu Rozwoju Energetyki; Udział WŁ w programie: Inteligentna Energia – Program dla Europy Regionalny Program Operacyjny WŁ

11 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 II Oś priorytetowa Ochrona środowiska Działanie 2.2 Elektroenergetyka Działanie 2.9 Odnawialne źródła energii

12 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. Działanie 2.2 Elektroenergetyka Cel: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury elektroenergetycznej województwa łódzkiego Beneficjenci: JST, ich związki i stowarzyszenia Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną Przedsiębiorcy – Zakłady Energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej za pomocą linii przesyłowych Jednostki administracji rządowej i jednostek sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Przykładowe rodzaje projektów: Budowa bądź przebudowa systemu dystrybucji energii elektrycznej Budowa sieci elektroenergetycznej przyłączeniowej, w celu wykorzystania alternatywnych źródeł energii Projekty dotyczące zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię Publiczne ZOZ na wypadek awarii

13 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. Działanie 2.9 Odnawialne źródła energii Cel: Dywersyfikacja źródeł energii ze szczególny uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii Beneficjenci: JST, ich związki i stowarzyszenia Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną Jednostki administracji rządowej i jednostek sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej Szkoły wyższe Przedsiębiorcy – MŚP Przykładowe rodzaje projektów: Budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energie słoneczną, wiatrową oraz wody w małych elektrowniach wodnych Budowa jednostek wytwórczych energii i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii Budowa bądź przebudowa sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii

14 POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. Polityka Energetyczna w Województwie Łódzkim Łódź, 28 marca 2008 r. Dziękuję Państwu za uwagę! Marcin Nowacki p.o. Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.plprzedsiebiorczosc@lodzkie.pl www.lodzkie.pl


Pobierz ppt "POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Łódź, 28 marca 2008 r. POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 28 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google