Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONKURSY PILOTAŻOWE ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONKURSY PILOTAŻOWE ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONKURSY PILOTAŻOWE ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 12 listopada 2007 r. Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kraków, 19 listopada 2007 r.

2 2 Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w wyniku konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 wynosi 20 000 000 PLN w tym: - wsparcie finansowe EFS: 17 000 000 PLN, - w tym wsparcie krajowe: 3 000 000 PLN. MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 50 000 PLN

3 3 Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w wyniku konkursu w ramach Działania 9.5 wynosi 1 000 000 PLN w tym: - wsparcie finansowe EFS: 850 000 PLN, - w tym wsparcie krajowe: 150 000 PLN. MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 50 000 PLN

4 4 Typy projektów

5 5 Typy projektów Poddziałanie 8.1.1 Szkolenia skierowane do osób pracujących powyżej 45. roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, bądź uzupełnieniem lub podwyższeniem już posiadanych kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych).

6 6 tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich; projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach; działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze, podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. Typy projektów Działanie 9.5

7 7 Beneficjenci

8 8 Uprawnieni Beneficjenci W ramach konkursów pilotażowych o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednak podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości).

9 9 Beneficjenci Ostateczni

10 10 Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.1.1 muszą być skierowane do osób pracujących powyżej 45. roku życia, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, które posiadają co najwyżej średnie wykształcenie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, bądź uzupełnieniem lub podwyższeniem już posiadanych kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). Beneficjenci Ostateczni Poddziałanie 8.1.1

11 11 Projekty realizowane w ramach Działania 9.5 muszą być skierowane do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Beneficjenci Ostateczni Działanie 9.5

12 12 Zasady finansowania projektów

13 13 Zasady finansowania projektów Wydatki kwalifikowalne projektu są finansowane maksymalnie w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz maksymalnie w 15% z krajowych środków publicznych.

14 14 Zasady finansowania projektów Wkład własny Beneficjenta nie jest wymagany, co oznacza, że Beneficjent może, ale nie musi wnosić środków prywatnych. W przypadku wniesienia środków prywatnych, kwota dofinansowania pomniejszona jest o kwotę równą tym środkom. Beneficjenci Ostateczni (osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia) nie mają obowiązku wnoszenia opłat z tytułu uczestnictwa w projekcie.

15 15 W celu poprawnego przygotowania projektu Beneficjent powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: Dokumentacja Konkursowa – dokument opracowywany przez WUP Kraków odrębnie do każdego konkursu. Zawiera szczegółowe informacje dot. konkursu, w tym m.in. nt. sposobu przygotowania i złożenia wniosku, wymogów, jakie wniosek musi spełniać, kryteriów oceny wniosku, procedur wyboru. Dokumentacja Konkursowa zamieszczana jest na stronie internetowej WUP Kraków: www.wup-krakow.plwww.wup-krakow.pl Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL – dokument zatwierdzony przez MRR. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 – zbiór wytycznych MRR. Obejmuje m.in. szczegółowe wytyczne MRR dot. zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, zasad finansowania PO KL, systemu sprawozdawczości oraz kontroli. Podstawowe dokumenty

16 16 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 9 lipca 2007 r. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z 26 czerwca 2007 r. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z 10 września 2007 r. Powyższe dokumenty zawierają szczegółowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków, kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu. Podstawowe dokumenty, z którymi powinni zapoznać się projektodawcy dostępne są na stronie internetowej WUP Kraków: www.wup-krakow.pl oraz na stronach IZ: www.mrr.gov.pl i www.efs.gov.plwww.wup-krakow.plwww.mrr.gov.plwww.efs.gov.pl Podstawowe dokumenty


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONKURSY PILOTAŻOWE ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google