Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl

2 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Ochrona i czerpanie korzyści z nowo tworzonej własności intelektualnej są jednym z najważniejszych czynników tworzenia przewagi konkurencyjnej ochrona wyników prac badawczych przyczynia się do wzrostu i rozwoju innowacyjności

3 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Zarządzanie własnością intelektualną PO IG Działanie 5.4 Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej – jaki cel? projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych)

4 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności przemysłowej

5 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: mikro, mali i średni przedsiębiorcy w ramach Poddziałania 5.4.1PO IG Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną RODZAJE PROJEKTÓW 1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej 2. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej DOTYCZY: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych

7 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej związane jest z pokryciem kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej oraz pokryciem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony.

8 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 2. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej związane jest z pokryciem kosztów wszczęcia i prowadzenia postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

9 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Budżet i poziom dofinansowania: Budżet Poddziałania 5.4.1 wynosi 35 100 000 EUR Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2011 roku wynosi 10 800 000, 00 PLN

10 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Poziom i wysokość wsparcia : Kwota wsparcia na: 1.uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej 2.realizację ochrony własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

11 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć: w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych; w przypadku średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;

12 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć: w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45% wydatków kwalifikujących, się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych; w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.

13 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Kwota wsparcia na: 1.uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej 2.realizację ochrony własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

14 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Intensywność wsparcia na realizację ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć: w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

15 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Dodatkowo w zakresie wydatków na: ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych

16 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Intensywność wsparcia w przypadku wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z umowy i prowadzenie rachunku bankowego wynosi do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Źródło: www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl

17 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Dotychczas podpisano 85 umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 2008 – 25 2009 – 14 2010 – 39 2011 – 7 *dane na dzień 6 maja 2011 r.

18 IP-HERMES.pl Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Dziękuję za uwagę Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl oraz na stronie projektu: http://ip-hermes.pl/


Pobierz ppt "Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google