Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Seminarium 29-31.07.2010. PARP - www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Seminarium 29-31.07.2010. PARP - www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Seminarium

2

3 PARP - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W każdym województwie osobna instytucja wdrażająca Informacje o programach: Portal Funduszy Europejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

4 Jest przyznawana przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, Udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

5 Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną. Wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów Państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Art..107 ust.1 TFUE (dawny art..87 ust.1 TWE)

6

7 Wsparcie o charakterze bezzwrotnym Pożyczki/ kredyty udzielane poniżej stopy rynkowej Rozłożenie na raty zobowiązań wobec Skarbu Państwa, np. z tytułu podatków Zabezpieczenia spłaty pożyczki/ kredytu poniżej standardowych kosztów przyjętych na rynku

8 Konkretny podmiot gospodarczy lub grupa podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki Podmioty działające w konkretnym regionie kraju Produkcja lub obrót konkretnymi rodzajami towarów i usług

9 Nie występuje, gdy wsparcie jest udzielane podmiotowi działającemu na rynku lokalnym, poza terenami przygranicznymi Nie występuje, gdy kwota wsparcia jest niewielka Beneficjent prowadzi działalność na rynku otwartym na wewnątrzwspólnotową wymianę, na którym panują wysoce konkurencyjne warunki (transport, rolnictwo)

10 Dowolny podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na danym rynku Nie ma znaczenia czy jest osiągany zysk; istotny jest przychód

11 Jeżeli pomoc została przyznana bezprawnie, wprowadzona w życie z naruszeniem zasad przewidzianych we właściwych rozporządzeniach MRR Jeżeli została wykorzystana przez beneficjenta z naruszeniem warunków podpisanej umowy

12 Sektor górnictwa węglowego Sektor hutnictwa żelaza i stali Sektor włókien syntetycznych Sektor transportu – w zakresie zakupu środków transportu Sektor budownictwa okrętowego Sektor rybołówstwa i akwakultury

13 Wytwarzanie oraz obrót produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej Działalność związana z eksportem; bezpośrednio z ilością eksportowanych produktów, z wydatkami bieżącej działalności eksportowej i dystrybucyjnej

14 Osobna kategoria pomocy, nie spełniająca wg. KE wszystkich przesłanek art ust.1 TFUE wszystkie sektory z wyjątkiem wykluczonych (m.in. rolnictwo, rybołówstwo, górnictwo) dla przedsiębiorcy z sektora transportu drogowego Kumuluje się z inną pomocą de minimis w ciągu maksymalnie 3 lat kalendarzowych Mogą zostać zakwalifikowane wszystkie kategorie wydatków, nawet do 100% ich wartości

15 Definiowane obszary OBRÓT ROCZNYZATRUDNIENIE NIEZALEŻNOŚĆ SUMA BILANSOWA niezależność kapitałowa wobec innego przedsiębiorstwa lub i i

16 Badane jest, czy przedsiębiorca nie przekroczył w ciągu ostatnich dwóch lat obrachunkowych następujących wskaźników: Średnioroczne zatrudnienie (RJR) oraz Obrót roczny netto lub suma bilansowa aktywów Poza tym badany jest stopień niezależności – większość MSP to przedsiębiorstwa niezależne Kategoria firmy RJR Roczny obrót Suma bilansowa aktywów Mikro < 10 2 mln. Mała <50 10 mln. Średnia < mln. 43 mln.

17 Jeżeli udział kapitałowy lub głosów w innym przedsiębiorstwie (i v-ce versa) wynosi: <25% - przedsiębiorstwa niezależne Nie uwzględniamy wskaźników innej firmy 25-50% - przedsiębiorstwa partnerskie Uwzględniamy wskaźniki firmy partnerskiej w proporcji posiadanych udziałów > 50% - przedsiębiorstwa związane Uwzględniamy 100% wskaźników firmy związanej

18 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 (§5 ust.2) pomoc może być udzielona beneficjentom na realizację nowych inwestycji lub tworzenie miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przy czym nowa inwestycja obejmuje m.in. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Poza tym, zgodnie z §5 ust.4 ww. rozporządzenia nowa inwestycja nie może prowadzić wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

19 Utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudow a istniejącego Dywersyfikacj a produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów Zasadnicz a zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

20 O raz dodatkowo: 10% dla średnich 20% dla mikro i małych przedsiębiorców ( z wyłączeniem sektora transportu drogowego)

21 Nabycie gruntów lub prawa do użytkowania wieczystego – dofinansowanie wg. mapy pomocy regionalne j ( z reguły do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych ) Środki trwałe, budynki, wartości niematerialne i prawne – wg. mapy pomocy regionalnej Doradztwo – dofinansowanie do wysokości 50% wydatków Szkolenia specjalistyczne – dofinansowanie 45% mikro i mali przedsiębiorcy, 35% średni przedsiębiorcy, ale maksymalnie do 10% całości kosztów kwalifikowanych (cross financing)

22 Poziom wydatków kwalifikowalnych o których mowa w §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz z późń. zm.): nie może być mniejszy niż PLN. nie może być większy niż PLN.

23 MSP – 3 lata Duże przedsiębiorstwa – 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu ! Kontrola i monitoring ze strony jednostki wdrażającej Konieczność prowadzenia sprawozdawczości

24 … Przygotowanie aplikacji Przygotowanie aplikacji Ocena formalna Ocena meryto- ryczna Podpisanie umowy 6-8 tyg. 1 miesiąc 2-7 miesięcy INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE - Współpraca: 1.Jednostka naukowa – innowacyjność i wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych oraz nawiązanie trwałej współpracy. 2.Firma prowadząca badania rynku – raport o popycie na nowy produkt (lub inna forma oceny popytu). 3.Firma prowadząca badania środowiskowe – opinia o pozytywnym wpływie planowanych rozwiązań na środowisko. 4.Potencjalni kooperanci – listy intencyjne potwierdzające potencjalny popyt. 5.Bank – pozyskanie promesy lub umowy kredytowej. 6.Doradca przygotowujący wniosek i załączniki. Realizacja projektu Realizacja projektu 2 miesiące 3 lata MŚP 5 lat duże Trwałość

25 Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych danego województwa. W przypadku środków trwałych, będących urządzeniami ruchomymi (mobilnymi), możliwym jest wykorzystywanie ich poza granicami województwa, ale nie dalej niż w obszarze geograficznym RP. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE RPO – POKL –

26 WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU 1.1 – Rozwój przedsiębiorczości 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Innowacje, badania, rozwój technologiczny Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno- sportowej

27 Cele; Zwiększenie oferty jednostek sektora B+R na potrzeby gospodarki; wzmocnienie współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami Zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystania wyników prac B+R jako czynnika rozwoju przedsiębiorstw. Upowszechniane praktyk proinnowacyjnych, poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy

28 Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych ze wsparciem jednostek naukowych w zakresie podnoszenia stopnia innowacyjności, wdrożeń systemów teleinformatycznych, gospodarki elektronicznej. Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych, prowadzących badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych. Budowa, przebudowa obiektów niezbędnych do prowadzenia badań.

29 Dofinansowanie uzyskają projekty złożone przez jednostki prowadzące działalność na terenie woj. opolskiego. Priorytetowo traktowane będą projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim, realizowane przez jednostki świadczące usługi na podstawie umowy/porozumienia z przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami, w tym konsorcja naukowo - przemysłowe. Priorytetowo będą traktowane projekty wynikające z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata Priorytetowo będą traktowane projekty, które wykażą powiązania z potencjalnymi i istniejącymi pracami badawczymi realizowanymi w ramach 7 Programu Ramowego UE (lub innymi źródłami finansowania innowacji) pod warunkiem wykazania możliwości wykorzystania wyników tych badań przez przedsiębiorstwa. Wsparcia nie uzyskają projekty, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach innych Programów Operacyjnych na lata

30 Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85%; Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną – 50%; Pomoc na szkolenia – 25%. Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100%

31 Szkoły wyższe. Pozostałe jednostki naukowe – w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki. Partnerstwa ww. Instytucji. Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego. Planowany termin naboru: IX 2010

32

33 O wsparcie mogą się ubiegać mikro przedsiębiorcy, których miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności znajduje się; d la podmiotów świadczących usługi dla rolnictwa lub leśnictwa – na terenie gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej, z wyłączeniem miast pow. 20tyś. mieszkańców lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości pow. 5 tyś. mieszkańców d la innych podmiotów – w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości i miast pow. 5 tyś. mieszkańców

34 O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która: a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorca, b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, c) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników Każdy ze wspólników spółki cywilnej musi spełnić warunki jw. W przypadku osoba prawnej musi być spełniony warunek 1 a

35 Wykluczenie z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Osoba, której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku przyznano pomoc w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie (POKL 6.2)

36 Wykaz działalności PKD reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dn (obecnie w nowelizacji) Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 300 tyś. zł w całym okresie realizacji programu Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 20 tyś. zł Limity dofinansowania uzależnione od ilości utworzonych nowych miejsc pracy; 100 tyś. zł: 1-2; 200 tyś. zł: 3-4; 300 tyś. zł pow. 5 miejsc pracy.

37 Koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz zagospodarowania terenu Koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi w wysokości nie przekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych

38 Koszty zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą

39 W przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep mogą być to koszty w wysokości nie przekraczającej: trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji dla działalności wykonywanej w zakresie usług transportowych, równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych dla działalności wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe

40 Koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej realizacji inwestycji: kosztorysy projekty architektoniczne lub budowlane oceny lub raporty oddziaływania na środowisko dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna wypisy z rejestrów nieruchomości projekty technologiczne opłaty za patenty lub licencje

41 Koszty rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nie przekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

42 Koszty inwestycyjne uznaje się za kwalifikowane, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż w dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych po 1 stycznia 2007 r. Czas trwania projektu nastąpi w terminie: a) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie, b) 36 miesi ę cy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w dw ó ch etapach

43 Pomoc nie obejmuje kosztów: podatku od towarów i usług (VAT) nabycia nieruchomości nabycia rzeczy używanych

44 Instytucja wdrażająca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji R olnictwa – Program obecnie jest w trakcie aktualizacji

45 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

46 Celem działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą

47 Wsparcie finansowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) Finansowe wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

48 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

49 Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu Osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu Kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci

50 Osoby do 25 roku życia Osoby niepełnosprawne Osoby po 45 roku życia Wnioskodawcy: wszystkie podmioty

51 Rekrutacja przebiega dwuetapowo: Rekrutacja formalna: polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej instytucji realizującej zadania w ramach Działania 6.2 oraz na dostarczeniu dokumentów wymaganych przez w/w instytucję Rekrutacja merytoryczna polega na ocenie przez Komisją Rekrutacyjną opisanego planu działania i umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej, na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz w rozmowie kwalifikacyjnej

52 Etap I - U dział w szkoleniu Przed rozpoczęciem szkolenia z uczestnikami p rogramu zawierana jest Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia merytoryczne istotne dla przyszłego właściciela firmy oraz zajęcia, które przygotują uczestnika szkolenia do samodzielnego sporządzenia Biznes Planu oraz wypełnienia Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji. Część Instytucji dopuszcza na tym etapie zarejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestnika Programu.

53 Etap II - Złożenie dokumentów o dofinansowanie Wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wraz z wymaganymi załącznikami: Biznes Planem, dokumentami poświadczającymi zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz innymi dokumentami określonymi przez Instytucję

54 Ocena złożonych przez uczestników Programu projektów Komisja Oceny Projektów wyłoni najciekawsze i najlepiej przygotowane Biznes Plany i Wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji Podstawowe kryteria oceny to: poprawność złożonych dokumentów, znajomość rynku, ocena konkurencji, posiadanie dostawców, potencjalni klienci, wykształcenie oraz doświadczenie w danej dziedzinie, potrzeby inwestycyjne rokujące rozwój i niebędące działaniami krótkoterminowymi

55 Etap III - Przyznanie dofinansowania i podpisanie Umowy Warunkiem otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest: Zarejestrowanie działalności gospodarczej w odpowiednim organie rejestrowym. Złożenie oświadczenie współmałżonka uczestnika Programu wyrażającego zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego – jeśli dotyczy. Złożenie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w formie aktu notarialnego zawierającego zapis o poddaniu się egzekucji przez dłużnika zgodnie z art. 777 kpc oraz dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Uzyskanie pozytywnej opinii i decyzji złożonego Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji przez Komisję Oceny Projektów Zawarcie Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

56 PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

57 Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi

58 Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego) oraz osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy

59 Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych); przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową

60 Przedsiębiorcy i ich pracownicy, w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej Pracujące osoby dorosłe powyżej 18 roku życia uczestniczące w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy

61 Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe Planowane nabory: ,

62 Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach, Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu, Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out),

63 Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym. Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).

64 Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe.

65 Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: studia, analizy, ekspertyzy; wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI; tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym. Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).

66 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Warszawa,

67 POIG 8.1 Na co ? Projekty mające na celu przygotowanie, wdrożenie i świadczenie usług drogą elektroniczną (e - usługi), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Dla kogo ? Mikro i mali przedsiębiorcy działający nie dłużej niż 1 rok.

68 Intensywność wsparcia : do 80% dla osób do 27 lat prowadzącymi działalność gospodarczą oraz do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla pozostałych podmiotów (pomoc de minimis) Wysokość kosztów kwalifikowanych: od 20 tyś. zł do zł * Okres realizacji projektu: nie dłużej niż 24 miesiące

69 DEFINICJA e – usługi: jest wykonywana automatycznie (w czasie rzeczywistym) ; drogą elektroniczną (sieć publiczna - Internet) ; na odległość (zdalnie) ; na indywidualne żądanie

70 Wykluczone są projekty mające na celu m.in. : obrót handlowy produktami (e-handel ) świadczenie usług poczty elektronicznej świadczenie usług związanych z hostingiem świadczenie usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych świadczenie usług nadawczych, radiowych, telewizyjnych, telekomunikacyjnych usług off-line fizycznej naprawy sprzętu komputerowego

71 Z akup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi; W ynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych koszty obowiązkowego ubezpieczenia ( ZUS ) Z akup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich

72 N abycie wartości niematerialnych i prawnych Z akup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości Pokrycie kosztów ogólnych, w tym zakup usług pomocniczych, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatację pomieszczeń - do 20% kosztów kwalifikowanych P romocja wdrożonych rozwiązań Z akup szkoleń bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi, dla osób zaangażowanych w realizację projektu – do 10% kosztów kwalifikowanych

73 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

74 Na co ? P rzedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym, informatycznym, jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Dla kogo ? P rzedsiębiorcy sektora MSP

75 POIG 8.2 Wymagania dotyczące planowanych działań Przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

76 Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekt zwiększa efektywność procesów stosowanych przez wnioskodawcę we współpracy z partnerami biznesowymi, W projekcie stosowane są innowacyjne rozwiązania informatyczne

77 Intensywność wsparcia : Inwestycje: wg. mapy pomocy regionalnej Doradztwo: 50% Szkolenia: 45% mikro i mali, 35% średni Promocja: 85% Wynagrodzenia 85% ( planowane wykluczenie ) Wysokość wsparcia: od 20 tyś. zł do 2 mln. zł Okres realizacji projektu: nie dłużej niż 24 miesiące

78 Działanie wydatki kwalifikowane (1) N abycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B: Z akup środków trwałych z wyjątkiem nieruchomości R aty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, oraz środków trwałych, z tytułu umowy leasingu

79 Z akup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi W ynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy - składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz obowiązkowe ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców (planowane wykluczenie w 2010)

80 Z akup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków na inwestycje, doradztwo oraz działania informacyjne o projekcie. Działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem

81 Działanie Inicjowanie działalności innowacyjnej. Dofinansowanie projekt ów w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off'ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy.

82 Etap I – pre-inkubacja kandydatów na przedsiębiorców – do 100% dofinansowania. Etap II – inwestycje (objęcie udziałów) w nowo utworzone przedsiębiorstwo innowacyjne – do 50% dofinansowania. Wejście kapitałowe następuje po okresie inkubacji.

83 Wnioskodawcy: IOB działające na rzecz innowacyjności takie jak: inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne. Typy działań: doradztwo w zakresie tworzenia biznes planów, analiz, innych usług na rzecz nowopowstałych firm, udostępnienie infrastruktury oraz objęcie akcji lub udziałów.

84 Wynagrodzenia. Zakup wyposażenia, sprzętu, oprogramowania, licencji, WNiP. Najem i koszty użytkowania pomieszczeń. Promocja. Zakup usług; budowlane, księgowe, eksperckie. Pozostałe zakupy; biurowe, eksploatacyjne. Szkolenia (do 10%). Nabycie udziałów lub akcji (etap II) do 50%<200 tyś euro (pomoc deminimis).

85 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Typy działań: programy szkoleniowe dla inwestorów prywatnych, powstawanie i rozwój sieci inwestorów prywatnych, rozwój platform kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, przygotowanie MSP do pozyskania inwestora, promocja sieci inwestorów. Poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych.

86 Organizacja szkoleń, konferencji dla MSP i inwestorów. Wynagrodzenia. Zakup usług transportowych, pocztowych, remontowych. Usługi księgowe, prawnicze, eksperckie, tłumaczenia. Pozostałe koszty; art. biurowe, eksploatacyjne, podróże, najem i użytkowanie pomieszczeń. Działania promocyjne, udział w seminariach i konferencjach. Usługi w zakresie tworzenia platform internetowych.

87 3.3.2 Wsparcie dla MSP Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym, w tym; biznes planów, studiów wykonalności, wycen, usług prawniczych, prospektów emisyjnych, planów strategicznych. Poziom dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania< 2 mln. EUR.

88 Działania POIG: Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R DLA KOGO?NA CO?ILE? PO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE Przedsiębiorstwa planujące zakup lub realizację prac B+R i wdrożenie ich rezultatów (realizacja projektów celowych) Koszty realizacji/zlecenia fazy badawczej oraz koszty inwestycyjne w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, usługi doradcze związane z inwestycją. Do 70% kosztów kwalifikowanych w zakresie badań przemysłowych do 45% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac rozwojowych ale nie więcej niż 7,5 mln EUR na fazę badawczą od 30% do 70% kosztów fazy inwestycyjnej, ale nie więcej niż 20 mln PLN do 50% kosztów kwalifikowanych doradztwa

89 Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu. Kwota wsparcia<7,5 milionów euro na jeden projekt. Wartość wydatków kwalifikowanych <25 milionów euro. Intensywność wsparcia na badania przemysłowe: mikro-mali - 70%, średni – 60%, pozostali – 50%. Intensywność wsparcia na prace rozwojowe- mikro-mali 45%, średni – 35%, pozostali – 25%.

90 Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu. Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych. Realizowana po zakończeniu części badawczej. Nie ma obowiązku kontynuowania oraz wdrażania wyników tych prac badawczych. Intensywność wsparcia na inwestycje– zgodnie z mapą pomocy regionalnej Województwo świętokrzyskie: - Mikro i mali przedsiębiorcy – 70% - Średni przedsiębiorcy – 60% - Przedsiębiorcy z sektora transportu – 50% Intensywność wsparcia na doradztwo – 50% Kwota wsparcia<20 milionów złotych. Łączna wartość całego projektu<50 milionów euro.

91 Badania przemysłowe definiuje się jako badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. Badania przemysłowe koncentrują się na pozyskaniu nowej wiedzy oraz umiejętności, które mają stać się podstawą innowacji tzn. zostać wykorzystane do ulepszenia produktów, procesów czy usług.

92 Prace rozwojowe definiuje się jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenie i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w szczególności; tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych; opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym.

93 Wynagrodzenia. Koszty zakupu lub używania sprzętu i aparatury. Pokrycie kosztów amortyzacji budynków. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Zakup badań, usług doradczych. Koszty ogólne i operacyjne do 20% całkowitych wydatków.

94 Pokrycie kosztu przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków; pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli; koszty robót i materiałów budowlanych; nabycie wartości niematerialnych i prawnych; nabycie lub koszty wytworzenia innych aktywów; raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, innych aktywów; koszty usług doradczych związanych z inwestycją do wysokości 10% pozostałych wydatków na część wdrożeniową.

95 Działanie 4.2 POIG: Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach DLA KOGO?NA CO?ILE? PO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 4.2 Przedsiębiorstwa planujące wdrożenie do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego Koszty działań doradczych i szkoleniowych dotyczące opracowania wzoru, a także koszty inwestycyjne związane z uruchomieniem produkcji według nowo opracowanego wzoru. od 30 do 70% inwestycyjnych koszt ó w kwalifikowanych, ale nie więcej niż 21 mln PLN od 25% do 45% kwalifikowanych koszt ó w szkoleniowych, ale nie więcej niż 1 mln PLN do 50% koszt ó w kwalifikowanych doradztwa, ale nie więcej niż 600 tys. PLN Przedsiębiorstwa planujące rozw ó j działalności B+R Koszty działań doradczych i szkoleniowych oraz inwestycyjnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach.

96 Typ 1 projektów - rozwój już prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej. Przygotowanie przedsiębiorców do uzyskania statusu centrum badawczo- rozwojowego (CBR). Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności B+R lub ponoszenie wydatków w zakresie B+R w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Typ 2 projektów - wdrażanie projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego. Działania doradcze czy szkoleniowe dotyczące opracowania wzoru, a także inwestycje związane z uruchomieniem produkcji według nowo opracowanego wzoru. Projekt musi zakończyć się wdrożeniem wzoru do produkcji. Projekty w zakresie wzornictwa muszą składać się z dwóch faz: fazy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz fazy wdrożenia tego wzoru do produkcji. Wsparcie projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego może być udzielone pod warunkiem, iż projekt jest opłacalny.

97 Poziom dofinansowania wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi: - na część inwestycyjną projektu - 21 mln PLN; - na część szkoleniową - 1 mln PLN; - na część doradczą tys. PLN. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego wynosi: na część inwestycyjną projektu – 1,4 mln PLN; na część szkoleniową – 100 tys. PLN; na część doradczą tys. PLN.

98 Klaster - geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń handlowych oraz instytucji finansowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędną liczbę firm i innych instytucji tworzących efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych. Źródło: (M. E. Porter Konkurencyjna przewaga narodów, 1990 oraz Porter o konkurencji, 2001, PWE, Warszawa).

99 Klastry innowacyjne - oznaczają skupiska niezależnych przedsiębiorstw, nowopowstałych firm innowacyjnych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych, działających w określonym sektorze i regionie oraz mających na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, współdzielenie zaplecza technicznego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń oraz poprzez skuteczne przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorstw wchodzących w skład danego klastra. Państwo Członkowskie powinno dążyć do uzyskania właściwej równowagi między MŚP i dużymi przedsiębiorstwami w ramach klastra, aby uzyskać określoną masę krytyczną, szczególnie poprzez specjalizację w określonym obszarze działalności B+R+I oraz biorąc pod uwagę istniejące klastry w danym Państwie Członkowskim i na szczeblu wspólnotowym. Powyższa definicja klastra innowacyjnego została zaczerpnięta z dokumentu Komisji Europejskiej

100 Wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców (klastry). Innowacyjne projekty doradcze, szkoleniowe w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych. Wspólne projekty innowacyjne inwestycji grup kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania. Wspólnych działań marketingowych powiązań kooperacyjnych. Wspólna administracja projektem. Grupy przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu i instytucje badawcze.

101 Na co? Na wydatki na inwestycje; nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, zakup towarów i usług, zakup nowych urządzeń i maszyn oraz sprzętu z oprzyrządowaniem, nabycie wartości niematerialnych i prawnych; koszty osobowe i administracyjne; działania marketingowe, zarządzania zapleczem technicznym, organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, wynagrodzenia osób zarządzających, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i transportowe, najem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, remonty i naprawy, adaptacja pomieszczeń, tłumaczenia oraz publikacje, obsługa księgowa, usługi prawnicze; zakup usług doradczych związanych z opracowaniem planu rozwoju i ekspansji; wydatki na szkolenia specjalistyczne niezbędne do realizacji projektu.

102 Dofinansowanie: do 100% wydatków kwalifikowanych Maksymalne kwoty dofinansowania na jeden projekt: Inwestycje: do 20 milionów złotych. Doradztwo: do 400 tysięcy złotych. Szkolenia: do 1 milion złotych. Promocja rynkowa: do 600 tysięcy złotych.

103 Typ 1- Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej: przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika; pokrycie kosztów zgłoszenia; prowadzenia postępowania przed właściwym organem udzielającym ochrony. Typ 2 - Wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej: wszczęcie i prowadzenie postępowania w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, czy prawa z rejestracji.

104 Wsparcie na usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa, w tym usługi doradcze świadczone przez jednostki naukowe. Dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej zł - do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

105 Krajowa Sieć Innowacji (KSI) – udziela pomocy w zakresie transferu i komercjalizacji technologii Dostępna bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców w zakresie audytu technologicznego oraz komercjalizacji technologii (KSI) audyt technologiczny - maksymalnie PLN, transfer technologii – maksymalnie PLN.

106 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

107 Zobowiązania z tytułu finansowania dłużnego do maksymalnej wysokości 80% wartości tych zobowiązań (najczęściej do 70%) Fundusze ograniczają się do zabezpieczania tzw. kwoty podstawowej finansowania (kapitału kredytu). Nie są zatem poręczane zobowiązania wynikające z przyszłych odsetek. Wielkość poręczeń w wymiarze kwotowym jest zróżnicowana i zależy od wielkości kapitału, którym dysponuje fundusz. Fundusze ponadregionalne i regionalne (dysponujące większymi kapitałami) oferują poręczenia sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych (np. 350, 500, 700 tys. zł.). Z kolei fundusze lokalne, o mniejszym kapitale, zazwyczaj ograniczają maksymalna wartość poręczenia do kwoty 120 tys. zł. Rzadko natomiast występują ograniczenia, co do minimalnej kwoty poręczenia, choć i takie są spotykane (np. minimalna wartość poręczenia w wysokości 10 tys. zł.).

108 Zabezpieczenie transakcji finansowania dłużnego (kredyty i pożyczki funduszy pożyczkowych). Maksymalny okres obowiązywania poręczenia jest równy okresowi, na jaki przyznane zostało finansowanie dłużne, którego okres nie przekracza 5 lat (chodzi tu np. o maksymalny okres zabezpieczanego kredytu). Jeśli chodzi o przedmiot zabezpieczanego finansowania, to nie występują w tym zakresie żadne istotne ograniczenia (nie są zabezpieczane kredyty rolnicze). Poza tym możliwość poręczania wadiów przetargowych oraz zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań kontraktowych

109 Dopuszczają finansowanie potrzeb osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarcza (większość banków stawia wymóg prowadzenia działalności przez określony czas). Stosują uproszczone, bardziej przyjazne dla przedsiębiorcy procedury, dotyczące wnioskowania i oceny wniosku (niestety w praktyce ta zasada nie zawsze jest przestrzegana). Są nieco bardziej elastyczne, niż banki, jeśli chodzi o wymagane zabezpieczenia. Dokonują oceny zdolności kredytowej w sposób mniej sformalizowany, niż ma to standardowo miejsce w banku. Traktują pożyczkobiorcę w sposób mniej sformalizowany, bardziej indywidualny (rozmowa).

110 Zabezpieczenia wymagane przez fundusze pożyczkowe pozostają zbliżone do tych wymaganych przez banki Niektóre fundusze (mikrofinansowania) dla pożyczek mniejszej wartości wymagają tylko zabezpieczeń typu weksel in blanco. Warty podkreślenia jest te fakt, że szereg funduszy pożyczkowych współpracuje z funduszami poręczeniowymi. Dzięki temu klienci maja szanse na uzyskanie pożyczki, nawet wtedy, gdy dysponują bardzo ograniczonymi zabezpieczeniami. Maksymalna wartość pożyczki, to w większości tysięcy zł. Fundusze o mniejszym kapitale udostępniają często pożyczki o znacznie mniejszej wartości, rzędu kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku firm rozpoczynających działalność (np. do 6 miesięcy) oferowane pożyczki są mniejsze – do 30 tyś. zł.

111 Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę Antoni Rutka Robert Subramanian


Pobierz ppt "Seminarium Seminarium 29-31.07.2010. PARP - www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google