Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Metodologia wyliczania pomocy publicznej Wrocław, 24 kwiecień 2008 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Metodologia wyliczania pomocy publicznej Wrocław, 24 kwiecień 2008 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Metodologia wyliczania pomocy publicznej Wrocław, 24 kwiecień 2008 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

2 Pomoc publiczna na szkolenia Przy obliczaniu wartości pomocy na szkolenie należy mieć na uwadze: rodzaj szkolenia (ogólne i specjalistyczne); wielkość przedsiębiorstwa; typ pracownika. Wartość wymaganego wkładu prywatnego liczymy dla pojedynczego uczestnika szkolenia. CWP s = suma poszczególnych CWPU (wysokość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika) CWP s = CWPU

3 Pomoc publiczna na szkolenia Szkolenie ogólne: dopuszczalna pomoc pracownicy MSP w gorszym położeniu 90% pracownicy MSP - pozostali 80% pracownicy dużych przedsiębiorstw w gorszym położeniu 70% pracownicy dużych przedsiębiorstw - pozostali 60% Szkolenia specjalistyczne pracownicy MSP w gorszym położeniu 55% pracownicy MSP - pozostali 45% pracownicy dużych przedsiębiorstw w gorszym położeniu 45% pracownicy dużych przedsiębiorstw - pozostali 35%

4 Pomoc publiczna na szkolenia Aby wyliczyć wartość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika szkolenia/szkoleń, należy zastosować jeden z poniższych wzorów, w zależności od zakładanej formy tego wkładu: A) w przypadku gdy wkład prywatny, jaki musi zostać wniesiony z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu/szkoleniach, zostanie w całości wniesiony w postaci gotówki: CWPU = (100% - %PP) x WPP CWPU – wysokość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika WPP – wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej, z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzenia uczestnika szkolenia/szkoleń %PP – odpowiedni % intensywności pomocy publicznej

5 Pomoc publiczna na szkolenia Przykład: Beneficjent (projektodawca) planuje organizację szkolenia ogólnego dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Powyższe szkolenie z założenia nie jest adresowane do pracowników znajdujących się w gorszym położeniu. Oznacza to, że intensywność pomocy publicznej na szkolenie z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu w tym wynosi przypadku 80%. Przy założeniu, że wydatki objęte pomocą publiczną przypadające na jedną osobę wynoszą 1 000 PLN, po podstawieniu do wzoru otrzymujemy równanie: CWPU= (100% - 80%) x 1 000 PLN = 20% x 1 000 PLN = 200 PLN

6 Pomoc publiczna na szkolenia B) w przypadku gdy wkład prywatny, jaki musi zostać wniesiony z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu/szkoleniach, zostanie w całości wniesiony w postaci wydatków z tytułu wynagrodzenia tej osoby za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach: CWPU = (WPP / %PP) - WPP CWPU – wysokość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika WPP – wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej, z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzenia uczestnika szkolenia/szkoleń %PP – odpowiedni % intensywności pomocy publicznej Zadeklarowana wysokość wkładu w postaci wynagrodzeń musi być równa wartości wymaganego wkładu prywatnego obliczonej za pomocą powyższego wzoru

7 Pomoc publiczna na szkolenia Przykład: Beneficjent (projektodawca) planuje organizację szkolenia ogólnego dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Powyższe szkolenie z założenia nie jest adresowane do pracowników znajdujących się w gorszym położeniu. Oznacza to, że intensywność pomocy publicznej na szkolenie z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu w tym przypadku wynosi 80%. Przy założeniu, że wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną przypadające na jedną osobę (z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzenia uczestnika szkolenia za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu) wynoszą 1 000 PLN, po podstawieniu do wzoru otrzymujemy równanie: CWPU = (1 000 / 80%) - 1 000 PLN = 1 250 PLN - 1 000 PLN = 250 PLN Otrzymana wartość powiększa ostatecznie pulę wydatków objętych pomocą publiczną

8 Pomoc publiczna na szkolenia C) w przypadku gdy wkład prywatny, jaki musi zostać wniesiony z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu/szkoleniach, zostanie wniesiony w postaci tzw. mieszanej – zarówno w postaci wydatków z tytułu wynagrodzeń uczestników za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach, jak i wkładu w postaci gotówki: Wkład w postaci gotówki stanowi różnicę pomiędzy obowiązującym wkładem prywatnym, a wysokością wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników. Stosuje się przy tym wzór z punktu A, przy czym za WPP należy przyjąć wydatki objęte pomocą publiczną wraz z wkładem w postaci wynagrodzeń (całkowita kwota wydatków objętych pomocą publiczną). Należy pamiętać, aby zadeklarowany wkład w postaci wynagrodzeń nie przekroczył maksymalnej dopuszczalnej wartości wkładu w postaci wynagrodzeń liczonego w sposób określony w punkcie B.

9 Pomoc publiczna na szkolenia Sposób wyliczania wkładu prywatnego w postaci mieszanej: 1.Wyliczamy wkład prywatny na jednego uczestnika, tak jak w sytuacji, gdy przedsiębiorca wnosi wkład w całości w postaci wynagrodzeń – wzór z punktu B. 2.Ustalamy wartość wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń, jaki deklaruje wnieść przedsiębiorca. Wartość tego wkładu nie może być wyższa niż wartość wyliczona w pkt. 1. 3.Liczymy wartość wkładu prywatnego wg. wzoru z części A, przy czym za WPP należy przyjąć wydatki objęte pomocą publiczną powiększone o deklarowany wkład w postaci wynagrodzeń uczestników (pkt. 2). 4.Wartość wyliczoną w pkt. 3 pomniejszamy o deklarowany wkład w postaci wynagrodzeń z pkt. 2. Otrzymana wartość to pozostały wkład prywatny wymagany do wniesienia przez przedsiębiorcę w formie gotówki.

10 Pomoc publiczna na szkolenia Przykład: Sytuacja jak w dwóch powyższych przykładach: Intensywność pomocy publicznej – 80% Wydatki objęte pomocą publiczną na jedną osobę (z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzenia uczestnika szkolenia za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu) wynoszą 1 000 PLN. 1. Liczymy wymagany wkład prywatny w całości wnoszony w postaci wynagrodzeń (wzór z pkt. B): CWPU = (1 000 / 80%) - 1 000 PLN = 1 250 PLN - 1 000 PLN = 250 PLN 2. Przedsiębiorca deklaruje wniesienie wkładu w postaci wynagrodzeń w wysokości 200 zł na uczestnika (nie może przekroczyć wartości wyliczonej w pkt. 1). 3. Wyliczamy wymagany wkład prywatny wg wzoru A, przy czym WPP wyniesie 1200 zł (koszt szkolenia na jedną osobę + wkład w postaci wynagr.) CWPU= (100% - 80%) x 1 200 PLN = 20% x 1 200 PLN = 240 PLN 4. Wymagany pozostały wkład w postaci gotówki wyniesie 40 PLN [240 PLN (wymagany wkład prywatny) - 200 PLN (wkład wniesiony w postaci wynagrodzeń].

11 Pomoc publiczna na szkolenia W przypadku, gdy przedsiębiorca wnosi wkład prywatny w postaci wynagrodzeń ( w całości lub części ) wówczas kwota deklarowanych wynagrodzeń ostatecznie powiększa nam wysokość wydatków kwalifikowalnych, objętych regułami pomocy publicznej (pozycja wynagrodzenia powinna się znaleźć w budżecie szczegółowym w ramach zadania dot. danego szkolenia).

12 Pomoc publiczna de minimis Pomoc związana z: - adaptacją budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, - zakupem sprzętów i systemów informatycznych niezbędnych do realizacji szkolenia, traktowana będzie nie jako pomoc na szkolenia, ale jako pomoc de minimis. W/w koszty będą refundowane w wymiarze 100% jednakże ich wysokość nie może przekroczyć 10% kosztów szkolenia, objętych pomocą publiczną.

13 Pomoc publiczna na doradztwo dla MSP CWP d = wysokość wymaganego wkładu prywatnego w projekcie - suma poszczególnych CWPU (wysokość wkładu prywatnego przypadającego na przedsiębiorcę) CWP d = CWPU Sposób wyliczenia CWPU: CWPU = 50% x WPP Gdzie: CWPU - wysokość wkładu prywatnego przypadającego na przedsiębiorcę WPP – wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej

14 Punkt informacyjny EFS: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu Ul. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław bezpłatna infolinia: 0 800 700 337 (z telefonu stacjonarnego) 782 92 00 wew. 202, 204 strona internetowa: www.pokl.dwup.pl e-mail: promocja@dwup.pl


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Metodologia wyliczania pomocy publicznej Wrocław, 24 kwiecień 2008 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google