Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA. Nabór wniosków o pożyczkę Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA. Nabór wniosków o pożyczkę Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

2 Nabór wniosków o pożyczkę Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

3 Zasady i warunki udzielania pożyczek Szczegółowe warunki udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze środków przekazanych Funduszowi na realizację projektu określa Regulamin udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw natomiast do spraw nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące warunki zgodnie z Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW w Opolu. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

4 Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę należący do kategorii mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego i prowadzący działalność lub realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego, przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

5 Przeznaczenie pożyczki pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, pożyczka nie może być udzielona na zakup gruntów i na zakupy o charakterze konsumpcyjnym, pożyczka może być wykorzystana na każde zadanie spełniające Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

6 Przeznaczenie pożyczki – przykłady: na zakup samochodów, maszyn i urządzeń oraz materiałów do produkcji, na rozbudowę i modernizację przedsiębiorstwa, na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne, na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwienie azbestu, na remonty budynków z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi – termomodernizacja, na modernizację źródeł ciepła. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

7 Oprocentowanie pożyczki od 3,5% - Fundusz może udzielić pożyczki stosując oprocentowanie niższe od stopy referencyjnej z zastosowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15.06.2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874). CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

8 Oprocentowanie pożyczki od 4,86 % - bez pomocy publicznej oprocentowanie pożyczek jest odniesione do wartości stopy referencyjnej obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. C. 14 z 19.01.2008, str. 6), CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

9 Prowizja i opłaty Fundusz nie pobiera prowizji i dodatkowych opłat od udzielanych pożyczek. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

10 Wysokość pożyczki maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 500 000,00 PLN, minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto, koncentracja kapitału u jednego pożyczkobiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000,00 PLN. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

11 Fundusz może uzależnić dofinansowanie zadania od: zdolności Pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki; zakres badania i sposób określania zdolności do spłaty pożyczki ustala Zarząd Funduszu, udokumentowania pełnego zbilansowania finansowania kosztów zadania, wywiązania się przez wnioskodawcę z obowiązku składania sprawozdań z tytułu korzystania ze środowiska oraz uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu i innych zobowiązań wobec Funduszu. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

12 Okres spłaty pożyczki maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy, karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od terminu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

13 Zabezpieczenie pożyczki weksel własny in blanco opatrzony klauzulą bez protestu, dodatkowe zabezpieczenie, a w szczególności w przypadku pożyczek przekraczających wartość 30 000 zł, w formie określonej w umowie pożyczki. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

14 Wniosek o pożyczkę Fundusz udziela pożyczek na wniosek pożyczkobiorcy, sporządzony według określonego wzoru, wnioski opracowane wg wzoru są rozpatrywane na bieżąco, maksymalny okres od momentu złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku o pożyczkę do dnia podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki wynosi 30 dni. CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

15 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA


Pobierz ppt "CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA. Nabór wniosków o pożyczkę Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google