Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Środki finansowe z UE na rozwój przedsiębiorstwa D r i n ż. J u s t y n a P a t a l a s.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Środki finansowe z UE na rozwój przedsiębiorstwa D r i n ż. J u s t y n a P a t a l a s."— Zapis prezentacji:

1 1 Środki finansowe z UE na rozwój przedsiębiorstwa D r i n ż. J u s t y n a P a t a l a s

2 2 Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka PRIORYTET III - KAPITAŁ DLA INNOWACJI Instrumenty niezbędne z punktu widzenia inicjowania działalności innowacyjnej MSP oraz wsparcia jej w początkowych etapach wzrostu z wykorzystaniem funduszy kapitałowych, jak i sieci inwestorów (np. sieci aniołów biznesu). Przewidziane instrumenty są adresowane w szczególności do tych przedsiębiorców, których przedsięwzięcia charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, stosunkowo niską wartością, dużym potencjałem rynkowym oraz wysokim ryzykiem.

3 3 Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka PRIORYTET III - KAPITAŁ DLA INNOWACJI Działanie: 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Tworzenie na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin offów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, Udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy. Finansowanie z UE – do 85%

4 4 Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka PRIORYTET III - KAPITAŁ DLA INNOWACJI Działanie: 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka inwestycje w instrumenty kapitałowe, quasi-kapitałowe i dłużne w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, powstałe w celu rozwijania MSP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych oraz prowadzacych działalność B+R, refundacja części kosztów zarządzania funduszem kapitału podwyższonego ryzyka (zatrudnienia kadry i ekspertów oraz kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji, w szczególnościkosztów analiz, due dilligence inwestycji, badania rynku itp.) Finansowanie z UE – do 85%

5 5 PRIORYTET V – DYFUZJA INNOWACJI Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 1) zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją; 2) doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; 3) udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w 4) zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej 5) infrastruktura sieci szerokopasmowych, 6) działania promocyjne powiązania w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu, 7) zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania, 8) organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania, pod warunkiem Finansowanie z UE – do 85%

6 6 Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka PRIORYTET VIII SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Typ 1: wsparcie w formie dotacji na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców, mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług, które będą dofinansowywane przez okres 24 miesięcy ich realizacji od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie. Finansowanie z UE – do 85%

7 7 Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka PRIORYTET VIII SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Finansowanie z UE – do 85%

8 8 Konkursy w ramach działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa dwukrotnie w ciągu roku (początek II kwartału, koniec III kwartału); konkursy obejmują wsparcie inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw w ramach dwóch typów pomocy – mała i duża dotacja inwestycyjna. Konkurs w ramach działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje koniec II kwartału, konkurs obejmuje wsparcie inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w ramach dwóch typów pomocy - mała i duża dotacja inwestycyjna. Konkurs w ramach działania 2.3 Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo konkurs o charakterze otwartym, otwarcie konkursu początek III kwartału; konkurs obejmuje dwa typy projektów dla przedsiębiorców: specjalistyczne doradztwo oraz udział w targach i misjach gospodarczych. Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Harmonogram działań realizacji programu:

9 9 KONKURSY!!! 14 maja 2008 konkurs zamknięty dla mikroprzedsiębiorstw – działanie 2.1 47 dni kalendarzowych Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

10 10 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa max wartość dofinansowania: 8 mln PLN Małe dotacje – poniżej 200 tys. PLN Duże dotacje – powyżej 200 tyś. PLN

11 11 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

12 12 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności MSP przez inwestycje Działanie 2.2 MSP max wartość dofinansowania: 8 mln PLN Małe dotacje – poniżej 200 tys. PLN Duże dotacje – powyżej 200 tyś. PLN

13 13 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Typy projektów:

14 14 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Wielkość wsparcia: Doradztwo: od 2 500 PLN do 30 000 PLN Targi i misje: od 2 500 PLN do 20 000 PLN

15 15 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

16 16 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki Działanie: Wpieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R Kwalifikujące się projekty: wspieranie kooperacji i sieci współpracy instytucji naukowych, badawczych i technologicznych na rzecz poprawy dostępu do wiedzy naukowej i transferu technologii w celu podwyższenia siły innowacyjnej regionu, poprawa transgranicznej współpracy między MŚP i instytucjami naukowymi na rzecz wzmocnienia potencjału wspólnego regionu przygranicznego w zakresie innowacji, budowa transgranicznego systemu wspierania innowacji i transferu technologii.

17 17 KONTAKT: Dr inż. Justyna Patalas Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją E-mail: j.patalas@iizp.uz.zgora.pl Tel.: +48 607 847 207


Pobierz ppt "1 Środki finansowe z UE na rozwój przedsiębiorstwa D r i n ż. J u s t y n a P a t a l a s."

Podobne prezentacje


Reklamy Google