Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc Publiczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego Opole 19-20.06.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc Publiczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego Opole 19-20.06.2010."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc Publiczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego Opole 19-20.06.2010

2 Pojęcie pomocy publicznej art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

3 Przesłanki określające występowanie pomocy publicznej: 1) wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych - środki publiczne. 2) wsparcie skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – tzw. korzyść ekonomiczna. 3) wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, bądź produkcję określonych towarów – tzw. selektywność. 4) wsparcie zakłóca konkurencję lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

4 Zasady udzielania pomocy publicznej na poziomie prawa Wspólnoty określają w szczególności: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych); Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

5 Na poziomie krajowym zasady udzielania pomocy publicznej zostały określone w odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego, wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

6 POZIOMY WYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Poziom pierwszy – to dofinansowanie projektu środkami programu operacyjnego. Dofinansowanie takie stanowi transfer zasobów publicznych między instytucją zarządzającą (lub instytucją pośredniczącą) a beneficjentem.

7 Poziom drugi potencjalnego występowania pomocy publicznej wiąże się z dysponowaniem przez beneficjenta produktami nabytymi lub wytworzonymi w ramach realizacji projektu dofinansowanego środkami programu operacyjnego. POZIOMY WYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

8 Poziom trzeci potencjalnego występowania pomocy publicznej wiąże się z wykorzystywaniem majątku wytworzonego lub nabytego w ramach projektu finansowanego środkami programu operacyjnego w celu dostarczania określonych świadczeń innym podmiotom (ostatecznym odbiorcom pomocy). POZIOMY WYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

9 Pomoc de minimis Pomoc udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w regionalnych programach operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317). Pomoc de minimis opiera się na zasadzie, że pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (nie wpływa na handel między państwami członkowskimi i/lub nie zakłóca bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 Traktatu).

10 Państwo członkowskie może udzielić pomocy de minimis dowolnemu podmiotowi i na dowolny cel. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r.: - limit uzyskania pomocy de minimis wynosi 200 tys. Euro w okresie trzech kolejnych lat; - limit w wysokości 100 tys. Euro dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego. Graniczna kwota pomocy de minimis oznacza, że każdy podmiot może otrzymać w ciągu wymienionego okresu, z jednego lub wielu źródeł, pomoc o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. Euro (100 tys. Euro – w przypadku sektora transportu drogowego) i pomoc ta nie będzie uznawana za pomoc publiczną. Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis. Pomoc de minimis

11 Pomocy de minimis nie można udzielać: w sektorze rybołówstwa i akwakultury, w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, w odniesieniu do niektórych przypadków przetwarzania i obrotu produktów rolnych, w działalności związanej z wywozem do krajów trzecich lub państw członkowskich UE, w przypadku preferowanych towarów krajowych, w sektorze węglowym, w sektorze transportu drogowego (w przypadku nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty wykonujące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego), przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc de minimis

12 Zastosowanie pomocy de minimis w RPO WO 2007-2013 Działanie - 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Działanie - 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno- sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Pomoc de minimis

13 Pomoc na szkolenia Pomoc na szkolenia udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482). W projektach realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, w których zastosowano zasadę cross-financingu, dopuszcza się udzielanie pomocy wyłącznie na szkolenia specjalistyczne.

14 Pomoc szkoleniową może otrzymać wyłącznie podmiot, który w ramach RPO WO 2007-2013 otrzymuje równocześnie inną pomoc publiczną (w szczególności regionalną pomoc inwestycyjną, nie może natomiast być nią pomoc de minimis). Pomoc na szkolenia może być przeznaczona na pokrycie następujących kategorii wydatków: - wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie, - podróże służbowe oraz zakwaterowanie osób prowadzących szkolenie oraz osób szkolonych, - inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy, - amortyzacji sprzętu i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia, - doradztwo w zakresie, w jakim dotyczy realizowanego szkolenia, - wynagrodzenia osób szkolonych. Pomoc na szkolenia

15 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. maksymalna intensywność pomocy wynosi: - 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy; -35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorców i pozostałych beneficjentów pomocy. -25% kosztów kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów pomocy. Jeżeli w szkoleniu uczestniczą pracownicy w gorszym położeniu to intensywność pomocy może się zwiększyć o 10 punktów procentowych brutto Pomoc na szkolenia

16 Pracownik w gorszym położeniu pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji: osobę bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy, nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3), jest w wieku ponad 50 lat, jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę, pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 125% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość, jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

17 pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące. pracownik niepełnosprawny oznacza osobę, która została uznana za osobę niepełnosprawną na mocy prawa krajowego lub osobę, u której rozpoznano ograniczenie wynikające z upośledzenia sprawności fizycznej, umysłowej lub psychicznej. Pracownik w gorszym położeniu

18 Zastosowanie pomocy na szkolenia w działaniach/poddziałaniach RPO WO 2007-2013 - Działanie - 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw - Działanie - 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach - Działanie - 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny - Działanie - 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii - Działanie - 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Pomoc na szkolenia

19 Regionalna pomoc inwestycyjna Regionalna pomoc inwestycyjna udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483).

20 W ramach RPO WO 2007-2013 przewidziano udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej jedynie na nowe inwestycje. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. nowa inwestycja obejmuje: 1. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie; 2. nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy. Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana na inwestycje odtworzeniowe. Wspomagana inwestycja musi być zlokalizowana w województwie objętym regionalnym programem operacyjnym, z którego środków udzielana jest pomoc. Regionalna pomoc inwestycyjna

21 W województwie opolskim, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej maksymalna intensywność pomocy inwestycyjnej wynosi 50%. Poziom dofinansowania regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom można zwiększyć o: - 10% dla średnich przedsiębiorców, - 20% dla mikro i małych przedsiębiorców. Regionalna pomoc inwestycyjna

22 Zastosowanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w działaniach/poddziałaniach RPO WO 2007-2013 -Działanie - 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach -Działanie - 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno- sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa -Działanie - 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny - Działanie - 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalna pomoc inwestycyjna

23 Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu Możliwość udzielania wsparcia instytucjom otoczenia biznesu w ramach RPO WO 2007- 2013 przewidziano w poddziałaniu 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Pomoc udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719).

24 a) tworzenie stref inwestycyjnych i parków przemysłowych, b) tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych, c) wzmacnianie zdolności instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług szkoleniowych, doradczych i badawczych na rzecz przedsiębiorców oraz finansowanie kosztów świadczenia takich usług, d) tworzenie lub wzmacnianie inicjatyw klastrowych, e) tworzenie lub wzmacnianie nie bankowych instytucji finansowych (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i inwestycyjne). Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu

25 Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach RPO WO 2007-2013 może być udzielana jako: regionalna pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis.

26 Pomoc na fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Możliwość udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach RPO WO 2007-2013 przewidziano w działaniu 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. pomoc może być udzielana jako: 1. regionalna pomoc inwestycyjna; 2. pomoc dla nowo utworzonych mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców; 3. pomoc na usługi doradcze; 4. pomoc na udział przedsiębiorców w targach; 5.pomoc de minimis. Powyższe formy wsparcia będą udzielane przedsiębiorstwom, w sytuacji gdy udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc publiczną.

27 Pomoc na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej W ramach RPO WO 2007-2013 pomocą objęte są projekty realizowane w obszarach: - wytwarzania, dystrybucji bądź przesyłu energii elektrycznej lub cieplnej; - infrastruktury telekomunikacyjnej; -badań naukowych i prac rozwojowych. Pomoc udzielana jest na realizację nowej inwestycji.

28 Zastosowanie pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej w ramach regionalnych programów operacyjnych w działaniach/poddziałaniach RPO WO 2007-2013 - Działanie - 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw - Działanie - 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT - Działanie - 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami - Działanie - 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii - Działanie - 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Pomoc na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej

29 Pomoc na inwestycje w zakresie portów lotniczych Pomoc na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach RPO WO 2007-2013 udzielana będzie na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Zgodnie z ww. projektem rozporządzenia regionalny port lotniczy to port nie należący do sieci TEN-T, w ramach którego w roku poprzedzającym złożenie wniosku obsłużono mniej niż 5 mln pasażerów. Pomoc w może być udzielana przedsiębiorcom zakładającym lub zarządzającymi regionalnymi portami lotniczymi, na realizację projektów związanych z pasażerskim transportem lotniczym na terenie województwa objętego danym programem regionalnym.

30 Zastosowanie pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w działaniu RPO WO 2007- 2013 Działanie - 3.2 Transport publiczny Pomoc na inwestycje w zakresie portów lotniczych

31 Pomoc na rewitalizację Pomoc na rewitalizację udzielana będzie na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego W RPO WO 2007-2013 zgodnie z ww. projektem rozporządzenia pomocą objęte są projekty realizowane na obszarach ujętych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, w szczególności inwestycje polegające na: - budowie, przebudowie lub renowacji infrastruktury, w tym infrastruktury technicznej znajdującej się na obszarze określonym w LPR; - renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, - pracach konserwatorskich i restauratorskich w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875.); - zakupie i instalacji urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze określonym w LPR.

32 Zastosowanie pomocy na rewitalizację w działaniu RPO WO 2007-2013 - Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Pomoc na rewitalizację

33 Obliczanie pomocy publicznej na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu Maksymalną wysokość pomocy należy obliczyć jako odpowiedni % kosztów kwalifikowanych. Należy przy tym pamiętać, iż kwotę pomocy obliczamy wyłącznie w stosunku do kosztów kwalifikowanych.

34 PRZYKŁAD nr 1: Projekt, którego wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 450 000,00 PLN. 1. Przy założeniu, że projekt objęty jest pomocą de minimis maksymalna wysokość pomocy, o jaką może starać się wnioskodawca wynosi: 65% z 450 000,00 PLN = 292 500,00 PLN Przy założeniu że projekt objęty jest RPI maksymalna wysokość pomocy, o jaką może starać się wnioskodawca wynosi: 50% z 450 000,00. PLN = 225 000,00 PLN UWAGA: - w przypadku projektów realizowanych przez średniego przedsiębiorcę: 60% z 450 000,00 PLN = 270 000,00 PLN - w przypadku projektów realizowanych przez mikro oraz małego przedsiębiorcę: 70% z 450 000,00 PLN = 315 000,00 PLN Obliczanie pomocy publicznej na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu

35 PRZYKŁAD nr 2: Projekt, którego wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 450 000,00 PLN oraz gdzie zastosowano zasadę cross-financingu (tj. jest on objęty także pomocą na szkolenia). 1.Zasadą cross-financingu21 objętych może być maksymalnie 45 000,00 PLN, czyli 10% z 450 000,00 PLN. 2.Oznacza to, że RPI objętych może zostać 405 000,00 PLN, tj.:450 000,00 PLN – 45 000,00 PLN Obliczanie pomocy publicznej na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu

36 Maksymalne dofinansowanie projektu należy obliczyć dodając do siebie kwoty wynikające z obliczeń w pkt. A oraz w pkt. B: A. część objęta RPI: 50% z 405 000,00 PLN = 202 500,00 PLN UWAGA: - w przypadku projektów realizowanych przez średniego przedsiębiorcę: 60% z 405 000,00 PLN = 243 000,00 PLN - w przypadku projektów realizowanych przez mikro- oraz małego przedsiębiorcę 70% z 405 000,00 PLN = 283 500,00 PLN B. część objęta pomocą na szkolenia: - w przypadku projektów realizowanych przez mikro- lub małego przedsiębiorcę: 45% z 45 000,00 PLN = 20 250,00 PLN; - w przypadku projektów realizowanych przez średniego przedsiębiorcę i pozostałych beneficjentów: 35% z 45 000,00 PLN = 15 750,00 PLN. Obliczanie pomocy publicznej na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu

37 Obliczanie wysokości pomocy de minimis.

38 Kumulacja pomocy Z kumulacją pomocy spotkać się można w przypadkach, gdy beneficjent otrzymuje różne rodzaje pomocy publicznej (w tym pomoc de minimis) na realizację jednego przedsięwzięcia.

39 Pomoc de minimis - podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis (limit 200 tys. Euro, 100 tys.Euro – w przypadku sektora transportu drogowego, w okresie 3 lat) -podlega sumowaniu z każdą inną pomocą w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (nie można jej łączyć w przypadku gdy taka kumulacja miałaby skutkować osiągnięciem wyższego poziomu intensywności pomocy niż ustalony w odpowiednim rozporządzeniu lub decyzji Komisji Europejskiej). Pomocy publiczna (inna niż pomoc de minimis) - podlega sumowaniu z każdą inną pomocą (w tym z pomocą de minimis) w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, (nie można jej łączyć jeżeli wynikiem takiej kumulacji byłoby przekroczenie najwyższego progu intensywności pomocy udzielanej na podstawie odpowiednich rozporządzeń)

40 Pomoc publiczna w RPO WO 2007-2013 w obszarach: - turystyka, rekreacja i sport - kultura i dziedzictwo kulturowe - edukacja - zdrowie

41 Turystyka, rekreacja, sport Wsparcie w obszarze rozwoju infrastruktury turystycznej w RPO WO 2007-2013 udzielane jest w następujących poddziałaniach: - 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa. W poddziałaniu 1.4.1 wsparcie będzie udzielane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis - 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny. W poddziałaniu 1.4.2 wsparcie będzie udzielane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na szkolenia.

42 Należy zbadać czy przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, będzie prowadzona działalność gospodarcza dofinansowanie projektów zakładających prowadzenie działalności gospodarczej może wiązać się z wystąpieniem pomocy publicznej. Turystyka, rekreacja, sport

43 Projekty składane do poddziałania 1.4.2 polegające np. na budowie bazy noclegowej lub gastronomicznej (co stanowi działalność wykonywaną w warunkach konkurencji) należy traktować tak samo jak przedsięwzięcia realizowane w ramach poddziałania 1.4.1, czyli objęte pomocą publiczną. W takim przypadku udzielana będzie regionalna pomoc inwestycyjna. Turystyka, rekreacja, sport

44 Wyznacznikiem występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu turystyki będzie ocena atrakcyjności powstałej infrastruktury turystycznej Pomoc publiczna może występować w odniesieniu do projektów o atrakcyjności wykraczającej poza region

45 Kultura W ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, realizowane będą jedynie takie projekty, w których wykluczona jest możliwość wystąpienia pomocy publicznej.

46 Kultura W ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego będą wspierane m.in.: -projekty z zakresu rozwoju i poprawy stanu infrastruktury kultury (budowa, przebudowa infrastruktury kulturalnej, zakup i modernizacja wyposażenia) - projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego (m.in. rewitalizacja, konserwacja, renowacja obiektów historycznych lub zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów dziedzictwa naturalnego, konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych).

47 Edukacja Wsparcie inwestycji w obszarze edukacji w RPO WO 2007- 2013 udzielane jest w ramach działania 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w następujących poddziałaniach: - 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej - 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

48 Edukacja W ramach działania 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej realizowane będą jedynie takie projekty, w których wykluczona jest możliwość wystąpienia pomocy publicznej. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nauczanie w ramach krajowego systemu edukacji nie ma charakteru usługi w rozumieniu art. 50 TWE.

49 Zdrowie Wsparcie inwestycji w obszarze ochrony zdrowia w RPO WO 2007-2013 udzielane jest w ramach działania 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie w następujących poddziałaniach: -5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna - 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna

50 Zdrowie Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wykonywanie usług medycznych kwalifikowane jest jako działalność gospodarcza niezależnie od tego, czy koszty świadczonych usług są pokrywane bezpośrednio przez pacjenta, czy też przez władze publiczne bądź fundusze zdrowia. Na gruncie prawa wspólnotowego każdy zakład opieki zdrowotnej powinien być traktowany jako przedsiębiorca, a tym samym podlegać przepisom o pomocy publicznej.

51 Zdrowie Zgodnie z przyjętą argumentacją wsparcie udzielane w zakresie usług medycznych świadczonych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia przez SPZOZ na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia [NFZ] (w 100%) nie będzie podlegać zasadom pomocy publicznej. Dofinansowanie ze środków RPO WO 2007-2013 udzielone NZOZ nie będzie stanowiło pomocy publicznej, jeżeli będzie wykorzystane w całości na cele związane z wykonywaniem usług w ramach kontraktu z NFZ.


Pobierz ppt "Pomoc Publiczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego Opole 19-20.06.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google